Rektifikovatelný kryt vstupov podzemných vedení

Číslo patentu: 248202

Dátum: 12.02.1987

Autori: Filipík Oldřich, Vávra Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

sjějšjíjnfšffąž POPIS vYNÁlEzu gaazgg 11 n0 MB PRO VYNÁLEZV 45 Vydané 15 07 33 A OBJEVY75 ,Autor vynálezu FILIPIK OLDRICH ing., BRATISLAVA, VAVRA IVO doc. ing. CSC., PRAHA54 Rektifikuvateľný kryt vstupov podzemných vedeníRektifixlçovatelný kryt je vhodný najmä pre vstupy ,podzemných vedení v pozemných komunikáciách. Pozostáva z pevného rámu,výsuvného rámu nesúceho veko alebo rošt a prípadne rektifikačnej výplne. Výsuvný rám tvorí horná, dolná -strojina a sedlo.Podstata vynálezu spočíva v tom, že sedlo je tvorené rebrami, medzi ktorými -sú otvo- ry a zhlavie dolnej stojiný v miestach voproti otvorom v sedle dosahuje výš-kovú úro~ veň H, ktorá je medzi výškovýmí úrovňami vrchnej a spodnej strany rebier. Rektifikovat-elný kryt podľa vynálezu umožňuje, aby rektífiketčná výplň vyhotovená cez otvory v sedle bola urobená V ,požadovanej výške s vysokou prácn-osťou a kvalitou v cel-om prstencovom priestore medzi pevným a výsuvným rámom tak, aby tento priestor dokonale »výplňovala a aby spodné plochý rebier -sedla na tejto výplní dokonale spočívali.rVynález sa týka rektifikovatclneho krytu vstupov podzemných vedení najmä v pozemných komunikáciách.Podzemné vedenia uložené pod komunikáciami sa prejavujú povrchovými znakmi- krytmi vstupov. P~oklopy šachiet, mreže dažďových vstupov .a iné kryty vstupných objektov zhoršujú rovinatost vozovky, bývajú často nestabilné a výškovo nesprávne uložené. Komunikačná plocha v ich okoli sa dynamiokými nárazmi a saxdaním krytov viac ~opotrebováva a narušuje.Pri rekonštrukcii pozemných komunikácii sa obyčajne zcsilňuje obrusvná vrstva vozovky a rám krytu je potrebné zdvihnúť do úrovne nového povrchu vozovky. Tradičné rámy vyžadovali vybúrat vozovku v ok-oli až ,po .pätku .a podmurovať či podłbetónovat rám.Novšie konštrukcie krytov využívajú pri výškovej rektifilkácii rôzne rektifiknčné prvky .ako nadstarvce rámu, vskrutky, pripadne sa »do obvodového žliahku pevného rámu dáva v potrebnej vrstve výplň, .napríklad tuhnúca zátievka.Popisané konštrukcie a postupy ~spiavi«dla nespĺňajú požiadavku, aby kryty vstupov boli osadené v úrovni vozovky v DOľmÚVÝCh t-oleranciách povinnosti jej povrchu, mali požadovanú únosnost a boli traclmologicky nenáročné.iI-ch nedostatky »do značnej miery odstraňuje rektifikovateľný kryt vstupov po enrných vedení najmä v pozemných komunikáciách, powtlla vynálezu. Kryt pozostáva z pevného rámu, výsuvného i-ámu, ktorý nesie °vek~o alebo rošt a je tvorený hornou a dolnou štojin-ou, ktoré prebiehajú po celom jeho obvode a sedlom. Kryt ďalej pozostáva prípadne z rektiiitkačnej výplne.Podstata vynálezu spočíva v tom, ž sedlo výsuvného rámu je tvorené rebrami, inedzi ktorými sú otvory. Z hlavnej dolnej stojiny V miestach oproti vytvor-om v sedle rdosahuje výškovú úroveň H, ktorá je medzi výškovýmí úrovňami vrchnej a spodnej strany rebier.je výhodné ak .steny otvorov výsuvnéhi) rámu sú kónické. e tiež výhodné ak horná a dolná st-ojina sú na vonkajšej strane skónické.Rektifikova-teľný kryt pcttla vynálezu umožňuje aby rektifikačná výnplň vyhotovená cez otvory v sedle bola urobená v jiožaąlovanej výške s vysokou presnosťou a kvalit-ou v celom pnstencovom priestore medzi pevným a výsuvným rámom tak, aby tento priestor dokonale vjąplňovala a .aby spodné plochy rebier sedla na tejto výplní (tok-onale spočívali.Vyhotovenie rektitikačnej výplne z vnútornej strany krytu je aj technologicky výhodnejšie, znamená zníženie objemu matcriálu potrebného pre výplň a umožňuje vykonať rektifikácitl racionálnejšie s výrazným obmedzením vplyvu ľudského včiniteľa na kvalitu vykonanej prá-ce.Predmet vynálezu iiustrujú ale neobmedzujú nasledujúce príklady znázornená na pripojených výkresoch.Na obr. 1 je zvislý rez konštrukciou .kruhového poklopu osadeného na ptmdkladn-om,betönovom prstenci 50 a zabudovaného do astaltobetónovej vrstvy komunikácie. V sedle pevného rámu 1 D je uložený výsuvný rám 253, v ktorého sedle je uložené veko 30. Povrch konštrukcie je ~v úrovni povrchu Hl komunikácie. Výsuvný rám 2 U tvorí horná 21 a dolná 22 stojina a horizontálne sedlo,tvorené rebrami 23, oddelenými otvormi 24.Horná a dolná stojina 21, 22 sú na vonkajšej strane kónické, t. j. zužujú sa smeroin dolu, pričom zhl-avie dolnej stojiny 22 dosahuje oproti rebrárn do úrovne vrchnej strany rebrá 23, ale oproti otvorom 24 dosahuje zhlavie len po úroveň H, ktorá je medzi úrovňou vrchnej a spod-nej strany rebrá. Usporiadanie otvorov 24 a rebier 23 výsuwvného .rámu 20 a kónicita stien »otvorov 2 d sú zrejmé z obr. 2, na ktorom je časť jiôdorysil konštrukcie krytu.Na obr. 3 a 4 je v zvislom reze znázornený stav poklopu po jeho výškovej rektitíikácii DÚmOOOU irektifikaxčnej výplne 40. Pri. rekonštrukcii komunikácie .bol jej povrch zvýšený z pôvodnej úrovne H 1 do úrovne I-líł poioženim novej vrstvy 61, pričom V okolí krytu sa časť B 2 tejto vrstvy položí až dodatočne.Rektitikácia krytu do výškovej úrovne 1-12, ktorá obecne nemusí byt rovno-bežná s pôvodným povrchom v úrovni H 1, sa vykonáva tak, že po vyjmutí veka 30 sa výsuvný rĺun 2 vysunie do novej úrovne H 2 a st-abi je sa v nej. Rektifikačná výplň 4 U,tvozcná tuhnúcou zálievkou alebo nestiačitetným zásypom sa vyhotovi cez otvory Hi tak, aby dokonale vyplnila priestor medzi sedlami rámov až po spodnú úroveň rebior 23, čo sa dosiahne tým, že v miestach otvorov 2-1 licuje hladina výplne 40 so zhlavim dolnej stojiny 22 v úrovni H. Po zatvrdnuti záiioxiky je .možné vložit veko 30 a dohot-oviě ~čast B 2 novej vrstvy vozovky.Na obr. 3 je zvislý rez vedený otvorom 2 st, na obr. 4 je tento rez ve-dený rebrom 23 výsuvného irámu 20.Kónicita vonkajších stien výsuvného rámu 20 umožňuje jeho vysúvanie aj pri pripadnej ďalšej irektifikácii bez potreby rozrušeitia vrstvy vozovky v okoli objektu. Kónicita stien otvorov 24 zmenšuje súdržnosť výsuvného rámu 20 a rektiÍika-čnej výplne(til pri jpripadnej ďalšej re-ktifikácii.Riešenie podľa vynálezu umožňuje s výhodou pohotovú dočasnú rektifikáciu pomocou podkladovêho prstenca o výške blízkej výške novej vrstvy vozovuky .a tým umožniť rýchle obnovenie premávky po rekonštrukcii komunikácie. Pokiadný Iprstenec je možné neskôr nahradit, prípadne .doplniť vrstvo 11 Zálievky hore popisaným postupom a osadit výsuvný .rám presnejšie v úrovni k-omunikácie.Rektifiikovvateľný kryt vstupov podzemných vedení najmä V podzemných komunikáciách, pozostávajúci z pevného rámu, výsuvnéwh-o rámu nesüceho veko» alebo rošt,tvoreného hornou a dolnou vstojinou, ktoré prebiehajú po celom jeho obvode a ~se~dl~o~m a prípadne z rektifikač-nej výplne, vyznače~ný tým, že sedlo je tvorené rebrami 23,medzi ktorými ~sú otvory (24), pričom zhlavie dolnej stojiny Z 1 v miestach oprotiotvorom (24) v -sedle dosahuje výškovú ú.roiveň H, ktorá je medzi výškovými úrov ňa-mi vrchnej a spodnej strany rebier (23).

MPK / Značky

MPK: E02D 29/14

Značky: podzemných, vstupov, rektifikovatelný, vedení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-248202-rektifikovatelny-kryt-vstupov-podzemnych-vedeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rektifikovatelný kryt vstupov podzemných vedení</a>

Podobne patenty