Rošt tlakového generátoru

Číslo patentu: 253605

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vaněček Václav, Pech Jaroslav, Jeřábek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) m z Auwrvynmw, JE EK VLADIM R ing. ,VANĚČEK VÁCLAV Jng.,PECH JAROSLAV, HRADEC KRÁLOVÉ 64) Rošt tlakového generátoruProvedeni roštu s drtícím zařízením zajišťuje svým umistěním pod hřibem roštu drceni ěkváry zabraňujicí ucpávani výstur pových cest, především uzavíracích orgánů,a rovnoměrný chyb paliva v šachtě generá~ toru. Roštusestává z otočného hřibu, opa třeného vyhrnovucimi lopatami, pevně spo Jeného s nosnou trubkou a s poháněcím mechanismem, a z neotočného přepadového jizku, upevněného na dně vnitřního pláště šgenerátoru. Přepadový jízek je opatřen na vnitřní straně drticimi ozuby a na otočné části roštu je upevněno drtici zařízení s drticími ozuby, vytvářejicí s vnitřní stranou přepadového jízku zužující se mezeru,vynález se týká roštu tlakového generátoru a řeší drcení škváry před výstupem z generátoru. V tlakovém generátoru dochází často vlívem kvalíty paliva, řízení provozu a složení zpLyňovací směsi ke tvorení škvárových hrud, které způsobují v následujících výpustných cestách, zejména v uzávěrech, značné potíže. Dochází k ucpávání v zúžených místech a v krítíckých případech je nutno generátor odstavít z provozu á škvárové kusy z ucpaných míst odstranit s vynatožením namàhavé práce. Těmíto odstávkamí dochází ke ztrátám na vyrobeném plynu a ke zvýšení provozních nákladů.Ve známém provedení je rošt tlakového generátoru vytvořen z otočného hříbu pevně spojeného s nosnou trubkou spojenou rameny 5 poháněcím mechanísmem, a z neotočného přepadového jízku se svíslou válcovou nebo kuželovou plochou, upevněného na dně vnítřního pLáště generátoru V prostoru pod otočným hříbem. Drtící zařízení je umístěno na vnítřní stěněpláště generátoru a na vnějším obvodu hříbu roštu.Nevýhodou tohoto provedení je časté zahlcovàní drtícího zařízení vlívem tlaku sloupce patíva v tělese generátoru a následné vytváření nálepů v šachtě generátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje rošt tlakového generátoru podle vynálezu, sestávající z otočného hříbu opatřeného na obvodu vyhrnovacímí Lopatamí, pevně spojeného s nosnou trubkou, spojenou rameny s poháněcím mechanísmem, a z neotočného přepadového jízku se svislou válcovou nebo kuželovou plochou,upevněného na dně vnítřního pláště generátoru v prostoru pod otočným hříbem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že neotočný přepadový jízek je na své vnitřní stěně opatřen drtícímí ozuby, vytvářejícímí s válcovou nebo kuželovou částí jízkuzužující se kruhovou mezeru. Drtící zařízení může být vytvořeno ze segmentů a je upevněno na ramenech poháněcího mechanísmu pomocí svorníků.Výhodou roštu podle vynálezu je vytoučení nepříznívého vtívu tlaku sloupce paliva v tětese generàtoru, způsobené umístěním drtícího zařízení do prostoru pod otočný hříb roštu. Tím je zamezeno zahtcování drtícího zařízení a zabezpečen přístup pouze rozdrcené škváry do výstupních cest. Datší výhodou je, že drtící zařízení neovlívňuje pohyb násypu v šachtě generátoru aní při jeho průchodu kotem hříbu roštu.Na přítoženém výkresu je schematícky znázorněn příktad provedení roštu tlakového generátoru v řezu.Hříb 3 roštu tlakového generátoru, opatřený na obvodu vyhrnovacímj Lopatami l§je pevně spojen s nosnou trubkou 3 a otočné uložen na koulích ll. Nosná trubka 2 je spojena rameny É s ozubeným věncem 1, který je v záběru s pastorkem §. Na dně vnítřního pláště 1 generátoru je umístěn neotočný přepadový jízek 5 se svíslou válcovou nebo kuželovou plochou,opatřenou na vnitřní stěně drtícími ozuby à. Na ramenech É ozubeného věnce 1 je upevněno pomocí svorníků lg drtící zaří zení 2 opatřené na vnější straně drtícímí ozuby lg.Škvárą vyhrnovaná po dně vnítřního plàště 1 generátoru Lopatamí 1 z tělesa generátoru, přepadá přes neotočný přepadový jízek 3 do zužující se mezery, vytvořené válcovou nebo kuželovou částí jízku Š a drtícím zařízením 2, a je drtícímí ozuby ž a lg drcena.1. Rošt ttakového generátoru sestávajíci253 605 z otočného hřibu opatřeného na obvodu vyhrnovacími Lopatami, pevné spojeného s nosnou trubkou spojenou rameny s poháněcim mechnismem,a z neotočného přepadového jizku se svislou vátcovou nebokuželovou plochou, upevněného na dně vnitřního pláště gene rátoru v prostoru pod otočným hřibem, vyznačený tím, že přepadový jizek /2/ je opatřen na vnitřní šikmé kuželové ptoše nebo na svislé vátcové ptoše drticímí ozuby /3/, přizařízení /9/, čemž na otočné částí roštu je upevněno drticíopatřené na VUEJŠŤ straně drticímí ozuby /1 ü/, vytvářejici s vátcovou nebo kuželovou části jizku /2/ zužujíci se kru hovou mezeru.Rošt podle bodu 1, vyznačený tím, že drticí zařízení /9/ je Vytvořeno ze segmentů« a je upevněno na ramenech /6/ poháněciho mechanismu pomoci svorníků /12/.

MPK / Značky

MPK: C10J 3/42

Značky: generátoru, tlakového, rošt

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253605-rost-tlakoveho-generatoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rošt tlakového generátoru</a>

Podobne patenty