Podávacia jednotka pásového plechu

Číslo patentu: 252394

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chalány Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynálezu CHALÁNY MICHAL ing., PIEŠŤANY54 Podávanie jednotka pásového plechuPodávacia jednotka pásového plechu, pozostávajúca z rámu, v ktorom je uložený horný valec, s ktorým je rovnobežne usporiadaný dolný valec, z ktorých aspoň jeden je napojený na pohonnú jednotku. Riešeným problémom je zvýšenie funkčnej spoľahlivosti podávacej jednotky i pri zvýšenej frekvencii pracovných cyklov. To sa dosahuje tým, že dolný valec je vyhotovený v podobe prítlačnej kladky, je usporiadaný medzi dvomi opornými kladkaumi uchytenými v stojinách rámu a je uložený vo vidlíci spojenej s vertikálnym prítlačným mechanizmom upevneným na dolnom -priečniku rámu.Vynález sa týka podávacej jednotky pásového plechu, pozostávajücej z rámu, V ktorom je uložený horný valec, s ktorým je rovnobežne usporiadaný dolný valec, z ktorých aspoň jeden je napojený na pohonnu jednotku.Podľa známeho stavu techniky býva horný valec i dolný valec rovnako dlhý, majú rovnaký priemer a obidva sú synchrónne poháňané cez prevodový mechanizmus od pohonnej jednotky, pričom medzi pohonom a valcami je spojka a brzda. V takých prípadoch, ked sa vyžaduje vysoká frekvencia podávacich cyklov pri krátkych pracovných intervaloch, dochádza k nadmernému zaťaženiu a tým aj opotrebovaniu náhonového mechanizmu, hlavne spojky a brzdy. Zložitejšie je aj prevodové súkolesie v dôsledku nutnosti synchronizovaného pohonu horného a dolného valca.Uvedené nevýhody odstraňuje podávania jednotka pásového plechu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že dolný valec je vyhotovený v podobe pritlačnej kladky, je usporiadaný medzi dvomi opornými kladkami uchytenými V stojinách rámu a je uložený vo vidlici Spojenej s vertikálnym pritlačným mechanizmom, upevneným na dolnom priečniku rámu.Výhodou podávacej jednotky podľa vynálezu je, že je konštrukčne jednoduchá a funkčne spoľahlivá i pri relatívne vysokej frekvencii krátkych podávacích cyklov. Konštrukčná jednoduchosť je daná aj tým, že si dolný valec nevyžaduje pohon a teda ani synchronizácia s horným vallcom. Ďalšie zníženie výrobnej náročnosti podávacej jednotky vyplýva z toho, že horný valec je trvale napojený na pohon a tým o-d-padá potreba vypínacej spojky a brzdy.Príklad vyhotovenia podávacej jednotky pásového plechu podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na zariadenie, obr. 2 bokorysný pohľad a obr. 3 bokorysný pohlad na. celkové usporiadanie deliacej linky pásového plechu, kde je podávania jednotka použitá.Podávacia jednotka pásového plechu p 0 zostáva z ráimu 1, V ktorom je uložený horný valec 2, s ktorým je rovnobežne usporiadaný dolný valec 3, pričom horný valec 2 je napojený na pohonnú jednotku 4, ktorá je prostredníctvom konzoly 5 upevnená na stojine 6 rámu 1. Dolný valec 3 je vyhotovený v podobe prltlačnej kladky a je priestorovo usporiadaný medzi dvomi opornými kladkami 7. lch nosné čapy 8 sú uložené v stojinách 6 rámu 1. Dolný valec 3 je okrem toho voľne .otočne uložený vo vidlici 9, spojenej s vertikálnym prítlačným mechaniz 4mom 1 U, upevneným na dolnom prlečniku 11 rámu 1. Vertikálny prltlačný mechanizmus 10 je tvorený pneumatickým valcom 12, vodiacim telesom 13 a vodiacimi stlpikami 14 vidlice 9.Podávacia jednotka pásového plechu je použitá v deliacej linke pásového plechu 15 obr. 3 a je upevnenä na konci konpenzačného stola 16. Pôvodným funkčným určením podávnacej jednotky je podávanie pásového plechu 15 pri dokončovaní spracovania zvitku 17, ked už materiál prešiel rovnačkou 18 a táto už nemôže vykonávať jeho ďalšie posúvanie do tabuľových nožnlc 19. Vtedy sa další posuv plechu 15 Samočinne zastaví, pretože podávania jednotka podľa vynálezu zatiaľ ešte nie je v činnosti. V tejto fáze musí obsluha prepnúť pracovný režim z Automatického chodu na Vyprázdñovaie linky. Tým sa spustí do trvalého chodu pohon horného valca .2 podávacej jednotky a od koncových spínač-ov odmeriavaceho dorazu 20, tabulových nožníc 19 a pomocného pridržiavača 21 je riadený cyklus činnosti prítlačného mechanizmu 10 dolného valca 3. Uvedenými spínačmí sa riadi jednak okamih pritlačenia dolného valca 3 a tiež doba trvania pritlačenia. Podávanie plechu 15 sa deje jeho zovretim medzi horný valec 2 a dolný valec 3. Aj v pripade, že sa pásový plech 15 striha na relatívne krátke prístrihy a že jednotlivé pracovné cykly nasledujú v krátkych intervaloch za sebou, nie je ohrozená spoľahlivosť prevádzky, pretože pohon horného valca .2 je trvale zapojený a prerušovanie posuvu plechu 15 sa uskutočňuje prítlalčným mechanizmom 10.Takto riešená podávacia jednotka sa uplatní najmä tam, kde nie je potrebné odmeriavanie dĺžky podania priamo podávacou jednotkou., teda tam, kde funkciu odmeriavania dĺžky podania môže prevziať iný prvok, napríklad doraz 2 U. Podávacia jednotka podľa vynálezu pracuje v .ľubovoľnom rozsahu podávaných dlžok a môže byť v činnosti nielen vo fáze vyprázdňovania linky,ale aj počas jej automatického chodu a to s výhodou najmä pri spracüvaní materiálu horšej kvality, kde v dôsledku jeho zostatkuového zvvlnenia i ked už prešiel rovnačkou 18, je jeho pretláčanie štrbinou medzi nožmi v tabuľových nožniciach 19, vyvodené len samotnou rovnačkou 18, stažené. Pri využívaní podávacej jednotky v rámci automatického chodu linky, je do riadenia pracovných cyklov zapojené aj kontrolné ra.meno 22 knompenzačněho stola 16, ktoré prostredníctvom svojich vlastných koncových spínačov sa spoluúčastňuje na riadení okamihu pritlačenia a uvoťnenia dolného valca 3. 252394Podávacia jednotka pásoveho plechu, pozostávajúc-a z rámu, v ktorom je uložený horný valec, s ktorým je rovnobežne usporiadaný dolný valec, z ktorých aspoň jeden je napojený na pohonnú jednotku, vyznačujúci sa tým, že dolný valec 3 je vyhotovený v podobe prítlačnej kladky, je uspo riadaný medzi dvomí opornýmí kladkanü 7 uchytenými v stojinách 6 rámu 1 a je uložený vo Vidlicí 9 Spojenej s vertikálným prítlačným mechanizmom (10) upevneným na dolno-m priečníku 11 rámu

MPK / Značky

MPK: B21D 43/08

Značky: jednotka, podávacia, plechů, pásového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-252394-podavacia-jednotka-pasoveho-plechu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podávacia jednotka pásového plechu</a>

Podobne patenty