Průmyslová pec

Číslo patentu: 252174

Dátum: 13.08.1987

Autori: Berka Miroslav, Květoň Karel, Jirka Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šäěfšfľřťžřê nom vvmeząs gáazäąg K AUTORSKÉMU osvěnčmâmo no mmm 45 Vydáno 15 11 as A mmStavebnicové oceľová konstrukce průmys~ lové pece, sestavená z panelů, je uložena na vodorovněm obvodovém rámu. Na místě montáže se na rovnou betonovou podlahu nstaví podkladové desky pomocí stavěcích šroubů do vodorovné roviny a rovnměrně se v v orozloží po celém půdorysu bočních stěn 1 zadní stěny. K portálu přisxaxzené boční panely jsou vedeny příložkami ve svislé poloze a jsou v příložkách usazeny volně.vynález se týká průmyslové pece, jejíž Stavebnicové ocelová konstrukce je usazena na horizontální obvodový rám.Ocelové konstrukce vozových i jiných pecí jsou až dosud výraběny tak, že nosnou část tvoří svislé nosníký, zapuštěné clo základu, spojené silným ocelovým plechem a podélnými výztužemi. Takto jsou provedeny všechny stěny pece. Strop pece je zhotoven různým způsobem, podle toho, jaký je užitý systém výzdívky. Boční stěny jsou přivařený k čelní stěně, která navazuje na portál pece. Spojení stěn na horní části je provedeno zpravidla podélnými a příčnými spojovacími táhlý nebo vazníký. U pecí se stropy z vláknitých izolačních materiálů je pod spojovací táhla nebo vazníký vložena ocelová rámové konstrukce s plechovými výplněmi, nesoucí kotevní systém k připevnění vláknité izolace.Tento způsob provedení ocelové konstrukce stěn a stropu pece má některé nevýhody, zejména u pecí větších rozměr.Při výrobě stěn je nutno celou stěnu sestavit na podlaze dílný výrobního závodu,díly očíslovat, stěnu opět rozložit do dílů schopných přepravy, které jsou neskladné,špatné se s nimi inanipuluje a obtížně se dopravují. Při dopravě zabíraji mnoho místa a dopravní prostředek je pak malo vytížen.Pro nosné sioupý je nutno provést zahloubeni do zakladů poměrně hluboko pod úroveň podlahy, což je pracně a nákladné.Na místě montáže se musí nejprve osadit a pracně výrovnat nosné sloupy, zalít je betonem do zakladového zdiva a až po zatvrdnutí betonu může následovat montáž dalších dílů, která je velmi pracná.Tyto nevýhody z velké části odstraňuje průmyslové pec, jejíž ocelová konstrukce sestává ze stavebnicově sestavených panelů,uložených na horizontälním obvodovém rámu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvodov-ý rám, na němž jsou připevněny boční panely bočních stěn a spodní panel zadní stěny, je usazen na podkladových doskách, podlitých betonem, a na něm spočívají díly ocelové konstrukce,nesoucí vyzdívku, přičemž k portálu přisazené boční panely bočních stěn jsou k portálu přisazený volně a vedený ve svislé poloze příložkami, přívařenými k portálu.Výhoda průmyslové pece, jejíž ocelová konstrukce sestava lze Stavebnicové sestavených ĺjpąnelüf, fuloženýcłh na obvodovém rámu paaiexvynąlézttlšpočívá vtom, že není potřébnálkoiítrolní moiätážšíbočních stěn,zadní stěny a stropůifdilně výrobceVšechny panely mohou být mezi sebou spojený buď.šroubovými spojí, nebo svařením, nebo kombinací obou způsobů, a to podle iveliakosti, délky panelů .a podmínek na místě montáže.odpadá zahloubeni pod úroveň podlahy pro svislé nosníky stěn a jejich pracně usazování v horizontální i vertikální polo 4ze. Tím se urýchlí příprava pro montáž, nebot manipulace s podkladovými deskami a jejich ustavení je lehčí a rychlejší než při používání svislých nosníků stěn.Podkladové desky slouží pro upevnění obvodového rámu i dílů ocelové konstrukce,která nese výzdivku. Tím, že jsou podkladové desky osazeny do vodorovné roviny,je montáž dílů ocelové konstrukce jednoduchá, přesné a rychlá.Montáž celé ocelové konstrukce průmysrychlé. Vzhledem k tomu, že jsou rámy lové pece je jednoduchá, málo pracná a rychlá. Vzhledem k tomu, že jsou rámy panelů dostatečně tuhé a spojené do samonosného skeletu, je možno použít menší a lehčí válcované profily a slabší plechy než u klasické ocelové konstrukce, čímž se docilí i snížení hmotnosti. Pro rámy panelů je možno použit jako výplně ocelových plechů nebo azbestocementových desek. je možno provádět sériovou výrobu unifikovaných panelů v prípravku. je umožněna panelová předmontáž výsokoteplotní izolace na stěnové i Stropní panely.Manipulace s panely je snadné. je možná jejich přeprava ve svazcích. Snižuji se přepravní náklady a zvyšuje se výtěžnost dopravních prostředků. snižuje se pracnost stavebních prací. snižuje se pracnost montáže ocelové konstrukce, urýchluje se její montáž. V případě předmontáže výsokoteplotní izolace je méně pracně a rychlejší i montáž výzdívký pece. Snižuje se energetická náročnost. Snižuje se namáhavost montážních prací, zvyšuje se kultura práce. je možno zlepšit desing průmyslové pece.Průmýslová pec podle výnalezu je zobrazena na obr. 1 až 4 priložených výkresů.Na obr. 1 je zobrazena Stavebnicové ocelová konstrukce průmyslové pece V bokorysném pohledu.Na obr. 2 je detail podkladové desky V bokorýsném pohledu.Na obr. 3 je detail podkladové desky v půdorysném pohledu.Na obr. 4 je zobrazeno usazení k portalu přivráceněho bočního panelu boční stěny v půdorysném pohledu.Boční stěny 1 jsou složený z bočních panelů 2, které mají jednotnou šířku. Stropní panely 3 jsou provedeny ve stejné šířce jako boční panely 2 a jsou s nimi spojený sešroubováním nebo svařením. Zadní stěna 4 je složena ze zadních panelů 5, z odtahového panelu 6 a ze spodních panelů 7. U nezobrazeného dveřního otvoru je uspořádán portal 8, k němuž jsou přivařený příložky 9. K portálu 8 jsou přisazeny první boční panely 2 bočních stěn 1 a jsou přiložkami 9 vedený ve svislé poloze. Boční panely 2 bočních stěn 1 jsou v těchto příložkách 8 usazeny volně, čímž je umožněna dilatace bočních stěn 1 a portálu B nezávisle na sobě.Na místě montáže jsou podkladové desky1 D na rovnou betonovou podlahu 11 wrovno~ měrně rozloženy po celém půdorysu bočních stěn 1 i zadní stěny 4 a do vodorovné roviny ustaveny pomccí stavěcích šroubů 12.Při montáži je na podkladové desky 1 D upevněn obvodový rám 13. Po upevnění a vyrovnání obvodového rámu 13 na podkla Sdových deskách 11) jsou podkladové desky 10 podlity betonem 14. Boční panely 2 bočních stěn 1 jsou postupně smontovány se zadní stěnou 4 a se stropními panely 3. Na podkladové desky 10 jsou rnontovány i vnitřní díly ocelové konstrukce 15, na nichž je osazena vyzdív-ka 16.Průmyslová pec, jejíž ocelová konstrukce stěn a stropu sestává ze Stavebnicové sestavených panelů, uložených na horizontálním obvodovém rámu, vyznačená tím, že obvodový rám 13, na němž jsou připevněny boční panely 2 bočních stěn l a spodní panel 7 zadní stěny 4, je usazenna podkladových deskách 10 podlitých betonem 14, a na něm spočívají díly ocelové konstrukce 15 nesoucí vyzdívku 16,přičemž k portálu 8 přisazené boční panely 2 bočních stěn 1 jsou k portálu 8 přisazeny volně a vedeny ve svislé poloze příložkamí 9, přivařeiiými k portálu 8.

MPK / Značky

MPK: F27B 9/32, F27D 1/00

Značky: průmyslová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-252174-prumyslova-pec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Průmyslová pec</a>

Podobne patenty