Zařízení k napájení zadních propojovacích desek

Číslo patentu: 254063

Dátum: 15.01.1988

Autori: Spálenský František, Bareš Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu BAREŠ ŠIĚŠÍ . SPÁLEN FRANTIŠEK, PRAHA54) Zařízení k napájení zadnich propojovacích desekV zařízení k napájení zadnich propojovacich desek je použito napájecích páaků za zadní propojovací doskou, která je opatřena otvory pro zasunutí rozvidlených špiček plochých koliků. Špičky plochých kolíků jsou k napájecim páskům jakož i k zadní propojovací desce příletovány. Plochý kolik je vytvořen přehnutím vodívého plechu těsně k sobě. Obě pevně stisknuté části jsou opět vyhnuty od seba na předepsanou vzdálenost až v místě kde jsou vytvořeny nejméně tří rozvidlené špičky.Vynález se týká zařízení k napájení zadních propojovacích desek pomocí kolíků z vodivého plechu zakončeného nejméně třemi špičkami, které jsou uloženy v otvorech kolemeosy napájecího pásku na propojovací desce.Ve známém napájecím systému čtvrté generace /ITT 1240/ je použito přívodních kolíků s rozšířenou základnou, která je lomena v pravém úhlu a orientována kolmo k napájecímu pásku.Pájecí špičky těchto kolíků jsou ve dvou řadách od sebe vzdálených nejméně 5 mm. Qři použití většího počtu napájecíoh pásků vedle sebe a kolíků uvedeného tvaru je třeba příliš velké plochy desky plošných spojů. Po průchodu deskou není jednoduchým způsobem možno přitisknout pájecí špičky kolíků k napájecímu pásku umístěnému na druhé straně řipojit je například letováním.Shora uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k napájení zadních propojovacích desek s napájecími pásky a kolíky, jehož podstata~ spočívá v tom, že zadní propojovací deska je opatřena otvory pro zasunutí nejméně tří špiček, kterými je zakončen kolík, přičemž napájecí pásek je připájen ke špičkámrkolíku případně k zadní propojovací desce.Kromě toho uvedené nevýhody jsou odstranovány zařízením, které je charakterizováno tím, že kolík je vytvořen z přehnutého vodivého pásku plechu za ohbím k sobě přitisknutého nejméně do Zásuvné délky kolíku, kde je provedeno vyhnutí na sílu napájecího pásku a zakončení špičkami, přičemž vodivý pásek plechu je opatřen po stranách nad vyhnutím-na sílu napájecího pásku dvěma výčnělky.Vyšší účinek zařízení k napájení zadních propojovaoích desek podle vynálezu v porovnání se známým napájením je spatřován v tom,že lze jednoduchým způsobem připojit napájecí zdroj potřebného výkonu přímo k napájecímu pásku, který je umístěn na nepřístupné straně propojovací desky. Nad to použitím konstrukce kolíku podle vynálezu je zapotřebí minimální plochy k připojení na tištěnou desku. Následkem toho je možno plochu desky lépe využít případně zmenšit její plochu a tím dooílit materiálové úspory.Zařízení k napájení zadních propojovacích desek podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojeným vyobrazením, kde obr. 1 znázorňuje kolík v půdorysu, obr. 2 V bokorysu a na obr. 3 je celková sestava napájecího zařízení podle vynálezu.Pro napájení zásuvných jednotek V rámovém blóku elektronického digitálního spojovacího systému je využíváno okrajových ploch zadní propojovací desky g nad a pod konektory. ro připojení měničů se při větších proudech používá napájecích pásků l, které jsou připojovány pomocí kolíků 2 nasunutých na tyto pásky l. Kolíky 2 jsou vytvořeny z přehnutého vodivého pásku plechu, který je za ohbím k sobě přitisknut.až do zásuvné délky kolíku, kde je provedeno vyhnutí obou stisknutých částí na sílu napájecího pásku například 2,5 mm. řitisknutí obou částí plechu k sobě je zajištěno dvěma výčnělky Q,které jsou ze stran přehnuty na konci zásuvné délky kolíku 2. Každý kolík 1 je zakončen nejméně třemi rozvidlenými ěpičkami A, jejichž vzájemné rozteč je rovněž 2,5 mm. Kolik 2 je připojen k propojovací desce g vsunutím špiček 3 do otvorů § vyvrtaných ve dvou řadách souměrně pcdél propojovací desky g. Otvory 5 nemusí v tomto případě být opatřeny ploškami pro připájení. Špičky A jsou za propojovací deskou 2 nasunuty na napájecí pásek l, ke kterému jsou připájeny. Rovněž v otvorech 5 propojovací desky g je provedeno připájení. ŤPosice kolíku 2 není omezena jen na konce napájecího pásku 1,ale.může být situována kdekoliv podle potřeby. Z prostorových důvodů nelze však kolíky 2 na dvou sousedních páscích umístit přímo pod sebe, ale je třeba je prostřídat. i254 063 Kolíku 2 oodle vynálezu lze samozřejmě využít i pro Uřipojenĺ prívodu prlmo do soojove drąhv prooogovaoí desky 3. V takovem přížňu jící provedení montážních otvorů s odpovídajícími ploškami pro pľl pájení.1. Zařízení k napájení zadních propojovacíoh desek, vyznače~ né tím, že zadní propojovací deska /2/ je opatřena otvory /5/ pro zasunutí nejméně tří špiček /4/, kterými je zakončen kolik /3/,přičemž napájecí pásek /1/ je připájen ke špičkám /4/ kolíku /3/ případně k zadní propojovací desce /2/.2, Zařízení oodle bodu 1 vyznačené tím že kolík /3/ e v tvo~- j 4 O J n řen z přehnutého vodivého pásku glechu za ohbím k sobě gřitisknutého nejméně do zásuvné délky kolíku /3/, kde je provedeno vyhnutí 1na sílu napájecího pásku /1/ a zakončení š 9 čkami /4/, přičemž vodi vý pásek plechu je opatřen po stranách nad vyhnutím na sílu napájecího pásku /1/ dvěma výčnělky /6/.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24, H01R 4/26

Značky: desek, zařízení, zadních, napájení, propojovacích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-254063-zarizeni-k-napajeni-zadnich-propojovacich-desek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k napájení zadních propojovacích desek</a>

Podobne patenty