Topná trubice s aktivní tepelnou izolací, zejména pro generátory aerosolu

Číslo patentu: 253456

Dátum: 12.11.1987

Autori: Doušek Karel, Vitáček Jiří, Juza Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šťšľíłfšžľěii Po PIS vv NÁLEZU 253 456Autor vynálezu DUUŠEK KAREL ing.,4871 x 4055 ina.,VITÄČEK JIŘÍ inn., PFAHA(50 Topná trubice s aktivní teoelnou izolací, zejména pro generâtory äerósoluTupnâ trubice 5 aktivní tsnelnou izolací je tvnřana dvěma souosými trubkaŕni z elektricky vndivéhn materiálu, na jednom konci vodivě spojenými prostřednictvímmezikroužku a na druhém konci upatřené každá jednou svorkuu nru připojení ľ( pruu- ~ dovému zdroji. Proste mezi vnitřní a Ť vnější truhkou může být vyplněn izolační hmotou.Vynález se týkä topné trubice s aktivní tepelnou izolací,určené zejména pro použití v generátorech zkušebních kapalnýchDosud se ohřev stlačeného vzduchu v generátorech aerosolů provádí pomocí průmyslové vyráběných topných těles umístěných v tlakové nádobě, kterou ohřívaný vzduch protéká. Hlavní nevýhody tohoto uspořádání jsou značné rozměry a hmotnost ohřívače, nutnost respektovat tvar průmyslové vyráběných tělee a tepelné ztráty vznüdâzejména sáláním těles na plášt ochlazovaný z vnějšku prouděním vzduchu. Dále je při regulaci ohřívače na závadu i časová konstanta vznikla tepelnou kapacitou topných těles,a tím, že na teplotu ohřívaného vzduchu má kromě teploty těles vlív i teplota masivního pláště ohřívače ohřívaného jen sáláním těles a prouděním.Uvedené nevýhody odstraňuje topná trubice e aktivní tepelnou izolací podle vynálezu, určená zejména pro generátory kondenzačního aerosolu. Je složena ze dvou souosých trubek,uzpůsobených pro ohřev procházejícího media elektrickou energií. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vnitřní trubka pro průchod ohřívaného média je vytvořena z elektricky vodivého materiálu a je na jednom konci cpatřena vcdívě připevněnou první svorkou pro připojení k proudovému zdroji. Na druhém konci je opatřena vodívě přípevněným elektricky vodivým mezikroužkem, k jehož vnějším obvodu je vodivě připojen konec vnější trubky. Také vnější trubka je vytvořena z elektricky vcdivého materiálu. Překrývá vnitřní trubku a je opatřena vodívě přípevněnou druhou svorkou pro uzavření elektrického obvodu. Prostor mezi přivráoenými povrchy vnitřní trubky a vnější trubky je s výhodou vyplněn izolační hmotou.Výhodou ohřívače podle vynálezu je snížení rozměrů, hmotnosti, tepelných ztrát a tepelné eetrvačnosti. Současněse zlepšují regulační vlastnosti systému, je též možné využít vyšší teploty teplosměnné plochy omezení jen teplotní odolnosti materiálu trubky a spoje trubek. Vhodnou volbou proměnného průřezu vnitřní trubky je možné vytvořit požadované rozložení teplot po její délce. Hlavní výhodou je pak účinek vnější trubky jako aktivní tepelné izolace pro vnitřní trubku. Průchodem elektrického proudu průřezem vnější trubky vznikající teplo zvyšuje její teplotu nad teplotu okolí e snižuje tak ztrátu tepla sáláním z vnějšího povrchu vnitřní trubky i bez vyplnění přilehlých povrchů mezi oběma trubkami izolační hmotou. Umístěním druhé svorky v určité vzdálenosti od konce vnější trubky se ovlivní její podélný gradient teplotyia tím i její účinek aktivní tepelné izolace. I při konstantním průřezu vnitřní trubky se tak proměnnou teplotou po délce vnější trubky ovlivní podélný gradient teploty vnitřní trubky, důležitýz hlediska účinnosti přestupu tepla z vnitřní trubky do procházejícího media. Rovněž dimenzováním e volbou materiálu elektricky vodivého mezikroužku je mmžno ovlivnit přestup tepla vedením mezi vnitřní a vnější trubkou. Při regulaci výkonu změnou elektrického proudu z proudového zdroje se mění i teplota vnější trubky,a tím se zkrecuje časová konstante celé topné trubice s aktivní tepelnou izolací.Na připojeném výkrese je znázorněn v podélném řezu příklad provedení topné trubice s aktivní tepelnou izolací podleVnitřní trubka l pro průchod ohříveného média vytvořena z elektricky vodivého materiálu, například nerezevějící oceli,je na jednom konci opatřena vodivě připevněnou svorkou Q pro připojení k proudovému zdroji 1. Na druhém konci je opatřena vodivě připevněným, například přivařeným, elektricky vodivým mezíkroužkem Q. K jeho vnějšímu obvodu je vodivě pýipojen konec vnější trubky vytvořené 5 téhož elektricky vodivého materiálu , avšak o větším průřezu než vnitřní trubka l, se kterou jeuspořádána vnější trubka g souose a kterou po délce překrývá pro vytvoření její aktivní tepelné izolace. Vnější trubka g je opatřena vodivě přípevněnou druhou svorkou Ž pro uzavření elektrického obvodu s proudovým zdrojem 1. Prostor mezi přivrácenými povrchy vnitřní trubky l a vnější trubky 2 je vyplněn izolační hmotou 3. Měčiem procházejícím vnitřní trubkou může býłnapříklad vzduch, vstupující do generátoru kcndenzačního aerosolu nebo dále zavedený do jeho odpařovacího zařízení, anebo směs vzdušiny, částic a par kapaliny vystupující z odpařovacího zařízení. Naznačený směr proudění procházejícího média přichází v úvahu například při zatopení výstupu pod hladinu kapaliny v odpeřovacím zařízení generátoru kondenzačního aeroeolu.l. Topná trubice s aktivní tepelnou izolací, zejména pro generátory aerosolu, uzpůsobená pro ohřev procházejícího mě dia elektrickou energií, složená ze dvou souosých trubek,vyznačující se tím, že vnitřní trubka (1) pro průchod ohřívaného média, vytvořena z elektricky vodivého materiálu,je na jednom konci opatřena vodivě připevněnou první svorkou (6) pro připojení k proudovému zdroji (7), zatímco na.druhém konci je opatřena vodivě připevněným elektricky vodivým mezíkrcužkem (3), k jehož vnějšímu obvodu je vodívě připojen konec vnější trubky (2),vytvořené z elektricky vodivého materiálu, která překrývá vnitřní trubku (1) a je opatřena vodivě připevněnou druhou svorkou (5) pro uzavření elektrického obvodu.2. Topná trubice s aktivní tepelnou izolací podle bodu 1,vyznačená tím, že prostor mezi přivrácenymi povrchy vnitřní trubky (l) a vnější trubky (2) je vyplněn izolační hmotou (4).

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: generátory, aktivní, tepelnou, aerosolů, zejména, izolaci, trubice, topná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253456-topna-trubice-s-aktivni-tepelnou-izolaci-zejmena-pro-generatory-aerosolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Topná trubice s aktivní tepelnou izolací, zejména pro generátory aerosolu</a>

Podobne patenty