Zařízení pro strojní zasazování a upevňování bižuterních kamenů

Číslo patentu: 249719

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pažout Emil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) PAZOUT mam ing., JABLONEC NAD NIsoU Autor vynâlezu(54) Zařízení. pro sťrojni zasazováni a upevňovániZařízení je určeno pro stroni zasazováni a. upevňováni, tzv. testov ni, skle- ,něnýcb a/nebo plastových bižuternich ka.menů do kovových kaliskü, tzv. kotliků,jež se vzájemné spojudi do bižuternioh řetězů. V nosném rámu zařízení je auvně a současně otočuě uložena testovací hlavice opatřena ve dvou rovnoběžných řadáoh uspořâdanými lůžky s přisavnýmí trubičkami pro současné nabiráni připravených kamenů jednou řadou a fastováni do připravených kotliků kamenů nabraných v předchozím cyklu druhou řadou.vynález se týká zařízení pro strojní zasazování a upeväování,tzv. fastování, skleněných a/nebo plastových bižuterních kamenů do kovových kalíšků, tzv. kotlíků, jež se vzájemné spojují do bižuterníoh řetězů.Je známe fastování ruční i strojní. Ruční fastování je činnost velmi náročná na zručnost pracovní síly a přitom málo produk~ tivní, ale značně únavná. Proto se při výrobě bižuterních řetězů v současnostivyužívá především strojního fastování, jež některé 2 vyjmenovaných nedostatku odstraňuje, některé jen zmenšuje. Používané zařízení pro strojní fastování je však též málo produktivní.výkonným orgánem tohoto zařízení je tzv. fastovací hlavice,která je uložena v nosném rámu zařízení suvně tak, že může vykonávat přímočaré vratné pohyby ve dvou vzájemně kolmých směrech,tj. vertikálním a horizontálním, a která je opazřena V jedné řadě rozmístěnými lůžky, tvarem odpovídajícími lícové straně kamenů,s přísavnými trubičkami, jež jsou kanálky a ohebnými hadicemi propojeny přes ovládací ventil s vývěvou. Hlavice je ovládána soustasdvou vąček, pák a táhel od motoru a vykonává složitý přímoöaře vrat ný pohyb, při němž v jedné ze dvou krajních poloh zachytí do lůžek pomocí podtlaku určený počet předem V prvním přípravném místě na nosném rámu zařízení připravených kamenů, načež je přenese do druhé krajní polohy, kde je zasadí a.upevní do kotlíků předem ve druhém přípravném místě připraveného řetězu. Poté se hlavice vrátí do první krajní polohy a cyklus se opakuje. U zařízení s touto fastovaoí hlavicí je však k vlastnímu fastování využite méně než 50 procent strojního času.Nevýhody popoeného zařízení odstraňuje nařízení, jehož vykonnýmorgánem je testovací hlavice podle vynálezu, podstata kterého apočívá v tem, že hlavice je v nosném rámu zařízení uložene. suvně a současně otočnä tak, že může vykonávat přímoöerý vratný pohyb ve vertikálním andro a. otočný krokový nebo vretný pohyb kolem vé vertikální eey o úhel 180 stupňů, přičemž je A opatřene. lůžky, tvarom odpovídadíoími líoové straně kamenů, jež leon Aroamíetěne. nejměně ve dvou rovnobäänýoh řadáoh v rozteöí rovné rozteči přípravnýoh míst pre kameny a kotlíky na rám zařízení, o příeavnýmí trubíčkąmi a kandlky, ješ Nov. opojovaoími prvky, např. hadioemí, propojeny přee ovládací ventil o vývävou tak, že každá o řad lůžek tvoří samostatnou soustava.výhodou zařízení podle vynálezu je zlepšení využití etrojníhp času .pro vlastní faatování na dvojnásobok v porovnání se. známým dosud pouäíva-nŕm zařízením.Zařízení podle vynález je lépe patrně z popisu e. připoje nćho výkrese., na. něm je eohematioky zobrazeno příkledné provedení.na výkreae představuje obr. l - eelkově sohůmezeřízení, obr. 2 äáetečný oeový řez fantovaoí hlavioí, obr. 3 - řez oaoveu rovínou jedné řady .lůšekoPaotoveoí hlavice l le v nonćm ráno g zařízení uloäene. ver-v tikálnä suvnä a současně otodnč kola 3 v 6 podélně vertikální eey. rřimoäuý vratný pohyb hlavice L Je ovládán eeuatavoo pán a tahla à a veäkou i, otočný krokový nebo vretný pohyb o úhel 180 etup-p šů je ovlidán eoostavou omubeněho hřebene a páky i a velkou á. vam i a g jsou uložený na společné křídel. 1 pohúnänć letom g. Hlavne je opatřena lůžky 2 s edpruäenýni příeavnýuí trubíěkemi lg uapeřiddnými ve dvou rovnoběžnýoh řadćoh I a II, jejich rozteč v je rovno. rozteäi příprevnýoh míst pro bižuterní kameny III a pre kotlíky biäuterního řetězm-IV umístönýoh na nosněm hl I. mll g e přísavwmí trubíčkeni x jsou kanálu l a epojovaoíni prvky lg,napřo hadioemí, propojene přes ovládací ventil l e vývěvou li tak, ie lůžka. 2 e příeavnýmí. trubičkeni lg a. kanálky l každá z řad I a. II tvoří samostatné eouatavy, přičemž rozteöe mezi lůžky 2 každé z řad I a II jsou rovny roztečím mezi kameny v přípravnám místö III a. mezi kotlíkyřetězu v přípravněm místě IV. Lúčka3 sVým tvarom odpovídají licové straně kamenů a umožňují jejich orientaci při nasazování do kotlíků a následné uzavření kotlíkůV přípravném místě III jsou připraveny bižuterní kameny, V přípravném místě IV kotlíky bižuterního řetězu. Fastovací hlavice 1 sjede z horní výchozí polohy dolů, čela odpružených trubiček łg v lůžkách 2 řady I dosédnou na čelní plošky kamenů v přípravném místě III a současně kameny, uchycené v předchozím cyklu pomocí podtlaku na čelech trubiček lg řady II, zasadi do kotlíků řetězu V přípravném místě IV a kotliky uzavře. Ovládací ventil L spojí soustava kanálků ll a lůžek g s přísavnými trubičkami ł 9.řady I 5 vývěvou łg, čímž dojde k uchycení kamenů na čelech trubíček łgpv lůžkách Q a současně odpojí soustavu řady II od vývěvy łł. Poté hlavice l vyjede do horní Výchozí polohy,pootočí se o úhel 180 stupšů a cyklus se opakuje.Zařízení pro strojní zasazování a upevñování bižuterních kamenů do kovových kalíšků sestávající z nosného rámu, soustavy pák, táhel, ozubeného hřebenn a vaček, motorů, vývěvy a ovládacího ventilu a fastovací hlavice opatřené lůžky s přísawnými trubičkami a kanálky, která je v nosném rámu uložena suvhělvyznačující se tím, že fastovací hlavice (1) je V nosném rámu (2) uložena současně otočněą přičemž lůžka (9) s přísavnými trubičkami (10) a kanálky (ll) jsou rozmístěny nejměně ve dvou rovnoběžných řadách (I a II) V roztečiovné roąteči mezi přípravnými místy (III) pro bižuterní kameáy aj IV pro kovové kalíšky na nosném rámu (2), 2 nichž každá řada lůžek (9) s přísavnými trubičkamí (10) s. kanálky (11) tvoří samostątąfíou soustavu. vjhĺih

MPK / Značky

MPK: B44C 1/28

Značky: bižuterních, kamenů, zařízení, upevňování, zasazování, strojní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-249719-zarizeni-pro-strojni-zasazovani-a-upevnovani-bizuternich-kamenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro strojní zasazování a upevňování bižuterních kamenů</a>

Podobne patenty