Generátor kondenzačního aerosolu s přehřívačem uzpůsobeným pro snadné čištění

Číslo patentu: 253654

Dátum: 17.12.1987

Autori: Doušek Karel, Vitáček Jiří, Juza Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.ního stupně. Je popsáno výhodné uspořádá šžsšfžtfšfťšíi P o P I s VY N Á I. E z U 253 esuÚRAD PRO VYNÁLEZY(54) Generátor kondenzačního aerosolu s přehřívačem uzpůsobenym pro snadne čištěmRešení se týká generátoru kondenzačního aerosolu, gehož přehřívač je uzpůsoben pro snadné cištění. Přehřívač je tvořen rozebíratelně Spojenými dvěma díly,jejichž sousedící povrchy tvoří teplosměnnou štěrbinu ilovitého tvaru Ve výstupcích obou dílu přehřívače jsou umistěny topné elementy. Vstup do teplosměnné štěrbiny je spojen potrubím s výstupom vyvíjače par a výstup z teplosměnné štěrbiny přehřívače je spojen se vstupem kondenzač ní topnýoh těles ve výstupcích povrchu teplosměnné štěrbiny.Vynález se týká generátoru kondenzačního aerosolu, jehož přehřívač je uzpůsoben pro snadné čištění.U dosud známých generátorů kondenzačního aerosolu se vyu žívá k ohřátí vzdušíny nebo směsi vzdušiny, Částíc a par ka paliny na požadovanou teplotu přehřivače, který je tvořen ředou soustředných válcových pláštů. V části vzniklých mezer mezi jednotlivými pláští jsou umístěna topná tělesa, zbývající í protéká ohřívané médium. Při provozu generátoru je nutno ŠĚÍvat topnýmí tělesy vzduch v uzavřeném prostoru, kde jsou tělesa umístěna, na vhodnou teplotu. Vlívem samovolné konvekce dochází k ohřívání stěn, podél kterých z druhé strany proudí ohřívané médium. Průřezy, kterými protéká ohřívané médium,jsou z důvodů dossženi vysoké rychlosti proudění navrženy velmi malé. Regulace výstupní teploty ohřivaného média je pak velmi obtížné, dále dochází k íntenzívnímu zanášení a zapékání průtočných průřezů.Uvedené nedostatky odstraňuje generátor kondenzačního serosolu podle vynálezu s přehřivsčem uzpůsobeným pro snadné čištění, zařazeným mezi vyvíječem par a kondenzačním stupněm,se kterými je spojen potrubím. Kondenzační stupeň je dále opatřen vstupem kondenzačního vzduchu a výstupem kondenzačního aerosolu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že výstup směsi vzdušíny, částíc kapaliny a par kapaliny z vyvíječe par je zaústěn do vstupu teplosměnné štěrbíny pílovítého tvaru. Tato teplosměnná štěrbina je tvořena vzájemné odpovidajícími protílehlýmí výstupky a úžlabími prvního dílu a druhého dílu přehřivače, které jsou spolu rozebíratelně spojeny pro oddáleni dvou protílehlých pílovitých ploch teplosměnné štěrbíny při čištění. Oba díly přehřívače jsou opatřeny ve svých výstupcích topnýmí elementy. Výstup par z teplosměnné štěrbínyje zaústěn do vstupu kondenzačního stupně. Výstupky jsou duté a spolu se zbývajícím dutým prostorem prvního dílu i druhého dílu přehřívače jsou zaplněny výplňovým prostředkem o vysoké tepelné vodivosti, obklopujícím topné elementy pro zamezení místního přehřátí povrchu teplosměnné štěrbiny.Výhoda generátoru kondenzačního eerosolu spočíva zejména ve snadném čištění jeho přehřívače, umožněném pilovitým tvarov váním dvou protilehlých ploch teplosměnné štěrbiny a v možnosti jejich oddálení při uvolnění rozebíratelného spojení obou dílů přehřívače. Uspořádání topných elementů ve výstupcích odpovídá jejich zvýšenému tepelnému zatížení při proudění ohřívaného média teplosměnnou štčrbinou. Výplňový prostředek o vysoké tepelné vodivosti obklopující topné elementy zabezpečuje rovnoměrnost prohřátí povrchu obou potilehlých ploch teplosměnné štěrbiny a mimořádně dobré regulační vlastnostiNa připojeném výkrese je schematicky znázorněn příklad provedení generátoru kondenzačního aerosolu s přehřívačem,uzpůsobeným pro snadné čištění, znázorněným v řezu.Přehřívač tvořený prvním dílem g a druhým dílem à,rozébiratelně spojenými, je zařazen mezi vyvíječem par l a kondenzačním stupněm 1, se kterými je spojen potrubím. Kondenzační stupeň 1 je dále opatřen vstupem kondenzačního vzduchu a výstupem vyrobeného kondenzačního aerosolu. Výstup směsi vzdušiny, částic kapaliny a jejích per z vyvíječe par l je zaústěn do vstupu teplosměnné štěrbíny Q pilovitého tvaru. Teplosměnná štěrbina É je tvořena odpovídajícímí výstupy a úžlabími sousedících povrchů prvního dílu g a druhého dílu Q přehřívače. První díl g i druhý díl přehřívače jsou opatřeny topnými elementy 3 rozmístěnými v jejich výstupcích. Výstuppar,vytvořených přehřátím vstupující směsi v přehřívači, je z te- plosměnné štěrbiny Q zaústěn do vstupu kondenzačního stupně 1. Výstupky jsou duté a spolu se zbývajícím dutým prostorem prvního dílu g i druhého dílu Ä přehřívače jsou zaplněny výplňovým prostředkem 2 o vysoké tepelné vodivosti, obklopujícím topné elementy Q pro zamezení místního přehřátí povrchu teplo směnné štěrbiny, například hliníkovou drtí.Využití generátoru kondenzačního aerosolu s přehřívačemuzpůsobenym pro snadné čištění je výhodné zejména k výrobě kondenzačního aerosolu z oľejovitých.kapalin, používaných ke zkoušení filtru na vzdušiny.Generátor kondenzačního aerosolu s pŕehřívačem uzpůsobeným pro snadné čištění, zařazeným mezi vyvíječem par a kcndenzačním stupněn, se kterými je spojen potrubím, při~ čemž kondenzačnísstupeň je dále opatřen vstupem kondenzačního vzduchu a výstupem aerosolu, vyznačený tím, že výstup směsi vzdušiny, částic kapaliny a par kapalin z vy~ víječe par (1) je zaústěn do vstupu teplosměnné štěrbíny(6) pilovitého tvaru, tvořené vzájemné odpovídajícímí protílehlýmí výstupky 5 úžlabímí prvního dílu (2) a druhého dílu (3) přehříveče, spolu rozebiratelně spojených, opatřených ve výstupcích topnýmí elementy (4), zatímco výstuppar z teplosměnné étěrbíny (6) je zaústěn do vstupu kondenzečního stupně (7).Generátor kondenzačního aerosolu podle bodu l,vyznečený tím, že~výstupky jsou duté a spolu se zbývsjícím dutým prostorem prvního dílu (2) i druhého dílu (3) přehřívače jsou zeplněny výplñovým prostředkem (5) o vysoké tepelné vodivosti, obklopujícím topné elementy (4) pro zamezení místního přehřátí povrchu teplosměnné štěrbiny (6).

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: aerosolů, čištění, uzpůsobeným, kondenzačního, přehřívačem, generátor, snadné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253654-generator-kondenzacniho-aerosolu-s-prehrivacem-uzpusobenym-pro-snadne-cisteni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Generátor kondenzačního aerosolu s přehřívačem uzpůsobeným pro snadné čištění</a>

Podobne patenty