Vedenie inštalačných rozvodov cez navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia

Číslo patentu: 250784

Dátum: 14.05.1987

Autor: Černák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD no VYNÄLEZY 0 mm, 45 Vydané 15 07 8875 Autor vynálezu CERNÄK MILAN ing., ZVOLENJ (541 Vedenie inštalačných rozvodov cez navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia 1 °ŠŤĚ zVedenie inštalačných rozvodov je urwčené pre spojenie dvoch navzájom pohyblivých častí strojového zariadenia vodičmi elektrického rozvodu .alebo hadicami .pneumatického alebo hýdraulického rozvodu, kde je treba zaistiť také uloženie rozvodu, pri ktorom nemôže »dôjasť k poškodeniu vodičov alebo haudíc v kritickom mieste prechodu z nepohyblívej časti do pohyblivej a zníženie ich .mechanického namáhania v danom mieste.Inštaiaičný rozvod je v mieste prechodu z nepohýblivej časti do -vpohyzblivej umiestnený v ochranných haidiciach, ktoré sú v nepohyblívej časti na pevnej príchytke a v pohybiivej častí na prichytke zavesenej .na pružinách a miesto prechodu z nE-jpohvblivej časti d-o pohyblivej je opatreně klznými plôškami.Vedenie inštalačný-ch rozvod-ov podľa predkledanêho vynäiezu je možné aplikovať v priemyselných roibotoch a imanipulátoroch,v obrábacích strxojvoch, žeríavoch a tam, kde je .potrebné ťahať inštalačný rozvod cez .navzájom sa pohybujúce časti strojového za~ riadenia.vynález sa týka vedenia inštalačných rozvodov cez navzájom po~hyblivých častí strojového zariadenia, napr. mechanickej zostavy prvk-ov zabezpečujúcich spoľahlivé uloženie .prostriedkov inštalačných rozvodov,t. j. hadic tlakového vzduchu alebo hydrauliky alebo káble elektroinštalácie v otočných častiach strojových zariadení, ktoré môžu vykonávať vzájomné o-točenie do 36 ~D°,pričom inštalačný rozvod je umiestnený rovn-obežne s osou rotácie, ako napr. u rotačných a -otočných jednoti-ek .priemyselných robotov a manipulátorov.Súčasné inštalačné rozvody spájajúce dve navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia ,možno zvlášť charakterizovať pre vedenie kálbluov elektroinštalácie a zvlášť pre vedenie hadíc hydraulického alebo pneumatickéhpo rozvodu. vedenia inštalačných rozvodov sa navzájom líšia aj od konkrétneho poslania strojového zariadenia.Pri rotačných a otočný-ch jednotkách .priemyselných robotov a manipulát-oroiv je rozvod elektroinštalácie realizovaný pomocou volne vedených káblov alebo ich zväzkov,ktoré .môžu byt umi-estnené bud vnútri rotačnej jednotky, alebo z vonkajšej strany rotačnej jednotky. Pri vedení elektroimtalácie vnútrajškľom rotačnej jednotky .musí byť vytvorený vnútri jednotky dostatočne velký potrebný manipulačný priestor vkritickom mieste prechodu z pohyblivej do nepohyblivej časti, v ktorom sa eliminuje meniaca sa dlžka vodič-ov.V mnohých prípadoch -si takéto zariadenia vyžadujú špeciálnu konštrukciu celého strojového zariadenia alebo použitie špeciálnych predpružených špirálovo stočených vodičov, čo zvyšuje cenu a technickú komplikovanosť. Špirálovo stočené vodiče majú definovať spôsob deformácie a určujú svojirm tvarom potrebnú veľkosť manipulačného priestoru.jedným z možných technických riešení je použitie spôsobu odvalovania sa rozvodu inštalácie .medzi dvoma valcovými stenami po valčekroch, čo ale vedie k väčšej výrobnej náročnosti a väčšej dĺžke inštrwkčného rozvodu. Taikéto riešenia umožňujú len presne definovať tvar deformácie, ale v .pripade poškodenia inštalačného rozvodu je pristupnosť ľk oprave horšia.Vedenie ineštalaičnélro rozvodu z vonkajšej strany xrotečnej alebo otoč-ovej jednotky priem. robota alelbo manipulätora nie je možné vždy realizovať, z hladiska belzpesčnosti prevádzky priemyselného robota, prípadne dosiahnutia niektorých technických parametrov. Preto je .potrebné viesť inštalačný rozvod vnútornou časťou rotečneij jednotky.Cenove najvýhodnejšie riešenie vedenia inštalačných ľDiZVClrd-OV v rotačných jednotkách stroj-ový-ch za-riadení sa javí riešenie podla predloženého vynálezu. Vynälezosm saodstráni nede-finované správanie sa vodičovči hydraulických hadíc a s tým spojené zväčšené mechanické namáhanie prostriedku rozvodu.Oproti riešeniaun zaoberajúcich sa týlmto problémom v celosvetovom .meradle, pre-d-kladaný vynález znižuje .potrebnú dĺžku prostriedku rozvodov, nepotrebuje prídavné mechanické časti a vedenia, zlepšuje .prístupn-osť prostriedkov rozvodu v prípade ich poškodenia a znižuje náklady konštruktínej realizácie. ~Podstata vynálezu spočíva v tom, že inštalačný rozvod je umiestnený v ochranných hadiciach, ktoré sú prichytené pomocou dolnej príchytky k nepohylblivej časti strojového zariadenia a pomocou hornej ,prichytky, .pwružin a zévesu k pohyblivej časti strojového zariadenia, pričom ochranné hadice prechádzajú otvorom v ,pohyblivej časti, ktorý je cnhranlčený klznými plôškaml,ktoré presne detinujú miest-o namáhania ochranný-ch ha-dic a vnútri uloženého rozvodu.Hlavné výhody tohto usporiadania spočivajú v tom, že prostriedky rozvodu káble alebo hadice nie sú vystavené nadefinova»néimu mechanickému namáhaniu ohybom,krutom a ťahom, .ale iba namáhaniu ohybom,.nedochádza k oteru vodič-ov, resp. hadíc rozvodu o strojové zariadenie, .pretože k-onštrukčným usporiadanim je vylúčený ich trecí pohyb lV kritickom mieste ,prechodu z nepohyblivej »časti do ,p-ohylblivej, nie je potrebné vytvoriť Veliký amaniipulačný priestor v kritickom mieste prechodu, pretože dilatalčná slučka dĺžky inštalačného vedenia je z kritického miesta pretranstormovaná d-0 väčšieho priestoru v pohvblivej časti strojového zariadenia, a jej velkosť je .minimálna.Napinacie pružiny zabezpečujú zaujaťie pôvodnej .polohy ochranných hadic pri pohybe pohvblivej časti z krajnej polohy do stredovej polohy. Ochranné hadice zarbránia zaškrteniu hadic vzduch-ovéh-o alebo hyd»raulicakéhĺo rozvodu V mieste ohybu a znášajú namáhanie ťahom a ohybom, učim odstraňujú toto naméhanie zo samotných prostriedkov rozvodu, -kľlzné plôšky v -otvore odstraňujú zadrhávanie ochranný-ch hawdicNa .pripojených výkresoch je znázornená vedenie inštalačných rozv-odov na dvoch obrázkoch, kłde obr. 1 predstavuje bočný pohľad na vedenie inštalačného rozvodu v bočnom reze rotačnej jednotky a obr. 2 predstavuje čelný pohlad na .vedenie inštalačného rozvodu v reze rotačnej jednotky,ktorej pohyblivé časť je čiastočne pootočená vzhladom na nepohyblivú česť.»Rotačná jednotka priemyselných robotov sa skladá z .pevnej časti 1 a z pohyblivej časti 2. Rozvod 9 inštalácie je vedený od vstupnej časti 1 U, ktoré je pevne spojená s pevnou časťou 1 c-ez ochranné hadice 3 k výstupnej časti 11, ktorá je pevne spojenás pohyblivou časťou 2. Vedenie inštalačného rozvodu 9 cez kritické .miesto prechodu z.nepohvblivej časti 1 do pohyblivej časti 2 tvoria ochranné hadice 3 uchytené pomocou dolnej príchytky 4 ąk pevnej časti 1 a pomocou hornej príchytky 5, pružín B a závesu 7 -k .pohyublivej .časti 2.Dolná ,príchytka 4 obsahuje určitý početotvorov, cez ktoré prechádzajú ochranné hadice 3 a ich počet závisí od počtu .použitých ochranný-ch hadíc 3. Každá ochranná hadice 3 .má na konci nákruž-ok 14, ktorým je zachytené v otvor-e dolnej príchytky 4. Nákuružok 14 svojim vonkajším tvarom zapadne do ~otvoru V dolnej prí-chytke 4 a umožňuje vychýlenie hadice 3 v smere posobiacej sily, čím je zabezpečené nalmáhanie ochranných hadíc 3 v mieste uchytenia o dolnú príchytku 4 iba ťahom a nie aj -ohyb-om..opačný koniecpchranných hadíc 3 je pevne pripevnený o hornú .prichytku 5. Horná príchytka 5 je uohytená pomocou pružín B,ktoré vytvárajú potrebné predpätie v ochranných ha-diciach 3, a tak zaistujú ich definovaný tvar. Puríchytka 5 má opät vyvŕtané otvory, ktorých .počet závisí od počtu použitých ochranných hadíc 3 a prechá-dza cez .ne zvnútra hadíc 3 von inštalačný rozvod 9. Horná príchyrka 5 je na k-oncoch opatrená otvor-mi, v ktorých sú zachytené pružiny 6. ODEIIČIIÝIII koncom sú .pruuživny li zavesené na závese 7, ktorý je pevne prichytený k pohpblivej časti 2.Ochranné hadice 3 prechádzajú otvorom v dne pohýblivej časti 2 a pri .natáčení .pohyblivej časti 2 do niektorej z krajných polôh .sa klžu po klznelj plôške 8, ktorými je otvor -opatrený Týmto otvorom v dne pohyblivej časti 2 je .definované kriticke miesto prechodu rozv-odu 9 inštalácie. Kritické miesto je zvolené v polovi-ci rozsahu uhla otočenia pohy-bllvej časti 2 z jednej krajnejV polovici rozsahu uhla otočenia je umiestnená dolná príchytka 4 -k pevnej časti 1 a záves 7 k pohyblivej časti 2. Týlm sa dosiahne parialmy tvar ochranných hadíc 3 pri stredovej polohe pohyblilvej časti 2. S natáčaním pohylblivej časti 2 »do niektorej z krajný-ch polôh dochádza k zmene polohy ochranných hadí-c 3, k ich chybu a aj k chybu vnútri umiestnenéh-o rozvodu 9 v definovanom kri-tickom mieste, k napínaniu pružín 6, čim je zaistené dosiahnutie pôvodného tvaru ochranných hadíc 3 pri pohybe späť.Plné napnutie pružřn 6 sa dosiahne pri nat-očení pohvblivej časti 2 do jednej z krajných polôh. Rozvod 9 inštlácie vytvára ,pri stredovej polohe pohylblivej časti 2 dilatačnú slulčku medzi hornou príchytk-ou 5 a montážnou príchytkou 12 .v pohvbli-vej časti 2 rotačnej jednotky. Dilatačná slučkva tvorí rezervu v dĺžke vodičov, resp. hadíc tak,aby p-ri n-atočení pohyblivé ča~stl 2 ti-o krajnej ,polohy nedošlo k ich poškodeniu.vytvorením dilatačnej slulčeky rozvodu 9 v priestore pohyblivé časti 2 je odstránený nedostatok manipulalčného priestoru v kritickom mieste .prechodu z nepohylblivej časti 1 do ,pohýblivej časti 2, ktorý je vždy potrebný pri všetkých doteraz používaných technických riešeniach rozvod-ov 9 inštalácií.vPri správnom zm-onto-vaní inštalovaných rozvodov 9 nedochádza k nijakemu treciemu pohybu prostriedku inštalácie hadice,káble o strojové zariadenie alebo vo ochranné hadice, čílm je vylličené poškodenie r-ozvodu 9 v dôsledku predratia hadice alebo izolácie vodiča a prebrhnutie pri zachytení o strojové zariadenie.Predkladaný vy-nález je možné aplikovat v rotalčných a otočových jednotkách priemyselných robotov a manipulátorov, u malých žeriavov a iných strojových zariadeniach, -klde je potrebné viesť inštalačný rozvod .cez udve navzájom pohyblivé časti.1. Vedenie inštalačných rozvodov cez navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia, najmä u r-otačných jednotiek .priemyselných robotov, vyznarčujúce .sa týum, že prostriedky rozvodu 9, napr. kábel, hadica, sú V mieste prechodu uložené v 0 chranných hadiciach (31, ktoré sú pomoc-ou spodnej príchytky 4 pripevnené k nepohylhlivej časti 1 strojového lzarialdenia apomocou hornej príchytky 5, .pružín (61L 2. Vedenie inštalalčných nozvodvov podľa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že otvor v p-ohyblivej časti 2 strojového zariadenia,ktorým .prechádzajú ochranné hadice 3 rozvodu 9 inštalácie, je vohranivčený klznými plôškomi (BJ.

MPK / Značky

MPK: H02G 11/00

Značky: inštalačných, navzájom, rozvodov, částí, vedenie, pohyblivé, strojového, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-250784-vedenie-instalacnych-rozvodov-cez-navzajom-pohyblive-casti-strojoveho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vedenie inštalačných rozvodov cez navzájom pohyblivé časti strojového zariadenia</a>

Podobne patenty