Náhon bidlenu tkacího stroje ozubeným převodem

Číslo patentu: 253111

Dátum: 15.10.1987

Autori: Václavík Miroslav, Svatý Vladimír, Koloc Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu KOLOC ZDENĚK ing. csc., SVATÝ VLADIMIR csc. ,VÁCLAVIK MIROSLAV ing. CSc., LIBEREC(54) Náhon bidlenu tkacího stroje ozubeným převodemŘešení se týká náhonu bidlenu ozubeným převodem. Podstata řešení spočívá v tom,že ozubený převod sestává z neokrouhlého ozubeného kola, uloženého otočné na čepu a okrouhlého ozubeného kola, uloženého,otočně na druhém čepu excentricky.Vynález se týká náhonu bidlenu tkacího stroje ozubeným převodem.Bidlenový mechanismus tkacího stroje je pro konstruktéry již řadu let vážným problémem. Na tento mechanismus jsou vznášeny dva zcela protichüdné požadavky. Na straně jedne se požaduje co nejdelší výdrž bidlenu v zadní úvrati a na straně druhé klidný chod stroje. Dlouhá výdrž bidlenu v zadní úvratí umožňuje dlouhý prohozní čas, což je velmi výhodné. Eidlen musí být však lehký, aby nebyla narušena dynamika stroje a obvykle nevyhovuje pro těžké druhy tkanin. Naproti tomu těžký, robustní bidlen je nezbytné nahánět klikovým mechanismem s malou výdrží, aby vibrace nepřestoupily pŕípustnou mez. Pohyb bidlenu je tedy výhodné stanovit s ohledem na šíři i na druh tkaniny různé, což je již řadu let využíváno u skřipcových stavů s vačkovým náhonem bidlenu. Náhon bidlenu vačkami je výhodný především z toho hlediska, že pro různé šíře lze stanovit různý průběh zdvihu bidlenu.k Nevýhodou stávajícího zařízení je. že výroba vačkového mechanismu bidlenu je náročná amalá tolerance celého mechanismu neumožňuje, aby jeden průhěh vaček byl měněn za druhý. Konstruktéři se již řadu let snaží nahradit vačkový mechanismus jiným systémem např. šestičlenným kloubovým mechanismem nebo eliptickými koly. Systémy dosud známe jsou však bud příliš komplikovaná, nebo příliš jednoúčelové.Cílem vynálezu je vyřešení náhonu bidlenu tkacího stroje a nahradit v současné době běžně používaný náhon hidlenu ozubenými okrouhlými koly a docílit tak optimálnějšího průběhu činnosti bidlenu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že náhon bidlenu tkacího stroje obsahuje neokrouhlé ozubené kolo, uložené otočně na čepu rámu tkacího stroje a k němu přiřazené okrouhlé ozubené kolo uložené na druhém čepu rámu tkacího stroje excentricky, přičemž na čepu je kyvně uložen bidlen, který je prostřednictvím djnice spřažen s okrouhlým ozubeným kolem.Výhodou navrženého řešení podle vynálezu je jeho široká použitelnost, a to jak pro tkaci stroje úzké, tak i široké, přičemž excentricitu lze v širokých mezích volit a ozubená kolalze podle požadavku vzájemné zaměňovat.Další výhody a význaky vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení znázorněného schematicky na výkresoch, kde zobrazuje obr. 1 ozubený převod a obr. 2 mechanismus náhonu bidlenu tkacího stroje, ozubený převod, který sestává z neokrouhlého ozubeného kola l uloženeho otočně na čepu A a okrouhlého ozubeného kola g otočné uloženého na druhém čepu 5. Osová vzdálenost čepu 3 a druhého čepu § je vymezena vzdálenosti 1, přičemž excentricita okrouhléhoozubeného kola g o průměru 5 je vymezena rozměrem Ě.Na obr. 2 je znázorněn mechanismus náhonu bidlenu tkacího stroje, jehož ozubený převod je tvořen neokrouhlým ozubeným kolem Ä otočné uloženým na čepu A, který je vetknutý do rámu tkacího stroje a okrouhlým ozubeným kolem g excentricky otočně uloženým na druhém čepu Ž také vetknutém do rámu tkacĺho stroje. Bidlen 3 je kyvně uložen na čepu A. Ojnice 5 je otočně uložena na třetím čepu 1 vetknutém do okrouhlého ozubeného kola 3 a je spřažena čtvrtým čepem g 5 bidlenem 3.základním předpokladem pro správnou funkci navrženého řešení je splnění následující podmínky. Délka polodie neokrouhlého ozubeného pola Ä je vyjádřena vztahemL i Zĺqr přičemž značí r roztečný poloměr okrouhlého ozubeného kolaV navrhovaném řešení je ozubený převod konstruován tak, že průměrný převod 1 2.za předpokladu, že jsou okrouhlé ozubené kolo 3 excentricky uložené a neoukrouhlé ozubené kolo 1 této excentricitě přizpůsobeny, vyrobena podle výše uvedené podmínky. pracujebidlenový mechanismus 3 tak, že na čepu 3 se otáčející neokrouhlé ozubené kolo ł přenáší otáčivý pohyb ná okrouhlé ozubené kolo 3, které je excentricky uloženo otočně na druhém čepu 5. otáčivý pohyb okrouhlého ozubeného kola 3 je přenášen a měněn v pohyb kyvný ojnicí Q.Ojnice É je otočně uložena na třetím čepu 1 vetknutém do okrouhlého ozubeného kola 2 a čtvr tém čepu Q, kterým je kyvně spojena s bidlenem 3. Velikost excentricity okrouhlého ozubenéhokola g se určuje podle požadavku na průběh zdvihu bidlenu 3 s ohledem na šíři tkacího strojeNavržený systém převodu podle vynálezu nemusí být omezen jenom na bidlenový mechanismus textilních strojů, ale může být použit všude tam, kde převod okrouhlými ozubenými koly je vhodné operativně zaměñovat za převod pomocí neokrouhlých ozubených kol.Náhon bidlenu tkaciho stroje ozubeným převodem vyznačující se tím, že obsahuje neokrouhlé ozubené kolo (1), uložené otočné na čepu (4) rámu tkacího stroje a k němu pŕiřazené okrouhlé ozubené kolo (2) uložené na druhém čepu (5) rámu tkacího stroje excentricky, přičemž na čeu(4) je kyvně uložen bidlen (3), který je prostřednictvím ojnice (6) spřažen s okrouhlým oz~ beným kolem (2).

MPK / Značky

MPK: D03D 49/64

Značky: tkacího, stroje, ozubeným, bidlenu, náhon, převodem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253111-nahon-bidlenu-tkaciho-stroje-ozubenym-prevodem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náhon bidlenu tkacího stroje ozubeným převodem</a>

Podobne patenty