Upínacia a kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel

Číslo patentu: 251497

Dátum: 16.07.1987

Autori: Straka Ján, Chorvát Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo vvNAuszv 45 Vydané 15 08 88 A OBJEVY75 4 Autor vynàlezu STRAłKA AN ing., MORAVSKE LIESKOVĚ, CHORVÁT IVAN,NOVE MESTO nad Váhom54 Upínacia a knntrulná jeünotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl iednorázuvých injekčných ihielRiešenie sa týka upínacej a kontrolnej jednotky elektricky vodivých súčiastok, Lajmä kanýl 16 jednorázových ínjekčných ihiel. Čeľusťový uchopovač 2 pripojený k elektrlckêmu prívodu 15 pozostáva z p 0 « hyblivej čeľuste 6 a pevnej čeľuste 51. Pevná čeľust 5 je opatrená pridržiavačmu 7 s dorazovou doštičkou 91. Na pridržiavačí 7 je vytvorený oblúk 10, ktorý je V styku s rovínnou vačkou 11 uchytenou na fréme 13 stroja.vynález sa týka upínacej a kontrolnej jednotky elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel.Pri automatickej montáži jednorázov-ých injekčných ihiel je potrebné po oddelení a usmernení kanyly do zakladacích čelusti túto V nich pridržať dorazom, ktorý zabezpečí správnu výškovú polohu a po zovretí čelustí musí doraz odísť spod kanyly a nastane jej založenie do pripravenej hlavičky. Následne je potrebné vykonať kontrolu prítomnosti kanyly a správnosti jej založenia z dôvodov vykonávania následných operácií technologického postupu montáže. Doteraz sa pre funkciu pridržovania kanyly používal výsuvný doraz umiestnený kolmo na kanylu a ovládaný pneumatickým valcom. Pre operáciu kontroly založenia sa používa výsuvný doraz umiestnený kolmo na kanylu a ovládaný pneumatickým valcom. Pre operáciu kontroly založenia sa používa samostatná kontrolná hlavica, ktorá po priblíženi zhora odpruženými dotykmi kontroluje, či nie je kanyla založená vysoko. Prítomnosť kanyly sa kontroluje po každej operácii zakladania v nasledujúcej pracovnej polohe dotykom bočného prepruženého kontaktu. Nevýhodou tohoto riešenia je, že pre operáciu pridržovania je v. každej polohe zakladanla kanyly potrebný jeden pneumatický valec ovládaný samostatným pneumatickým ventilom a vybavený aspoň jedným snímačom polohy a dôvodov kontroly jeho správnej činnosti, čo kladie zvýšené nároky na časovú závislosť vysunutia a zasunutia, ktoré musia byt vykonané vzhladom na vysokú pracovnú frekvenciu montážneho zariadenia vo velmi krátkom časovom intervale, čím vzniká riziko výskytu porúch. Nevýhodou kontroly vysoko založenej kanyly odpruženým kontaktom kontrolnej hlavice je, že pri zmene typu montovanej kanyly, teda i jej dĺžky, je potrebné výškové nastavenie, tiež je potrebné také množstvo dotykov a polôh kolkonásobná je montáž. V prípade, že výška kanyly je na rozhraní správnej a vysokej polohy, môže dôjsť k jemnému poškodeniu hrotu bez zaregistrovanie nepodarkov. Ďalšou nevýhodou je, že sa každou polohou zakladania ka 11 yly nasleduje poloha kontroly prítomnosti bočným kontaktom, čím narastá počet pracovných polôh montážneho zariadenia a jeho zložitosť.Vyššie uvedene nevýhody zmierňuje a technický problém rieši upínacia a Kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok,najmä kanýl jednorázových injekčných íhiel, pozostávajúca z trámy a centrálneho suportu na ktorom je uchytený pneumatický uchopovač, ktorej podstatou je, že čelusťový uchopovač je pripojený k elektrlckému prívodu. Čelusťový uchopovač pozostáva z pohyblivej čeľuste a pevnej čeluste. Pevná čelust je opatrená pridržiavačom s dorazovou doštičkou. Na pridržiavači je vytvore 4ný oblúk, ktorý je v styku s rovinnou vačkou uchytenou na fréme stroja.Výhodou upínacej a kontrolnej jednotky,elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel je, že vysúvanie dorazu pridržiavača sa vykonáva synchronne v každom pracovnom cykle s podstatne vyššou spoľahlivosťou, bez nárokovna riadenie a spotrebu tlakového vzduchu,pretože nie sú potrebné ďalšie pneumatické ovládacie valce. Ďalšou výhodou je, že automatickým založením kanyly do správnej polohy sa vykoná kontrola jej prítomnosti a správnosti jej založenia, ked sa uzatvorí elektrický okruh medzi kanylou a frémou stroja, čím sa ušetria dalšie pracovné polohy kontroly prítomnosti a správnosti založenia, pričom odpadne prestavovanie pri zmene montovaného typu a odstráni sa riziko zaradenia ihly s poškodenou špičkou medzi dobré výrobky.Upinacia a Kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslená jednatka v náryse v hornej úvrati a na obr. 2 je nakreslená jednotka V náryse v dolnej úvrati.Upínacia a Kontrolná jednotka pozostáva z dávkovača 1 kanýl 16 a pneumatického čelusťového uchopovača 2, ktorý je uchytený jarostrednictvom držiaka 3 na centrálnom suporte 4. Čelusťový uchopovač 2 pozostáva z pohyblivej čeľuste 6 a pevnej čeľuste 5, ktorá je opatrená pridržiavačom 7 s dorazom doštičkou 9. Pridržiavač 7 je uchytený k pevnej čelusti 5 sknutkou. Na pridržiavači 7 je vytvorený oblúk 1 D, ktorý je v styku s rovinnou vačkou 11 uchytenou na treme 13 jednotky prostrednictvom držiaka 12. Čelustový uchopovač 2 je opatrený elektrickým prívodom 15 a od frémy 13 stroja je odizolovaný prostredníctvom izolačnej podložky 14. Na fréme 13 stroja je uložený nosič 13, na ktorom na výstupku 19 nosného kužela 20 sa zakladá kanyla 16.Funkcia upínacej a kontrolnej jednotky je nasledovná Po naclávkovaní kanyly 16 v hornej úvrati dávkov.ača 1 do pevnej čeluste 5 pneumatického čelusťového úchopovača 2 ju tento prostredníctvom pohyblivej čeluste 6 uchopí a následne sa s centrálnym suportom 4 pohybuje smerom nadol,pričom predpružený pridržovač 7, ktorý je v styku so svojím oblúkom 10 s rovinnou vačkou 11, vysunie svoju dorazovú doštičku 9 spod kanyly 16 a táto sa príchodom do dolnej úvrati nasunie do hlavičky 18, ktorá je nevodivá až na výstupok 19 nosného kužela 2 U. Týmto sa uzavrie elektrický okruh kanyly 16 s frémou 13, čo je zároveň kontrolný impulz správneho vykonania funkcie. Následne sa pohyblivé čelust G uvoľní a prázdny zakladaní mechanizmus sa vracia do hornej úvrate pred ktorou nastávazasunutie pridržovača 7, presun nosiča 21 a dávkovanie ďalšej kanylý 16 z dávkovače1 kanýl 16, čím je uzavretý jeden pracovný cyklus.Upínacia a kontrolné jednotka elektricky v-odivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel pozostávajúca z frénly a centrálneho suportu, na ktorom je uchytený pneumatický čeľusťový uchopovač, vyznačujúca sa tým, že čeľustový uchopovač 2 pripojený k elektrickému prívodu 15pozostáva z pohyblivej čeľuste 6 a pevnej čeľuste 5, pričom pevná čeľusť 5 je opatrená pridržiavačom 7 s dorazovou doštičkou (9, zatiaľ čo na pridržiavači 7 je vytvorený oblúk 10, ktorý je v styku s rovínnou vačkou 11 uchytenou na fréme 13 stroja.

MPK / Značky

MPK: B23P 19/04

Značky: vodivých, ihiel, súčiastok, injekčných, kanýl, elektricky, jednorázových, jednotka, upínacia, najmä, kontrolná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-251497-upinacia-a-kontrolna-jednotka-elektricky-vodivych-suciastok-najma-kanyl-jednorazovych-injekcnych-ihiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacia a kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel</a>

Podobne patenty