Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí

Číslo patentu: 248507

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VYNÁLEZY v64) Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matriciZpůsob výroby oceli je založen na technologii práškové metalurgie. Jednotlivé komponenty oceli, t.eą železo, chrom,wolfram, molybden, vanad, kobalt, uhlík a sloučenina titanu ve formě prášku se smi~ si, ze směsi se vylisuje polotovar nebo výrobek, který se goté slinuje při teplotě l 100 až 1 300 C. Zrnitost práškových komponent je přednostně v mezich 0,001 až 0,005 mm, přičemž přísada uhliku může být nahrazena.přisadou karbidů. Rovněž některé z dalších přiaad mohou být nahraženy práškovými slitínami.-Vynález se týká způaobu výroby kalitelné oceli se subledebu~ ritiokou matricí obohacené sloučeninou titanu, vhodné pro výrobu výkonných řezných i neřezných nástrojů.Dosud užívané materiály obsahují po zakalení značný podíl ledeburitických karbidů wolframu, molybdenu, vanadu případně tzv. komplexních karbidů. Některé z nich jsou kromě toho obohaceny i karbidem nebo karbonitridem titanu. Ocel, která je předmětem vynálezu, obsahuje ve stavu po kalení kromě základní matrice výhradně eloučeniny titanu, popřípadě malé zbytkové množství ledeburitických karbidů jiných typů. Výroba této oceli běžnými hutními postupy, tj. 2 ingotů nebo přímo ve formě odlitků neumožňuje plně využít přednosti, které vyplývají z jejího chemického 1 fázového složení. Takto vyrobená ocel má sice dostatečnou tvrdost, ale ma Q lou houževnatost a obtížně se brousí.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou maüicí podle vynálezu, obsahující od 0,3 do 0,7 hmotnostních uhlíku, nejvýše 3 hmotnostníoh křemíku, nejvýše 5 hmotnostních chromu, nejvýše 2 hmotnostních vanadu, od 1 do 9 hmotnoetních wolframu, nejvýše 4 hmotnoetních molybdenu,nejvýše 10 hmotnostních kobaltu a obohacené od 10 do 60 obj. sloučeninou titanu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ocel vyrábí z práškových komponent slinováním. S výhodou se nejméně jedna ze slitinových přísad přidává ve formě slitiny nebo sloučeniny. Podle dalšího význaku vynálezu se obohacení titanem provádí přidáním práškové sloučeniny titanu, například karbidu titanu. Podle posledního význaku vynálezu se obohacení sloučeninou titanu provádí přidáním práškového titanu a/nebo jeho slitiny, například ferotitanu a další složka sloučeniny titanu se přidá ve formě nejméně jedné další komponenty.Ocel vyrobená způsobem podle vynálezu má výhodnější strukturaC 21 24 a 507 i vlastnosti než ocel vyrobená odléváním do ingotů nebo ve forměodlitků. Tvrdé částice sloučenin titanu jsou disperzní, rovnoměrně rozložené a mají vysokou tvrdost, takže ocel je izotropní a má při velmi dobré odolnosti proti opotřebení i dobrou houževnatost. Způsob výroby podle vynálezu je založen na technologii práškové metalurgie. Podle tohoto způsobu se jednotlivé komponenty oceli tj. železo, chrom, wolfram, molybden, vanad, kobalt, uhlík a sloučenina titanu ve formě prášku smísí, ze směsi se vylisuje polotovar nebo výrobek, který se poté slinuje při teplotě 1 100 až 1 300 °C. Zrnitost práškových komponent je přednostně v mezích 0,001 až 0,005 mm, pro smísení, lisování a slinování se použije některého ze známých postupů, užívaných v práěkové metalurgii. Břísada uhlíku může být zcela nebo zčáeti nehražena přísadou ksrbidů některých přítomných prvků, zejména karbídu chromu. Rovněž některé z dalších přísad mohou být nahraženy práškovými slitinami tak,aby výsledné složení oceli bylo dodrženo. Takto může být použito například ferochromu a jiných feroslitin, které mohou obsahovat i část, případně celý podíl požadovaného obsahu uhlíku. Obdobně je možno namísto sloučenin titanu použít čistého titanu nebo titanové slitiny, například ferotitanu a dalších přísad v takcvém množství, aby se v průběhu výroby vytvořilc odpovídající množství sloučenin titanu.Příklad 1 Základní směs se připraví z následujících práškových komponent0,5 hmotnostních uhlíku ve formě sazí (podle zkušenosti zvýšený podíl pro redukci případně přítomných kysličníků).Do 70 objemových dílů této směsi se přidá 30 objemových dílů karbidu titanu. A iVznikla směs se dobře promíchá v kulovém mlýnu a lisuje se z ní polotovary s použitím měrného tlaku 500 Ma.Polotovary se poté slinují při teplotě 1 2 oo°c a tlaku 1 o 3 PaPříklad 2 248507 Z práškových komponent se připraví následující směspodle zkušenosti se může přidat přísada sazi pro redukci kysličníků.Vznikla směs se dobře promisi a lisují se z ni. polotovary s použitím měrného tlaku 500 Mľa. Polotovary se poté slinují ve vakuu 1 O 2 Pa při teplotě 1 200 až l 25000. V průběhu slinovacího procesu vznikne požadovaný obsah sloučeniny titanu ( v tomto případě karbídu titanu) reakcí mezi jednotlivými složkami slitiny.oceli jsou vhodné pro nejvýše namáhané řezné nástroje, zvláště pro opracováni pevných a houževnatých slitin a pro nástroje,u nichž se vyžaduje spolehlivá stálost ostří při velkých řezných rychlosteoh. Ve zvláště náročných případech mohou být uživány i pro nástroje neřezné, vyžaduje-li se velká odolnost proti opotře~ bení a nástroj je vyetaven zvýšeným teplotám. ý

MPK / Značky

MPK: C22C 38/14

Značky: subledeburitickou, oceli, výroby, kalitelné, matricí, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-248507-zpusob-vyroby-kalitelne-oceli-se-subledeburitickou-matrici.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí</a>

Podobne patenty