Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem

Číslo patentu: 253860

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chytka Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozemÚčelem řešení je snižit spotřebu vzduchu a snížit hlučnost u vzduchového tkaciho stroje, dále pak vytvořením souměrného tvaru špičky tělesa pomocné trysky V rovině kolmé k menšimu rozměru zploštělého tělesa pomocné trysky zlepšit poměry při tkani. Cile se dosahuje zvětšováním průřezů dutiny tělesa od místa vstupu vzduchu až k místu, kde dutina navazuje proměnným výtokovým zaoblením na stěnu výtokového otvoru, jehož průřez má až 60 3 maximálního průřezu v dutině rozšiřujíciho se tělesa pomocné trysky.vynález se týká pomocné trysky vzduchového tkacího stroje s hezkonfuzorovým prohozem.Dosud používané pomocné trysky vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem útku jsou konstrukčně řešeny tak, že vstupní průřez dutiny pro proud vzduchu má největší plošný rozměr a směrem k výtokovému otvoru v blízkosti vrcholu pomocné trysky je bud konstantní,anebo se postupně zmenšuje, takže prüřez výtokového otvoru, respektive součet průřezů výtokových otvoru je podstatné menší než průřez V poslední části dutiny. Tato část pomocné trysky je zploštělá a tlouščka stěny zploštělé části je konstantní, ale vlivem výrobní technologie obvykle tlouščka mírně kolísá.Požadavky na sklon osy otvoru pro vytékající vzduch jsou určeny požadovanou funkcí trysky a zpravidla v důsledku dosahované stejné tloušłky stěny zploštělé trubkové části trysky způsobí, že zakončení vrcholu pomocné trysky je souměrné pouze v rovině většího rozměru průřezu. V rovině menšího rozměru je nutné zakončení nesouměrné, které má nepříznivý dopad na zvýšení otěru při průchodu osnovou.Nevýhoda tohoto konstrukčního řešení se projevuje při přeměně tlaku vzduchu na rychlost proudu vzduchu. Zmenšení průřezu, a to zpravidla náhle, má za důsledek velké tlakové ztráty,takže při uvedené přeměně tlaku vzduchu na rychlost vzduchu se dosahuje pouze kritických parametrů. Dochází tedy k přeměně statického tlaku na dynamický jen té části tlaku, příslušející kritické výtokové rychlosti. Zbytek tlaku je pro přeměnu na rychlost proudění v podstatě nevyužit. Cílem vynálezu je odstranění či podstatné omezení této nevýhody.Nevýhody odstraňuje řešení pomocné trysky podle vynálezu, jehož podstatou je, že těleso pomocné trysky má v rovině menšího rozměru maximálního průřezu ve své dutině, jejíž průřez se zvětšuje ve směru proudu vzduchu vytvořena výtokové zaoblení tečně navazující na stěnu výtokového otvoru a vnější tvar tělesa pomocné trysky v témže místě je vytvořen zaoblsními souměrně položenými k podélné ose tělesa pomocné trysky a zakončen ve své vnějším vrcholu dalším zaoblením, navazujícím tečně na první zaoblení, přičemž příčný průřez výtokového otvoru má hodnotu až 60 5 maximálního průřezu.Hlavní výhodou je důsledné uplatnění vztahů mezi fyzikálními zákony jako např. pro Lavalovu trysku, takže je dosahována optimální přeměna statické hodnoty tlaku na dynamické vlastnosti proudu vzduchu využitím nadkritických poměrů v průřezech dutiny.Další výhodou je, že průřez výtokcvého otvoru nekruhového tvaru dosahuje až 60 maximálního průřezu vodicí části dutiny tělesa pomocné trysky a ohyh proudu vzduchu o téměř 90 ° je tvořen prostorovým zacblením, což podporuje využití dynamických vlastností proudu vzduchu ve výtokovém otvoru.Jiná výhoda řešení je snížení hladiny hluku při výtoku paprsku vzduchu, protože jsou vytvořeny podmínky pro odstranění volné expanze v důsledku zajištění výstupu vzduchu z trysky s nadkritickou rychlostí bez přetlaku.Dále řešení umožňuje snadnější technologii při tvarování trubkové části. Requlace optimální rychlosti proudu vzduchu s ohledem na kolísání vnějších podmínek lze snadno řešit natočením pomocné trysky vůči profilovému paprsku.Podrobněji je podstata vynálezu objasněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje těleso trysky před zploštěním, obr. 2 pak průřezy v různých úrovních tělesa pomocné trysky po zploštění a obr. 3 znázorňuje řešení dutiny tělesa pomocné trysky v oblasti výtokovéhoPomocná tryska l má dutinu gg, jejíž trubková část g pomocné trysky l má ve spodní části konstantní tlouštku stěny ll, která přechází v polokulové dno ll s narůstající tlouštkou stěny ll až na tlouščku lg. Řezy 5 v různých úrovních tělesa pomocné trysky L, označené Q, g, Q, Qukazují zvětšující se průtokový průřez a zvětšující se tlouščky stěny ll a tím i celkový vnější průměr.Poměry po zploštění v řezech (obr. 2) horní části tělesa pomocné trysky l bez znázorněného výtokového otvoru lg ve stejných úrovních s řezy 5, Ě, Q, Q naznačují zvětšující se jeden příčný rozměr tělesa pomocné trysky l, úměrný prúměrům ve stejných úrovních, takže vnější stěny tělesa pomocné trysky l svírají přibližně úhel Q, mající hodnotu 8 °. Menší rozměr 1 řezů § naopak tvoří konstantní šířku. vnější tvar vrcholu pomocné trysky l má první zaoblení t 3 a další zaoblení 9. Vnitřní část vrcholu pomocné trysky l má výtokové zaoblení lg ohýbajícísměr proudu vzduchu zhruba o 90 ° směrem k naznačenému výtokovému otvoru lg, jehož umístění pro následující technologickou operací je naznačeno vlisem lg.Trubková část g pomocné trysky l je neotočně vložena do ustavovacího pouzdra g. Proměnné výtokové zaoblení lg navazuje na stěnu lg výtokového otvoru lg. Výtokový otvor lg nekruhového průřezu má plochu průřezu s hodnotou až 60 maximálního průřezu 23, představující největší rozměr průřezu. Stěna gg výtokového otvoru lg je rovnoběžná s osou lg výtokového otvoru lg a výtokové zaoblení lg je skleněné pod úhlem lg, blížícím se 90 °, k podélné ose pomocnéVelikost proměnného výtokového zaoblení lg je dána konstrukčními rozměry pomocné trysky l, především však šířkou 1, představující menší rozměr zploštělé části tělesa pomocné trys ky l. Funkce zařízení je následujícíTlakový vzduch vstupuje do dutiny lg tělesa pomocné trysky ł vstupním průřezem, který za daných tlakových poměru určuje protékající množství vzduchu. Dutina lg má ve směru podélné osy tělesa pomocné trysky l plynule se zvětšující příčný průřez znázorněný řezy 3, které ve smyslu fyzíkálních zákonů zajiščuje přeměnu tlaku vzduchu na rychlost, tj. tlaková výška se přemění na výšku rychlostní. K tomu dochází v místě maximálního průřezu 92 zploštělé části pomocné trysky l a proud vzduchu je pak pomocí proměnného výtokového zaoblení lg přiváděn bez rázü do výtokového otvoru gg. Úhel sklonu paprsku proudu vzduchu, potřebný pro správnou funkci na tkacím stroji určený úhlem lg osy lg výtokového otvoru lg, dále tvar a průřez výtokového otvoru lg se stanoví pro zvolený typ experimentálně.Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem, tvořenáválcovou a zploštělou částí s ustavujícím pouzdrem, vyznačená tím, že těleso pomocné trysky (1) má v místě maximálního průřezu (D-D) ve své dutině (18), jejíž průřez se zvětšuje ve směru prou~ du vzduchu vytvořeno výtokové zaoblení (10) tečně navazující na stěnu (19) výtokového otvoru(14) a vnější tvar tělesa pomocné trysky (1) v témže místě je vytvořen zaohleními 18) souměrně položenými k podélné ose tělesa pomocné trysky (1) a zakončen ve svém vnějším vrcholu dalším zaoblením (9), navazujícím tečně na první zaoblení je), přičemž příčný průřez výtokového otvoru (14) má hodnotu až 60 maximálního průřezu (D-D).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, tryska, tkacího, stroje, pomocná, prohozem, bezkonfuzorovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253860-pomocna-tryska-vzduchoveho-tkaciho-stroje-s-bezkonfuzorovym-prohozem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem</a>

Podobne patenty