Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. C ll K 3/00 B (11 D 19/02 22 Prihlásené 20 01 86 21 PV 404-86.A 40 Zverejnené 14 as 87 ÚRAD PRO VYNALV 45 Vydané 15 11 33 A OBJEVY54 Odpeňnvač alebo zmes odpeňnvačovOdpeňovač alebo zmes odgpeňovačov je na báze organických kyslikatých alebo zmesi kyslikatých a uhlovodĺkových zlúčenín, s obsahom kyslíkatých organických zlúčením v nich 2 až 100 0/0, tvorených predným alkoholickým vedľajším produktom z oxidácie cyklohexánu, izolovaným rektifikáciou prevažne cyklohexanol-cykl-ohexanonovej zmesi (t. v. 92 až 142 °C číslo zmydelnenia 10 až 60 mg KOH/g 0/0 hmot. OH 8 až 22. Ďalším vedľajším produktom je destilačný zvyšok zo stupňa oddeľovania zvyškového cyklohexanolu oxidačnej zmesi cyklohexanol-cykiohexanón (0/0 hmot. OH 2 až 10 hmot. CO 3,5 až 14 brómové číslo 100 až 280 g Er/100 g.Uhľovodĺkové zlúčeniny tvoria ropné frakcie (petrolej, ľahký plynový olej, ťažký plynový olej, oligoméry aikénov C 5 až C 5 polypropylénový olej) ako aj ich hydrogenáty. Odpeñovače majú použitie hlavne v celulozárensko-papiernickom a chemickom priemysle, v üpravníctve, V koželužstve i v ďalších odvetviach.Vynälez sa týka odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov hlavne na báze ľahko dostupných organických kyslíkatých a uhľovodíkových zlúčením, ktoré sa ľahko formulujú a sú účinné na potlačenie tvorby peny, resp. odpeňovanie ako vodných, tak aj nevodných prostredí.Známe je použitie kyslíkatých organických zlúčenín, ako vyšších mastných kyselín a alkoholov, najmä však organokremičitých zlúčením ako účinných -odpeňovačov USA pat. č. 3458 567, 2923 687 a čs. autorské osvedčenie č. 183 982.Mnohé vodné systémy, ktoré bežne penia sa dajú odpeňovat malým množstvom etoxy lovaného ricínového oleja a jeho hydrogenátu a tiež s proypoxylovanými olejmi USA pat. č. 3 180 836. Pre papierenské odpadne vody sú zasa zname USA pat. č. 3 215 635 Tichomirov V. K. Peny. Teorija i praktika ich polučenija i razrušeníja. Chímijď,Moskva /1983/ odpeňovače, pozostávajúca z etoxylovaných mastných kyselín a etoxylovaných alkylfenolov V zmesi s nízkomolekulovými alkoh-olmi Odpeňovacia účinnosť je známa USA pat. č. 3697 438 aj u esterov polyglykolov s kyselinou olejovou a v zmesi s alkoholmi C 10 až C 18, propylénglykolom, izopropylalkoholom a minerálnym olejom.Ich kladom sú hygienické vlastnosti, ale nedostatkom ipomerne nízka odpeňovacia účinnost na peny, vytvorené pôsobením neiónov-ých tenzidov. V pripade organ-okremičitých zlúčenín, ako siliekönových olejov je pozoruhodné vysoká odpeňovacia účinnosť,ale nedostatkom je najmä ich surovinova ad.-och aj nežiadúce zvýšenie popolnatosti odpeňovaných produktov pôsobením Organokremičitých odpeňovačov. Aspoň čiastkové riešenie uvedených problémov a ďalšie rozšírenie sortimentu technických lahkodostupných odpeňovačov je možné uplatnením tohto vynálezu.Predmetom vynálezu je odpeňovač alebo zmes odpeňovačov na báze kyslikatých organických zlúčenín alebo zmesi kyslíkatých a uhľovodíkových organických zlúčenín. V odpeňovači alebo v zmesi odpeňovačov 2 až 100 0/0 hmot. tvorí predný alkoholický vedľajší produkt z oxidácie cyklohexanu,izolovaný rektíťikáciou prevažne cyklohexanol-cyklohexanonovej zmesi, o hustote pri 20 °C v rozsahu 840 až 865 kg . m 4, destilujúceho 93 ją 5 0/0 v rozsahu teplôt varu 92 až 142 °C, s číslom zmvdelnenia 10 až 60 mg KOH/g, S obsahom hydroxylových skupín 8 až 23 0/0 hmot. a/alebo destilačný zvyšok zo stupňa oddelovania zvyškového cyklohexanolu oxidačnej zmesi cyklohexanol-cyk 1 ohexanón o hustote pri 20 °C V rozsahu 960 až 980 kg . m s obsahom hydroxylových skupín 2 až 10 hm-ot., karboxylových skupín 3,5 až 14 hmot., brómovom čísle 100 až 280 g Br/100 g.V prípade zmesi kyslikatých organickýchzlúčením s uhlovodíkovýmí organickými zlúčeninami tvorí obsah uhlovodíkových zlúčenín až 98 0/0 hmot. o mölovej hmotnosti 100 až 1 000 g. mó 11.Výhodou odipeňovača alebo zmesi odpeñovačov podla tohto v-ynálezu je rozšírenie sortimentu odpeňovačov, surovinová dostupnosť, umožňujúca dokonca podobne, ako hlav-ný produkt, technicko-ekonomicky zhodnotit vedľajšie produkty z výroby cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu. Potom vysoká stabilita odpeňovačov, reprodukovatelna účinnosť, dobra skladovateľnost a jednoduchá manipulácia s nimi.V odpeňovači alebo v zmesi odpeňovačov podla t-ohto v-ynálezu organické kyslíkaté zlúčeniny tvoria 2 až 100 0/0, pričom v tomto množstve môžu byt navyše zahrnuté aj známe komponenty odpeňovačov, ako kyselina stearová, etan-olamid, kyseliny, aliiatické alkoholy C 10 až C 10 ap. Avšak podstatou je predný alkoholický vedľajší produkt z oxidácie cyklohexánu, spravidla katalyzovanej oxidácie hlav-ne na cyklohexanol-cykloheXanón, izolovaný rektiíikáciou prevažne oyklohexanol-cyklohexanónovej zmesi na kolóne FK-102. lde v podstate o bezfarebnú kvapalinu, z ktorej v rozsahu teplôt 92 až 142 °C/101 kPa vydestiluje 93 i 5 0/0 jej hustota je v rozsahu 840 až 885 kg.m 5 číslo kyslosti máva v rozsahu 0,01 až 5 mg KOH/g, číslo zmydelnenia 10 až 60 mg KOH na gram, hydroxylové skupiny 8 až 23 0/0 hmot karboxylové skupiny 2 až 8 0/0 hmot. Obvykle obsahuje3 až 5 0/0 izoamylalkoholu, 8 až 10 0/0 n-butanolu, 5 až 7 0/0 lzobutanolu, 1 až Z 0/0 sekbutylalkoholu,14 až 20 cyklohexanónu, 6 až 10 0/0 cyklopentanolu, 3 až 6 0/0 cyklopentanonu,okolo 2 0/0 vody. Ďalej prímesi cyklohexánu, cyklohexénu a cyklohexanolu tvoria okolo 1 0/0.Ďalšími kyslikatými organickými zlúčeninami. ktoré ako také alebo spolu s uhľovodíkmi tvoria odpeňovač podľa tohto vynálezu je takisto vedľajší produkt z oxidácie cyklohexánu, izolovaný ako destilačný zvyšok zo stupňa oddeľovania zvyškového cyklohexanolu oxidačnej zmesi cyklohexanol~ ~cyklohexanón ťažký upodiel z kolóny FK-105. Tento ťažký podiel z kolóny FK-105 obvykle tmavo-sfarbený máva pri teplote 20 stupňov Celzia hustotu v rozsahu 960 až 980 kilogramowm a v rozsahu teplôt 150 až 263 °C/101 vkPa vydestiluje 93 t- 5 0/0 číslo kyslosti býva v rozsahu 0,3 až 3 mg KOH/g brómově číslo 100 až 280 g Br/100 g obsah hydroxylových skupín 2 až 10 0/0 hmot. a karboxylových skupín 3,5 až 14 0/0 hmot.K uhľovodíkovým zlúčeninám patria indi 254210viduálne nasýtené alebo nenasýtené hlavne alitatické uhľovodiky, pripadne s obsahom nattenických uhľovodíkov a primesami aromátov, najčastejšie však ropné frakcie a. z nich najmä petrolejova frakcie, či frakcie ľahkého ale aj ťažkého plynového oleja. Potom syntetické uhľovodíky, najmä však oligoméry, kooligoméry, či nízkomolekulove polyméry a kopolyméry propylénu, alkénov i dién-ov C 4 a C 5, dalej produkty vzniknuté termickým štiepenĺm makromolekulových látok, ako aj hydrogenolýzou makromolekulovýcli látok i vyšších uhľovodíkov, napr. uhľovodíkov. z vakuových destilátov ropy ap. Okrem tohto možno využít aj hydr-ogenovane oligomery uvedených alkénov- a diénov C 3 až C 5.Odpeňovač alebo zmesi odpeňovačov podľa tohto vynálezu možno rafinovať, sfarbovať, či parfumovat. Ďalšie podrobnosti formulácia odpeňovača alebo zmesí odpeňovačov podľa tohto vynálezu, ako aj odpeňovaoej účinnosti, i ďalšie výhody sú zrejmé z apríkladov.Z výrobne cyklohexanónu cez intermediárnu zmes cyklohexanol-cykl-ohexanón katalytickou oxidaciou cyklohexánu sa získava predný alkoholický vedľajší produkt, izolovaný rektifikacinu prevažne cyklohexanol-oyklohexanónovej zmesi na kolóne FK~-102. l-Iustota tejto bezfarebnej kvapaliny v ďalšom sa označuje ako vedľajší produkt rK-102 pri teplote 20 °C 355 kg.m 3 a v rozsahu 92 až 142 00/101 kPa vydestiluje 95 0/0 číslo kyslosti 0,95 mg KOH/g číslo zmydelnenia 21,0 mg KOH/g, bromové číslo 27,8 mg KOH/g hydroxylové skupiny 14,3 hmot. karboxylové skupiny 4,6 0/0 hmot obsahuje v 0/0 hm-ot.Primesi cyklohexántt, cyklohexénu a cyklohexanolu tvoria okolo 1 0/0.Destilačný zvyšok zo stupňa oddeľovania zvyškového cyklohexanolu oxidačnej zmesi Cyklohexanol~cyklohexanón ťažký podiel z kolóny FK-105. Tento ťažký podiel z kolóny FK-105 ďalej len ako zvyšok z FK-105 má pri teplote 20 C hustotu 970 kg. m a v rozsahu teplôt 150 až 263 °C/101 kPa vydestiluje 95 0/0 hmot. číslo kyslosti 0,9 rniligram-ov KOH/g brómové číslo 229,7 g Br/100 g obsah hydroxylových s-kuąpín 4,51 0/0 hmot karboxylovýoh skupín 8,3 percent hmot.Ako vedľajší produkt FK~ 102, tak aj osobitne zvyšok z FK-105 sa skúšajú ako odpe~ ñovače. Ďalej sa skúšajú zmesi s oligomêrmi propylénu, tzv. polypropylénového oleja Propyloil K 300 o strednej mólovej hmo-tnosti 449 g . möľl, hustota pri 20 C 840 kilogramov.m 5 indexe lomu 111320 1,465,teplota tuhnutia -35 °C a brómovom čísle 53,5 g Br/100 g vzorky. Tiež s oligoměrmi propylénu o vyššej priemernej mólovej hmotnosti propyloil K-1000, ktorá dosahuje 560 g.mól 1, pričom hustota pri 20 stupňoch Celzia 847 kg.m 3 a teplota tuhnutia -25 0 G na 1 molekulu polypropylénověho oleja K-1000 pripadá priemerne 1,5 dvojitej väzby.Odpeňovacia účinnost sa stanov-í tak, že sa peniv-ost štandardnej vzorky porovnáva s penivosťou štandardnej vzorky, do ktorej sa pridá odpeňovač. Postupuje sa tak, že 100 C 1113 štandardného roztoku alkylsĺranu sodneho ako aniónového tenzidu alebo poA lyetoxylovaných primárnych alkoholov C 12 až C 14 s 9 mólmi etylénoxiclu ako neiónovým tenzldom o kont. 1 g. dm sa opatrne vleje do odmerného valca o objeme 500 cm 3a uzavrie sa zábrusovou zátkou. Štandardný, r-oztok sa speňuje prevracaním valca o 1 B 0 ° a. Spät 50 krát počas 1 min. pri teplote 20 i i 2 °C. Meria sa výška peny a výška nespeneného roztoku po uplynutí 1 min. od ukončenia speňovania. Potom penivosť štandardu Fš 0/0 sa vypočíta zo vztahuPš jin. 100,v ktorom a z výška peny v cm a h z výška nespenenêho roztoku v cm.Odpeňovaoia účinnosť sa stanoví tým istým postupom ako štandardného roztoku,ale k 100 cm 5 štandardného roztoku sa pridá 1 kvapka. odpeñovača 0,02 g a stanovi sa Po penivost zmesi štandardného roztoku s odpeňovačom). Odpeňovacia účinnost sa vyčisli z grafu závislosti penivosti 0/0) na odpeňovacej účinnosti, pričom na os x sa nanesie odpeňovacia účinnost v 0/0) od 100 do 0 a na os y penivost štandardného roztoku. V priesečníku uhloprieč-ky sa odčita 0/0 odpeňovacej účinnosti, pričom sa za konečný výsledok berie aritmetický priemer 3 meraní.Dosiahnuté výsledky odąpeňovacej účinnosti jednotlivých odpeňovačov sú zhrnuté V tabuľke 1.Postupuje sa podobne ako v príklade 1,len množstvo polypropylénového oleja K-1000 tvorí v odpeňovači 50 a destilačný zvyšok zo stupňa oddeľovania zvyškovehocyklohexanolu oxidačnej zmesí oyklohexanol-cyklohexanón lažkíupodiel z kolóny F 1 Q-105 tvorí zvyškových 50 0/0 hmot. Odpeňovacia účinnosť na nelónový tenzid je 28 0/0 a na aniönový 40 .V ďalšom varianta sa pripraví odpeñovačpozostávajúci z 30 hmot. ťažkého podielu z kolóny FK-105, 35 0/0 polyrpropylénového oleja K-1000) a 35 0/0 petroleja. Odpeňovacia účinnost na neiónový tenzid je 35 a na aniönový tenzid 47 9/0.T a b u 1 k a 1 Číslo Zloženie odpeňovača Odpeňovaoia účinnost na pokusu neiónový tenzid aniónový tenzid komponent 1 2 1 2 p y hmot. kvapka kvapky kvapka kvapky 1 produkt FK-102 100 63 77 35 43 2 produkt FK-105 100 63 76 52 48 3 polypropylénový olej (K-1000 80 kyselina stearová 2,5 100 97 100 98,5 FK-105 17,5 4 polypropylénový olej K-300 87,5 kyselina stearová 2,5 96 98,5 57 43,5 produkt FK-l 02 10,0 5 polypropylénový olej K-1000) 48,7 FK-105 48,7 91,5 100 63 88 monoetanolamid kyseliny stearovej 2,5 6 polypropylénový Olej K-IODO 87,5 FK-105 10,5 97 99,5 33 89,5 monoetanolamid kyseliny stearovej 2,5 P r i k l a d 3 vaciu účinnosť. Dosiahnuté výsledky odpe Pripravujú sa odpeňovače, resp. potencionálne odpeňovače ako V príklade 1, lien sa skúmajú krajne hranice zložiek na odpeňo«ňovacej účinnosti na neiónový a aniónový tenzid v závislosti od zloženia odpeňovača sú uvedené v tabuľke 2.Komponent hmot.) neiónový tenzid aniónový tenzid 1 3 1 3 kvapka kvapky kvapka kvapky 1 2 3 4 5 6 Polypropylénový olej K 1000 97,5 O 0 35 36 FK~ 10 Z 2,5 Polypropylénový olej K 1000 80 54 45 27,5 24 FK-102 20 Polypropylénový olej K 1000) 97,5 51 73 0 49 FK-105 2,5 Polypropylénový olej K 1000 95 45 48 26 49,5 FK-105 5 Polypropylênový olej K 1000 80 35 48 13 34 FK-105 20 Polypropylénový olej K 1000 B 0 Kyselina stearová 2,5 100 100 37 98,5 FK-105 17,5

MPK / Značky

MPK: C09K 3/00, B01D 19/02

Značky: odpeňovač, odpeňovačov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254210-odpenovac-alebo-zmes-odpenovacov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov</a>

Podobne patenty