Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastů opatřených nejméně jedním otvorem

Číslo patentu: 253343

Dátum: 12.11.1987

Autori: Žák Zdeněk, Strnad Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastu opatřených nejméně jedním otvoromŘešení se týká oboru bižuterní výroby. Zařízení sestává z rámu stroje, formy, pnhyblivého držáku jehel a pohyblivého stahovaciho ústrojí. Jehly upevněné k držáku jehel svírají s rovinou formy ostrý úhel. Část formy tvoří pružně uložený vodicivynález se týká zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastu, opatřenýoh nejméně jedním otvorem, zejména plastových kotlíků, osazených ozdobnými prvky.Plastové kotlíky osazené ozdobnými prvky, spolu se zařízením k jejich výrobě, jsouk vytváření tvarově i barevné rozmanitých rovinných obrazců. Připevnění jednotlivých kotlíků k podkladové látce a oděvu však přináší technické obtíže. Jsou známy kotlíky, na jejichž spodní straně je výstupek ze stejného materiálu jako kotlík. Po proděravění látky se výstupek do látky zasune a kotlík k látce tepelné přinýtuje. Při tomto způsobu připevñování je poškozena jak látka, tak kotlik, který lze použít jednorázově. Tyto nevýhody jsou odstraněny plastovým kotlíkem opatřeným nejméně jedním otvorem pro přišití. Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastu opatřených nejméně jedním otvorem je podle vynálezu.Podstata zařízení sestávajícího z rámu stroje a formy spočíva v tom, že na boční části rámu stroje je uložen držák jehel a vertikálně suvně pohyblivou částí a na protilehlé boční části rámu stroje je uloženo stahovací ústrojí pohyblivě podélně suvně ve směru osy formy.Je výhodné, aby jehly upevněné v držáku jehel svíraly s rovinou formy ostrý úhel.,Je také výhodné, aby forma obsahovala podélné drâžky, prohlubně a příčnou spojovací drážku.Dále je výhodné, aby část formy byla tvořena pružné uloženým nosičem jehel.Výhodou zařízení podle vynálezu je dosažení přesných roztečí otvorů u všech kotlíků,vysoká produktivita práce a minimální zmetkovitost výrobků.Zařízení podle vynálezu je lépe patrno z popisu a připojených výkresů, na nichž je schematicky znázorněno v příkladném provedení. Na výkrese představuje obr. 1 schematícky zobrazené zařízení, obr. 2 půdorys formy, obr. 3 šikmý pohled na držák jehel, obr. 4 nárys stahovacího zařízení.Funkční část zařízení podle vynálezu, uložená na neznázorněném rámu stroje, sestáváz formy l, držáku g jehel lg s jehlami lg a ze stahovacího ústrojí Ě. Ve formě l jsou vytvořeny prohlubně g pro ozdobné prvky. Tyto prohlubně Q jsou spojeny V podélném směru formy l drážkami É pro jehly lg. Drážky É jsou na jedné straně formy l propojeny příčnou drážkou 2 pro plastový spoj lg. Vodicí nosič 1, v klidové poloze vysunutý nad rovinu formy l, sloužík přesnému zavádění jehel lg do drážek Q. Jehly lg jsou upevněny v držáku g jehel lg a svírají s rovinou formy ostrý úhel. Držák g je tvořen spodní vertikálně pohyblivou částí lg a horní pevnou částí ll. obě tyto části ll, lg jsou propojeny pružinou lg uloženou v dutých válcích lg a lg. Dutý válec lg zasunovatelný do dalšího dutého válce lg je spojen s pohyblivou částí lg. Stahovací ústrojí Ě je tvořeno výkyvným držákem lg připevněným čepem gg k nosné části l§s řadami kolíků ll, Nad stahovacím zařízením § je upevněn řezací nůž 1.Do prohlubní 8 ve formě 1 se vloží ozdobné prvky. Celá forma l najede do lisovacíhoprostoru 3. Při najíždění zapadají jehly lg svírající s formou ostrý úhel do podélných drá žek É. Přesná rozteče jehel zajištuje vodicí nosič 1, pružně vysunutý nad rovinou formy la příčný plastový spoj lg, vzniklý v předchozím cyklu za 1 isováním.příčné prohlubně Q. Při lisování vykonává forma l pohyb nahoru. Při tomto pohybu se jednak zatlačuje vodicí nosič 1 do formy l a současně se zvedá pohyblivé část lg držáku 3 jehel lg. Tím je zaručeno stále stejné napětí jehel a snížena možnost jejich vybočení z drážek formy l. Po zalisování plastu do prohlubní g přes neznázorněné děrované lisovací síto je prostor Q lisování ochlazen. Prázdná forma odjede z lisovaoího prostoru a současně do něj najede stahovací ústrojí §s nožem 5. Ten odřízne vytvořené kotlíky od zbytku hmoty nad děrovaným lisovacím sítem.V okamžiku odříznutí posledni řady kotlíků a plastového spoje se uvolni jehly łg a spadnou do stahovaciho ústrojí §, které současně podjelo pod lisovací děrované sito. Při zpětném pohybu stahovacího ústrojí 3 se kotlíky 2 jehel stáhnou včetně plascového spoje A na jehlách łg zůstane nově vytvořený plastový spojł§. Ten jehly fixuje v pfesných roztečích pro další cyklus.1. zařízení pro výrobu drobných předmětů žp 1 astu opatřených nejméně jedním otvorem sestávající z rámu stroje a formy vyznačující se tim, za na boční části rámu stroje je uložen držák (2) jehel (10) s vertíkálně suvně pohyblivou částí a na protilehlé-části rámustroje je uložano stahovecí ústrojí (5) pohyblivé suvně ve směru osy formy (1).2. Zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že jehly (10) upevněné v držáku (2) jehel3. Zařízení podle bodu 1 a 2 vyznačující se tim, že forma (1) obsahuje podélné drážky(6), prohlubně (B) a příčnou spojovací drážku (9).4. zařízení podle bodu 1, 2 a 3 vyznačujicí se tim, že část formy (1) je tvořena pružné uloženým nosičem (7) jehel (10).

MPK / Značky

MPK: A44C 25/00, A44C 27/00

Značky: nejméně, drobných, výrobu, jedním, plastů, otvorem, předmětů, zařízení, opatřených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253343-zarizeni-pro-vyrobu-drobnych-predmetu-z-plastu-opatrenych-nejmene-jednim-otvorem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastů opatřených nejméně jedním otvorem</a>

Podobne patenty