Zařízení pro přebrušování sběracích kroužků

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY(54) Zařízení pro přebrušování aběracich krcužkůJe řešeno zařízení pro přebrušováni sběraoích kroužků u synchronnich strojů napájených z polovodíčového měniče frekvence, kde se při přebrušováni zapojení samotného synchronního stroje nemění oproti trvalému chodu. Zařízení sestává z pomocného držáku, který je přípevněn k základové skŕíni synchronniho stroje a je osazen kartáči, jejichž počet je minimálně roven počtu sběracich kroužků. Jednotlivé kartáče jsou přípojeny na zdroj stejnosměrného napětí, a výhodou na polovodičový měníč frekvence. Zařízení je použitelná u synchronnich strojů napájených z polovodíčových měničů frekvence, zejména u strojů, kde klíny rotoru jsou přičně děleny a vodivě spojeny.Vynález se týká zařízení pro přebrušování sběrecích kroužků u synchronních strojů, nepájených z polovodičových měníčü frekvence, zejména u synchronních strojů, které mají klíny rotoru příčně dělené a vodivě spojené. Tyto synchronní stroje-pracují v regulačním rozsahu 60 až 100 otáček maDopoeud se u těchto synchronních strojů při úpravě povrchu sběracích kroužků používá protáčecí zařízení, které«zajíětuje otáčení rotoru přibližně do 10 až.15 otáček jmenovitých. Toto protáčecí zařízení ee též užívá při odstávkách synchronního stroje z plného zatížení, aby nedošlo k případné trvalé mechanické deformaci rotoru synchronního stroje, V případě potřeby úpravy povrchu, tzn.přebrušování sběrecích kroužků bud třískovým obráběnímłnebo broušením se z boku synchronního stroje místo držáků kertáčů umístí přípravek s nástrojem pro úpravu povrchu těchto sběracích kroužků a pomocí protáčecího zařízení se otáčí rotorem otáčkemi zhruba do 1 Q až 15 otáček jmenovitých.Nevýhodou tohoto dosud užívaného řešení je nutnost realizace zvláštního protáčecího zařízení včetně ovládací části a jeho blokování. Umístění protáčecího zařízení na synchronním stroji vede nezbytně k větší délce rotoruła tím í celého synchronního stroje a ke zvětšení zeätavěnéplochy. Navíc je značné ztížena montáž a demontáž rotoru.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro přebruěování sběracích kroužků u synchronních strojů napájených z polovodíčového měniče frekvence podle vynálezu. Jeho podstatou je, že sestává z pomocného držáku, připevněného k základové skříni synchronního stroje a osazeného kartáči. Jednomu sběracímu kroužku je přiřazen minimálně jeden kartáč,přičemž tyto jednotlivé kartáče jsou připojeny na zdroj stejnosměrného napětí. Jako zdroj stejnosměrného napětí lze s výhodou použít polovodičový měnič frekvence.Výhodou zařízení pro přebrušování sběracích kroužků podle vynálezu je, že zapojení samotného synohronního stroje při protáčení se nemění oproti trvalému chodu. Jsou-li klíny rotoru synchronního stroje příčně dělené a vodivě spojené, odpadá u těchto typů synchronních strojů nebezpečí trvalého mechanického poškození rotoru. Navíc je značně zjednodušena montáž i demontáž rotoru.Příklad uspořádání zařízení pro přebrušování sběracính kroužků podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženém výkrese.Na rotoru l synchronního stroje, který je napájen z polovodičového měniče frekvence, jsou umístěny dva sběrací kroužky g pro napájení budícího vinutí rotoru L. K základové skříni Ž synchronního stroje je připevněn, například pomocí šroubů, pomocný držák 1. V tomto pomocném držáku 1 jsou upevněny kartáče 1. Jednotlivé kartáče 1 jsou připejeay na zdroj stejnosměrného napětí, v tomto případě s výhodou na polovodičový měnič frekvence Počet těchto kartáčů 1 je minimálně roven počtu sběracích kroužků g a je vždy dimenzován pro jeden sběraoí kroužek g na odběr proudu při chodu rotoru l naprázdno a při otáčkách rovných 10 až 15 otáček jmenovitýoh, což odpovídá řezným podmínkám, potřebným pro úpravu povrchu sběracích kroužků g.Před úpravou povrchu sběracích kroužků g, například brouěením nebo soustružením, se nejprve tyto sběrací koužky g odpojí od přívodního kabelu a demontuje se stabilní držák kartáčů, který je na synchronním stroji umístěn při provozu. Demontáž stabílního držáku se provádí í s kartáči, které na něm byly při provozu upevněny. Nyní se k základové skříni Ž synchronního stroje připojí pomocný držák í, který je osazen novými kartáči 1. Zároveň se k základové skříni Ž synchronníhn Lticjc připovní i príslušný přípravek s nástrojem pro opracování povrchu sběracích kroužků g. Tento příprevek se přikládá tak, aby byl jeho nástroj v ose rotoru l. Jednotlivé kartáče à jsou přípojeny na pomocné napájeníj jehož velikost je rovna budícímu napětí naprázdno. Lze opět využít polovodičového měniče frekvence,jehož je využite k protáčení při povrchové úpravě sběracích kroužků g. Při samotném přebrušování je možno potom postupovat dvojím způsobem. Bud se udržují otáčky do 10 až 15 otáček jmenovitých konstantníinebo je rotor ł periodicky roztáčen na 15 otáček jmenovitých a nechá se dobíhat do 10 otáček jmenovitých. V tomto druhém případě je na sbě~ racích kroužcích g po dobu doběhu nulové budicí napětí.Uvedené zařízení pro přebrušování sběracích kroužků u synchronních strojů napájených z polovodičového měniče frekvence lze s výhodou využít zejména u eynchronních strojů, kde klíny rotoru jsou příčně děleny a vodivě spojeny.Zařízení pro přebrušování sběracích kroužků u synchronních strojů napájených z polovodičového měniče frekvence,vyznačující se tím, že eestává z pomocného držáku (4) Připevněného k základové skříni (5) synchronního stroje a osazeného kartáčí (3), jejichž počet je minimálně roven počtu sběracích kroužků (2), přičemž jednotlivé kartáče (3) Jsou připojeny na zdroj stejnosměrného napětí.

MPK / Značky

MPK: H01R 43/14

Značky: zařízení, sběracích, kroužků, přebrušování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254085-zarizeni-pro-prebrusovani-sberacich-krouzku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přebrušování sběracích kroužků</a>

Podobne patenty