Způsob ohřevu svazku polyesterových vláken při nehomogenním krčkovém dloužení

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°r Po PIS VYNÁLEZU 5251258(75) BLAŽEK JIŘI ing., SEZIMOVO (ÍSTI, vANIčEK JIŘI RNDr. CSc., TÁBOR,Autor vynàlezu PRCHLÍK VÄCLAV ing., PLANÄ nad Lužnicí, HYNEK ZDENĚK, KONOPÍK BOHUMIL, SEZIMOVO ÚSTI(54) Způsob ohřovu svazku polyesterových vláken při nehomogennímzlepšení ohřevu a homogenizace vlh kosti svazku vláken při jejich nehomogennim krčkovém dloužení. Na soustavu galet podáVací galetové jednotky se rozstřikuje kapalina, která ohřívá svazek vlákenna opásaných galetách za současného růstu napětí. Teplota kapaliny a její množství přiváděné k jednotlivým galetám soustavyse řídí tak, aby ke krčkovému dloužení došlo právě na poslední galetě podávací soustavy galet. Tímto postupom se spojují výhody ohřevu vláken v kapalinové láznis ohřevem svazku vláken na vyhŕivaných galetách. Pro polyesterová vlákna lzes výhodou použít roztok psvrchově aktivních látek o teplotě 40 až 90 C a napětí na soustavě galet roste od 0,01 mN/dtex do 4,0 až 8,5 mN/dtex.vynález se týká způsobu ohřevu svazku polyesterových vláken při krčkovém dloužení na linkách pro dloužení a konečnou úpravu, především střiže a kabelu.V současné době jsou známy dva základní systémy ohřevu vlákna při krčkovém nehomogenn 1 m dloužení. Oba systémy se snaží dosáhnout toho, aby místo, kde se tvoří krček při deformaci bylo pro celý svazek lokalizováno do jednoho místa.Při nehomogennim krčkovém dloužení se uvolňuje teplo. Pokud se každé elementářní vlákno dlouží v jiném místě deformační zóny, může docházet k lokálnímu přehřátí a tvorbě defektů a nedloužených úseku.Tyto defekty potom způsobují potíže při textilním zpracování. Při prvním způsobu je svazek vláken na dráze mezi dvěma soustavami galet ohřívan prúchodem kapalinovou lázní nebo parnim ohřevem. ohřev je možné provádět také kontaktně na žehličkách.Krček se vytvoří v místě, kde při nastaveném mechanickém deformačnim poměru je dosaženo teploty, při které je mechanický dloužicí poměr roven přirozenému dloužicímu poměru vláken. K tomuto systému dloužení patří i způsob podle J. P. 24414/79, kde se kabel dlouží mezi galetovými jednotkami a ohřev se provádí nástřikem vody na zadní stranu podávacích válců,to je za podávací galetovou jednotku.Při dloužení v kapalinové lázni lze ponořením poslední galety podávaci galetové jednotkydosáhnout toho, aby se svazek vláken začal dloužit již na povrchu této galety. Tím lze částečně k lokalizaci bodu dloužení-krčku využít i graůientu napětí, který se vytváří opásáním na poslední galetě.Kapalinový ohřev zajistí homogenní ohřev svazku vláken a z místa tvorby krčku odvádí vznikající teplo. Druhý způsob ohřevu spočíva v tom, že galety jsou vyhřívané zevnitř na teplotu vhodnou pro dloužení. V důsledku toho roste současně teplota i napětí ve svazku vláken, takže dojde na některé z posledních galet podávací soustavy galet k tvorbě krčku a dloužení.U prvního systému ohřevu lze pouze s komplikacemi využít gradientu napětí k lokalizaci krčku při dloužení. Ohřevná lázeň zabírá místo, je konstrukčně a provozně složitá. U kapalinové lázně je nutné zajistit dostatečnou cirkulací pro udrženi hladiny, je zde riziko úrazu opatřením a podobné.Aby bylo dosaženo dostatečně teploty již na začátku lázně, je teplota lázně vyšší než teplota v místě nehomogenního krčkováho dloužení. Při prúchodu kabelu lázní dochází ke strhávání kapalinové lázně, a tím je zhoršena výměna tepla.K nevýhodám druhého systému patří konstrukční složitost vnitřního ohřevu naháněných qalet. Při nedostatečné čistotě ohřevného média dochází k zanášení vstupu, vnitřní korozi galet a podobně.svazek vláken je na každé galetě ohříván jen z jedné strany. Nerovnoměrnou vlhkosti svazku se mění stupeň nabotnání vláken, a tím 1 teplota skelného přechodu materiálu. V důsledku toho i potřebné napětí a teplota, při které se tvoří krček.Výše uvedené nedostatky stávajících způsobů ohřevu a nehomoqenního dloužení jsou odatraněny postupem podle vynálezu, jehož podstatou je postupný ohřev svazku kapalinou o teplotě 40 až 90 °C rozstřikovanou na soustavu opásaných galet při postupném zvyšovaní napětí vláken na galetách z 0,01 mN/dtex na dloužicí napětí 4,0 až 8,5 mN/dtex, při kterém krčkové dloužení probíhá na poslední galetě soustavy.4Kapalinou může být voda s výhodou s obsahem 0,1 až 5 S hmot. povrchově aktivních látek,která se uvádí do turbulentních klínu mezi vstupujicí svazek vláken a galety.Navržený způsob spojuje přednosti obou dosavadních systémů ohřevu vláken při nehomogenním krčkovém dloužení. Při rozstřikování kapaliny na galety dochází k oboustrannému ohřevu svazku vláken a ke stálému obměňování teplosměnné plochy i ohřevu vlastních qalet.Tento systém umožní vyřadit z linky pro dloužení a konečnou úpravu svazku vláken i počásteční homogenizační lázeñ, protože ke zrovnoměrnění vlhkosti vláken dochází na podávací soustavě galet. Rozstřikovaná kapalina je vtlačována i mezi svazek vláken a opásanou galetu,v tzv. turbulentním klinu, takže kapalina je protlačována přes vrstvu vláken a zrychlujeNení nutno instalovat ohřevnou lázeň, takže vzdálenost mezi podávací a odtahovací soustavou galet může být minimální. Nastavení dloužicího bodu lze řídit deformačním poměrem,teplotou kapaliny i jejím množstvím přiváděným na jednotlivé místa soustavy galet.Navíc lze použít jako ohřevné kapaliny roztoku povrchově aktivních látek, což zvyšuje rovnoměrnost nanášení těchto látek na svazek vláken při nízkém počátečním napětí svazku. Přítomnost těchto látek zlepšuje průběh dloužení.Při zachovní všech výhod vnitřně vyhřívaných qalet je konstrukce těchto zkrápěných galet jednodušší. Provedení způsobu podle vynálezu je patrně z následujících příkladú.svazek polyesterových vláken o součtové jemnosti 80 ktex a jedničné jemnosti 4,4 dtex byl dloužen na dloužicí lince, kde probíhalo dloužení ve dvou stupních. V prvním stupni se dloužilo nehomogenně při deformačním poměru 3,90, ve druhém stupni docházelo k nomogennímu dodlužování při deformačním poměru 1,13. Následovala fixace za napětí, obloučkování, fixace ve volném stavu, řezání a balení.svazek vláken byl sdružen ze 78 elementárnlch nedloužených kabilků, které byly vedeny přes sdružovací zařízení a byly rozděleny do třech pruhů. svazek nepředehřátých vláken potom vstupoval na soustavu deseti brzdicích válečků a potom na soustavu sedmi naháněnýohPrvní galeta na vstupu byla opatřena odmačkávacim poqumovaným válcem. Ke všem galetám byl přiveden roztok povrchovq aktivních látek o koncentraci 0,6 8 hmot. a o teplotě 65 °CNa každý z deseti brzdicích válečků se přivádělo 2 8 z celkového množství, na prvé tři naháněné galety po 4 z celkového množství, na čtvrtou 8 , na pátou 12 , na šestou 30 a na poslední 18 z celkového množství. Ve vstupujícím kabelu bylo neměřitelné napětí,před posledni galetou při deformačnim poměru 3,85 bylo napětí 4,5 mN/dtex, krček byl stabilizován ve dvou třetinách opásání poslední galety a napětí za touto galetou bylo 6,5 mN/dtex.Bylo získáno kvalitní dloužené vlákno bez výskytu defektú a přetrhú.svazek polyesterových vláken o součtové jemnosti 5 ktex a jedničné jemnosti 4,4 dtex(po dlouženib byl dloužen na poloprovozní dloužicí lince ve dvou stupních. V prvém stupni se dloužilo krčkově při dloužicím poměru 3,8, ve druhém stupni byl svazek homogenně dodlužován při deformačním poměru 1,15.Po dloužení byl svazek fixován za napětí při teplotě 150 DC, obloučkován a fixován ve vol ném stavu při teplotě 130 OC.Prvý stupeň dloužení byl prováděn jednak běžně známým postupem v horkovoàní lázni s teplotou 72 OC zařazené mezi dvě galetové stolice a jednak postupem podle vynálezu tak,že na soustavu osmi brzdicĺch válcú a sedmi galet podávaci stolice byl nástřikem přiváděn vodný roztok povrchové aktivních látek o koncentraci 0,9 hmot. s teplotou 67 °C v celkovém množství 0,002 m 3/s.Na každý z osmi brzdicích válců se přivádí 2 E z celkového množství roztoku, na prvé čtyři galety septeta vždy 5 z celkového množství roztoku, na patou galetu 9 , šestou 35 a sedmou 20 z celkového množství roztoku.Napětí svazku vláken před poslední gąletou bylo 4,3 mN/dtex a za galetou 6,7 mN/dtex. Krček byl stabilizován v 1/2 opásání poslední sedmé galety. Oběma způsoby dloužení bylo získáno srovnatelné dloužené vlákno bez nedloužených vláken, fibrilárních přetrhü a jiných defektů.Rovnoměrnost tažnosti a pevnosti jednotlivých fibril měřena na přístroji Uster bylau obou technologií vysoká a srovnatelná.svazek polyesterových vláken o součtové jemnosti 1 ktex a jedničné jemnosti 4,4 dtex(měřeno po vydloužení) byl dloužen na laboratorní dloužicí lince ve dvou stupních při konečné rychlosti 60 m/min. V prvém stupni se dloužilo nehomoqenně (krčkově) při dloužicím Pšměru 3,7, v druhém stupni byl svazek dodlužován ve vodní lázni o teplotě 93 °C při deformačnímPo dloužení byl svazek fixován šaržovitě na cívce 30 minut při teplotě 135Prvý stupeň dloužení byl prováděn jednak běžně známým postupem ve vodní lázni o teplotě 69 °C tak, že poslední galeta byla do lázně ponořena a krček vytvářel cca 3 cm za touto galetou a jednak postupem podle vynálezu, kdy mezi vlákno a poslední brzdicí galetu bylaMnožství vody bylo postupně zvětšováno z množství 3,5 1/h, kdy se krček vytvářel na vláknu až na výstupu z gelety, na 35 1/h, kdy ge krček vytvořil v 1/2 opásaného povrchu galety a zůstal stabilizován.V Oběma způsoby dloužení bylo získáno srovnatelné dloužené vlákno (stejná rovnoměrnost pevnosti a tažnosti( bez nedloužených vláken a jiných defektu.Způsob ohřevu svazku vláken podle vynálezu je aplikovatelný při homogenním dloužení a u jiných typů vláken, jako například vláken polyamidových, polypropylenových a polyakrylonitrilových. Kromě běžně užívané vody jako ohřevného média, je možné také užít jiné kapaliny, jako například glycerin, glykol, koncentrované vodné roztoky solí. Tyto kapaliny umožňují pracovat bez odpařování do kolí s vyššími teplotami média.

MPK / Značky

MPK: D02J 1/22

Značky: krčkovém, vláken, nehomogenním, ohřevu, dloužení, svazků, způsob, polyesterových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-251258-zpusob-ohrevu-svazku-polyesterovych-vlaken-pri-nehomogennim-krckovem-dlouzeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob ohřevu svazku polyesterových vláken při nehomogenním krčkovém dloužení</a>

Podobne patenty