Lisovacia hlavica najmä k lisovaniu plášťov komorky

Číslo patentu: 250027

Dátum: 15.04.1987

Autori: Revay Jozef, Kováčik Alexander, Jablonka Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu REVAY JOZEF, ABLONKA RUDOLF, KOVÁČIK ALEXANDER,NOVÉ MESTO nad VáhomRiešenie sa týika iisovacej hlavice Ik lisovaniu piášťov komôrky. Lisovazci-a hlarvica 1 je tvorená lištou 10 s vrchnou vačkou 15 a spodnou vačkou (16.) je pevne spojená s ąpieSünĺCDU pneumatickéh-o v-avlca 2. Tŕň 12 opatrený .dorazom 19 je odp-ružene uložený «v otvore 18 lisova-cej hlavice 1 a opatrený čiapom (21). Na telese 3 upínača 20 sú kyvne uložené .páky 8 oopavtrenê čeľusťami 6 a vrchnýml a spodnými kladvkami (11).vynález sa týíka lisovacej hlavice k lisovaniun plásštov lkojmôrky zhášačov komory.V súčasnosti sa lisovanie plášťov Ikomôrky zhášaxcej komory vykonävalo na jednoučelových lisvovacích jednotkách za nízlkej produktivity práce a vysokej neploclarkovosti. r Uvedené nevýhody zmierňuje a technický problém rieši lisovacie hlavica najmä plášťov komôrky je tvorená lištou s vačkami a je pevne spojená s piestnicou pneumatického valca. Tŕň opatrený udorazom je odpružene vložený v otvore lisovacej hlavice a je opatrený čavp-om. Nateles upínača sú ky-Vne uložené pálky (ipatrenê čeľustanmi a vrchný~ mi a spodnými ikladkami.Výhodou lisovacej hlavice k lisovaniu pláštov akomôrlky je, že sa nahrádza neefiktivna prálca na jednoú-čelových li-sovacích jednotkách, čím sa zvýši produktivita práce i podstatné zníženie pracnosti.Lisov.acia hlavica ik lisov-aniu plastov -komôrky je znázornená na pripojených vý» kresoch, kde na obr. 1 je nakreslená v náryse tv čia-stočnom -reze, na obr. 2 v bokoryse v čiastočn-om reze v polohe pred zalisovanim a na obr. 3 v hokoryse v čiastočnom reze po zalisoviaení plášťov komôrky.Lisovacia hlavica k lisovaniu -plášťov komônky, pozostáva z lisovacej hlavice 1 o~ patrená lištou 1 D vrrchnou 15 a spodnouvačkou 16 a je pevne spojená s piestnicou.pneumatickeho valca 2. Tŕň 12 je opatrený d-orazom 19 a čapom 21 a je prostredníctvom vonlkajšej pružiny 12 odpružene uložený v otvore 18 v lisovacej shlavice 1. Na te 4lese 5 upinawča 20 sú lkyvne uložené na kolíkoch 9 pálky B. Pálky 8 sú opatrené čelus« ťami G a otočne uloženými gvrcihnými 14 a spodnými kladkami 11. xLisovaciahlavica 1 Ějuchytená zverným spcjom na -pistnici 2 pineulmatického valca vykonáva na jeden zdvih kompletné zalisovanie Iplášťov a ZhálšHlČpV v jeden komplet- zhášacia komôrka. Založené plášte komônky 4 na celu-ste upina~ča li výiklopneąuložených pomocou kolikaĺ v páľkach vupínača B, ktoré sú otočne uložené pomocou čapu 9 v telese uzpinača 5 sa pri pohybe lisovacej hlavice 1 smerom »do upínača pomocou pneumatického valca lišta 10, ktorá je pevne prisłkrutkovaná k lisovacej hlavici 1 dostáva medzi kladky 11, ktoré sú uložené v pákach 8 pomocou vačkou 16 vyklápajú i zo založenými plášťami k»omô~rky 4 do určitého uhlu, Ikt-orý je ikonštruikčne daný šírkou lišty 1 U a odpružený tŕň 12 pomocou pružiny 13 .zatľlaeči plášte komôrky 4 do výrazov v zhášawčoch 3 obr. 2 a pri ďalšom, teda neprerušenom pohybe lisovacej hlavice 1 nachádzajú lkladlky 14, ktoré sú uložené v páke wplnača 8 má šikmú plochu, ktorá je na lisovacej çhlavici a doli-suje plášte komôrky na zhášaiče, takže vytvorí jeden komplet ~ zvhášaciu komôrku. Pri epätnom chode lisovacej hlavice 1 do východzej polohy tŕň 12 priudrží pomocou plôch a lišta 1 D vačkou 15 vrátiłčeluste upínača 6 do východzej polohy. odpružený čap 21 pomocou pružiny 17 vykonáva Vytlačenie ykomôriky z tŕnu 13, arby ju nevytiahlo z uplnača.Lisovacia hlavice ik lisovaniu plášťov komôrky vyznačujúca sa tým, že lisovacie »hlavica 1 je tvorená lištou 10 s vrchnou vačkou 15 a spodnou »vačkou 16 je pevne spojená s piestnicou pneumatiokého valce 2 a tŕň 12 opatrený dorazom 19 jeodpružene uložený v otvore 1-8 lisovacej ihlavice 1 a je opatrený čajpom 21, zatial čo na teleso 5 upínaca 20 sú kyv.ne uložené páky 8 opatrené .čelustami 6 a vrchnými 14 a spodnými kladk-ami

MPK / Značky

MPK: B29C 43/32

Značky: plastov, komorky, lisovacia, hlavica, najmä, lisovaniu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-250027-lisovacia-hlavica-najma-k-lisovaniu-plastov-komorky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lisovacia hlavica najmä k lisovaniu plášťov komorky</a>

Podobne patenty