Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 251593

Dátum: 16.07.1987

Autori: Málek Lubomír, Chládek Otokar, Nechvátal Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Hustotovó zařízení okrouhlého pletacího strojeŘešení se týká hustotového zařízení okrouhlěho pletaciho stroje pro výrobu punčochového zboží apod., s axiálné posuvným jehelním válcem, uloženým na poháněném nosném pouzdře, uloženém na ložiskách v desce stroje, přičemž axiální posuv iehelního válce je ovládán hustotovým šroubem, spřaženým s jehelním válcem prostřednictvím dalšího ložiska a tyčovými členy. Tyčovité členy jsou pevně spojeny s ložiskem hustotového šroubu i s jehelním válcem.Vynález se týká hustotového zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčoohového zboží apod. s axiálně posuvným jehelním válcem, uloženým na poháněném nosném pouzdře, uloženém na ložiskách v desce stroje, přičemž axiální posun jehelního válce je ovládán hustotovým šroubem, spřaženým s jehelním válcem prostřednictvím dalšího ložiska a tyčovými členy.Je znám maloprúměrový okrouhlý pletaoí stroj s axiálně pohyblivým jehelním válcem nasazeným na nosném pouzdře. Na toto nosné pouzdro působí hustotové pouzdro uložené na ložisku. Na toto ložisko působí hustotový šroub ovládaný krokovým elektromotorem. Mechanický převod k jehelnímu válci má zařazen velké množství díloů výrobně náročných a vyžadujících přesné uložení. Při provozu pak toto uložení vykazuje velké odpory, což má Vliv na řízení hustoty.Dále je nám maloprůměrový okrouhlý pletací stroj, kde jehelní válec je rovněž axiálně pohyblivě uložen na nosném pouzdře. zdvih jehelního válce za účelem změny hustoty pleteniny je vyvozován pákovým převodem od rozkazovacího bubnu a přes zvedací pouzdro, ložiska a zvedací tyčovité elementy a zpětný pohyb jehelního válce je zajištován pružinou, uchycenou k nos nému pouzdru.Toto zařízení má nevýhodu, že pro axiální pohyb jehelního válce v obou směrech je zapotřebí značného silového působení. Tyto silové poměry v podstatě vylučují při tomto typu zařízení použití ovládání pomocí elektromagnetů, či zpřevodovaných elektromotorů na strojích,které mají elektronické řídící prostředky.Úkolem vynámzu je odstranit výše uvedenou nevýhodu, což je v podstatě splněno tím, že tyčovité členy jsou pevně spojeny s ložiskem hustotového šroubu i s jehelním válcem.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že pohyb jehelního válce v obou směrech je velmi přesně korigován, což například pružina nezajlšřovala a dále V tom, že lze použít prostředků,jako je hustotový šroub, ovládaných od elektronického řídicího zařízení stroje, který V dosud známém uspořádání ovládal nosné pouzdro i s odpory pohonu.Zařízení podle vynálezu,je v přikladném provedení znázorněno na výkrese, kde značí obr. 1 osový řez jehelním válcem a jeho úložnými a ovládacími prostředky,obr. 2 řez A-A podle obr. 1,obr. 2 řez B-B podle obr. 1.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním válcem l uloženým axiálně posuvně na nosném pouzdře 3, poháněném neznázorněným převodem od elektromotoru stroje. Nosné pouzdro g je uloženo na ložiskách Q a 3 V desce § stroje. Zespodu je k desce § připevněna příruba É s vnitřním závitem, ve kterém je našroubován hustotový šroub 1. Do vnějšího ozubení hustotového šroubu 1 zabírá šnek § ovládaný od známého neznázorněného servomotoru, který je akčním členem servosystému pro řízení hustoty úpletu.Servomotor je ovládán údaji řídicího mikropočítače stroje.Hustotový šroub 1 svým spodkem tvoří jednu část axiálního kuličkového ložiska. Ložisko je opatřeno dvěma řadami kuliček Q a zespodu je uzavřeno kruhovou příložkou lg přišroubovanou k hustotovému šroubu 1. Vnitřní kroužek ll ložiska je uložen osově posuvně na peru lg nosného pouzdra g.V nosněm pouzdře 3 jsou vytvořeny podélné drážky, v nichž jsou posuvné uloženy tyčovité členy lg (obr. 2) zasahující do podélných drážek jehelního válce l. Horní konce tyčovitých členů lg jsou pevně spojeny šrouby lg a kruhovou podložkou lg s jehelním válcem l. Spodní konce tyčovitých členů lg jsou pevně spojený s vnitřním kroužkem ll axiálního ložiska pomocí zakřivené podložky lg a upínky ll (obr. 3). Podložka lg a upínka ll jsou spolu a k vnitřnímu kroužku ll spojený šroubem 13. Podložka lg pak zapadá do výřezu tyčoviteho elementu lg a upínka ll zasahuje pod tyčovitý element lg, přičemž šroub gg stahující dohromady podložku lg a upínku ll stahuje do jednoho celku tyčovitý element lg, podložku lg a upínku ll.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení se jehelní válec 1 otáčí po háněn od nosného pouzdra g. Spolu s nosným pouzdrem g se otáčí i tyčovité elementy 1 as nimi i vnitřní kroužek ll. Pokud nedocházi ke zmenám hustoty, šnek § není poháněn a tudížhustotový šroub 1 je V klidu. Pokud dochází ke změně hustoty, šnek § se otáčí buč vpravo čivlevo, jak vyžaduje technologie platení. Hustotový šroub § je tedy nuceně otáčen a zašroubovává se nebo vyšroubovává V závitu příruby É. Tímto pohybem se hustotový šrouh 1 zvedá neboklesá a tím přes kuličky ložiska ovládá výškově přes vnitřní kroužek łł podložky lg a upínky ll tyčcvité elementy 13, které výškově představují jehelni Válec l.1. Hustotové zařízení okrouhlého pletacĺho stroje pro výrobu punčochového apod. zboží s axiálně posuvným jehelním válcem uloženým na poháněném nosném pouzdře, uloženém na ložiskách v desce stroje, přičemž axiální posuv jehelniho válce je ovládán hustotovým šroubem spřaženým s jehelnim válcem prostřednictvím dalšího ložiska tyčovými členy, vyznačujici se tím, že tyčovite členy (13) jsou pevně spojeny s ložiskem hustotového šroubu (7) a s jehelním válcem (1).2. Hustotové zařízení podle bodu 1 vyznačujíci se tím, že tyčovité členy (13) jsou svými spodními konci spojeny prostřednictvím upínek (17) a podložek (16) s vnitřním kroužkem (11)3. Hustotové zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačujíci se tim, že upínky (17) zasahují pod konce tyčovitých elementú (13) a podložky (16) do zářezů tyčovitých elementů (13).

MPK / Značky

MPK: D04B 9/46

Značky: zařízení, okrouhlého, stroje, pletacího, hustotové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-251593-hustotove-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty