Vibrační zařízení pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

irsritrzträz PD PIS VYNÁLEZU 253077(54) Vibračnl zařízení pro násypky, zásobníky a sk|uzy sypkých látekVibrační skluz, výsypka nebo zásobník pro přepravu nebo skladování sypkých materiálů, které maji sklon k nalepování na stěny anebo k vytváření kleneb ve vyůstění vibračniho skluzu, výsypky zásobníku nebo jim podobných nádobách, má mezi nosný prstenec a držák přiložného vibrátoru vloženy nejméně dvě paralelní ploché ocelové pružiny, rovnoběžné s osou rotace hřidele vibrátoru, které jsou jak k prstenci, tak k držáku vibrátoru připevněny šrouhovými spojí. Nádoba je opatřena konzolou, na niž je odpruženým tâhlem zavěšen držák s přiložným vibrátorem.Vynález se týká vibračního skluzu, výsypky nebo zásobníku pro přepravu nebo skladování sypkých materiálů, které mají sklon k nalepování na stěny anebo k vytváření kleneb ve vyústění vibračního skluzu, výsypky zásobníku nebo jim podobných nádobách.Vzhledem ke tvaru vibračního skluzu. výsypky nebo zásobníku nebo způsobu průchodu sypkého materiálu je nutno zajistit uvedení vibrační nádoby do kmitavého pohybu s dráhou kmitání hlízkou nebo shodnou s přímočarým pohybom, a řešit přitom jednoduchý, spolehlivý a nepříznivým vlivům odolný způsob zajištění usměrněného kmitavého pohybu vibrační nádoby, vhodně uchyceným vibratorem s rotující nevyváženou hmotou tvořenou nevývažky, uchycenými na hřídeli,uváděným do rotačního pohybu vestavěným elektromotorem.Jsou známy vibrační skluzy, násypky nebo zásobníky pro sypké materiály, pružné uložené na okolní nosné konstrukci A uváděné kontinuálně nebo periodicky do kmitavého pohybu s dráhou kmitání blízkou nebo rovnou přímočarému pohybu. kde zdrojem těchto vibrací je dvojice příležných vibrátorů s rotujícími nevývažky. Pro vyvození pžímočarého nebo jemu blizkého vibračního pohybu je nutno zajistit dynamickou autosynchronizaci rotace obou vibrátorú. Tomuto účelu vyhovuje rotace hřídelů obou vibrátorü ve vzájemné opačném smyslu při stejném počtu otáčok,přičemž kolmice, půlící spojnici os rotací obou hřídelů s nevývažky musí procházet celkovým těžištěm kmitajících hmot vibrační nádoby.Mimo tyto hlavní podmínky je nutno pro dosažení přímočarého kmitavého pohybu vibrąčního skluzu, výsypky nebo zásobníku zajistit ještě další podmínky, jako dostatečně nízkou tuhost pružného uložení vibrační nádoby, dostatečnou vzdálenost os rotací hřídelů s nevývažky obou Vibrátorů od celkového těžiště kmitajících hmot vibračního skluzu výsypky nebo zásobníku a podobně.Výhodou popsaného provedení vibračni nádoby je, že při správném konstrukčním provedení je každému místu udělován ahodný přímočarý kmitavý pohyb. Nevýhodou tohoto provedení vibračního skluzu, výsypky nebo zásobníku pro sypké materiály je poměrně vysoká složitost a náročnost celého zařízení a nutnost použití dvou vibrátorů.Dále jsou známy vibrační nádoby pro sypké materiály, pružně uložené na okolní nosné konstrukcí, a uváděné kontinuálně nebo periodicky do usměrněného kmitavého pohybu s dráhou kmitâní blízkou přímočarému pohybu, kde zdrojem vibrací je jeden příložný vibrátor s rotujícími nevývažky, sestávající v principu z jednoho rotujícího hřídele s nevývažky, uloženého v tělese vibrátoru V ložiskách n uváděného do rotaěního pohybu zpravidla vestavěným elektromotorem. Pro docílení usměrněnáho kmitavého pohybu vibračního skluzu, násypky nebo zásobníku je těleso vibrátoru v úchytné části vybaveno otočným uložením na principu pouzdra a ěepu,jímž je těleso vibrátoru připojeno na základní desku vibrátoru, na které jsou vytvořeny pružné dotazy doléhající na těleso vibrátoru a stabiliznjící jeho polohu na otočném uložení. Celý vibrátor je uchycen ke skříni vibračního skluzu šrouby, prooházejícími základní deskou vibrátoru.Výhodou tohoto provedení je, že při správném situování vibrátoru je možno docílit usměrněně kmitání s dráhou blízkou přímočarému pohybu ve všech místech vibračního skluzu násypky nebo zásobníku. Nevýhodou tohoto zařízení je náročnost a složitost otočného uložení tělesa vibrátoru v základní desce vibrátoru, kde otočné uložení musí dovolovat otáčivý pohyb s minimálním točivým odporem při současné odolnosti proti kmitavým silám značné velikosti. Další nevýhodou je pouze jednoúčelová použitelnost popsaného speciálního provedení vibrátoru a tím také nemožnost jeho náhrady jiným typem příložného vibrátoru.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro násypky, zásobníky, skluzy a jim podobné nádoby pro sypké látky, vyžadujíoí usměrněný kmitavý pohyb, sestávající z této nádoby a nosného prstence k ní připevněného, na němž je upevněn držák s příložným vibrátorom a podstata vynálezu spočivá v tom, že mezi prstenec a držák příložného vibrátoru jsou vloženy nejméně dvě paralelní ploché ocelové pružiny, jejich rovíny jsou rovnoběžné s osou hřídele vib 3 253077rátoru a kde myšlená osa, půlící vzájemnou vzdálenost plochých ocelových pružin prochází teoretickou osou rotace hřídele vibrátoru. Na nosné konzole nádoby je přitom pomocí pružného závěsu, sestávajíciho z pružiny a táhla, zavěšen držák s příložným vibrátorom.Připojením příložného vibrátoru s rotující nevyváženou hmotou k vibrační nádobě se dosáhne usměrněného kmitavého pohybu vibračního skluzu, výsypky nebo zásobníku s dráhou kmitání blízkou přímočarému pohybu. Předpokladem požadovaného účinku je, aby rovnoběžka rovin 2 ploché oceli proložená osou rotace hřidele přiložného víbrátoru, procházela celkovým těžištěm kmitajícich hmot vibrační nádoby nebo alespoň v bízkosti tohoto těžiště.Výhodou vibrační nádoby podle vynálezu je, že přo zajištění usměrněného kmitavého pohybu s dráhou kmitání blízkou přímočarému pohybu je možno použít pouze jeden přiložný vibrátor běžného patkového provedení.Výhodou je rovněž robustnost úchytných prvků vibrátorů na skříñ vibraěního skluzu, výsypky nebo zásobníku, kde je otáčivý prvek nahrazen pružnými prvky, čímž je zajištěna provozní spolehlivost i ve ztížených provozních podmínkách. Jednoduchou výměnou držáku vibrátoru uchyceného rozebiratelnými spojí na plochých ocelových pružinách je možno zajistit použití jiného příložného vibrátoru s odlišnými připojovacími rozměry, případně výkonovými parametry a kine~Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení vibrační výsypky proNa okolní nosné konstrukcí l je pružnými závěsy 3 zavěšena výsypka 3, k níž je v rovině celkového těžiště přivařen nosný prstenec 3. výsypka 3 je dále opatřena nosnou konzolou §,na níž je s vloženým pružicím prvkem Q zavěšeno táhlo 1, například ocelové lano připevněné k držáku g příložného vibrátoru 2. Mezi nosný prstenec A a držák g jsou vloženy dvě ocelové ploché pružiny gg, které jsou šroubovými spojí ll připevněny k držáku § a k nosnému prstenci 3. Usměrněného kmitavého pohybu 5 dráhou kmitánĺ blízkou přímočarému pohybu se u tohoto zařízení dosáhne tak, že při rotaci hřídele vibrátoru 2 V libovolném smyslu otáčenĺ působí odstředivá síla z nevývažků tak, že v případech, kdy těžiště nevývažkú je V oblasti horní nebo Spodní polohy vůči dosedací ploše úložných patek příložného vibrátoru 2, se odstředivá sila přenáší plochými ocelovými pružinami lg z ploché oceli namáhanými na tah nebo vzpěr přímo do skříně vibračního skluzu výsypky nebo zásobníku a vyvozuje V tomto směru pohyb, ktorý sevelmi přibližuje pohybu přímočarému.Naopak, v druhém případě, kdy těžiště nevývažků je V oblastech kolmých na uvedené úložné oblasti, způsobuje odstředivá síla ohyb plochých ocelových pružin lg, které v tomto případě,kdy odstředivá sila působí kolmo na jejich plochu a navíc na určitém rameni, vykazují řádověnižší tuhost oproti prvnimu případu.1. Vibrační zařízení pro násypky, zásobníky, skluzy a jim podobné nádoby pro sypké látky vyžadujici usměrněný kmitavý pohyb, sestávající z této nádoby a nosného prstence k ni připevněného, na němž je upevněn držák s příložným vihrátcrem, vyznačené tím, že mezi prstenec (4) a držák (B) přiložného vibrátoru (9) jšou vloženy nejméně dvě paralelní ploché ocelové pružiny l 1 D), jejichž rovíny jsou rovnoběžné s osou hřidele vibrátoru (9) a Kde myšlená osa půlícĺ vzájemnou vzdálenost plochých ocelových pružin (10) prochází teoretickou osou rotace hřidele2. vibračni zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že držák (8) s přiložným vibrátorem(9) je zavěšen na nosné konzole (5) nádoby (3) pomocí pružného závěsu sestávajíciho z pružiny

MPK / Značky

MPK: B65D 88/66

Značky: sypkých, látek, skluzy, zařízení, vibrační, násypky, zásobníky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-253077-vibracni-zarizeni-pro-nasypky-zasobniky-a-skluzy-sypkych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vibrační zařízení pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek</a>

Podobne patenty