Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk, Hromek František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surováho železaÚčelom řešení e jednoduchou, zvýšenú spolahlivost a un vnrzálnost zařízení,umítěného na podvozkové části podízdnćho mísiče, př součaaném snížení úniku tepla z nádoby. čolu se dosáhno zařízením, které se skládá z víka, opatřeného hora nalćvacím otvorom, k němuž jsou upevněny tlačná i tažné opěrka, mezi nimž je volně umistěn unášeč, jenž Je spoja s pistnicí siloválce, upevněného ke konzole spojené s podvozkovou částí pojízdného misiu. K bočním stěnám víka jsou upevněna vodítka, v jež jsou uložena na kladkách, která jsou × svými. konzolami při evněąy k nádobě anebo k jejím hrdlu, při omž k nádobě jsou při.pevněny i dotazy pro obě krajní polohy víka.vynález ee týká zařízení pro pro přeeun víka k zakrytí hrdla nádoby, zejmána pojizdnáho míeiče eurováho železa e řeší jednoduchoet, zvýěenou spolehlivost a uníverzálnoet tohoto zařízení, umistěného na podvozková části pojízdnáho mísiče při eoučaenám snížení úniku tepla z nádoby a aníłených nákladoch na údršbu a opravy.Doaud je známá zařízení pro přeaun víka k zakrytí hrdla nádoby pojíednáho míaiče aurováho äelez, kde víko kruhováho průřazu je pevné epojeno a podálným vodítkem pro posuv ve vodorovném smeru. jehož druhý konec je apojen a píetnicí vodorpvnáho ailoválce, upevněného ze spodu k noeníku, je avým druhým koncem je kyvně spojen čepem s pístnicí svisláho siloválce, upevněnáho k nosné konetrukci, která je uchycena k podvozkové části pojízdnáho níeíče, kde nosník, v jeho vedení je suvně uloženo podálná vodítko, je ve sve střední části podepřen vzájemné spojenymi dvěma rameny nosné konstrukce, přičemi tato ramena jeou svou dolní částí umistěna po obou stranách jednoho konce nádoby pojízdnáho mísiče, která je v podálné oee fixována čepy e horní částí podvozku a od jejich společné osy se neodchylují ani při průjezdu pojízdnáho mísiče po kolejích o určitém poloměru nebo při prdjezdu výmenami.Při potřebě odkrytí víka nejprve píst svisláho siloválce ee přeeune do dolní úvratě,při která vlivem podepření noeníku dojde k nadzvednutí víka nad hrdlo nádoby, nečež vodorovnym ailoválcom se víko odsune z prostoru tohoto hrdla. Po tomto úkonu se může nádoba neplňovat gumovým želeeem z vysoká pece nebo jejím natáčením může dojít k vylávání surového železa.Nevýhodou tohoto zařízení je, že při nalávání suroveho železn do nádoby pojízdnáho míeiče z vysoke pece vznikají na povrchu hrdla e zejména na jeho doeedací ploěe nárůsty elitkú, která zpúsobují při zakrytí hrdla víkem značnou jeho netěenost, čímž se zvyšuje únik tepla z nádoby a dochází tak i k neäádoucímu namáhání v místě vetknutí a vedení podálnáuo vodítka víka v osníku a rovné 1 k namáhání pístnice vodorovněho eiloválce.Další nevýhodou je aložitä řeäená hosná konstrukce s vyaunutymi rameny pro podepření noaníku vodorovnáho eiloválce a dále to, že pro funkci odkrytí a zakrytí víka je nutný dvo~ jí pohyb pomocí eiloválců a to ve vodorovném i avielám eměru, čímž dochází k větší možná poruchovoati tohoto zařízení a tím i k zvýšeným nákladům na údržbu a opravy a rovněž i k zvýšeným nárokñm na ovládání a přívod tlakových médií.Rovněä je nevýhodou, že tohoto řeäení není moäná použít pro případ, kdy nádoba je uložena svými kulovjmi čepy v täleeeoh ložiaek na podvozkových částech pojízdnáho míaiče a kdy její podálná oea se odchyluje od podálná oey horní podvozkovó části a to eejmáma při prújezdu pojízdnáho níaiče po koleji o urěitám poloměru nebo při prújezdu výměnami.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného míaiče auroveho železa podle iynáleou, kde víko je napojeno na ovládací ústrojí, které je umíetěno mimo nádobu, jehož podstata apočívá v tom, že k víku, opatřenámu hora nelévecím otvorom, jsou upevněny tlačná a taäná opěrka. mezi nimiž je volně umíetěn unášeč, jenž je spojen e pístnicí silováłce upevněnáho ke konzole. spojená s podvozkovou čáetí pojítdného níeiča. K bočním stěnám víka jsou upevnäny vodítka, jež jsou uloženy na kladkách, která jsou svými konmolami připevněny k nádobě anebo k jajímu hrdlu, přičemž 3 nádobě jsou připevněny i dormey pro obě krajní polohy víka.Vyhodou zařízení podle vynálezu je jeho jednoduchost, zvýšená spoleblivost e univerzálnost P 0 u 51 ľÍ Při součaoném enílení úniku tepla e nádoby a snížených nákladoch na údržbu a opravy. Při plnění nádoby pojíednáho míaiče surovým železem z vysoká pece nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne nddobě e to pouze jeho poeunem ve vodorovnem smeru, čímž není nutné toto víko nedzveddvat dalším eamoetatným ovládaním úetrojím.Na přiloženám výkreeu je příkladnč znňzornine zařízení podle vyndlezu, kde obr. I je jeho nárya a obr. 2 pddorys obr. 1.Zařízení pro přeeun víka hrdla nádoby, zejména pojízdnebo míeiče eurováho železa podle příkladného provedení eeetávd ze eiloválce L, upevněnáho na konzole a. která je pevné spojene a tčleaem 3 kulováho ložiska nádoby 5 kde k píetnici eiloválce ,L je připevněn undšecí kotouč ž, volně umístění mezi tlačnou a taänou opěrkou ý, a 1. které jeou připevněny ze spodu k výetupku ĺvíka Q ve tvaru obrádenáho píememe U, k jehož bočním stěnám 2 jeou v horizontdlní rovině pŕipevněnçy vodítka 1,9., je doléhají na letne uložené kladky LL,která evými konzolamí ,L 2 jeou upevněny k nddobě 1 a k jejímu hrdlu u, přičemž hrdlo L 3 s plnicím otvorom u je opatřeno výlevkami 1.2.Víko i je ehera opetŕeno ždrobetenem a ze spodu izolační deekou z vldknitá ždruvzdorná hmoty a je v něm vytvoŕen nalóvací otvor m. K nadobâ 5, jsou připevněny dorazy JJ. a .L 5 pro obě krejní polohy 1.2 a 22 víka š.V alternativním provedení je možno vodítke m víka § kluzně uložit v kluzném vedení,upevněnám k nádobě A, případně i k hrdlu u. Rovněä tak konzola a může být upevněna i k jiné podvozková čáeti pejízdněhe míaiče.Před vyláváním eurového železa z nádoby 1 pojízdnóbo mísiče ee nejprve zařízením podle vynálezu odkryje hrdlo n tak. se pomocí siloválce L a unáäecího kotouče 5, ee víko 5 přeaune svými vodítky Q po kladkdch ,LL a do krajní polohy 12, vymezene dorazy |Z, načež natáčením nádoby 1 neneznečenou hnací jednotkou kolem sve podálnć oey na jednu nebo druhou atranu dochází k vytékdní zurovóbo železa výlevkami u, přičemž tlačnd i tałni opěrka í a 1 opoustějí prostor unáěecího ketoude ž,Po vylití aurovábo železa z nádoby L se tato vrátí do evě základní polohy, při která je opět unášecí kotouč i volně umíetěn mezi tlečnou a tažnou opěrkou 5, a 1 a ailoválcem L ee víko § přeeune do polohy 2,1., kdy dojde k zakrytí hrdla 13 čímž ee zamezí edldní tepla z nádoby A a to jak při etiní tak i při preprave pojízdnáhe míeiče, přičemž v táto základní poloze nádoby 4, dochází i. k přetezu, kdy je naplněne sunevým železem.Před naplňováním nádoby 4 aurovým železem, kdy plnicí otvor u, hrdla jj je umíetěn pod žlebem vysoké pece, se víko § přesune do krajní polołw as, vymezoné dorezy L 5, čímž nalévací otvor L 6, ve víku § je umíetěn nad plnicím otvorem A hrdla .LJ, které je tak chráněno horní plochou tohoto víka 2 e žárobetonem před vytékajícím eurovým železem z vysoké pece do nádoby 1, po jejímž naplnění ee opät víko ą přeaune eilovdlcem do polohy a a tím se provede zakrytí hrdla n a pojízdný mísič je tímto připraven k převozu do ocelárąy.Přesouvání víka § je možno provňdět nejen v případě, kdy podálnd oea nddoby 4 je v půdoryeu hodná e podélnou oeou podvozkových částí pojízdného míeiče, to je při etání nebo i jeho pojezdu po přímá koleji, ale i tehdy, kdy kole) zatáčí e tím ee podélná oea nádoby 1 pomocí uložení jejích kulových čepů v těleeech kulových ložieek 1, vychyluje pod určitým úblem, daným polomězjem železniční tretä, od podálné ony podvozkově části míeiěe na straně nádoby 1, kde je umíetěno i zařízení podle vynálezu.Toto přeaouvání víka a je umołněno tím. že unéěecí kotouč i je uzíetěn s požadovanou vůlí mezi tlečnou a tažnou opěrkou 5, a 1, které jsou provedetw tak, aby spolehlivě přenášeĺly tlečnou a tažnou sílu eiloválcem Lpna víko §. Zařízení podle vynález je možno použít nejen pro pojízdne míaiěe tekutého urového železa jakékoliv koncepoe, ale i pro stacionćrní míeiče nebo i jiné nádoby pro teplé náplně, kde je äádoucí omezit únik tepla zmádoby.Zařízení pro presun víka hrdla nádoby, zejména pojizdného níaiče surováha železa, kde víko je napojeno na ovládací ústrojí. které je místěno mimo nádobu , vyznačená tím, že k víku (B), opatřenómu hora nalávacím otvorem (16) jsou upavněny tlačná a tažnáopěrke (6, 7), mezi nimi je volně unietěn unáäeč (5), jenž je spojen e piatnicí siloválce (1),upevnünóho ke konzole (2) spojená a pndvozkovou částí pojízdnóho miaiče, kde k bočnim atě~ nám (9) víka (B) jsou upevněny vodítka (10), jež jsou uloäany na kladkách (H), ktoré jsou svými konzolani (12) připevněny k nádobě (4) anebo k jejímu hrdlu (13). přičemž k nádobě (4) jsou připevnöny 1 dorazy (17, IB) pro obě krajní polohy (19, 20) víka (8).

MPK / Značky

MPK: C21C 1/06

Značky: přesun, zařízení, mísiče, železa, hrdla, víka, nádoby, pojízdného, surového, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-251839-zarizeni-pro-presun-vika-hrdla-nadoby-zejmena-pojizdneho-misice-suroveho-zeleza.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa</a>

Podobne patenty