Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery

Číslo patentu: 254158

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gerjaková Mária, Perát Viliam, Tirer Jozef, Varga Pavol, Rous Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie spočíva v tom, že zariadenie umožňuje upevniť istiacu súpravu po stranách záveru na otvory svorkovnice za .zpomocí uholníkov. Prepojenie medzi istiacnu súpravm 1 sa/wmiłiomnicouuzâvenu jazimhetpečeenévudičmirąwzyvadenýrrü mupienzigfcłacej sťtpra- i 127 vyaavjedmntlivmmmdenévalmłaňnomdržía- a ~ Á kugsaktoizýtsmanaswnâe nanudiarkyxamnkového i i UI poľa pntčom jenxumeñrrana manipulácia na 1 jjrí svmąkoąząmupołirzâmru. .i 14 ł T i ,łT i « ~ d 3 łi 1Vynález rieši zariadenie pre upevnenie istiacej súprav-y pre istenie proti prepätiu na kabelové závery.Doteraz sa istenie vykonavalo len provizórne, technicky nedokonaiými, pracnými a nákladný/mi spôsobmi, ktoré boli nevhodné pre nasadenie v širšom merítku a preto boli použité. iba V najnutnejších prípadoch, čo neumožñovalo požadované zníženie poruchavosti kábelov atmosférickými výbojmi a vplyvmi siiových vedení a tak dochádzalo k ekonomickým strátam.Uvedené nevýhody odstraňuje vynález podľa vynálezu. jeho podstata spočíva v tom,že zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu sa sklada z dvoch predĺžovacich uholníkov, ktoré majú na konci pravouhlý ohyb a pretiačenie, že zariadenie a svorkovnica záveru je prepojená vodičmi vyvedenými z každého perá istiacej súpravy a osadené v izolačnom držiaku,ktorý je nasunutý na zdierky svorkového poľa, že zariadenie je osadené do seba zapadajücimi krytmi.Hlavné výhody tohoto riešenia spočívajú V možnosti upevnenia istiacej súpravy priamo na svorkovnicu kábelového záveru po stranách záveru dlalkových kábelov, pričom je ľahký prístup k svorkovému poľu záveru a možnosti umiestnenia istiacej súpravy priamo na svorkovnicu käbeiového záveru diaľkových kábelov vodotesných po strane záveru vo vodotesnej skri-ni tak, že je možné zatváranie veka skrine a z toho vyplývajüceho prepojenia istiacej súpravy a svorkovnice a v rýchlom odpojení istiacej súpravy od svorkového poľa V prípade potreby kontroly, Obr. 1, 2, 3, 5 znázorňuje uloženieistiacej súpravy na svorkovnicu a ich vzájomné prepojenie.Obr. 4 znázorňuje samotnú istiacu súpravu. Istiaca súprava 1, ktorá zabezpečuje istenie zariadenia a kábeiového vedenia proti prepätiu je uložená po stranách záveru 2 za pomoci skrutkového spoja 3 dvoma predlžovaoimi uholníkmi 4 obr. 1, pričom uholníky majú na konci pravouhlý ohyb 4 a a pretláčanie 4 h, ktoré zabezpečujú istiacu súpravu 1 proti pootočeniu a zároveň umožňujú uzemnenia bleskoistiek na kovovú konštrukciu záveru 2, resp. skrine. Istiaca súprava 1 je tvorená základným držiakom, na ktorom sú za pomoci izolačných vložiek a nitov upevnené perá (obr. 4, na ktorých sú prispajkované vodiče. Prepojenie medzi istiacou súpravou 1 a svorkovým poľom je zabezpečené za pomoci vodičov 5 vyvedených z každého perá 6 istiacej súpravy 1,ktoré sú jednotlivo spojené s perami 7 a osadenie v izolačnom držiaku 8, ktorý sa nasunie na zdierky svorkového poľa 9. Istiaca súprava 1 je chránená proti mechanickému poškodeniu a chráni obsluhu pred priamym dotykom s časťami držlaku lankými z umelej hmoty vyrobenými do seba zapadajücimi krytmi 1 U, 11.Konštrukcia zariadenia pre upevnenie is-tiacej súprav.y pre kabelové závery dialkových kábeiov, umožňuje bez zvláštnych pridavných zariadení a priestorových nárokov istenie kábeiových vedení a zariadeni k nim pripojovaných proti prepätiu, čím sa podstatne znížia materiálove a výrobné náklady.1. Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery vyznačené tým, že je tvorenédvoma predĺžovacimi uholníkmi 4, ktoré majú na konci pravouhlý ohyb 4 a a pretlačenie 4 b, medzi ktorými je uložený držiak istiacej súpravy 1, pričom držiak istiacej súpravy 1 a predĺžovací uholník 4 sú spolu spojené skrutkami 3 a predlžovacie uholníky sú pripevnené k základu 2 ďalšími skrutkami.2. Zariadenia podľa bodu 1 vyznačenétým, že istiaca súprava 1 a svorkovnica záveru 2 je prepojená vodičmi 5 vyvedenými z každého perá 6 istiacej súpravy 1 a osadené V izoiačnom držiaku 8,ktorý je zasunutý na zdierky svorkového poľa 91.3. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým, že istiaca súprava 1 je opatrená do seba zapadajücimi krytmi 10, 11.

MPK / Značky

MPK: H04M 9/00

Značky: istenie, kabelové, prepätiu, upevnenie, proti, závery, zariadenie, istiacej, súpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254158-zariadenie-pre-upevnenie-istiacej-supravy-pre-istenie-proti-prepatiu-na-kabelove-zavery.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre upevnenie istiacej súpravy pre istenie proti prepätiu na kábelové závery</a>

Podobne patenty