Zařízení k upínání osazených hřídelů

Číslo patentu: 254287

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štefek Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zařízení sestává ze základové deskys upinacim hrotem, na níž je upevněn upínací válec s dutým pístem, kde k upĺnacimu válci je upevněn unášecí kotouč,kterým prochází pouzdro pro upevnění hřidele, upevněné jedním koncem k dutému pístu upínaciho válce a na pouzdru je uloženo těsnicí viko. Podstata spočiváV tom, že unášecí kotouč je opatřen vybránim, ve kterém jsou uloženy talířové pružiny s kroužkem, na němž je uložena klec 5 kuličkami, na nichž je čelni plochou uložen vyrovnávací kotouč 5 kuželovým otvorem. Do něho vyúsřuje druhý konec pouzdra tvaru kužele, na jehož obvodu jsou v zářezech uloženy upinací kameny. Jejich vnitřní plochy jsou ve styku s pásovou pružinou a vnější kuželové plochy jsou ve styku s kuželovým otvorem vyrovnávaeiho kotouče, který je opatřen třemi osazenými otvory, kterými procházeji šrouby upevněné V unášecim kotouči. Pod hlavami šroubů v osazeném otvoru vyrovnávacího kotouče jsou uloženy klece s kuličkami a mezi čelními plochami vyrovnávacího kotouče a unášecího kotouče je vůle.vynález se týká zařízení k upínání osazených hřídelů, zejména hřídelů u nichž se provádí frézování ozubení na odvalovacích frézách.Zařízení pro upínání osazených hřídelů sestává ze základové desky s upínacím hrotem,na níž je upevněn upínací válec s dutým pístem. Na upínacím válci je pevně připojen unášecí kotouč s kuželovou dutinou a těsnicím víkem. Unášecím kotoučem prochází pouzdro, na jehož jednom konci je vytvořen kužel, odpovídající kuželové dutině unášecího kotouče a jeho druhý konec je upevněn k dutému pístu upínacího válce. Hřídel prochází pouzdrem a při opracování je uložen vertikálně, jedním koncem v hrotu na základové desce a druhým koncem v hrotu na obráhěcím stroji. Púsobením tlaku oleje na dutý píst, dojde k jeho posuvu spolu s pouzdrem tak, až jeho kužel dosedne do kuželové dutiny unášecího kotouče a tím dojde k sevření hřídele pouzdrem. Aby bylo při opracování docíleno souososti osy hřídele V místě upnutí pouzdrem,s osou probíhající upínacími hroty, je nutno hřídel v místě upnutí přesně opracovat přídavnou operací, kupříkladu broušením. Prídavná operace zapríčiňuje zvýšené nároky na technologii výroby jak z hlediska vynaloženého času na opracování a manipulaci, tak z hlediska použitého technologického zařízení. Manipulace s hřídely mezi jednotlivými operacemi zvyšuje namáhavost práce.Cílem vynálezu je zjednodušení technologie výroby, zdokonalení upínacího zařízení a snížení namahavosti práce.Zařízení k upínání osazených hřídelü sestává ze základové desky s upínacím hrotem, na níž je upevněn upínací válec 5 dutým pístem, kde k upínacímu válci je upevněn unášecí kotouč,kterým prochází pouzdro pro upevnění hřídele, upevněné jedním koncem k dutěmu pístu upínacího válce a na pouzdru je uloženo těsnicí víko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že unášecí kotouč je opatřen vybráním, ve kterém jsou uloženy talířové pružiny s kroužkem, na němž je uložena klec s kuličkami, na nichž je čelní plochou uložen vyrovnávací kotouč s kuželovýmDo něho vyúsřuje druhý konec pouzdra tvaru kužele, na jehož obvodu jsou v zářezech uložený upínací kameny. Jejich vnitřní plochy jsou ve styku s pásovou pružinou a vnější kuželové plochy jsou ve styku s kuželovým otvorem vyrovnavacího kotouče, který je opatřen třemi osazenými otvory, kterými procházejí šrouby upevněné v unášecím kotouči. Pod hlavami šroubů v osazeném otvoru vyrovnávacího kotouče jsou uloženy klece s kuličkami a mezi čelními plochami vyrovnávacího kotouče a unášecího kotouče je vůle.Výhody zařízení podle vynálezu Spočívají v odstranění přídavné operace na opracování,tím se sníží náklady na výrobu. zjednoduší se manipulace s hřídely, čímž se sníží namahavost práce.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na příložených výkresech, kde obr. 1 znázorñuje zařízení v čelním nárysném pohledu v řezu v základní poloze a obr. 2 v poloze s upnutým hřídelem.zařízení je tvořeno základovou deskou l s hrotem 3, na které je známým způsobem, kupřikladu neznázorněnými šrouby upevněn upínací válec 1 s dutým pístem A, ke kterému je závitovým spojem upevněno jedním koncem pouzdro 5, na němž je uložen unášecí kotouč É s vybráním 1 i upevněný známým způsobem, kupříkladu neznázorněnými šrouby k upínacímu válci 3. Ve vybrání 1 jsou uložený talířcvé pružiny lg s kroužkem ll na němž je uložena klec gg s kuličkami lg, nasunutá na pouzdru §. Na kuličkách lg je čelní plochou uložen vyrovnávací kotouč § s kuželovým otvorem 3, do něhož vyůsčuje druhý konec pouzdra § tvaru kužele, na jehož obvodu jsou v zářezech uložený upínací kameny lg, jejichž vnitřní plochy jsou ve styku s pásovou pružinou lg a vnější kuželové plochy jsou ve styku s kuželovým otvorem g vyrovnávacího kotouče g. O čelní plochy upínacích kamenů lg se opírá kroužek lg, který je šrouby ll upevněn k čelníploše pouzdra § a zajiščuje upínací kameny lg v jejich poloze.Na kroužku 33 je přes těsnicí kroužek 33 uloženo těsnicí Víko 33, které překrývá vyrovnávací kotouč 3 a je prostřednictvím těsnicího kroužku 33 utěsněno k unášecímu kotouči 3. Poloha víka 33 je zajištěna třemi šrouby 33 upevněnými v unášecím kotouči 3, jejichž hlavy zapadají do drážek 33 ve víku 33. Ve vyrovnávacím kotouči 3 jsou vytvořeny tři osazené otvory 33, kterými volně procházejí šrouby 33 upevněné v unášecím kotouči 3. Hlavy šroubů 33 jsou opatřeny vybráním 33, ve kterých jsou uloženy válcové pružiny 33, které se opírají o vybraní 33 v těsnicím víku 33. Pod hlavami šroubů 33 jsou v klecích 33 uložený kuličky 33, které jsou ve styku jak s hlavami šroubů 33, tak s vyrovnávacím kotoučem 3.Mezi čelní plochou vyrovnávacího kotouče 3 a čelní plochou unášecího kotouče 3 je vůle 3. Uložení vyrovnávacího kotouče 3 je tedy provedeno na kuličkách 33 klece 33 a kuličkách 33 klece 33 a pružně na talířových pružinách 33, v rozmezí vůlí mezi šrouby 33 a osazenými otvory 33 ve vyrovnávacím kotouči 8 a vůle 3 mezi jeho čelní plochou a čelní plochouunášecího kotouče 3. Poloha pouzdra 5 vůči unášecímu kotouči 3 je zajištěna šroubem 33 ulo ženým v unášecím kotouči 3, který zapadá do drážky 31 v pouzdro 3.Hřídel 33 se vloží do pouzdra 3 přes otvor těsnicího víka 33 a svým osazením dosedne na čelní plochu těsnicího víka 33. Působením síly ve směru 3 hrotu 33 neznázorněného koniku obráběcího stroje se hřídel 33 posouvá spolu s těsnicím víkem 33, které ztlačuje pružiny 33, až hřídel 33 dosedne na hrot 3 základové desky 3. Tím dojde k uložení hřídele 33 mezi hroty 3 a 33 obráběcího stroje. Po vpuštění tlakového oleje nad dutý píst 3 do prostoru 33 upínacího válce 3 se tento posouvá ve směru 3 spolu s prostorem 3 a upínacími kameny 33,které působí na vyrovnávací kotouč 3, který se vyrovná v rozmezí vůlí mezi šrouby 33 a osazenými otvory 33 podle hřídele 33, jehož neznázorněná osa V místě upnutí nemusí být souosá s neznázorněnou osou, probíhající hroty 3 a 33, mezi nimiž je hřídel 33 upnut. Vyrovnávací kotouč 8 dosedne svou čelní plochou na čelni plochu unášecího kotouče 3. Uložení vyrovnávacíhokotouč 3 působí během vyrovnávání pouze valivé tření, čímž se nemůže ovlivnit poloha hříde~Posuvem dutého pistu 3 ve směru 3 dojde dále ke styku čelních ploch vyrovnávacího kotouče 3 a unášecího kotouče 3 čelních ploch upínacích kamenů 33 s hřídelem 33, kuželových ploch upínacích kamenů 33 s kuželovým otvorem 3 vyrovnávacího kotouče 3 a tím k zajištění polohy hřídele 33 během opracování.Olej a kovové třísky jsou během opracování odplavovány po povrchu těsnicího víka 33 a jejich Vniknutí do vnitřního prostoru zařízení zabraňují těsnicí kroužky 33 a 33 meziZařízení k upínání osazených hřídelü, sestávající ze základové desky s upínacím hrotem,na níž je upevněn upínací válec s dutým pístem, kde k upínacímu válci je upevněn unášecí kotouč, kterým prochází pouzdro pro upevnění hřídele, upevněné jedním koncem k dutému pístu upínacího válce a na pouzdru je uloženo těsnicí víko, vyznačující se.tím, že unášecí kotouč(6) je opatřen vybráním (7), ve kterém jsou uloženy talířové pružiny (10) s kroužkem (11),na němž je uložena klec (12) s kuličkami (13), na nichž je čelní plochou uložen vyrovnávací kotouč (8) s kuželovým utvorem (9), do něhož vyúsčuje druhý konec pouzdra (5) tvaru kužele,na jehož obvodu jsou v zářezech uložený upínací kameny (14), jejichž vnitřní plochy jsou ve styku s pásovou pružinou (15) a vnější kuželové plochy jsou ve styku s kuželovým otvorem(9) vyrovnávacího kotouče (8), který je opatřen alespoň třemi osazenými otvory (22), kterými procházejí šrouby (24) upevněne v unášecím kotouči (6), přičemž pod hlavami šroubü (24)v osazeném otvoru (22) vyrovnávaciho kotouče (8) jsou uloženy klece (28) s kuličkami (ZM a mezi čelními plochami vyrovnávacího kotouče (8) a unášecího kotouče (6) je vůle (V).

MPK / Značky

MPK: B23F 23/06

Značky: zařízení, upínání, osazených, hřídelů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254287-zarizeni-k-upinani-osazenych-hridelu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k upínání osazených hřídelů</a>

Podobne patenty