Soustředná sestava dvou válcových čistírenských nádrží

Číslo patentu: 248431

Dátum: 12.02.1987

Autori: Topinka Otto, Batěk Jiří, Brada František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°rr. P o PIS VY NÁ L E z u 24 s 431(54) Soustředna sestava dvou válcových čistirenských nádržiSoustředna sestava dvou válcových čistirenských nádrži, 2 nichž vnitřní je štěrbinová nádrž s radiálně protékaným usazovákem, v níž probihá usazovàni a vyhniváni usazenýoh látek a vnější je užita jako aktivsčni nádrž nebo pro t leeo biofiltru a která současně nahrazujete elnou izolací vyhnivajiciho prostorušt rbinové nádrže. Aktivečni nádrž je příčnými přepážkami rozdělena na za sebou prepojené reaktorš ooi umožňuje tvářet různé technologie Š modifikace bio ogického čištění odpadnich vod zeména nitrifikaci spoáenou s denitrifĺkac , selektorovou aktivaci, aktivaoi a regeneraci kalu a kombinace těchto modifikaoi. Proto lze tuto soustava dvou váloových čistírenských nádrži použit k mecbanicko-bio 1 ogiokénu čištění odpadnich vod s laškových,městských, z hromadného uetájen dobytka n ze mena odäannioh vod průmyalovýoh nejrůzn jšiho p vodu, složení a vlastnosti.j Vynález řeší soustřednou sestavu dvou válcových čistírenských nádrží.Dosud se dispozice čistíren odpadních vod řeší jako soustavy oddělených pravoúhlých nebo válccvých nádrží. Je-li .součástí čistírny štěrbinová nádrž, musí se tepelně izolovat. To se řeší bud zakopáním nádrže a při nadzemním provedení přisypáním zeminm nebo tepelně izolační obezdívkou, což zvyšuje stavební náklady. Je-li v čistírně aktivační nádrž přepážkami rozdělena na další reaktory, je takové dělení možné pouze u nádrží, kde délka výrazně převažuje nad šířkou nádrže. U takového typu nádrží jsou rovněž vyšší stavební nákladm a to zvláště u malých.čistíren.Dosavadní nevýhody dispozičního-řešení zejména malých čistí- 5 ren odpadních vod odstraňuje sestava dvou válcových čistírenských nádrží podle Vynálezu, jehož podstatou jsou dva soustředně umístěné válcové pláště ocelové nebo laminátové, z nichž ve vnitřním je štěrbinová nádrž s prstencovým radiálně protékaným usazovákem a ve vnější aktivační nádrž, tvořící současně tepelnou izclaci vyhnívacího prostoru štěrbinové nádrže. Tato aktivační nádrž je přepážkami rozdělena na několik oddělených reaktorů. Toto rozdělení aktivační nádrže přepážkami je nutné u některých modifikací aktivačního prostoru, jako nitrifikace v kombinaci s denitrifikací, selektorová aktivace a aktivace s oddělenou regenerací oživeného kalą kombinace těchto modifikací, jak to odpovídá optimálnímu čištění různých druhů odpadních vod, Nitrifikace s denítrifikací vyžaduje rozdělení na dvě nádrže. Na začátek první - denitrifikační nádrže se přivádí odpadní voda, vratný kal z dosazovací nádrže a vnitřní recirkulací aktivační směs zkonce nitrifikační nádrže. Vnitřní recirkulace aktivační směsi představuje nejvyšší čerpané množství. Válcovým uspořádáním aktivační nádrže se dosáhne toho, že začátek denitrifikační nádrže navazuje na konec nitrifikační nádrže, což snižuje na minimum investiční náklady na spojovací potrubí a provozní náklady na čerpání aktivační směsi. Pro selektorovbu aktivaci je nutné rozdělit aktivační nádrž příčnými přepážkami na několik nádrž/í za sebou propojených otvory v přepážkách. U aktivace s odděle uzu248 431 nou regenerací kalu se aktivační nádrž přepážkou s přepadem rozdělí na kontaktor a regenerátor. Do regenerátoru se čerpá vratný kal z dosazovací nádrže, který přepadá do kontaktoru, kam přepadá í předčištěná odpadní voda ze štěrbinové nádrže.Výhodou nového řešení je tepelná izolace štěrbinové nádrže aktivační nádrží a možnost vytvářet modifikace aktivačního procesu přepážkwni v aktivační nádrži, nebo využít vnější nádrž jako biofiltr. Toto řešení přináší úsporu zastavěné plochy i propojovacího potrubí a tím i snížení spotřeby energie na čerpání.Soustřednou soustavu dvou válcových nádrží lze použít u všech čistíren odpadních vod splaškovýoh, městských, z hromadného ustájení dobytka a zejména průmyslových nejrůznějšího původu, složení a vlastností, které se v prstencovém radiálně protékaném usazováku zbaví vzplývavých a usadítelných látek a pak se budou biologicky čistit. Primární i přebytečný kal vyhnije ve vyhnívacím prostoru štěrbinové nádrže. Uvedené řešení je nejvýhodnější u nádrží postavených na terénu, kde nezbytnou tepelnou izolaci štěrbinové nádrže nahradí aktivační nádrž nebo těleso biofiltru.Popsaná soustředná sestava dvou válcových nádrží z ocelových smaltovaných plechů Vítkovice se ověřuje v rámci státního úkolu P-19-123-419 Rozvoj vybraných druhů ČOV. Tato čistírna je navržena s technologií nitrifikace a denitrifikace odpadní vody. Řešení je znázorněno na přiloženém výkresu půdorysem a řezem čistírnou.Válcová štěrbinová nádrž 1 z ocelových smaltovaných plechůVítkovice je soustředně umístěna do vnější nádrže g, vytvořené válcovým pláštěm 1, využité jako aktivační nádrž. Hrubě předčištěná odpadní voda 5 se přivede přes bočně-umístěnou rozdělovací nádrž Ž do prstencového přítokového žlabu Q, po jehož celém vnitřním obvodu přepadá do prstencového radiálně protékanéhousazováku 1, proteče pod nornou stěnou § přepadá po celém vnějšlmobvodu do odtokového žlabu 2 a 2 něj odtokem łg odtéká dÁÉ drže 2., která je rozdělena dvěma Přepážkami g ze smaltovaného plechu na nitrifikační a denitrifikačni nádrž. Na začátek denitrifikačni nádrže se přivádi odsazená odpadmi voda odtokem LQ,Vratný kal Lg a aktivační aměs łg z konce nitrifikačni nádrž. Další část aktivačni směsi łg odtéká do dosazovaci nádrže,-kde se odděli vratný kal łg a vyčistěná voda odtéká z čistírny.1. Soustředná soustava dvou válcových čistírenských nádržá vyzna čující se tím, že vnitřní válcová štěrbinová nádrž (1) z plechu nebo laminátu s prstencovým radiálně protékaným usazovákem (7) je soustředně umístěna do vnější nádrže (2), vytvořené válcovým pláětěm (3) z plechu nebo łaminátu. /2. Soustředná soustava dvou válcových čistírenských nádrží podle bodu L vyznačená tím, že vnější nádrž (2) tvaru dutého válce je rozdělena příčnýmí přepážkamí(1 l) na několik séríově pro pojených reaktorů.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00

Značky: čistírenských, válcových, nádrží, soustředná, sestava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-248431-soustredna-sestava-dvou-valcovych-cistirenskych-nadrzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Soustředná sestava dvou válcových čistírenských nádrží</a>

Podobne patenty