Zapojení pro simulaci provozního zatížení telefonních svazků

Číslo patentu: 253481

Dátum: 12.11.1987

Autor: Budín Luděk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu BUDÍN LUDĚK ing. csc., KOSTICE(50 Zapojení pro simulací provozního zetížení telefonních svazkůŘešení se týká zapojení pro simulaci provozního zatížení telefonních svezků, to je zapojení obvodu, který generuje signály napodobující obsazovâní okruhů v telefonních svazcích přinojených na telefonní ústřednu. Umožňuje ve zkrácené době prověřít bezchybnou funkci komplexu mikroprocesorového měříče provozního zatížení. Jeho podstata je v tom, že na čítač je zaoojen zdroj hodinových impulzůa obvody předvolby. Jeho-výstup je zapojen přes převodník BED kódu na kód dekadícký a přizpůsobovací obvody na měřicí vsłuny měřiče provozního zatížení. Výetup převodníku je rovněž připojen k čítačí jednotkových hovorů. Využití se předpokládá při výzkumných pracích souvisejících 5 měřením provozního zatížení v podnikové telefonní síti energetiky.253 ďĺl Vynález řeší zapojení pro símulaci provozního zatíženítelefonních svazku, Řyjo zapojení elektrického obvodu, kterýl generuje signály napodobující obsazování okruhů v telefonních svazcích připojených na telefonní ústřednu., Doposud neexistovalo žádné vhodné zapojení, které byumožnilo operatívně a ve zkrácené době prověřit bezchybnoufunkci celého komplexu mikroprocesorového měřiče provozního zatížení, počínaje vstupnímí obvody, dále celkovým testem centrálního řízení, záznamem naměřených hodnot do paměti a konče výpisem naměřených hodnot. Protože měření provozního zatížení telefonních svazků probíhá řadu dní v souladu s uloženým časovým programem, je mimořádně důležité zjístit stav zařízení před zahájením měření, zejména po transportu.Výše uvedený nedostatek je odstraněn použitím zapojení pro simulaci provozního zatížení telefonních svazků podle vynálezu. »Jeho podstata spočíva v tom, že na čítač je zapojen zdroj hodinových impulsů a obvody předvolby. Výstup čítače je zapojen na převodník BCD kődu na kőd dekadický. Výstupy převodníku jsou pomocí přizpůsobovacích obvodů připojeny na měřicí vstupy měřiče provozního zatížení. Převodník je dále připojen k čítači jednotkových hovorů.Namístosígna 1 izačních vývodů obsazení přenášečů tele~ fonní ústředny se na měřič provozního-zatížení připojí výstupy navrhovaného zapojení. Přes tytovýstupy pak navrhované zapojení generuje po dobu testu, to je během jednoho měřícího úseku 15 minut dle doporučení CCITT, vysoký počet signálůobsazení jednotlivých okruhů svazku. Sígnály obsazení před~stavuji jednotkové hovory se známou dobou trváni a se známým rozložením pravděpodohnoetí obsazování jednotlivých okruhů. Početjednotkovýeh hovorů se registruje. Srovnání generovaných hodnot s hodnotami zpracovanými měřičem provozního za tiženi poskytuje informaci o stavu měřiče.Přiklad zapojení pro simulací provozniho zatížení telefonních svazkú podle vynálezu je nakreslen v blokovém schematu na připojeném výkresu.Výsťupy ze zdroje L hodinových impulsů a z obvodůją předvolby jsou zapojeny na čítač g. Jeho výstup je zapojon na vstup převodniku 3, k němuž je dále připojen čítač 1 jednotkovych hovorů. Převodník 3 je přes přizpůsobovaci obvody 5 připojen na měřicí vstupy g měřiče Q provozního zatížení.Zdroj g hodinových impulsů nepřetržitě generuje po dobu testu impulsy o kmitočtu 1 Hz. Tyto jednosekundové impulsy představuji základni jednotkové hovory, to je hovory o době trváni jedné sekundy. Hodinové ímpuiey jsou přiváděny na vstup čitače g, na jehož výstupu je počet načítanýçh impulsů udáván v BCD kődu. Čítač g lze nastavit pomoci obvodů 1 předvolby na čitáni se zkráceným cyklom. Data v BOD kődu na výstupu čítače g jsou přiváděna na vstupy převodniku 5 BCD kődu na kőd dekadický. Výštupni obvody převodniku A jsou zaoojeny přes přizpůsobovací obvody 5 na měřicí vstupy § měřiče Q provožního zatižení Převodník A tak zajišťuje postupné cyklícké obsa zováni měřicich vstupů § měřiče § provozniho zatiženíV zá 253 481vislosti na nastavení obvodů 1 předvolby lze zvolit početpravidelně obsazovaných měřících vstupů §, takže po skonče ní testu byl každý z vybraných měřicích vstupů § obsazen stejným počtem jednotkových hovorů. Na převodnik 5 je připojen čítač 1 jednotkových hovorů, který registruje počet cyklů proběhnuvších za celou dobu testu měřiče Q provozního zatížení. zapojení je určeno pro símulování provozního zatížení relativně slabých telefonních svazků podnikových tele~ fonníoh síti. V případě potřeby testování silnějších svazků se uvedené zapojení zdvojuje.Využití vynálezu se předpokládá při výzkumných pracíchZapojení pro símulaci provozního zatiženi telefonních svazků, vyznačujíci se tím, že na čítač (2) je zapojen zdroj (1) hodinových impulsů a obvody (3) předvolby a jeho výetup je zapojen přes převodník (4) a přizpůsobovací obvody (5) na měřicí vstupy (8) měřiče (6) provozniho zatižení, přičemž výstup převodníku (4) je dále přípojen k čitači (7) jednotkových hovorů.

MPK / Značky

MPK: H04M 1/53

Značky: simulaci, provozního, svazků, zatížení, telefonních, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253481-zapojeni-pro-simulaci-provozniho-zatizeni-telefonnich-svazku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro simulaci provozního zatížení telefonních svazků</a>

Podobne patenty