Krmná přísada s obsahem nutričně účinných karotenoidů a způsob její přípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Antor vynłlezu MACKO ONDREJ ing., BRATISLAVA, REŠOVSKÝ ŠTEFAN ing. csc., znrxo raouon ing. csc., IVANKA pri Dunaji, HLASNÝ ANDREJ ing., csc.,BRATISLAVA, 2 m( an ing., OLOMOUC, ADL DRAHOMÍR, GOTWALDOV MULLER KAROL ing., BRATISLAVA(54) Krmná pflsada a obsahom nutričně účinných karotonoidú a způsob inj( přlpravyKrmná přisada s obsahem nutričně účinných karotenoidů, zejména A 3 -karatenoidu, vázaných na živočišné nebo rostlinné tuky, a ze sušených rostlin sestává z 18 až 20 i hmot. tuků, z 0,08 až 0,40 hmot. povrchové aktivnich složek, z 0,50 až 1,00 3 hmot. lecitinu n popřípadě z 1,0 až 1,2 I antioxidantu, přičemž zbytek do 100 0 hmot. tvoži rostlinná moučka, například z vojtěšky nebo z jeteliny a připrąvuje se tak. že se roztavi tuk a prísadou povrchové aktívni látky,do směsi še za michání a udržováni v roz,tnv-nám stavu pžidá popŕipadě antioxidant a nakonec lecítin a takto získaná tuková násada se homoqenizuje s rostlinnou močkou.vynález se týká krmivové směsi s obsahem nutričně účinných karotenoidů, zejména Á 7-karoténu, ze sušených rostlin azpůsobu její výroby.Je známo, že rozvoj pěstování zvířat v uzavřených prostorách je podmíněn nejen pokroky v oboru genetiky a způsobu krmení, ale také pokroky v oboru krmivových směsí obsahujících nejrůznější přísady. Takovými přísadami, významnými pro životní funkce zvířat pro optimální živočišnou produkci, jsou například vitaminy, stopové prvky, profylaktické a růst podporující látky.Význam přísady vitaminů do krmivových směsi je obecně známy přísady vitamínů do krmivových Vsměsí se týkají například německé zveřejněné přihlášky vynálezu DDS číslo 1 942 747, 2 451 202,2 653 533 a 2 822 272.Nejvýznamějším zdrojem přírodních karoteniodů, které jsotn zdrojem vitaminu A v krmivářském průmyslu, jsou sušené rostliny, zejména vojtěška. Využitelnost těchto karotenoidů z hlediska fyziologie výživy je však nízká, vzhledem k tomu, že se tyto látky nesnadno uvolñují na formu snadno stravitelnou v krátkém období trávícího procesu, zejména u zvířat 5 krátkým zaživaoím traktem, jako jsou drůbež a vepři.Je známo, že se karotenoidy dobře rozpouštějí v tucích /viz například heslo Karotenoidy, Naučný slovník zamědělský, Praha, 1971, díl 3., strana 136/. Tc však platí pro karotenoidya nikoliv pro jejich uvolñování z rostlinných buněk. Proto se také do známých krmivových směsi, obsahujících sušené rostliny, přidávají vitaminy i když tyto směsi 2 nutričních důvodů obsahují tukovou složku takových směsi se týká například A 0 180 118 a německé vyložená prihláška vynálezu DAS číslo 1 812 349.Až dosud se tedy průmyslové vyráběné krmivové směsi obohacují syntetickými výrobky vitamínu A i v těchto případech, kdy obsahujedostatečnou koncentraci 1 -karoténu, stanovenou in vitro, což výrobu krmiv zbytečně prodražuje s ohledem na celkový obsah vitamínu, který má však nízkoprocentní výslednou využitelnost vitamin A se dodává i do krmiv obsahujících přísadu tuku. Dodávání vitaminu A je nutné například v případech, kdy je třeba získat požadované vybarvení živočišných produktů, jako například kůže brojlerů nebo žloutků vajec. vitamin A je třeba pro tyto účely v různých formäch ve značné míře do ČSSR i do ostatních států RVHP dovážet z nesocialistických států nebo ho vyrábět ze surovín dováženýoh z nesocialistických států.Úkolem vynálezu je proto vyvinout krmivovou směs s dostatečným obsahem vitaminu A bez nutnosti tento vitamin do krmivové směsi dodávat v syntetické formě.vynález je založen na překvapivé skutečnosti. že se kartenoidy, zejména Á -karotén,uvolňují homogenizací sušených rostlin s tukovou směsi za tepla z rostlinných buněk a vážou se na tukovou směs s obsahem povrchově aktivní složky. Pohybem rozemlstých rostlinných částic v tukové směsi s obsahem povrchově aktivní složky, zahřáté alespoň na teplotu tání,dochází totiž ke zvýšené semipermeabilitě buněčných stěn rostliny jakož i k uvolñování trhlin V rastlinných buñkách expanzí vodních par při umělém sušení, se umožní vazba karotenoidů na tukový komplex V průběhu homoqenitačního procesu a získa se krmna přísada se zvýšenou nutriční účinnosti, do které není nutno přidávat vitamin Azvýšený nutriční účinek krmné prísady podle vynálezu se projeví přeměnou lg -karotćnu na vitamin A in vitro, čehož dokladem je spotřeba krmiva na jednotku užitkovosti živočišné produkce a doponování vitamínu A v játreoh.Předmětem vynálezu je tedy krmná přísada, která je vyznačena tím. že sestava z 18 až 20 hmotnostních tuků, 0,08 až 0,40 S hmotnostních povrchově aktivních látek a z 0,5 až 1,0 8 hmotnostních lecitinu, přičemž zbytek do 100 1 hmotnoatních tvoří rostlinná moučka.S výhodou se do směsi přidává 1,0 až 2,0 hmotnostních antioxidantu. způsobem podle vynálezu se krmná přísada připravuje tak. že se nejprve připraví tuková násada smíšením tuku a povrchově aktivní látky a zahřátím až do roztavení, načež se do rozmíchané směsi přidá popřípadě antioxidant a směs se dále ohřívá a míchá. Nakonec se do roztavené směsi přidá lecitin. K takto získané tukové násadě se nakonec přidá rostlinná moučka a směs se zhomogenizuje s výhodou ve vertikální mísičce typu NAUTA, popřípadě v horizontálnich míchačkách používaných v krmivářském průmyslu.získaná přisada je sypké konzistence a jako koncentrát karotenoidů je vhodnou přisadou do krmných směsi, do kterých se přidává V množství 1 hmotnostního vztaženo na krmnou směs. Ani po šestiměsíčním skladování krmiva nejsou ztráty Ď -karoténu vyšší než 10 .jeho počátečního obsahu ve směsi.Do krmné přísady podle vynálezu se používá tukú jak živočíšneho tak rostlinného původu, jako je například sádlo, hovězí lůj, slunečnicový, sojový, řepkový a kokosový olej.Jako povrchově aktivních látek se používá emulgačních látek, například cukroglyceridů a polyetylenglykolsorbitu. Jako rostlinné moučky se používá sušených a drcených rostlin s obsahem bíklovin, například vojtěšky a jeteliny. Jako lecitinu se používá například lecitinu sojového, řepkového a slunečnicového.Úlohu antioxidantu plní látky ze skupiny zahrnující ethoxychinon /známý V ČSSR pod obchodním označením KURASAN/, přídavný ve formě etanolového roztoku a butylhydroxytoluenobjasňuji, nijak jej však neomezují. Procenta jsou míněna vždy hmotnostně.Přiklaid 1 Příprava tukové násady s povrchově aktivním účinkemNa teplotu E 0 °C se ohřeje a rozmíchá se 65 g vepřového sádla, 117 g hovězího lojePak se připraví roztok 10 q ethoxychinonu /1 / v 30 g etanolu a za míchání se přidá do připravené směsi tuku a emulgátoru a vše se zahřeje na teplotu 100 °C. Nakonec se přidáKe 200 9 připravené tukové násady /20 / s povrohově aktivním účinkem se při teplotě 100 OC přidá 800 g sušených rostlin /80 8/ s výhodou vojtěškově moučky s minimálním obsahem 150 g 5 -karoténu v 1 kg sušiny. Směs se zhomogenizuje ve vertikální míchačce typu NAUTA. popřípadě v horizontálních míchačkâch používaných v krmívářském průmyslu pro sypké směsi. V připravenám sypkém koncentrátu není po šesti měsících ztráta K 3-karoténu vyšší než 10 8 počátečního obsahu.Do 30 g etanolu se přidá 10 g ethoxychinonu /1 il a 3 g polyetylenglykolsorbitu s hodnotou HLB 16 /0,2 3/. Směs se za stálého míchání ohřeje na 60 °C a přidá se 5 9 řepkového lecitinu /0,5 S/. Po rozmíchání se přidá 60 g vepřového sádla, 5 g rostlinného oleje /slunečnicového, řepkového, sojového,kokosového/ a 118 g hovězího loje /celkem 18,3 tuků/ a směs se za míchání ohřeje na teplotu 100 °C. Hotový koncentrát se pak připraví způsobem podle příkladu 1. Vlastnosti koncentrátu jsou stejné jako produktu připraveného podle příkladu l.Postupuje se způsobem podle přikladu 1 nebo 2, použije se však 75 kg hovězího loje,20 kg vepřového sádla /to je celkem 18,98 tuků/, 0,4 kg cukroglyceridu kokosového tukuPostupuje se způsobem podle přĺkladu 1 nebo 2, použije se však 35 kg vepřového sádla,117 kg hověziho loje /celkem 17,88 tuků/, 3 kg cukroglyceridového emulgátoru s hodnotou HLB 8 až 9 /0,35 /, 10 kg ethoxychinonu 1,18 / v 30 kg etanolu, 5 kg sojového lecitinu/0,59 / a 680 kg vojtěšky /80 8/. Po odpaření etanolu se zĺská 850 kg krmné přísady.Postupuja se způsobem podle příkladu 1 nebo 2, použije se však 30 kg vepřového sádla,5 kg rostlinného oleje /slunečnicového, řepkového, sojového nebo kokosového/, 118 kg hověziho loje /celkem 18 tuku/, 2 kg polyetylenglykolsorbitu /0,24 B/, 10 kg ethoxychinonu /1,18 S/ ve 30 kg etanolu, 5 kg lecitinu /0,59 / a 680 kg vojtěšky /80 /. Po odpaření etanolu se ziská 850 kg krmné přisady.P ř Í k 1 a d 6 Postupuje se způsobem podle přikladu 1 nebo 2, použije se však 30 kg vepřového sádlaÄ5 kg rostlinného oleje, /slunečnicového, řepkového, sojového nebo kokosového/, 125 kg hověziho loje /celkem 20 S tuků/, 3,4 kg polyetylenglykolsorbitu /0,4 /, 9.35 kg ethoxychinonu/1,1 E/ ve 30 kg etanolu, 4,15 kg lecitinu /0,5 I a 663 kg vojtěšky /78 3/. Po odpařeni etanolu se získá 850 kg krmné přísady.Postupuje se způsobem podle přikladu 6, přičemž se jako lecitinu použije 4,25 kg sojového lecitinu /0.5 3/.Postupuje se způsobem podle přikladu 6, přičemž se jako lecitinu použije 4,25 kgPostupuje se podle příkladu 6, přičemž se jako lecitinu použije 4,25 kg /0,5 / slunečnicového lecitinu.Postupuje se způsobem podle přikladu 6, přičemž se místo vojtěšky použije 663 kgPostupuje se podle pŕlkladu 6, přičemž se misto vojtěšky použije jiných sušených rostlin,jako například 663 kg /78 S/ sena.

MPK / Značky

MPK: A23K 1/16

Značky: kŕmna, její, karotenoidů, prísada, obsahem, nutričně, účinných, přípravy, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-252659-krmna-prisada-s-obsahem-nutricne-ucinnych-karotenoidu-a-zpusob-jeji-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krmná přísada s obsahem nutričně účinných karotenoidů a způsob její přípravy</a>

Podobne patenty