Automat na striekanie bokov koľajových vozidiel

Číslo patentu: 247258

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pospíchal Jaromír, Šindelová Danuše

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD FRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 01 38 Á OBJEVY75 Autor vynálezu KARABA GÁBRIEL ing., SKLADANY FRANTIŠEK ing., MARTIN54 Automat na striekanie bokov koľajových vozidielAutomat na striekanie bokov koľajových vozidiel farbou pozostáva z pantografového nosiča striekacích trysiek, ktoré konajú vertikálny pohyb. Zariadenie je uložené na podvozku zabezpečujücom krokový pohyb pozdĺž koľajových vozidiel. Okamžitá horízontalna a Vertikálna poloha striekacích trysiek je prenášaná na riadiace zariadenie umiestnené mimo nosiča. Riadiace zariadenie geometrický podobnej konštrukcie ako nosič sníma z vloženej šablóny tvar obrazca,ktorý treba na vozidlo nastríekať. Nosič trysiek obsahuje prítlačnvú šablónu, ktorá umožňuje vytvoriť vodorovné rozhranie medzi dvoma farebnými odtieňmi. Pantografícka konštrukcia nosiča zvyšuje spoľahlivosť zariadenia v prostredí rozprášanej farby.Vynález sa týka automatu na striekanie bokov koľajových vozidiel.Doposiaľ známe spôsoby nanášanie náterových hmôt na boky koľajových vozidiel sú také, že lakovník sa pohybuje po rôznych pohyblivých i pevných plošinách, prípadne dvojitým rebrikom a ručne nanáša striekacou pištoľou náterové hmoty na skriñu vozidla. Niektoré technológie nariaďujü nanášat naterove hmoty štetcom. Nevýhodami uvedeného spôsobu je, že náterová hmota je nanášaná nerovnomerne, nanesená vrstva býva miestami zbytočne hrubá a množstvo a kvalita plochy, na ktorú sa nanáša farba.,je obmedzená fyzickými schopnosťami lakovníka.Uvedené nedostatky odstraňuje automat na striekanie bokov koľajových vozidiel, ktorý pozostava z nosiča trysiek a riadiacehotou je, že nosič striekacích trysiek je tvorený dvojitým pantografom vertikálne vysúvateľným prostredníctvom skrutkovnice funkčne prepojenej motorom a ako celok je uložený na podvozku opatrenom krokovacím pohonom pre pohyb pozdĺž striekaného boku koľajového vozidla, pričom riadiace zariadenie je tvorené sústavou fotosnímačov,ktorých počet zodpovedá počtu striekacích trysiek nesených nad šablönou pantogratom posúvateľným krokovým pohonom a pre prenos pohybu medzi pantograiom riadiaceho zariadenia a ramenami dvojitého pantografu je opatrený dvoma selsynmi.Zariadenie je možné využil na nanášanie náterov na boky koľajových vozidiel majúcich približne tvar kvádra, t. j. lokomotivy,všetky osobne vozne, uzavreté nákladné vozne, kontajnery a podobne.Sústava striekacĺch trysiek obsiahne vertikálnym a horizontálnym pohybom celý bok koľajového vozidla, pričom vynechá miesta,na ktoré sa náterová hmota nenanáša napr oknáj. Zariadenie podľa vynalezu je schopné nanášať postupne i viac farebných odtieňov. Ďalšou výhodou vynálezu je, že vdaka zvýšeniu rýchlosti pohybu a počtu striekacích trysiek sa zvýši produktivita práce.Príklad konkrétneho prevedenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde obrázok č. 1 znamená pohľad na nosič trysiek v smere jazdy a obrázokč. 2 bokorys nosiča trysiek. Obrázok č. 3 znamená nárys riadiaceho zariadenia a obrazok č. 4 jeho bokorys.pantografoin 3 npevneným na podvozku. Pantografová konštrukcia je volená preto,aby lepšie odolávala prostrediu rozprášenej farby. Na vrchnej časti pantografu sú upevnené striekacie trysky 12. Vertikálneho pohybu striekacích trysiek 12 sa dosahuje vysúvaním dvojitého pantografu 3. Pohon tohoto vysúvania obstaráva cez skrutkovnicu 5 elektromotor 4. Vlastná hmotnosť vertikálne sa pohybujúcich časti môže byt čiastočne kompenzovana pružinami, aby sa znížila požiadavka na príkon energie. Podvozok zabezpečuje horizontálny pohyb nosiča 1 striekacích trysiek 12. Pohon je elektromotorom i a deje sa krokmi po koľajniciach. Dĺžka kroku je daná šírkou pásu, ktorý sústava striekacích trysiek 12 na bok vozidla nastrieka.Takéto prevedenie, ako je znázornená na výkrese č. 1, môže byť realizované v dvoch kusoch, ku každému boku vozidla jedno. Ďalšie prevedenie by pozostávalo z portálu, ktorý by obopínal koľajové vozidlo a niesol by po stenách dva dvojité pantografy s vlastným pohonom. Prítlačná šablóna 2 sa použije V prípade, ak by zariadenie nanášalo dva farebné odtiene na jedno vozidlo a tieto by boli oddelené vodorovnou čiarou. Prítlačná šablóna 2 by bola k vozidlu pritiačená len v prípade nanášania druhého odtieňa farby.Riadiace zariadenie nosiča 1 striekacích trysiek 12 simuluje pohyb dvojitého pantografu 3 nosiča 1 striekacích trysiek 12. jednoduchý pantograf 11 riadiaceho zariadenia nesie fotosnímače lll nad šablonou 7 vloženou do svetelneho toku rovinného zdroja 8 svetla.Každej striekacej tryske 12 odpovedá je- yden fotosnimač 1 D. Fotosnímače 10 pracujú ako spínacie prvky, reagujúce na svetlo a tmu a prostredníctvom zosilovačov ovládajú elektromagnety príslušných striekacich trysiel, Ľ Krokovací pohon tvorený pneumaticknn vakom, ktorý môže byt konštrukčne však nahradený elektrickým pohonom,sleduje krokovanie nosiča 1 striekacích trysiek 12. Šablóna 7 v riadiacom zaradení môže byt bud vsuvná, alebo môže byť niekoľko šablón upevnených na N-bokom hranole,ktorý by sa pootáčal pre príslušný typ koľajového vozidla.Prenášanie kruhověho pohybu ramien dvojitého pantograťu 3 na pantograf 11 riadiaceho zariadenia je tvorená dvoma selsynmi.Automat na striekanie bokov koľajových vozidiel, ktorý obsahuje nosič trysiek a riadiace zariadenie nosiča trysiek, vyznačený tým, že nosič 1 striekacĺch trysiek 12 je tvorený dvojitým pantografom 3, vertikálne vysúvateľným prostredníctvom skrutkovice 5 funkčne prepojenej elektromotorom 4 a ako celok je uložený na podvozku, opatrenom elektromotorom 6 pre pohyb pozdĺž strlekaneho boku koľajového vozid la, pričom riadiace zariadenie je tvorené sústavou fotosnímačov 10, ktorých počet odpovedá počtu stríekacích trysiek 12, nesených nad šablónou 7 pantograiom 11,posúvateľným krokovacím pohonom 9 a pre prenos pohybu medzi pantograforn 11 riadiaceho zariadenia a ramenami dvojitého pantografu 3 je opatrený dvoma selsynmi.

MPK / Značky

MPK: B05C 13/02

Značky: bokov, koľajových, automat, vozidiel, striekanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-247258-automat-na-striekanie-bokov-kolajovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automat na striekanie bokov koľajových vozidiel</a>

Podobne patenty