Zařízení na výrobu podlahových roštů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ŠĚŽĚÍĚVĚŤŽĚŠ POPIS VYNÁLEZU gŕosgš m v K AUTORSKÉMU osvtnćzul(75) Autor vynalezu MARTINEK PETR mg., IVANČICE, JURÄSEK RUDOLF ing., HODONÍN, SVOBODA DALIBOR ing., ZASTÄVKA u Brna, HANS VÁCLAV, IVANČICE,VAVERKA LADISLAV, NESLOVICE, KOTAS JAROSLAV, BRNOlll) zařízení na výrubu podlahových roštuZařízení na výrobu podlahových mštů, u nichž jsou nosné a Vázací pásové prvky zajíštěny ve vzájemné poloze přihnutím. Zařízení sestávä z řad vodicích líšt, palců .a táhel, jimiž se provádí požadované příhnutí.3 vynález se týká zařízení na výrobu podívložený řady pásových vázacích prvků, za- . jištěných ve vzájemné poloze přihnutím vjsou ,známa zařízení pro bodové sváření svařovaných podlahových roštů, která neumožňují výrobu podlahových roštů, u nichž jsou nosné a Vázací prvky vzájemné spojený přlhnutíín.V souvislosti s novým způsobem výroby podlahových roštů, jehož podstata spočíva v tom, že po uspořádání prvků se příčné Vázací prvky vsunují V šikmé poloze do štérbínových otvorů podélných nosných prvků a působenímttvarovacích nástrojů se šikmo vložené Vázací p-rvký vyrovnávají d-o svislé roviny, čímž dochází k pevnému spojení prvků přihnut-imjbý-lo vyvinutovnové zařízení k provádění tohoto způsobu.Zařízení na výrobu podlahových roštů podle výnálezu je charakterizováno sotlstavott vodicích llšt pásových nosných prvků, k níž je rovnohěžně připojena soustava táhel, -opatřených drážkami, v nichž jsou prostřednictvím čepů uložený palce, opatřenésové Vázací prvkýve smeru kolmém na pásové nosné prvky. Hlavý palců jsou přitom otočné uložený vždy ve dvojici sousedIn-Ich vodicích líšt.Zařízení na výrobu podlahových roštů podle vynálezu umožňuje provedení pev.ného spojení nosných a vázacích prvků podlah-ového roštu při -dosažení potřebné tuhosti konstrukce bez potřeby jakéhok-oliv svařování, což představuje odpovídající energetické úspory.Na připojených výkresech je schematícky znázorlnén příklad provedení zařízení n-a výrobu podlahových roštů podle výnálezu. Obr. 1 znázorňuje zařízení v částečném řezu rovinou kolmou ke směru vázacích prvků podlahového roštu, obr. 2 zařízenívčástečném řezu novinou kolmou ke směru nosných prvků podl-ahového roštu, Příkladnér provedení zařízení ina výrobu podlahových roštů je určeno pro výro-bu podla-nového roštuo největším rozmeru 1484 X 1234 mm. Tomuto rozmeru podlahového roštu odpovídá 47 pásových .nosných prvků 5 a 39 pásových vázacích prvků B, z nichž hobový podlahový rošt sestá 4jvá. Zařízení na výrobu podlahových roštůpodle vynálezu sestava ze soustavý 49 řad vodicích líšt 1. Ve 47 vodicích llštách 1 sjsou vedený pásové nosné prvky 5 podlahového poštu. Každá 2/49 vodicích líšt 1 je opatřeno 39 kruhovými otvory 11, v nichž jsou otočné uložený hlavy 43 palců 4 tak,že každá z hlav 43 palců 4 je uložená současně ve dvou sousedlních vodicích lištách 1. Konkrétní provedení příkladu zařízení podle výnálezu obsahuje tedy 48 řad palců,každá po 39 palcích 4 s hlavami 43, tedy celkem 1872 palců 4. Rovnoběžné s vodicími llštami 1 pásových nosných prvků 5 je v nosném rámu 7 kluzně uloženo 48 táhel 2, z nichž každé je opatřeno 39 drážk-ami 23. V drážkách 23 jsou na čepech 3 upevněny palce 4, jejichž hlavy 43 jsou, jak již bylo uvedena, otočné uložený v kruhových otvorech 11 vodicích líšt 1. Hlavý 43 palců 4 jsou opatřeny šíkmýmí drážkami 431, kterými jsou vedený pásové Vázací prvky G v kolmém sméru »na pásové nosné prvk 5 podlahovéhoo roštu.Zařízení na výrobu podlahových noštů podle výnálezu pracuje taktonejprve se vloží nosné prvky 5 do vodících líšt 1, přičemž jejích poloha je podélně výmezena neznázornéným dorazem. Do neznázorněných šikmých otvorů v nosných prvcich 5 a-současně do šikmých drážek 431 v hlavách 43 palců 4 se vsurnou pásové Vázací prvky 6. Posunutím táhel 2 pomocí pákového mechanismu, ovládaného hydraulíckým zařízením, dojde k vyrovnání šikmo vsunutých pásových vázacich prvků lido svislé roviny a tím k provedení přihnutí, které zabezpečuje pevné spojení nos ýnýchlprvků 5 a vázacích prvků G ve všech.místech jejich .křížového spojeni. Tím je výuobaílpodlahového roštu ukončená a hotový podlahový rošt se výjme ze zařízení směrem nahoru, přičemž vyjmutí umožňují výjímaci drážky 12 ve v-odicích lištách 1 a drážký 41 v palcích 4.Zařízení na výrobu podlahových roštů podle vynálezu je možno využít ve všech organizacích, zabývajících se výrobou podlahových roštů. Popsaný příklad provedení neomezuje možností dalších konkrétních provedení, zejména provedení s uspořádáním vodicích líšt, palců a táhel do vétšího,popřípadé menšího počtu řad.Zařízení na výrobu podlahových roštů,sestávajících z řaad pásových nosných prvků, Iopatřených štěrbinovými otvory, V nichž jsou v příčném směru vloženy řady páso~ vých vázacích prvků, zajištěných ve vzájemné pvoloze přinnutím v průsečících jejich křížového spojení, vyznačené tím, že rovnoběžně s vondicími lištami 1 páso vých nosných prvků 5, opatřenýmí kruhowvými otvory 11), jsou v nosném rámu(71 kluzmě uložena táhla 2 ropxatřená drážkami 23, v nichž jsou na čepech 3 upevněny palce 4, jejichž hLavy (43) se šikmými drážkamí 431 jsou otočně uloženy v kruhvových otvorech 11 vždy dvou sousedních vodicích lišt 1.

MPK / Značky

MPK: F16S 3/06

Značky: zařízení, podlahových, výrobu, roštů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-250502-zarizeni-na-vyrobu-podlahovych-rostu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na výrobu podlahových roštů</a>

Podobne patenty