Model otevřeného nálitku

Číslo patentu: 253660

Dátum: 17.12.1987

Autor: Urbášek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutor vynález URBASEK JAN ing., ZEROTINieší se zvýšení jakosti odlitku otevřeného nálitku v místě krčku a stopy pro upálení nálitku, odformovaného strojním formováním slěvárenské formy. Pro lepší zaformování modelu otevřeného nálitku V místě jeho krčku se zvětšeným úkosem a stopy pro upálení nálitku, e model otevřeného nálitku ve své spodnl části, alespon v místě krčku, vytvořen z pružného pryžového materiálu.Vynález se týká modelu otevřeného nálitku pro strojni forme» vání slévárenských forem.Dosud známé modely otevřených nálitků, jejichž horní úkosovitá část přechází ve spodní část, tvořenou krčkem se zvětšeným úkosem, napojeným na stopu pro upáleni nálitku, jsou V celém průřezu vytvořeny bud z tuhého materiálu, nebo 2 pružného pryžového materiálu.Nevýhodou modelů, vytvořených z tuhého materiálu je, že v jejich spodni části, v místě krčku a stopy, dochází při výrobě formy, vlivem zvětšeného úkosu krčku, ke sníženému stupni zepěchování formovaciho materiálu, což má za následek nižší kvalitu nálitku v místě krčku a stopy po odlití, což znesnadňuje práci při čištění a upalováni nálitku a prodlužuje k tomu potřebný čas. Další nevýhodou je, že po zapěchováni formy jsou modely nálitků drženy formovacím materiálem a obtížně se z formy uvolňdjí, což prodlužuje výrobní čas. Při oklepáváni modelů nálitku, za účelom jejich uvolnění, se tyto ve vrchní části poškozují.Nevýhodou modelu otevřeněho nálitku, zhotoveného v celém průřezu z pružného pryžového materiálu je, že deformace modelu přiV jeho stlačení se projeví V celé výšce modelu nálitku, což se vzde dem k nizkému krčku projevi jen nepatrnou deformaci pružného pryžového materiálu V místě krčku a tím i nepatrným zpevněnim formovacího materiálu v místě krčku. Výše uvedené nevýhody odstraňuje model otevřeného nálitku-podle vynálezu, určený pro strojní formování slévárenské formy,kde horní úkosovitá část modelu přechází ve spodní část,tvořenou krčkem se zvětšeným úkosem napojeným na stopu pro upáleni nálitku. Podstatou vynálezu je, že spodná část modelu je alespoň V místě krčku vytvořena z pružného pryžového materiálu. Výhody modelu otevřeného nálitku podle vynálezu spočívaji V tom, že pružný díl ve spodni části modelu umožňuje axiální posuv jeho horní části. Tím je soudředěna deformace modelu při jeho stlačení pouze do spodní pružné části modelu, čímž je zajištěno lepší zpěchování formovacího materiálu v místě krčku a stopy pro upálení nálitku. Tím se dosáhne lepšího zpevnění povrchu formy ve spodní části modelu a tím i lepší povrchové kvality nálitku po odlití. Tím se sníží pracnoet a obtížné práce při čištění a upalování nálitku.Další výhodou je, že po zapěchování modelu a uvolnění přítlačné síly na model, například od dolisovací desky, dochází, stejně jako u modelů vytvořených v celém průřeze 2 pružného pryžového materiálu, k samovolnému uvolnění modelu nálitku z upěchované formy, čímž odpadá obtížné práce s pracným uvolňováním modelu nálitku z formy, jak je tomu dosud u modelů vyrobených z tuhého materiálu.Na výkresu je v příkladném provedení schématicky znázorněn hveďetpřäšnálezu, kde na obr. 1 je model otevřeného nálitku V původní délce před dolisováním formy, na obr. 2 je model otevřeného nálitku se stlačenou pružnou spodní částí modelu při dolisování formy, například dolisovací desku formovacího stroje, na obr. 3 je model otevřeného nálitku opět v původní délce po uvolnění tlaku dolisovací desky na model nálitku a znázorňuje samočinné uvolnění modelu po jeho zaformování a rozdíl tvaru zaformovaného modelu oproti původnímu tvaru a délce modelu.Model otevřeného nálitku je tvořen horní úkosovitou častí ll modelu, ktera přechází ve spodní část tvořenou krčkem lg se zvětšeným úkosem, napojeným na stopu 1 pro upálení nálitku. Krček lg je tvořen z pružného pryžového materiálu, a je s horní úkosovitou částí llmode 1 u a se stopou 11, které jsou z tuheho materiálu, pevně spojen, například lepením. Krček lg může být například z plného pružného pryžového materiálu, nebo v příčném průřezu například tvaru mezikruží. Stopa 11 pro upálení nálitku může být v příkladném provedení vytvořena rovněž z pružného pryžového materiálu, stejné nebo různé tlouštky i tvrdosti pružení jako krček lg, a mohou být utvořeny z jednoho-dílu, nebo například lepením. Vnější povrch úkosovitého krčku lg může být v základním provedení s výhodou vydutého tvaru, který se při působení tlaku,například od dolisovací desky, vyrovná.Požadovaný tvar spodní části otevřeného nálitku po zaformování je dán prušnou deformací spodní části od axiálního stlačeníkrčku lg z pružného pryžového materiálu při působení například dolisovací desky formovaciho stroje na horní úkosovitou část ll modelu otevřeného nálitku. Tim se dosáhne požadovaného zpěchování formovacího materiálu i pod zvětšeným úkosem krčku.lg a v mistě stopy 1 pro upálení nálitku. Tím se vytvoří zpevněný povrch formy nálitku pro dosaženikvalitního povrchu odlitého nálitku. Po uvolněni tlaku, například dolisovaci desky na horní úkosovitou část ll modelu zaujme pružný materiál krčku Lg svůj původní tvar, čímž vysune horní úkosovitou část ll modelu z formy, tímje model otevřeného nálitku samočinně uvolněn a lze jej z formy vyjmout.Model otevřeného nálitku podle vynálezu lze využít vevšech slévárnách při strojním formování, zejména s pevnou doliso vací doskou.Model otevřeného nálitku pro strojní formováni slévárenské formy, kde horní úkosovitá část modelu přecházi ve spodni část,tvořenou krčkem se zvětšeným úkosem, napojeným na stopu pro upá~ leni nálitku, vyznačující se tím, že Spodní část modelu je Mojménčv místě krčku (12) vytvořena z pružného pryžového materiálu.

MPK / Značky

MPK: B22C 9/08, B22C 7/00

Značky: model, otevřeného, nálitků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253660-model-otevreneho-nalitku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Model otevřeného nálitku</a>

Podobne patenty