Způsob získávání trvanlivých heřmánkových extraktů bohatých účinnými látkami

Číslo patentu: 254346

Dátum: 15.01.1988

Autori: Carle Reinhold, Isaac Otto

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

32 31 33 Právo přednosti od 19 09 84 P 34. 34 342.3 Německá Spolková republikaÚŘAD mo VYNÁLEZY H 5) VYdáno 15 11 33 A omvv(721 Autor vynálezu ISAAC OTTO dr., HANAU, CARLE REINHOLD dr., RÓDERMARK NSR731 Majlteü patentu DEGUSSA AKTIENGESELLSOHAFT, FRANKFURT/ M. NSR(541 Způsob získávání trvanlivých heřmánkových extraktů bohatých účinnými látkamiZlepšené heřmánkové extrakty se získávajĺ extrakcí čerstvých heřmánkových květů vodnými C 1-C 4 alkanoly za teploty 10 až 60 °C, jejichž alkanolový obsah činí 40 až 100 .vynález se týká způsobu získavaní trvanlivých heřmánkových extraktů. Heřmánkové tekuté extrakty se dají zís kávat různými způsoby, například mecerací, Aperkolací, reperkolací a řetězovou perkolací. Všem způsobům je společné, že vycházejí z heřmánkové drogy, tj. ze sušených květenství úhorů heřmánku. Pro posouzení kvality heřmánkových květů a heřmánkových extraktu je vedle obsahu bisabololu směrodatný obsah silice, chamazulenu a flavonů.Sušicím procesem ztrácejí heřmánkové květy 75 až 85 své hmotnosti. současně však květy utrpí také ztrátu účinných látek, jejíž obsah je závislý na způsobu sušení. Při sušení čerstvého heřmánku bisabolového typu za průmyslových továrních podmínek, je třeba počítat například i při relativně nízkych teplotách sušení ještě se zt-rátou .47 0/0 silice, popřípadě 48 0/0 chamazulenu a 48 0/0 ~-u-bisabololu.K dalším ztrátám účinných látek dochází při skladování heřmánkové drogy. Tak byl například po jednoročním skladování heřmánkové drogy pozorován úbytek silice 43,8 0/0, přičemž obsah chamazulenu klesl nepoměrně o 68,4 0/0.K tomu pristupuje okolnost, že účinné latkyheřmanku jsou z drogy jen těžko extrahovatelné. Tak například přechází při výrobě tekutých extraktů pomocí 45 alkoholu jenom asi polovina silice, obsažené v droze, do extraktu.Extrakce čerstvého heřmánku (tj. čerstvé sklizených hlaviček květů nebyla až dosud provádéna, protože čerstvé sklizené rostliny nebo rostlinné časti podléhají četným enzymaticky řízeným nebo mikrobiálně vyvolaným procesům, které mají za následek změnu obsahových látek. Teprve odnětím vody v důsledku sušení dochází k inaktivování, popřípadě denaturováni rastlinných enzymů. je popsán toliko jeden případ v časopise Arch, Pharm. 280 1942, str. 437 až 438, kdy byl čerstvý heřmánek extrahovan 83 alkoholem, přičemž však bylo následně zahříváno za účelem destrukce enzymů po dobu 20 minut do varu. Výtěžek azulenu však přitom činil jenom 18,4 0/0,a již po 5 měsících nebyl přítomen prakticky žádný azulen.Také jsou účinné látky ve známých heřmánkových výtažcich jenom omezeně trvanlivé. Zvláště obsah chamazulenu rychle klesá, čemuž nelze zabránit ani přídáväním alkálií.S překvapením bylo nyní zjištěno, že extrakce čerstvého heřmánku podle vynálezu má oproti známé extrakci heřmánkové drogy výhody. zejména umožňuje zlepšit výtěžek účinných látek a trvanlivost účinných látek.Proti očekávání není přitom zapotřebí stabillzovat extrakt z čerstvých rostlin zahříváním. Beze škody na dále trvající enzymatické aktivitě musí se zahřívání vý 4tažku z čerstvého heřmánku dokonce zabránit, aby se zajistily popsané výhody.Extrakce čerstvých heřmánkových květůse provádí nasycenými alifatickými alkoholy o 1 až 4 uhlíkových atomech. ako alkoholy přicházejí do úvahy například methanol, ethanol, prolan-l-ol, propan-Z-ol, zejména ethanol a isopropanol. je možno používat alkoholů čistých 1000/0 nebo jejich směsi s vodou, přičemž obsah alkoholu může být mezi 40 a 100 hmot. , zejména 50 až 90, s výhodou 55 až 35 hmot. .Extrakce se může provádét například v teplotním rozpětí mezi 10 a 60 °C, výhodné V rozpětí 10 až 40 °C.Koncentrace alkoholu v extrakčním činidle se řídí podle drogového ekvivalentu nebo podle suché hmotnosti heřmánku, přítomné ve výsledném extraktu. Drogovým ekvivalentem čerstvého heřmánku je hmotnostní množství heřmánkové drogy, která se získa z tohoto čerstvého heřmánku obvyklým sušením, tj. jak se obvykle provádí pro výrobu heřmánkových drog, například sušením v tenkých vrstvách za vyloučení přímêho slunečního světla při teplotách vzduchu 40 až 60 °C. Droga takového druhu obsahuje všeobecně ještě až do 10 hmot. 0/0 vody. Suchá hmotnost heřmánku naproti tomu je hmotnosti prakticky bezvodé drogy. Ie-ll například poměr čerstvého heřmánku k extrakčnímu činidlu vysoký, pak musí být obsah alkoholu vyšší. Má však odpovídat 1 hmotnostní díl suché hmotnosti heřmánku stanovené tříhodinovým sušením vzorku při 105 °C V sušárně nejméně 4 hmotnostním dílům, s výhodou 4 až 8 hmotnostním dílům, zejména 5 až 6 hmotnostním dílům extraktu, přičemž alkoholový obsah extrakčního činidla je třeba upravit tak, aby alkoholový obsah v extraktu nebyl pod 20 hmot. procent. Všeobecné má alkoholový obsah extraktu činit 20 až 50, s výhodou 20 až 40,obzvláště 30 až 35 hmot. 0/0.100 g čerstvého heřmánku odpovídá všeobecně 20 až 30 g suché hmotnosti. Podle alkoholového obsahu extraktu přicházejí do úvahy například na 100 g čerstvého heřmánku následující množství alkoholu v závislosti na alkoholovém obsahu přičemž sucha hmotnost čerstvého heřmánku je například 24,6, což odpovídá obsahu vody 73,6 hmot. 0/0) 57 g ethanolu 96 objem. procent na 100 g takového čerstvého» heřmánku poskytuje například alkoholový obsah rovný 40 hmot. v extraktu.Výtěžek účinných látek je obdobné k extrakci drogy, závislý na alkoholovém obsahu extrakčního média. Voda vázaná na čerstvý heřmanek ~ obsah vody představuje spolu s přldaným alkoholem extrakční médium. S ohledem na obsah vody V čerstvém heřmánku je tudíž třeba volit přídavek al koholu tak, aby V extraktu resultoval žá-daný obsah alkoholu. Cerstvými heřmánkovými květy čerstvýmheřmánkem) se rozumějí líeřmáiíkové květy, které se během 24 hodín po natrhäní extrahují, nebo se během této doby zmrazí. Přítom se děje během těchto 24 hodin toliko mírně sušení maximálně 10 0/0 vztaženo na obsah vody v čerstvých heřmánkových květech podle klimatických poměrů okolního prostředí teploty, vlhkosti vzduchu.Zpravidla se extrahují heřmáiíkové květy vl prvých 24 hodinách po natrhání. Není-li možno extrakci provést během této doby,může být heřmánek až do doby extrakce zmrazen.Pro postup podle vynálezu je možno používat í zmrazených heřmánkových květů,pokud se pro zmrazení používá čerstvých jak výše definováno květů heřlnáiíku.Zmrazování čerstvých heřmáiíkových květů se může provádět například následujícím způsobemČerstvý heřmánek se znírazuje například studeným vzduchem při teplotě -10 až -50 stupňů C, zvléště pak 3 U až -50 °C, s výhodou ~ 35 až -45 °C, nebo kapalnými ply extrakce čerstvého heřmánkuny, po šaržích nebo kontinuálně, a skladuje se při teplotách mezi například -10 ažKontinuální hluboke zmrazování kapalnými plyny se může provádět například oxi dem uhlíčítým, dusíkem, frigeny s výhodous dusíkem, v mrazicím tunelu. skladování se provádí při teplotách, které byly udány vpředu.Pro extrakci se hluboko zmrazené heřmánkové květy mohou používat přímo nebo se nechají šetrným způsobem zcela nebo částečně roztét například politím extrakčním činidlem teplým 30 až 60 °C.estliže se místo heřmánkové drogy extrahuje čerstvý heřmáiíek, zlepšuje se výtěžek účinných látek. Tak byly na bázi stej né suché hmotnosti a stejného drogovéhoekvivalentu 1 díl suché hmotnosti 5 dílů extraktu a obsahu ethanolu asi 33 0/0 v extraktu nalezeny následující výtěžky účinných látek, vztaženo na obsah čerstvého heřmánku 100 a počĺtáno na jeho suchou hmotnost extrakce drogySušení čerstvého heřmánku bylo pro toto porovnání prováděno za šetrných podmínek. Tyto šetrné podmínky však nejsou ve výrobní praxi proveditelné. Při porovnání s drogou, jaká se získává při obvyklé výrobní praxi, by proto poskytla extrakce čerstvého heřmánku ještě více zlepšený stupeň účinnosti.Při extrakci čerstvého heřmánku podle vynälezu tedy nejen že odpadá ztráta účinných látek heřmánku, způsobené sušením heřmánkových květů, ale zlepšuje se extrakční výtěžek, zejména chamaznlenu a--ra-bisabololu. Vyšší výtěžek účinných látek kromě toho umožňuje použití heřmánku bohatšího na bylinný podíl. Není pak zapotřebí odstraňovat odsívání bylinné úlomky, které se nezbytně vytvářejí při trhání květů.Extrakcí čerstvého heřmánku se stává zbytečným nejenom používání nákladných sušicích objektů. Odpadají také značné náklady na energií, spojené s jejich provozem. Náklady na výrobu extraktu se dají tímto způsobem zřetelně snížit.jak ukázaly pokusy, mohou. se extrakcí čerstvého heřmánku vyrábět i heřmáíikaové extrakty bohaté na účinné látky, s nižším obsahom alkoholu například s obsahem 25 alkoholu nežli je 450/0 obsah dopo ručovaný literaturou. S překvapením se ukázalo, že i v heřmánkcvých extraktech o obsahu 25 0/0 alkoholu nedochází k žádné enzymatické změně účinných látek. Snížením obsahu alkoholu na 25 0/0 se získávä extrakt, jehož Celkový obsah extraktivních látek rozpustných i nerozpustných je asi o 20 0/0 vyšší než u extraktu z heřmánkové drogy, který má obsah alkoholu 45 0/0.Posléze se zcela neočekávaně ukázalo, že trvanlivost účinných látek V extraktech z čerstvého heřmánku je značné lepší než v extraktech z heřmánkovýoh drog.Tak například nebylo lze zjistit u extraktů z čerstvého heřtnánku se 26 0/0, popřípadě 400/0 obsahem alkoholu po 9 měsících skladování žádný pokles matricinu, případně chamazulenu.Takový účinek bylo možno předpokládat tím méně, že se muselo očekávat, s ohledem na způsob extrakce, spíše zesílené odbourávání enzymatickou aktivitou. Z literatury je známo, že zejména chamazulen, přítomný v heřmánku samotný a heřmánkových extraktech v. podobě svého předstupně matricinu, trpí při skladování rychlým odboruráváním.Dosud nebyl znám žádný postup, který by byl s to zabezpečit trvale stabilitu matricinu v heřmánkových extraktech.Obsah účinných látek v heřmánkových extraktech po 9 měsících výchozí hodnota 100lenu v extraktu vyrobeném z heřmánkové drogy po Qměsičním skladování podle očekávání drasticky, zatímco obsah silice a bisabololu zůstává relativně stabilní. U extraktů z čerstvého heřmánku se obsah silice a bisabololu chová srovnatelně s extraktem z drogy. Naproti tomu zůstal obsah chamazulenu úžasné stabilní, ba dokonce lehce stoupl oproti výchozí hodnotě.Při extrakci čerstvého heřmánku je možno vycházet ze známých extrakčních postupů. Jelikož čerstvý heřmánek je objemnější než heřnlánková droga, je však účelné, používat maceračního postupu, popřípadě Inacerace za pohybu, například způsobem popsaným v DOS č. 1 093 951.Způsob podle vynálezu je použitelný zcela vešobecně, to znamená, že se hodí pro všechny heřmánky. Obzvláště se hodí pro použití heřmánkové odrůdy Degumill odrůda chráněná V NDR pod názvem Degumill DE patent č. 24 02 802 italský patent číslo 1 035 096, heřmánkové odrůdy Manzana DOS č. 34 23 207, jakož i heřmánků podle DOS č. 35 42 756.Tak obsahují výtažky vyrobené podle vynálezu z květů heřmánkové odrůdy Degumill například líejméně 18 mg 0/0 ĺ-l-a-bisabololu a méně než 9 mg 0/0 ostatních bisabololů jakožto bisabololoxidy).Při použití květů heřmánkové odrůdy Manzana nebo heřmánkových květů podle západoněmecké patentove přihlášky DOS 35 42 756 obsahují heřmankové výtažky vyrobené podle vynálezu například nejméně 24 mg ĺ-aa-bisabololu a méně než 12 mg 0/o ostatních bisaboloidů.jelikož heřmánkové květy všeobecně obsahují ještě příslušné korunní plátky květů úplně nebo alespoň částečně, mají extrakty Vyrobené podle vynálezu také vyšší obsah flavonu než je tomu u dosavadních extraktů vyráběných ze sušených květů. samozřejmě je také možno při extrakci podle vynálezu dodatkově přidávat čerstvé korunní plátky heřmánkových květů, zmrazené nebol sušené korunní plátky heřmánkových květü,čímž lze přídavně zvýšit obsah flavonu. Korunní plátky heřmánkových květů mají vysoký obsah flavonů jako například apigemnu a jeho glykosidůExtrakce Extrakce drogy čerstvého heřmánku Obsah alkoholu i 7 v extraktu 40 40 0/0 25 0/0 silice 86 0/0 91 0/0 86 chamazulen 27 0/0 130 0/0 109 0/0Množství čerstvého heřníánku ekvivalentní 200 gramům heřmánkové drogy 758 g,obsah vody 73,6 0/0, silice 876 mg, azulen 57 mg 0/0, bísabolol 151 mg 0/0 se extrahuje s 510 g ethanolu 84 hmot. 0/0 v korýtkové nííchačce při 65 otáčkach za minutu. Po 30 minutách se extrahovaná hmota vylisuje a extrakt se zfiltruje. V extraktu byl známým způsobem stanoven »obsah účinných látekpočítáno jako apigenln 73,1 mg 0/0Srovnávací příklad známý způsob200 g héřmánkových květů použitých jako výše, avšak sušených sušení provedeno za vyloučení přímého slunečního světla V tenké vrstvě při teplotách pod 40 °C silice 598 miligramprocent azulen 22,7 mg 0/0 bisabolol 150 mg 0/0 obsah vody 9 0/0 se extrahuje se 1050 g ethanolu 40 hmot. 0/0 v korýtkové míchačce při 65 otáčkach za minutu. Po 30 minutách se drogová hmota vylísuje a extrakt se zliltruje. V extraktu byl známým způsobem stanoven obsah účinných látekpočítáno jako apigenin 59,9 mg 0/0 extraktivní látky 5,3 mg 0/0Množství čerstvého heřmánku ekvivalentní 200 gramům heřmánkove drogy 952 g obsah vody 79 silice 876 mg 0/0 azulen 57 mg 0/0 bisabolol 151 mg 0/0 se extrahuje s 540 g ethanolu 80 hmot. 0/0 v korýtkové míchačce při 65 otáčkach za minu

MPK / Značky

MPK: A61K 35/78

Značky: účinnými, heřmánkových, bohatých, trvanlivých, získavání, způsob, extraktu, látkami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254346-zpusob-ziskavani-trvanlivych-hermankovych-extraktu-bohatych-ucinnymi-latkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob získávání trvanlivých heřmánkových extraktů bohatých účinnými látkami</a>

Podobne patenty