Beztlakový bubnový filter

Číslo patentu: 250042

Dátum: 15.04.1987

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DMD no WNALEIY 45 Vydané 15 O 5 88 A OIIEVY75 Autor vynálezu KALVODA VLADIMÍR 111 g., ÍRO VENDELÍN ing., BRATISLAVABeztlakový bwbnový filter je určený .pre filtráciu ~kvapalĺn. Prečisťovanie filtračnej psrepážky filtra-čnêho bubna je pomocou pre~ čisťovacieho média z vnútornej strany filiračvného bubna, pričom odvod DYGÍÍIÍTOVHHSÍ kvapaliny je z vnútorného priestoru filtračného bubna. Beztlakový ~bubn~ový filter po zostáva- z vane s pľívüdsm filtrovanej kvapaliny .a so zbernou hubicou odiiitrovaných častíc .a z filtra-čného bubna, ktorý je osm daný ina nosnej rú-re, vcez ktorú je o~dvod prefiltrovaenej kvapaliny. Na nosnej rúre je uchytený potrwhný r-ozdeľovač igrečisťo-vaciehuo média fíltračnej preipážiky s iryskami,ktoré sú orientované do zbernej hubice. Filtrácia je ko~.ntinuá 1 na, pričom prečisťovainie filtračnej prevpážky môže byt rkvontinuálne alebo diskontinuáine.Vynález .rieši beztlakový bubnový filter pre filtráciu kvapalín s prečistovaním filtračinej prepážky filtračnéh-o bubna pomocou preičistovalciehc média z vnútornej strany filtračnéh-o bubna, pri-čom odvod gprefiltrovanej -kivapaliny je z vnútorného priestoru filtraąčného bubna.Doposiaľ sú beztlakové filtre riešené na gravitačnom princípe so šikmou filtračnou prepážkou, kde dochádza k samočisteniu filtračnej iprepážky gravitačným sikĺzom odfiltrovanýc-h častíc, Iktorý je však podmienený nízkou visikoziitou filtrovanej kvapaliny,alebo sú riešené pomocou filtračného bubna. Čistenie fil-tračynej prepážky filtračného bubna sa prevádza povrchovým -stieraním stieraoou lištou, čim sa dosahuje len spovrchového čistenia filtralčnej prepažiky, alebo ,prečisť-ovanim pre-čisťovacím méndiom z vonkajšej strany filtračného .bubna, pričom odfiltrované ~č~astice sú z vnútornej strasny filtračného bubna, čim je stažené uchytávanie sa častíc na filtračnü prepážku, alebo u tiltračného Ibubna, ktorý .nie je ponorený do filtnovanej kvapaliny a filtrovana kvapalina len gravitačne preteká jednou stranou filtračného bubna kombinovaným spôsobom stierania a .prečistovania z vnútornej strany filtraičsného bubna, kde je nevýhodou potreba veľkých priemerov filtračného bubna a nutnost nepretržitého prečistovania prečisť-ovacím médiom.Podstatou ibeztlakového bubnového filtra podľa vynnálezu je nasledovné technické riešenie. Beztlalkový bubnový filter pozostáva z vane s prívod-om filtrova-nej kvapaliny a filtračného bubna, ktorý je uložený na jednej strane »pomocou čapu v ložisikuovom telesa uchytenom v lôžku úchytnej dosky vane, pričom na čap je nadpojený Výstupný náhonový hriadel a na drxuhej strane pomocou ložiskového udomčeka spojeného s delenou bočnou stenou filtračného .bubna na nosnej rúre, ktorá je cez .prir-ubu uchytená v lôžiku úchytnej dosky vane.iNosná rúra je opatrená pomocným ložiskom nalväzujücim na čalp, sacou hubicou a potrubným vrozvdellovač-om prečisťovacieho média s tryskami, pričom na prírubu je uchytený. ,potrubný medzikus s výstupným hrdlom prefiltrovavnej kvapaliny a vstupným hrdl-om eprečistovacieho média, ktoré je centriciky napojené na epotrubný rozndeľovač,ktorý je odklonený od zvislej osi filtra o uhol na 115 .až 45 °. Trysky sú orientované do zbernej hubice odfiltrovanýoh častíc.U beztlaikovéhto bubnového filtra podľa vynálezu konštrukčné riešenie umožňuje dokonalé kontinuálne alebo ndisjkontinuälne presčistovanie filtračnej prepážky filtračné ho .bubna, ktorý je ponorený vo filtr-ovanej IKVapaIine, bez ohladu na charakter -odfilt~ rovávaných častíc prečisťovacím médiom z vnútornej strany filtračného bubna a tiež kombinovaný spôsob čistenia so stieraním a prečistovaonim filitračnej prepážky.Výhodou konštrukcie je možnosť realizá 4cie velkokapaicítných filtrov vzhladom k obojstrannému vuloženiu filtračného bubna.Beztlakový bubnový filter podľa vynalezu je schématícky znázornený v dvoch z možných konštrwklčných prevedení na výkrese,k-de na obr. 1 je čelný pohlad na beztlaikový buhnoový filter v reze, na obr. 2 je »bočný vpohlad na beztlak-ový bwbnový filter v reze a na obr. 3 je bočný detail beztlavkového bubnového filtra s k-ombinovaným čistením filtračného sita.Beztlakový busbnový filter pre odfiltrovävanie mechanických nečistôt z odpadových ropných látok .na obr. 1 a obr. 2 pozostáva z vane li a filtraičného bubna 1, ktorý je tvorený .pevnou bočnou stenou 20 a delenou od-nimatelnou »bočnou stenou 9, medzi ktorými sú po obvode usporiadané radiálne rebrá 21, na ktorých je navinutý V skrutkovici nosný Kdrot 22, na ktorom je enavinnuté filtračné sito 23 tvoriace filtračnú ąprepážku.Filtračný bubon 1 je uložený .na jednej strane pomocou čapu 2 v ložiskovom telese 3 uchytenom V lôžku 4 úchytnej dosky 5 vane li, ,pričom .na učap 2 je nadpojený výstupný náhonový hriadel 7 preicháidzajúci upchávrkou 225 a .na druhej strane pomocou ložiskové-ho vdomčeka B spojeného s delenou bočnou stenou 9 filtračného bubna 1 na nosnej rúre 10, ktorá je cez prírubu 11 uchytená v lôžku 4 úchytnej dosky 5 vane G.Nosná rúra 10 je opatrená pomocným ložiskom 12 naväzujüicim na čap 2, sacou hubicou 13 a potr-ubným rozdelovačom 14 prečísťovacieho vzduchu s tryskami 15. Na priruibu 11 je uchytený ipotruibný medzikus 18 s Výstupným hrdlom 17 prefiltr-ovanej kvapaliny a vstupným hrdlom 18 prelčisfovacieho vzduchu, ktoré je centricky .napojené .cez tesniaąci krúžok 24 na potrubný rozideľ-ovač 14, ktorý je odklo-nený od zvislej osi filtra o »uhol o 45 °.Trysky 15 sú orientované -do zbernej hubice 19 odfiltrovavného- odpadu. Vstup filtrovanej kvapaliny je cez vstupné hrdlo 26 na vani 6. Na výstupné hrdlo 17 je pripojené sanie transport-ného čerpadla prefiltrovanej kvapaliny, ktoré nie je ZvBJKľBSIETIŠ. Regulácia výšky hladiny vo vani G je odvodené od hladinového čldla 27 a výšky hladiny vo fíltračn-om Ibubnu 1 od vnútorného hladinového včidla 28, Iktorým je regulované aj rotácia filtračného bubna 1 a prečistovanie filtračného sita 23 prečistovacím vzduchom cez trysky 15.Pokial je rozdiel hladín h minimálny, filtračný bubon 1 nerotuje a je aj uzavretý prívod prečistovacieho vzduchu. Akonáhle hladina ktvapaliny vo filtračnom bwbnu 1 v dôsledku zanesenia tiltračného sita 23 poklesne na úroveň vnútorného hladinového čidla 28, .nastane prečisťovanie filtračného sita 23 prečisťovacím vzduchom za rotá-cie filtračnévho bubna 1, následkom čoho »dôjde k rprečisteniu filtraičného sita 23 a hladinavo vnútri filtračného bubna 1 stúpne. Tento postup prečistoviania sa periodicky ~po~dla množstva mechanických nečistôt opakuje za kontinuálnej filtrácie.Ak sa nachádzajú vo filtrovanej ikvapaline aj častice so značne väčšou špecifíclkou tiažou ako má kvapalina, je potrebné »osaidiť na filtračný bubon 1 obr 3 najmenej jednu vynášaciu lopatku 29 a opatriť filter stierac-ou lištou 30 uchytenou na ráme 31, akt-orý j.e otočne uložený na dvoch čąpoch 32 na vane B, ,pričom -stieracia lišta 3 U je pri 6tláčaná Ik filtriašnému situ 23 pomocou dvoch pružín 33.Keď vynášacia lopatka 29 prechádza oblasťou stieracej lišty 3 U, je stieracia lišta odklápaná pomoc-ou svojich nárazníkov 34 a ovládačov 35 filtračného bubna 1, .pričom odfiltrovainé častice nesené vynášacou lopatkou 29 sú zotrené vstieraącou lištou 30. Zanesené filtračné sito 23 jenrnými časticemi sa periodicky prečisťuje prečisťovacím médium cez trysky 15 V závislosti od rozdielu hladín.BeztlaIk-ový bubnový filter pre filtráciu kvapalín pozostávajúci z vane a filtraičnáho bubna, ivjnznačujúci sa tým, že filtračný bubon 1 je na jednej strane uložený pomocou čąpu 2 v l-ožiskovom telese 3 -uchytenom V lôžku 4 úchytnej dosky 5 vane 6, pričom na čaj) 2 je naidp-ojeny výstupný náhuonový hríadei 7 a na druhej strane pomocou ložiskoválio domčeku 8 spojeného s xdelelnuou bočnou stenou 9 filtrarčného bubna 1 na nosnej -rúre 10,ktorá je cez prírubu 11 uchytená v lôžku 4 úohytnej dosky 5 vane 6 a nosnérúra 10 je opatrená .pomocným ložiskom 12 naväzujücim na časp 2, sac-ou hubice-u 13 a piotrulbným r-ozdeľ-ovaöom 14 prečisťevacieho média s tnryekami 15, pričom na prírubu 11 je uchytený potrułbný medzilkus 16 s výstupným hrdlom 17 prefiitrovanej kvapaliny a vstupným hrdlom 18 vprečisťovacieho média, ktoré je centricky napojené na potru-bný rozd-eľoovač 14,ktorý je odklonený od zvislej osi filvtra -o uhol a 15 ° až 45 °, pričom trysky 15 sú orientované do zbernej hubice 19 -odfiltr-ovaných častíc.

MPK / Značky

MPK: B01D 33/06

Značky: bubnový, beztlakový, filter

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-250042-beztlakovy-bubnovy-filter.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Beztlakový bubnový filter</a>

Podobne patenty