Optický člen, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 252824

Dátum: 15.10.1987

Autori: Verhöven Johannes, Smid Albert, Amendt Herman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(32) (3 l)(33) Právo přednosti od 18 01 84(B 4 U 0152) Nizozemsko M 0) Zveřejněno 12 03 B 7 ÚŘADPROVYNÁLIZV (w vydá 15 07 gg ACIHEVY VERHOEVEN JOHANNES MARIA GBRARDUS, SMID Ansmann U)Auwrvyníkzu AMENDT HERMAN MARIA ANTONIUS, EINDHOVEN (Nizozemsko)(54) Optický člen, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohotoPro výrobu zejména mono-sférických čoček se umístí vrstva syntetické pryskyřice na podkladu majícím kulový povrch. Ustředěni se provede použítím křivosti povrchu matrice. Při správné volbě poloměru křívosti povrchu podkladu se podklad přiloži k matrici nejtěsněji v blizkosti souhrnu inflekčnich bodů, umístěných v kruhu na povrchu matrice. způsobem podle řeŠenĺ je možné dobré ustředěni bez vodicího mechanismu. Kromě toho jsou rozdíly v cloušřce korelační vrstvy dostatečně malé, takže zabraňují vndám způsobeným smrštěním po vytvrzení vrstvy pryskyŕice.vynález se týká optického členu s průhledným podkladem majicím přibližně kulový povrch,na kterém je umístěna vrstva syntetické pryskyŕice,.jejiž volný povrch je vypoukle asférický a obsahuje souhrn inflexních bodů umístěných přibližně na kruhu.vynález se také týká způsobu výroby takového optického členu, jakož 1 zařízení k provádění tohoto způsobu.Britský pat. spis č. 1 301 551 popisuje způsob výroby optického členu shora popsaného druhu, při kterém se vychází od plochého nebo kulového podklsdu, na kterém je upravena teplem tvrdnoucí vrstva syntetické pryskyžice, nepříklsdipro korekci aberrace. Průběh tlouětky vrstvy syntetické pryskyřioe musí být v souhlasu se žádsnou korekcí. Positivní zskřivení může být nutné va středu optického členu a negativní zskřivení může být nutné na okraji. Mezi nimi je v povrchu korekční vrstvy uprąven soubor inflexních bodů.Pžíliš velká tlouščkn vrstvy syntetické pryskyřice působí nepřesnosti v důsledku smrštování pri vytvrzování syntetické pryskyřlce. Malá tlouščka korekční vrstvy je možná tím, že podklad opatří povrchem, který se blíží žádanému průběhu tvaru povrchu korekční vrstvy, avšak podklad mající přibližně kulový povrch může být vyroben jednodušeji a přesněji než podklad mající povrch s płedepsaným asférickým chsrakterem.Kdy se užije kulového podkladu, je zapotžebí, aby matrice, která má vytvořit reprodukci korekční vrstvy, a podklady byly přesně ustředěny vůči sobě navzájom před vytvrzením syntetické pryskyřice. za tím účelom lze užít například vodicího mechanismu, který udržuje matrici a podklad v žddané poloze.Ve shora uvedeném britském pat, spisu je užito teplem tvrdnoucí pryskyřice. Popsaného postupu lze také užít, když se užije soustavy syntetické pryskyřice, která se vytvrdí vlivem evětle, jąk je například popsáno V DAS č. 2 537 257.Očelem vynálezu je vytvořit se žádanou přesností optické členy shora uvedeneho druhu,ktoré mají nejméně jeden konversni asférický povrch, jako jsou například mono~asferické čočky, vynález spočívé v tom, že u shora uvedeného optického členu má vrstva syntetické pryskyrice minimální tlouäčku v blízkosti souhrnu inflexních bodů.způsob výroby tohoto nového optického členu vychází z postupu, z kterého se podklad umístí v odstupu proti rotačně souměrné matrioi, která má vypouklý asférický povrch se souhrnem inflexních bodů umistěných přibližně na kruhu, mezi matríci a podklad se uloží tvrditelná xapalná syntetické pryskyřice, vzdálenost mezi matricí a podkladem se zmenší na žádanou konečnou polohu, syntetická pryskyřice se vytvrdí a podklad společně s korekční vrstvou vytvrzeně syntetické pryskyřioe s ním spojenou se matrice odstraní.Podle vynálezu se velikost poloměru zakřivení kulového povrchu podkladu zvolí pro vytvołeni minimální tloušřky vrstvy syntetické pryskyřice, v sousedství souhrnu inflexních bodů, zařízení k provádění shora uvedeného způsobu obsahuje podle vynálezu podpěru a desku pro umístění zadních povrchu matrice, popřípadě podkladu rnvnoběžně vůči sobě, přićwmž podpěra deska jsou k sobě přitlačitelné nastavitelnuą silou zátěže po zavedení syntetické pryskyřirx, Vynalez je založen na seznání skutečnosti, že poloměr kŕivosti kulového podkladu, poor( pane jeho povrchu může být zvolen volně v určiLýoh navrch, přičemž korekčni vrstvu také uluuípro korekci ohnisková Var zvolí podle vynálenw, pribL 4J- podkłąñ 5 matv 1 Ue k soľ n w naitěsněłí V bi,E ñouhrnu bodů, kterâ Jána um 1na krnhw wwííoím n. (113 gr 4 mc, takžn je moj é dnsązeni přesně polohy. FaP 0 J dogťmsmá rainhv na ue 4 m~x«, . ,wr křivostí kuiuvěhn Jovrnhu pudkladu je tak malý,pçnkill immtriaa ee k vw nçjvýwn .říx u hjťzkwwřx ŤďŤnhu budu ořihlí H 5V tomto případě se tedy tlouštka korekční vrstvy na vnějším okraji stane nežádoucně velkou a V důsledku toho vznikají problémy při vytvrzování v důsledku smrštování. Jestliže naopak je poloměr zakřivení kulového povrchu podkladu tak velký, že podklad a matrice se k sobě nejvíce přiblíží poblíže vnějšího okraje podkladu, pak je možné dosažení přesnépolohy, avšak tloušłka korekční vrstvy je pak nepřípustně velká uprostřed. To opět vedek problémům spojeným se smrščováním.způsobem podle vynálezu je možné dobré ustředění bez vodicího mechanismu. Kromě toho jsou rozdíly v tlouščce korekční vrstvy dostatečně male, takže zabraňují vadám způsobeným smrštěním po vytvrzení vrstvy pryskyřice.vynález bude nyní podrobněji popsán na příkladech jeho provedení a na srovnávacích příkladech v souvislosti s výkresem.Obr. 1 je pohled V prúřezu na podklad a matrici podle vynálezu.Obr. 2 je pohled v průřezu na podklad s korekční vrstvou podle vynálezu. Obr. 3 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 4 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 5 je pohled v řezu na podklad a zařízení podle vynálezu.obr. 1 je prüřez matricí 1, například ze skla nebo z kovu, jejíž povrch 3 je doplnkový k žâdanému povrchu korekční vrstvy. Podklad 3, který může býtzhotoven například ze skla nebo z průhledné syntetické pryskyřice, má přibližně kulový povrch 3. Mezi povrchy 3 a A se upraví určité množství tvrditelné kapalné syntetické pryskyřice, načež se vzdálenost mezi matricí a podkladem sníží na nejmenší míru, a pak se tvrditelná syntetické pryskyřice vytvrdí. Tvrditelná kapalná syntetická pryskyřice může být umístěna mezi matrici a podklad poté, když byly umístěny proti sobě, avšak je účinné umístit Ěvrditelnou syntetickou pryskyřici v podobě kapky na podklad nebo na matrici, načež se matrice popřípadě podklad položí na tuto kapku kapaliny a vystaví se malé tlakové síle.Volba tvrditelné syntetické pryskyřice je určena požadavky, které jsou kladeny na korekění vrstvu, například pokud jde o tvrdost, přenos světla a index lomu. Vhodné výchozí materiály jsou monomerní nebo oliqomerní akryláty, například diglycidylether bisfenolu A. se kterým lze jako iniciátoru užít alfa,alfa-dimethoxy-alfa-fenylacetfenonů. Tato syntetická pryskyřice se může vytvrdit pod vlivem ultrafialového světla, například tím, že se vystaví světlu rtutové lampy o středním tlaku s vlnovou délkou Š 60 nm po dobu 1 minuty, popřípadě 60 s.Obr. 2 je v průřezu pohled na podklad Q nesoucí korekční vrstvu §, jejíž volný povrch Q jeví žádaný asférický tvar. Průměr podkladu Q může být například 5 nm. Jestliže se V tomto případě použije zátěže 30 pondú pro stlačení podkladu Q a matrice l při tvrzení vrstvy 2 syntetické pryskyřice, bude nejmenší tlouščka korekční vrstvy Ž po tvrzení přibližně 1 m (V blízkosti v podstatě kruhového souhrnu inflexních bodů) jako výsledek kapilàrních sil. V tomto případě je největší tlouščka uprostřed 7 až 15 mna vnější okraj je přibližněžádný poloměr křivosti kulového povrchu 5 podkladu 3 podle vynálezo může být určen prostě z výkresu nebo pomocí několika málo pokusů, ve kterých je zapotřebí přesnosti několika málo mikrometrü. zjištění místa, kde vrstva syntetické pryskyřice má nejmenší tlouštku,je možné například měřením interferenčních kroužků.Obr. 3, který neodpovídá vynálezu, je průřez matrioí ł a podkladem 1, který má povrch o tak malém poloměru křivosti, že matrice ł a podklad 1 se k sobě nejtěsněji přibližují poblíže středu matrice ł a podkladu 1. Tlouštka korekční vrstvy na vnějším okraji je přibližně tak velká jako u příkladu podle vynálezu. vzájemné poloha matrice ł a podkladu 1 není určenapřesně, jelikož je možné boční posunutí podkladu 1 vůči matrici l, ledaže by oba členy byly vystavený velmi velké kompresní sile.Obr. 4, který také neodpovídá vynálezu, je pohled v průřezu na matrici l a podklad g, přičemž podklad g má povrch s tak velkým poloměrem křivosti, že matrice ł a podklad § se navzájem přiblíží nejtěsněji v blízkosti vnějšího okraje podkladu g. Tlouščka korekční vrstvy 3 ve středu je přibližně dvakrát tak velká jako u příkladu podle vynálezu, v důsledku čehož se vrstva 3 syntetické pryskyřice po vytvrzení značné smrští uprostřed, čímž mohou také nastat nepravidelnosti povrchu.Obr. 5, odpovídající vynálezu, je pohled V řezu (nikoliv ve správném měřítku) na podklad a zařízení podle vynálezu. Matrice 2 propouštějící světlo spočívá na prstsncové podpěře lg. Jak podklad Ä, tak i matrice 3 mají ploché zadní strany. Podklad Q má povrch s poloměrem křivosti podle vynálezu a je umístěn nad matricí 2. Určité množství tvrditelné kapalné syntetické pryskyřioe Ž je přítomno mezi matricí g a podkladem Q. Podklad Q je tlačen deskou ll, která je rovnoběžná s podpěrou lg a může být pohybována mezi vodĺtky gg vůči podpěře lg. Deska ll se přitlačí proti podkladu g silou přesně určenou, například pomocí závaží lg. Tvrditelná kaoalná syntetická pryskyřice § může být vytvrzena vystavenim světlu ultrafialové lampy lg, přičemž světlo je vedeno matricí 2.Užije-li se způsobu podle vynálezu, je také možné použít matrice, která není propustná pro světlo. V tomto případě světlo může být vedeno skrze podklad k syntetické pryskyřici. Kromě toho je možné užít syntetické pryskyřice, která může být vytvrzena vlivem tepla.1. Optický člen s průhledným podkladem, msjícím přibližně kulový povrch, na kterém je umístěna vrstva syntetické pryskyřice, jejíž volný povrch je vypoukle asfěrický a obsahuje souhrn inflexních bodů umístěných přibližně na kruhu, vyznačující se tím, že vrstva (5) syntetické pryskyřice má minimální tlouštku v blízkosti souhrnu inflexních bodů.2. Způsob výroby optického členu podle bodu 1, u kteréhožto způsobu se podklad umístí V odstupu proti rotačně souměrné matrici, která má vypouklý asférický povrch se souhrnem inflexních bodů umístěných přibližně na kruhu, mezi matrioí a podkladem se uloží tvrditelná kapalná syntetické pryskyřice, vzdálenost mezi matricí a podkladem se zmenší na žádanou konečnou polohu, syntetické pryskyřice se vytvrdí a podklad společně s korekční vrstvou vytvrzené syntetické pryskyřice s ním spojenou se matríce odstraní, vyznačující se tím,že velikost pnloměru zakřivení kulového povrchu podkladu se zvolí pro vytvoření minimální tloušřky vrstvy syntetické pryskyřice V sousedství souhrnu inflexních bodů.3. Zařízení k provádění způsobu podle bodu 2, vyznačující se tím, že obsahuje podpěru(10) a desku (ll) pro umístění zadních povrchů matrice (9) popřípadě podkladu (3) rovnoběžně vůči sobě, přičemž podpěra (10) a deska (11) jsou k sobě přitlačitelné nastavitelnou silou zátěže (13) pozavedení syntetické pryskyřice.

MPK / Značky

MPK: B29D 11/00

Značky: způsobu, opticky, zařízení, člen, tohoto, způsob, provádění, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-252824-opticky-clen-zpusob-jeho-vyroby-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optický člen, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty