Svorkovnicový kryt

Číslo patentu: 252539

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gahura Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD sro JYNÁLEZY ĺ 45 vYdäné 15 19 33 A omavv(751 Amor vvnâlmł GAHURA AN mg., BRNOSvorkovnicový kryt, najmä pre elektrické stroje točivé s plechovou rebrovanou kostrou má V prednej časti svorkovnicovej príruby vytvorené priechodkové hrdlo, ktoré cez tesnenie je nasadená na plytkú vaničku prípevnenú ku kostre aspoň jedným dutým nítom, pričom svorkovnicovä príruba je pripevnená cez pripevňovací nástavec,klincomí a/alebo skrutkami, ku kostre a zalisovanêmu statorovému zväzku.vynález sa týka svorkovnicového krytu,najmä pre elektrické stroje točivé, tvoreného svorkovnicovou prírubou zhotovenou z plastickej hmoty alebo ako odliatok z kovu,ku ktorej je pripevnená svorkovnicové skriňa a svorkovnicové veko, pričom priechodka pre vývody je tvorená dutýmí nitml, uloženými medzi rebrami kostry.V súčasnej dobe sú známe viaceré riešenia konštrukčných usporiadaní svorkovnicových krytov, ktorých svorkovnicové príruby alebo svorkovnicové skrine sa priamo montujú na plechovú rebrovanú kostru elektrického stroja točivému pomocou dutých nitov a odporových zvarov. Spoločnými nevýhodami týchto riešení je, že vyžadujú technologicky náročnú výrobu jednotlivých komponentov ako je mostík pre uchytenie svorkovnicovej dosky a zemniaceho kolika, kolíkov na priskrutkovanie svorkovnicového veka, alebo svorkovnicovej skrine ku svorkovnicovej prírube, ďalej vyžadujú následné Vŕtanie a závitovanie viacerých otvorov, zalievanie výliskov do hliníkovej príruby a podobne. Vyroba týchto komponentov je náročná na použitie značného počtu špeciálnych tažných, strižných nástrojov a prípravkov, ktoré je nutné v sériovej výrobe neustále obnovovať. Dalšou nevýhodou je, že kompletná svorkovnicové skriňa,či svorkovnicové priruba sa montuje pred povrchovou úpravou rebrovanej plechovej kostry, takže pri ponorení do farby alebo pri nástreku je potrebné predliate alebo vŕtané a závitované otvory pred zaplavením farbou chránit, čo si vyžaduje zložité technologické postupy.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené riešením svorkovnicového krytu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že jeho svorkovnicová priruba má v prednej časti vytvorené priechodkové hrďo, ktoré cez tesnenie je nasadené na plytkú vaničku, pripevnenü ku kostre aspoň jedným dutým nitom, a je pripevnená ku kostre a zalisovanému statorovému zväzku.Ďalšia podstata vynálezu spočíva v tom,že svorkovnicové priruba je ku kostre a zalisovanému statorovému zväzku pripevnená cez aspoň jeden pripevňovací nástavec, vy tvorený v jej dolnej časti, ktorym prechádzajú klince alebo skrutky, a svojim tvarom v priečnom reze pripevňovací nástavec odpovedá tvaru kanála medzi rebrami kostry, pričom spodnou stenou dosadá na povrch kanala kostry.Ešte ďalšia podstata vynálezu spočíva v tom, že zospodu na priechodkovom hrdle je vytvorená drážka na uloženie tesnenia.Vyhotovením svorkovnicového krytu najmä pre elektrické stroje točivé s plechovou kostrou, podľa vynálezu, sú pripevňovacie nástavce a zemniaca skrutka súčasťou svorkovnicovej priruby a tým nevyžadujú zložitú technológiu výroby z plechu. Svorkovnicová priruba sa montuje až na povrchovo upra 4venú kostru, čím sa zabráni vniknutiu základovej farby do závitovaných otvorov pre skrutky. Ďalej vyhotovenie svorkovnicového krytu umožňuje ľahkú montáž vývodov vodičov a umožňuje natáčanie svorkovnicovej skrine po 90 °.Príklad vyhotovenia svorkovnicového krytu podla vynálezu je zobrazený na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje pôdorysový pohlad svorkovnicového krytu bez svorkovnicového veka, obr. 2 znázorňuje svorkovnioový kryt v čiastočnom priečnom reze, obr. 3 zobrazuje svorkovnicový kryt v čiastočnom pozdĺžnom reze a obr. 4 zobrazuje detail drážky na priechodkovom hrdle v ktorej je uložené tesnenie.U svorkovnicového krytu podla vynálezu je vytvarovaná plytká vanička 3 pripevnená ku kostre 1 dutými nitmi 2. Na plytkú vaničku 3 je cez tesnenie B nasadená priechodkové hrdlo 5 svorkovnicovej príruby 4, ktorá je ku kostre 1 a zalisovanému statorovému zväzku 13 pripevnená klincami alebo skrutkami 10. Svorkovnicová priruba 4 môže byt vyhotovená z plastickej hmoty alebo ako odliatok z kovu. Svorkovnicová priruba 4 je ku kostre 1 a zalisovanému statorovému zväzku .13 pripevnená klincami a skrutkami 10 cez pripevňovacie nástavce 9 vytvorené v jej dolnej časti, ktoré svojim tvarom v priečnom reze odpovedajú tvaru kanála 14 medzi rebrami 15 kostry 1, príčom spodnou stenou pripevňovacie nástavce 9 dosadajú na povrch kanála 14 kostry 1. Zospodu na priechodkovom hrdle 5 svorkovnicovej príruby 4 môže byt vytvorená drážka 16 na uloženie tesnenia 8. Potrebná prítlačná sila na vyvodenie tesniaceho účinku medzi priechodkovým hrdlom 5 a plytkou vaničkou 3 sa dosahuje pripevnenim svorkovnicovej príruby 4 na kostru 1 so zalisovaným statorovým zväzkom 13 klincami a skrutkami 10, ktoré prechádzajú cez pripevňovacie nástavce 9 svorkovnicovej priruby 4, cez plechový plášť kostry 1 a sú pevne uchytené v statorovom zväzku 13. Klince a skrutky 1 I zabezpečujú zároveň dobré ohmické spojenie medzi svorkovnicovou prírubou 4 a kostrou 1, ďalej nerozoberatelné spojenie a tým aj možnost umiestnenia výkonového štítku na svorkovnicovú prírubu 4. Kllnce a skrutky ll taktiež zabraňujú prípadnému pootočeniu statorověmu zväzku 13 v kostre 1. Pripevňovacie nástavce 9 môžu byt umiestnené s výhodou tak ako duté nity 2 v susedných kanáloch 14 kostry 1, oddelených jedným rebrom, alebo v dvoch kanäloch 14 cez dve rebrá 15. Ku svorkovnicovej prírube 4 je pripevnená svorkovnicové skriňa 6, v ktorej sú vytvorené náliatky 11 s otvormi pre upevnenie svorkovej dosky, náliatok s otvorom pre zemniacu skrutku 12 otvory pre klince a skrutky 1 U a pripevňovacie otvory. Ku svorkovnicovej skrini G je priskrutkované svorkovnicové veko 7.1. Svorkovnicový kryt, najmä pre elektrické stroje točivé s plechovou rebrovanou kostrou, tvorený svorkovnícovou príru~ bou, zhotovenou z plastickej hmoty alebo ako odliatok z kovu, ku ktorej je pripew nená svorkovnicová skriňa a svorkovnicové veko, pričom priechodka pre vývody je tvorená dutými nitmi, uloženými medzi reb~ rami kostry, vyznačujúci sa tým, že svorkovnicová priruba 4 má V prednej časti vytvorené priechodkové hrdlo 5, ktoré cez tesnenie 8 je nasadené na plytkú vaničku 3, pripevnenü ku kostre l aspoň jedným dutým nitom 2, a je pripevnená ku kostre 1 a zalisovanému statorovému zväzku 132. Svorkovnicový kryt podľa bodu 1, vy značujúci sa tým, že svorkovnicová príruba .4 je ku kostre 1 a zalisovanému statorovému zväzku 13 pripevnená cez as~ poň jeden pripevňovací nástavec 9, vytvoreným v jej dolnej častí, ktorým prechádzajú klince a/alebo skrutky 10 a svojim tvarom v priečnom reze pripevňovací nä~ stavec 9 odpovedá tvaru kanála 14 medzi rebrami 15 kostry 1, pričom spodnou stenou dosadá na povrch kanála 14 kostry 1.3. Svorkovnicový kryt podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že zospodu na priechodkovom hrdle 5 svorkovnicovej priruby 4 je vytvorená drážka 16 na uloženie tesnenia 8.

MPK / Značky

MPK: H02K 5/04

Značky: svorkovnicový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-252539-svorkovnicovy-kryt.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svorkovnicový kryt</a>

Podobne patenty