Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmické stanice v kosmickém prostoru

Číslo patentu: 253168

Dátum: 15.10.1987

Autori: Reček Jiří, Martiš Ladislav, Sidak Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Aumr vynálczu REČEK JIŘI ing., ONDREJOV, SIDAK PBTR ing., KLÁNOVICE,MARTIŠ LADISLAV, nvm.(54) Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmickó stanice v kosmíckóm prostoruZařízení je určeno k přímému navádění vědecké aparatury ve výškovém i azimutálním úhlu na zkoumaný objekt v kosmickém prostoru. Naváděcí zařízení je uspočádáno tak, že prvni rotor je na svém obvodu opatřen vnější kruhovou prizmatickou drážkou, zapadající do trojice vodicich kladek, které jsou uloženy na obvodu kruhové části prvního statoru, přičemž druhý rotor má na svém kruhovém obvodu umistěnou další trojici vodicich kladek,které zapadaji do vnitřní kruhové prizmatickě drážky druhého statoru pevně pojenéhc 5 prvním rntorem.vynález se týká dvousouřadnicového naváděcího zařízení v kosmickém prostoru. určeného k přímému navádění vědecké aparatury na zkoumaný kosmický objekt, při průletu kosmické stanice kolem tohoto objektu.Doeud známá naváděcí zařízení vědecké aparatury kozmické stanice v kosmickém prostoru sestávají v podstatě z připojovacího rámu se sklopným uzlem a dvojice statorů a rotoru. První rotor je otočný okolo azimutélní osy 0-beta. která je rovnoběžná s podélnou osou kosmické stanice. Druhý rotor je otočný okolo výškové osy 0-alfa. ktera je kolmá na azimutální osu O-beta. Dále je součástí naváděcího zarízení dvojice rotorových servopohonů a vlastní upevñovací rám pro vědeckou aparaturu, který je upraven na druhém rotoru. Dosud používaná naváděcí zařízení vědecké aparatury mají rotační osy rotorů provedeny klasickým způsobem,to znamená, že základní částí rotoru je hřídel uložený ve valivých ložisekách. Z hlediska minimalisace rozměrů kosmických zařízení je nutno volit velmi malou délku hřídele.Nepřesnosti výroby rotačního uložení krátkého hřídele v souvislosti s několikrát větší délkou vyložení ramene upevňovacího rámu pro vědecké přístroje způsobuje značnou chybu navádění při rotaci kolem osy hřídele. Hechanismus hřídele s ložisky, včetně servopohonů,spotřebují převážnou část vnitřního prostoru navaděcího zařízení, který není možno využít pro jiné konstrukční bloky, jako jsou polohová čidla, nebo bloky elektronického ovládání. Malá vzdálenost mezi ložisky hřídele, vzhledem k velkému vyložení upevñovacího rámu,způsohuje rovněž malou tuhost celé rotační soustavy zařízení. Klasický způsob uložení rotačních hřídelů neumožňuje umístit servomechanismy na společné těleso, což způsobuje větší nároky na jejích zapojení pohyblivou kabelovou smyčkou.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny dvousouřadnicovým naváděcím zařízením vědecké aparatury podle vynýlezu, jehož podstata spočívá v tom, že první rotor je na svém obvodu opatřen vnější kruhovou prizmatickou drážkou, zapadající do trojice vodících kladek. Vodící kladky jsou uloženy na obvodu kruhové části prvního statoru a jedna z vodících kladek je k prizmatické drážce přitlačena pružinou. Druhý rotor má na svém kruhovém obvodu umístěnou trojici kladek, které zapadají do vnitřní kruhové prizmatické srlžky druhého statoru pevně spojeného s prvním rotorem. Jedna z trojice kladek je do priznatické drážky přitlačena pružinou.Výhodné je uspořádání naváděcího zařízení podle vynálezu takové, že první servopohon,uchycený na prvním rotoru, zapadá svým ozubeným pastorkem do ozubenáho věnce, upraveného na vnitřním kruhovém obvodu prvního statoru. Druhý servopohon, uchycený na druhém statoru,zapadá svým ozubeným pastorkem do ozubeného vence. upraveného na vnějším kruhovém obvodu druhého rotoru. Rovněž je výhodné uspořádání navâděcího zařízení takové, že těleso druhého rotoru tvoří zároveň upevñovací rám pro vědeckou aparaturu.Relativně velký průměr rotorů s prizmtickými drážkami zaručuje větší tuhost uložení,než u klasického hřídelového provedení. Proto, že jedna z trojice vodících klsdek je pružně dotlačována do prizmatické drážky, dojde spolehlivě k vymezení vůlí při natáčení rotorů. Tím,že servopohony jsou uchyceny na jednom společném tě 1 ese vytvořeném z prvního rotoru a druhého statoru, není nutné k jejich elektrickému propojení použít pohyblivou kabelovou smyčku a jejich propojení je pevnou kabeláží.Velké průměry ozubených věnců umožňují velký výsledný převodový poměr, kterým je zabezpečena vysoká citlivost naváděcího zařízení. Rovněž velký průměr tělesa druhého rotoru s výhodou umožňuje využít bočních kruhových ploch ve funkci upevñovacího rámu pro vědeckou aparaturu. Tím se ušetří na celkové hmotnosti zařízení a přitom vnitřní prostory v obou rotorech je možno použít k umístění dalších konstrukčních bloku, jako například ovládacíPříklad provedení dvousouřadnicového naváděcího zařízení vědecké aparatury kosmickéstanice aparatury kosmické stanice podle výnálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1. je zařízení v bočním pohledu a na obr. 2. při pohledu shore.Naváděcí zařízení sestává z připojovacího rámu 2 se sklopným uzlem. který je upevněn na konstrukci kosmické stanice ł. Sklopný uzel umožňuje složení rozměrného naváděcího zařízení do transportní polohy při startu kosmické stanice 1, ve které je pyrotechnicky zaaretováno. Na povel pozemního řídicího střediska se vysunou aretační pyročepy a naváděcí zařízení se prostředníctvím torzní pružiny. která není na výkrese znázorněna, rozevře.do pracovní polohy, ve které je zajištěna aretací 3 sklopného uzlu.Hlavní funkční součástí navâděcího zařízení je dvojice rotorů §, lg 2 nichž prvnírotor Q je otočný okolo azimutální osy O-beta, která je rovnoběžnâ s podélnou osou kosmické stanice. Druhý rotor lg je otočný okolo výškové osy 0-alfa, která je kolmá na azimutálníosu 0-beta. První rotor § je na svém obvodu opatřen vnější kruhovou prizmatickou drážkoulg, která zapadá do trojice vodících kladek §, které jsou uložený na obvodu kruhové části prvního statoru A upevněného na sklopném uzlu. Jedna z vodících kladek Q je opatřena pružinou 1, prostřednictvím které je pružině přitlačována k prizmatické drážce lg, čímž je zabezpečeno bezvůlové uložení prvního rotoru §. Druhý rotoru łg má na svém kruhovém obvodu umístěnou trojici kladek łł, které zapadají do vnitřní kruhové prizmatické drúžky łz druhého statoru lg. Jedna z kladek łł je opatřena pružinou gg, prostřednictvím které je pružné přitlačována do prizmatické drážky ll, čímž je zabezpečeno bezvůlové uložení druhého rotcru łg. Éřitom první rotor E společně s druhým statorem lg tvoří jedno společné těleso.Na prvním rotoru § je uchycena první servopohon Q, jehož ozubený pastorek łg zapadá do ozubeného věnce 3 na vnitřním kruhověm obvodu prvního statoru 3. Na druhém statoru lg je uchycen druhý servopohon łg, jehož ozubený pastorek 15 zapadá do ozubeného věnce li, který je upraven na vnějším kruhovém obvodu druhého rotoru łg. Těleso druhého rotoru lg slouží zároveň jako upevñovací rám pro vědeckou aparaturu 15, která je tímto naváděcím zařízením zaměřována na sledovaný objekt v rozsahu výškovéhc úhlu alfa i azimutálního1. Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmické stanice v kosmickém prostoru, sestávající z připojovacího rámu na kosmickou stanici se sklopným uzlem a z dvojice statorů a rotorů, z nichž první rotor je otočný okolo azimutalní osy, která je ronovběžná s podélnou osou kosmické stanice a druhý rotor je otočný okolo výškové osy, ktera je kolmá na azimutální osu, dále z rotorových servopohonů a vlastního upevňovacího rámu pro vědeckou aparaturu, který je upraven na druhémrotoru, vyznačující se tím, že první rotor /5/ je na svém obvodu opatřen vnější kruhovou prizmatickou drážkou /16/ zapadající do trojice vodících kladek /6/, které jsou uložený na obvodu kruhové části prvního statoru /4/ a jedna z vodících kladek /6/ je k vnější kruhové prizmatické drážce /16/ přitlačena pružinou/7/, přičemž druhý rotor /10/ má na svém kruhovém obvodu umístěnou trojici kladek /11/,které zapadají do vnitřní kruhové prizmatické drážky /17/ druhého statoru /19/ pevné spojeného s prvním rotorem /5/ a jedna z kladek /11/ je do vnitřní.kruhové prizmatické drážky /17/2. Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparaturý kosmické stanice, podle bodu 1, vyznačující se tím, že první servopohon /8/. uchycený na prvním rotoru /5/. zapadá svým ozubeným pastorkem /12/ do ozubeného věnce /9/, upraveného na vnitřním kruhovém obvodu prvního statoru /4/ a druhý servopohon /13/ uchycený na druhém statoru /19/ zapadá svým ozubeným pastorkem /18/ do ozubeného věnce /14/, upraveného na vnějším kruhovém obvodu rotoru /10/.3. Iwnusouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmické stanice, podle bodu 1 a 2, vyznačující se tim, že těleso druhého rotoru /10/ tvoří zároveň upevňovací rám pro vědeckou aparaturu /15/.

MPK / Značky

MPK: B64G 1/66

Značky: vědecké, naváděcí, kosmické, prostoru, stanice, kosmickém, aparatury, dvousouřadnicové, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253168-dvousouradnicove-navadeci-zarizeni-vedecke-aparatury-kosmicke-stanice-v-kosmickem-prostoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmické stanice v kosmickém prostoru</a>

Podobne patenty