Způsob zpevňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovaných uzavřených tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 247965

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vacík Petr, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 12 os as Řmp mum (45) Vydáno 15 12 s AOBJEVY(75) PILOUS vícmv prof. ing. D 160., člen koresponőent ČSAV, °° vnem pm ing., PLZEŇ(54) Způsob zpavňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovaných uzavřených tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobuZpůsob zgevňování povrchových vrstev varu u svarovaných uzavřených tlako ch nádob se provádí válečkováním, přičem válečkování se provádí současně po obou stranách svaru a tvářecí sílu se tak vy~ ruší působením protičlenu. Zařízení k provádění 2 ůaobu neatúvá z válečkovací h 1 avice(Š) a válečkovací klace (23),kterou tvoří dvojice vodícícb válečků(13,14). Válečkovaoí kluc je umístěna vnä proti váločkovací h 1 av 1 ci(3) a seatává dále z dvojice nozíkruhových útvarú (10 ll), mezi ktoré Je umíatěno vnějäí jehĺová ložiska (9) s distanční podložkou (12). K vnější váleěkovací kleci(23) Jsou na iroubu (22) upovnovacím lroubom (15) upevnlna dvě závaží (16,17). Vnäjěí válečkovaí kloc (23) je s ogena avírecíni irouby (18) a vložkaui I ),ke ktarýą Jsou přícbycovacími äroubw(20) příchycena táhla (2, řipodená na hřídol (7). Válačkovací h avico (3) že opetřena vnitřním dehlovým ložiskem4) a je umístäna na vykloněnćm rameni(2), ktoré Je rostřodnictvím prvního čegn (5) upevn ého na druhý čep (6) se stradící vložkou (8), ktorý Je pevně uchycen v hřídełi (7).Způaob zševnování povrchových vrstev varu u eva ovaných uzevřených nádob a zařízení E provádění tohoto způsobu,Jsou využítelně převážně vo atrojírenskěm průmyslu.vynález se týká způaobu zpevňovaní povrchových vrstev obvodového sveru svařovarxvch uzevřených nádob. do kterých je přístup možný pouze hrdlom a zařízení k provádění tohoto způaobu.Válečkování se děje s požadavkem získání kvalitativně vyšších vlastností materiálu evaru, za účelom odstranění jeho výrazného vrubovćho účinku. Jsou znáuw způsoby válečkování vnitřních rotačních ploch vúlačkovacímí hlavicemi. rotujícimi kuličkami apod. Zadný z těchto způsobů však neřeší válečkovaní vnitřních rotačních ploch přístupných pouze malým otvorom v hrdle jinak uzavřené nádoby. Dosud známé zařízení naumožňují válečkování rotačních nídob s malou tlouätkou stěny a je zde nebezpečí deformace stěny nádoby v důsledku působení odstředivých sil.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zpevňovaní povrchových vrstev svaru u evařovaných uzavřenýoh tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu. Způsob se provádí válečkovaním a jeho podstate spočíva v tom, že valečkování se provádí současně po obou stranách svaru, přičemž tvářecí eíla se vyruší pdsobením protičlenu. Zařízení k provádění způsobu sestava z válečkovací hlavice a válečkovací klece, kterou tvoří dvojice vodících valečků, a jeho podstata spočíva v tom, že valečkovací klec je umístäna vně proti valečkovací hlavici a setává dale z dvojice mezikruhových útvaru, mezi které je umístčno vnljäí jehlové lozisko s dietanční podložkou.Ke vnější valečkovecí kleci jsou na ěroubu upevňovacím roubemiupevněna dvě závaží. vnější valečkovací klec je spojene svíracími ärouby a vložkami, ke kterým jsou přichycovacími rouby přichycena tohle, připojená na hřídel. Vélečkovaoí hlavice je opatřena vnitřním jehlovým loliekam a je umístěna na vykloněném rameni, které je prostřednictvím prvního čepu upevněno na druhý čep se středící vložkou, který je pevnä ucłwcen v hřídeli.způsobem podle vyndlezu je umožnäno protváření oblasti evaru jak z vnitřní,tak ivnějěí stratu stěny nádoby, čím dochází k poklesu vrubového účinku varu při provozním zatížení tlakové nádoby.Daläí výhodou zpdeobu a zařízení podle vynálezu je především umožndní zpevnění, respektive válečkovaní vnitřních i vnéjiích etän rotečních nádob současně a valečkovéní nádob, jejichž vnitřní stänp je příatupné pouze hrdelním otvorem. Kledem vynálezu je i odstranění možnosti detormace válečkovené nádoby. Tímto způsobem je tedy možno válečkovat i tenkoetěnné rotační nádoby. Válečkování tímto způsobem zvyšuje provozní spolehlivost svaí-ovanych nádob.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvätleny y popise příkladu jeho provádění podle přilolených výkresů, kde obr. l představuje v řezu narye zařízení pro zpevňovéní povrchových vrstev obvodového svaru svařoverwch uzavřených tlakových nádob e obr. 2 představuje půdorye vnější valečkovací klece zařízení pro zpevňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovaząých uzavřených tlakových nádob podle vynálezu.Polotover nádoby 1 je upnut v nezakreslenám přípravku, který zabraňuje rotaoi polotovaru nádoby l. Uvnitř nádoby l je na vykloněném rameni g umístěna Válečkovací hlavice 1 e vnitřním jehlovým loäiskem i. Vyklončné rameno 3 je prvním čepem 2 upevnčm na druhý čep á, ktorý je pevnł uchycen v rotujícím hřídeli 1.Na druhém čepu § je nasunuta středící vložka g z materiálu s vyeokou kluznou schopností. Na vnější straně nádoby 1,19 uchycena rotující vnější véledkovací klec n, opatřena válečkovacím vnějčím jehlovým lołiskem 2, ktera je připojena prostředy nictvím tehla 3 L na hřídel 1.válečkovocí vnější ,jehlové ložiska 2 je navlečeno na névlečnćm čepu jj a osozením. ínédší válečkovací klec z je tvořeno dvojici mezikruhových útvaru 13 a n, mezi které Je sevřeno válečkovací vnější Jehlové lozisko 2 s dietanční podložkou 33 a dále âvoJice vodících vélečků u a I , které jsou konstruovárxy shodně s válečkovccím jehlovym ložiskem 2.Ve »vnější válečkovecí kleci 31 ,jsou na ěroubu gg upevňovacím šroubem L 2 upevněna dvojice závaží 1 u e u, ktoré jsou tvořeny dvojici kontrametic. vnější válečkovací klec g .je spojene pomocí šesti svíracích ěroubů gą o vložek 12. K vložkám 12 Jsou čtyřmi přichycovacími ěrouby go přichycena táhla g 1, která Jsou připoáene ke hřídeli 1 e váží tak rotaci vnější válečkovací klece g s rotaci hřídalo 1.Po nesunutí polotovaru nádoby l na vykloněně rameno 2 s válečkovecí hlevicí 1 Je přivedsn rotační pohyb na hřídel 1. Rotace hřídele 1 se přeneae na první čcp ž,druhy čep g, ktorý je středěn v hrdla nádoby g, středící vložkou g, ktorú zároveň zabraňuje připadněmu poškození stěny otvoru hrdla nádoby l, na vykloněné rameno g. Take rotace hřídele 1 se přenáěí tehly 21 na vnější válečkovací klec 31.Tím dojde k přitisknutí vykloněného ramene g s válečkovscí hlavicí 1 na vnitřní stranu svaru nádoby j, a k prowáření povrchových vrstev materiálu na vnitřní straně svaru. Na vnější straně nádoby l vznikne vlivem působení dvojice závaží lg a 11 odpovídající reakce, která vyrovnává odstředivou sílu válečkovecí hlavice ą ne vykloněném rameni g a která přitiskne vnější válečkovecí Jehlove ložisko 2 k vnější straně obvodového svsru nádoby l.Dojde tak i k protvářaní vnějěích povrchových vrstev materiálu obvodového svnru nádoby l. Ukončení válečkování se provede zastavením rotace hřídele 1 a vyaunutím polotovaru nádoby l z válečkovacího zařízení. Středící vložka 8 se stehno z hrdla ná doby po svém nárazu na osazení druhého čepu 6.Způsob zpevňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovených uzavřerwch tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobu Jsou využitolnć převážně vel. Způsob zpevňování povrchových vrstev obvodového avsru svařovsąvch uzavřených tlakových nádob, ktorý se provádí válečkováním, vyznaěující se tím, že válečkování se provádí současně po obou stranách svaru, přičemž tvářecí sila se vyruší působoním2. Zařízení k provádění způsobu podle bodu l, sestává z válečkovecí hlavice e válečkovacíxklece, kterou tvoří dvojice vodících válečků, vyznačující se tím., že válečkovací klec (23) je umístěna vně proti vélečkovecí hlavici (3) a sestává dále z dvojice mezikruhových útvarů (10,11), mezi které ,je umístěno vnější Jehlové ložiako(9) s distační podložkou (12) a k vnější válečkovací kleci (23) Jsou na ěroubu (22) upevňovacím šroubem (15) upevněna dvě závaží (16,17) a vnější válečkovací klec (23) je spojene svírecími ěrouby (18) a vločkami (19), ke kterým ,jsou přicłwcovecími šrouby (20) přichycena tehla (21), připojená ne hřídel (7), přičemž váločkovscí hlavice(3) je opatřene vnitřním jehlovym ložiskem (4) o je umístěne na vykloněnćm ramená. (2),které je prostřednictvím prvního čepu (5) upevněno na druhý čep (6) se etředící vložkou (8), který .je pevně ucłwcen v hřídeli (7).

MPK / Značky

MPK: C21D 7/08

Značky: uzavřených, provádění, svařovaných, nádob, svárů, vrstev, zpevňování, zařízení, tohoto, povrchových, způsob, způsobu, obvodového, tlakových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-247965-zpusob-zpevnovani-povrchovych-vrstev-obvodoveho-svaru-svarovanych-uzavrenych-tlakovych-nadob-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpevňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovaných uzavřených tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty