Zapojení obvodu přepojení telefonní budky

Číslo patentu: 249402

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stavebník Pavel, Urbanec Jiří, Michalík Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) mmm Jziłí ing., suvmíx nvm. ing.,Nm KWN remix mt ing., VALAŠSKÉ uzzäíčí(54) zapojení obvodu přopojenltelofonní linkyŘešení ee ki zapojení obvodu pro přepnutí telefonní o hovoru z telefonního přístroje do hovoaovýcb obvodů úetředny dorozunívaciho nebo podobnáho zařízení.Obvod unolnuje gelvenická oddělení obvoan úetřodny dorosunívucího zařízení a telefonní linky, pričom k oddělení není třeba rzlő a pozadovane vysokou izolační pevnost.Při. výpadku nepá ení úetředny dorozunívscího zařízení nedoç e k odpojení telefonníĺho přístroje.Dorozumívací zařízení pro nemocnice je určeno pro signdlizaoi volání a hovorove spojení mezi sestrou a pacientem v lůiková oietřovací jednotee.Význam zařízení pro pacienty trvale upoutaně na lůžka podstatne zvýlí molnost přepojení telefonního hovoru k lůłku. Dorozumívací zařízení je konetruovano pro mołnost hovorovóho spojení mezi pacientom s sestrou přítomnou u ústředw zařízení umístine ve elulsbní místností sester. V táto místnosti je vždy telefonní přístroj. Je tedy možne po doplnění ústředny obvodom prepojení telefonní 1 mm do hovorových obvodu dorozunívacího zařízení dosáhnout udanáho prepojení telefonního hovoru k pacientovi.Problem technického provedení spočíva v nutnosti galvanickeho oddelení obvodu telefonní linlq od obvodu dorozunívacího zarízení, stanoveneho normami pro bezpečnost provedení elektricląřcb přístnojů, přičemž je nutno dodriet požadoval izolační pevnosti podle příslulnych předmětových norem.Jako vlastní přepínací prvek je možno použít relé, ktoré přepíná a zaroven galvaniclq odděluje ovládací obvod od obvodu přepínacího. Běžné uiívamá zapojení řídících obvodů ovládají relé napätím ze zdroje v ústředně. To klade nároky na izolační pevnost relé tyto nároky vyráběná relé nesplňují a je nutne zajiltovat je zvlaätními úpravami.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojení podle vynalszu, jeho podstatou je obvod s polovodičovými a optoelektrickými spojovecími členy - optoělany, teeřícíai spolu s transfer-matorem vlastní galvanicke oddělení. přičemž relé je ovládam proudem z telefonní linky. Tím je vyloučen požadavek ne vysokou izolałmí pevnost relé.První svorka vstupu telefonní linky je spojene s první střídavou svorkou Grastzove usmärnovače, druhá střídaea svorka Graetsova usměrnovače je spojene e první evorkou výstupu pro telefonní přístroj. Ke svorka stsjnosměrnćho výstupu Grastsova usmärňovače, jsou paralelne pripojeny sériové spojení kondanzatoru e prvního vinutí hovorovćho trensforastoru, ssriové spojení vstupního obvodu prvního optočlenu a relá a výstupní svorky polovodíčovóho spínacího obvodu.Spínecí kontakt je jednou svorkou zapojen mezi vzájomne epojenou druhou svorku vstupu telefonní linky a druhou svorkou výstupu pro telefonní přístroj. Druha svorka spínacího kontaktu je pripojene k první svorce výstupu pro telefonní přístroj.Vstupní svorky polovodičovàho spínaeího obvodu jsou spojeny s výstupními svorkami druhého optočlenu. Druhé vinutí transformetoru, výstupní svorky prvního optočlenu a vstupní svorky druheho optoćlenu jsou spojeąv s hovorovýni signalizačníni e ovládacími obvody ústředrw dorozumívacího nařízení.zapojení umožnuje seřadit úetřednu dorozumívacího seiízení mezi telefonní přístroj a jeho telefonní linku, přičemž funkce telefonního přístroje není omesena ani při výpadku nepijení úetředrw. Pritom zapojení umolňuje obeluze ústředny přepojit telefonní hovor s telefonní linky do účastnického přístroje dorozumívacího zařízení.Na přilołenem výkrese je znezornäno zapojení obvodu poo prepojení telefonní linky. První svorka 1 vstupu telefonní linky je spojene s první střídsvou svorkou ,z Grsetzova usmerňovače 3, druhá střídasd svorka 4 Graatzova usměrňovačs 1 je spojene s první svorkou ž výstupu pro telefonní přístroj. Ke svorkám § s 1 stejnosměrndho výstupu Graetzova usnlrnovsče 3 jsou paralelne připojeny sériová spojení kondenzátor-u § a prvního vinutí 2 hovorovćho transformátoru, sériové spojení vstupních svorek m prvního optočlenu ,LL a relé Ľ (Výstupní svorky 1,1 polovodičoveho spínasího obvodu u.Spínací kontakt 12 a relé ,La je jednou svorkou zapejen mezi vzdjemne spojenou druhou svorku L§ vstupu telefonní linky a druhou svorku JJ výstupu pro telefonní přístroj.Druhá svorka spínacího kontaktu 12 je pripojene k první svoroo 2 výstupu pro telefonní prístroj. Vstupní svorky jj polovodičoveho epínacího obvodu u jsou spojený s výstupními svorkami 19, druhého optočlenu 29, Druhá vinutí 31 transforutoru, výstupní evorlq 23 prvního optočlenu u, a vstupní evorlq z druheho optočlenu 39, jsou spojeny s hovorovýli signalizečními e ovládacími obvody ústredny doroaunívacího zarízení 34.zapojení pracuje tak, łe telefonní links pripojení ke svorká j, a já průcbode proudu pres Gnaetzův usměrňovač 3 do telefonního prístroje spúeobí eepnutí výstupu u spínecího obvodu 11 tak, že relé j není vybuaeno tak, aby eepnulo kontakt u. Zároveň výstup n splnecího obvodu ,L 4 působí jako krat pro hovorově proudy, která jsou na Ivorkich § a 1 (trestnova uaměrňovače-l e nodoehasí proto k jejich zeslabení.Tento stav není závislý na napájení ústredny dprosmívacíbo zarízení a, protože polovodićový epínací obvod A je napájen z telefonní linky pres sve výstupní svorky 13 V prípedě, že vznikl telefonní hovor na telefonním prístroji pripojenán ke svorkd 2 e 11, pak v případě, že má nastat prepojení telefonní linky k hovorový obvodů ústredny doroaunívacího zarízení 21. zpdsobí ovládací obvody ústredny doroeunívaoího ułíeení z Utivaci vstupního obvodu j druhibo optočlenu 39 který působí pres v 6 výstupní svorky 12 n vstup 13, polovodičového epínacího obvodu u. ~Výstup u polovodičového spínecíbo obvodu j se tínto působení rospojí, takie stejnoeměrný proud mezi stejnosnärnými svorksmi á e 1 Graetsova ususrňovače 3 bude nyní probíhet pres eáriovóospojení vstupních evorek 19, prvního optoćlenu,.|| e vinutí relé 13, ktere spojíkontaktem jj nekrátko svorky i a 11 telefonního prístroje.Prdtokem etejnosměrnáho proudu pres vstupní svorky ,m prvního optočlenu u, se tento ektivuje a pres sve výstupní svorky za dodává po obvodu ústredny dorosunívecího Ieríuní 34 infornaci o prepnutí telefonní linky k hovorovým obvodd ústredný dorosunívecího zarízení 33,.Hovorové proudy telefonní linky procbdzejí pres Graetsúv ueměršovač 3 do sěriovőbo epojení kondenzátor-u § a prvního vinutí 2 hovoroveho transforlátorn a indukují se do druheho vinutí 31 hovorováho transfornátoru, která je prendlí dlle do hovorovych obvodů ústredia dorozumívacího nařízení 24, pričom průcbod těchto proudů výstupní obvode j polovodičovebo spínače 14 a sériovým spojením výetupních svorek ,m prvního optoćlenu ,LL a vinutí role Ľ je omezen vysokou impedancí těchto obvodú pro bovorově proudy.Ke zpätnómu prepojení telefonní linky k telefonnímu prístroji dojde spätný pochodu,přičemž prestane být ústrednou dorozunívacíbo zarízení z aktivovat vstup 31 druheho optočlenu 32 a tím je epojen výstupní obvod 1,3 polovodičového spínecího obvodu ,u s prestane protěkat stejnosněrný proud sériový spojením vstupních svorek m prvního optočlenu u, s vinutí Lg, čímž dojde k rozpojení spínecího kontaktu ,2 role 13.Výstupní obvod 23 prvního optočlenu | informuje signalizační a rídící obvody ústredný dorozumívecího zarízení a o odpojení hovorových obvodú úetredny dorosumívaoího zarízení z od telefonní linky. vynález je využiteląý predevlí v oblastí dorozumívacích zařízení a dispečerských zařízení.zapojení obvodu prepojení telefonní linky vyznačen( tím, ie první svorka (1) telefonní linky je spojene s první svorkou (2) uměrňovače (3), první svorka (5) výstupu pro telefonní prístroj je spojene s druhou svorkou (4) usměrňoraoe (3) a první svorkou spínacíbo kon-. tektu (15) relé (12), druhá svorka (17) výstupu telefonníbo prístroje je spojene s druhousvorkou (16) telefonní linky a spučąsně s druhou svorkou spínncího kontaktu (15) relé (12),ktoré ls apojono v sáríi u vstupními svorkami (10) prvního optpslsktrickóho spbjovscího Elonu (11), přičslł toto sériové spojení je přípojsno psrllelnä k výstupnín svorkćm (13) polovodičováho spínacího obvodu (N), ko kterým jsou rovná psralelně pripojeny svorky (6)ru, přiěsli vstupní svorky (IB) polovodičováho spínacího obvodu (14) jsou paralelné připojeny n výstupní ,svorky (19) druhého optoolektrickóho spodovacího klanu (20), jeho vstupní svorky (23) jsou spoasny so sígnslizsčními s řídicíní obvody uuŕsdny dorozuuívacího shinní (24), ks ktorým Jsou rovnł připouony výstupní svorky (22) prvního optooloktrickóho spojovscího člonu (11) s vývody druhého vinutí (21) tronsformátoru.

MPK / Značky

MPK: H04L 11/20

Značky: zapojení, budky, obvodů, telefonní, přepojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-249402-zapojeni-obvodu-prepojeni-telefonni-budky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení obvodu přepojení telefonní budky</a>

Podobne patenty