Elektronický regulátor teploty pre jednofázové hybridné pece

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PGNS VYĚ Étššü 24704 I( Autonsxtuu ostanemvynález sa týka elektronického regulátora teploty pre jednoľázové hybridné pece.Doteraz známe riešenia regulácie teploty jadra akumulačnej pece sú založené- .na princípe kepilárnych termostatov. To je spojené s problemom snímania teploty jadra pece, pretože kapilárne termostaty sú určené do teplôt cca 300 C, zatial čo v jadre-sa dosahujú teploty 500 až 600 C a pri nesta~ rostlívej .obsluha aj 800 °C. Preto sa teplota musí snímat nepriamo, cez lzolačnú podložku, čo predstavuje veľké nepresnosti. Regulácia teploty jadrapece v závislosti na vonkajšej teplote je tlež Itepresná. ,vNezanedhateľnou- skutočnosťou je aj to,že kapilárne termostaty väčšinou neodopínajü všetkytázy naraz, ale postupne a tiež, že časom dochádza k úniku média, čím sa mení vylpínacla teplota. V prípade lhybridných pecí je nutné použiť k rtadeniu denného ohrevu signál HDO a údaj vonkajšieho termostatu. Uvedené nedostatky odstraňuje elektronický regulátor teploty podľa vynálezu. Podstata vynalezu spočíva v tom, že regulátor je tvorený snímačom teploty jadra a snímačom vonkajšej teploty, kde snímač teploty jadra, ako aj snímač vonkajšej teploty sú jedným svojim vývodom pripojené na prvú napätovú svorku zdroja napätia, 247044Elektronický regulátor teploty pre jednotázové hybridné pecepričom snímač teploty jadra je svojim dru~ hým vývodom pripojený na kladný vstup prvého komparátorva, na kladný vstup druhého komparátora, na zäporný vstup tretieho komparátora, alko aj na záporný vstup štvrtého komparát-ora, zatiaľ čo snímač vonkajšej teploty je svojim druhým vývodom pripojený na záporný vstup prvého komparátora, na druhú napätovú svorku zdroja napätia je napojený záporný vstup druhého komparátora, na tretiu napäťovú svorku.kladný vstup tretieho komparátora, na štvrtú napäťovú svorku kladný vstup štvrtéhokomparátora a na piatu napätovú svorkuzáporný vstup piateho komparätora, ktorého kladný vstup je pripojený na prvý bod prvého upravovacíeho obvodu, výstup prvého komparátora je pripojený na prvý bod ,prvého riadiaceho obvodu, na prvý .bod tretieho spĺlnacieho obvodu, ako aj na prvý bod druhého riadiaceho obvodu, výstup druhého komparátortt je pripojený na prvý bo-d pr~ vého blokovacieho obvodu, výstup tretieho komparátora ie pripojený na prvý bod druhého spĺnacleho obvodu. výstup štvrtého komparátora na druhý bod druheho spínacleho obvodu. a výstup piateho komparátora na druhý bod druhého riadiaceho obvodu. Ďalšia podstata vynálezu spočíva V tom,že prvý riadiaci dbvod je svojím druhýmbodom pripojený na šiestu napätovü svorku zdroja napätia, ako aj na tretí bod druhého riadiaceho obvodu, zatiaľ čo tretí bod prvého riadiaceho obvodu je pripojený na prvý bod prveho spínacieho ob-vodu a štvrtý bod prvého riadi-aceho obvodu je pripojený na anodu prvej diody, na prvý bod tretieho blokovacieho obvodu a na druhý bod prvěho blokovacieho obvodu, štvrtý bod druhého riadiaceho obvodu je pripojený na prvý bod štvrtého spínacieho obvodu, piaty bod druhého riadiaceho obvodu je pripojený na anódu druhej diody a na prvý bod druhého blolkovacieho obvodu, druhý bod zdroja napätia je pripojený na tretí bod druhého spínacieho obvodu a na prvý bod nulového detektora, štvrtý bod tretieho spínacieho obvodu je pripojený na druhý bod druhého blokovacieho obvodu, druhý bod nuloveho detektora je pripojený na katódu prvej diódy a katódu druhej diody, druhý bod prvého spínacieho obvodu je pripojený cez nočné teleso na nočné snpínacie hodiny, druhý bod štvrtého spínacieho obvodu je cez denné teleso pripojený na denné spítnacie hodiny,druhý bod tretieho spínacieho obvodu je cez odpor klapky pripojený na denné spínacie hodiny a tretí bod tretieho blokovacieho obvodu je pripojený na prvý bod tretieho upravovacieho obvodu, druhý bod tretieho upnavovacieho obvodu je pripojený lILčl denné StpĺnHCÍe hodiny a tretí bod druhého blokovacieho obvodu je pripojený na prvý bod druheho upravovacieho obvodu, zatiaľ čo druhý bod tohoto druhého upravovacieho obvodu je pripojený na nočné spínacie hodiny.Podstatou vynálezu je konečne aj to, že prvý upravovací obvod je svojim tretím bodom pripojený na spoločný bod priestoroivého termostatu a motora ofukovania a všetky nulové body elektronických obvodov regulátora sú cez ochranný tenmostat pripojené na nulový vodič.Výhodou elektronického regulátora teplety podľa vynálezu je vyššia presnosť regulácie, ako aj odstránenie zavislosti na siginäle HDO, pretože podľa zbytkovej tepl-oty jadra, vonkajšej teploty, podľa zopnutia spínacích hodín denných alebo nočných,dovoľuje regulátor činnosť príslušnej ča-sti pece.Príklad vyhotovenia elektronického regulátora teploty podla vynalezu je znázornený na pripojenom výkrese, na ktorom je nakreslené jeho schéma zapojenia.Regulátor je tvorený snímačom Sj teploty jadra pece a snímačom St vonkajšej teploty. Obidva tieto snímače Sj, St sú jedným svojim vývodom pripojené na prvú napätovú svorku U 1 zdroja Z napätia, pričom snímač Sj teploty jadra je svojim druhýtm vývodom pripojený na kLadný vstup K 1 prvého komparátora K 1, na kladný vstup -j-KZ druhého komparátora K 2, na záporný vstup -K 3 tretieho komparátora K 3, ako aj na záporný vstup -K 4 štvrtého -komparátora Kl, zatiaľčo .snímač St vonkajšej teploty je svojim druhým vývodom .pripojený na zaponný vstup ~K 1 prvého komparátora K 1.Na druhú napäťovú svorku U 2 zdroja Z napätia je pripojený záporný vstup -K 2 druhého komparátora, na tretiu napätovú svorku U 3 je pripojený kladný vstup K 3 tretieho komparátora K 3, na štvrtú napäťovú svorka U 4 je pripojený kladný Vstup -ł-K 4 štvrtého komparátora K 4 a na piatu napätovú svorka 05 je pripojený zaporný vstup-K 5 piateho ikomparátora K 5, ktorého kladný vstup -j-Kä je pripojený na prvý bod 1001 prvého upravovacieho obvodu U 01.Výstup VKI .prvého komparátora K 1 je pripojený na prvý bod 1 R 01 prvého riadiaceho obvodu R 01, na prvý bod 1803 tretieho spínacieho obvodu S 03, ako aj na prvý bod 1 R 02 druhého riadiaceho obvodu R 02.Výstup VK 2 Idruhého komparátora K 2 ,je pripojený na prvý bod 1 B 01 prvého blokovacieho obvodu E 01, výstup VK 3 tretieho komparátora ~K 3 je pripojený na prvý bod 1802 druhého spínacieho obvodu S 02, výstup VK 4 štvrtého komparâtora K 4 je pripojený .na druhý bod 2802 druhého spínacieho obvodu S 02 a výstup VK 5 piateho komparátora K 5 je pripojený na druhý bod 2 R 02 druhého riadiaceho obvodu R 02.Na šiestu napätovü svorku US zdroja Z napätia je pripojený druhý bod 2 R 01 prvého riadiaceho obvodu a tretí bod 3 R 02 druhého riadiaceho obvodu R 02.Tretí bod 3 R 01 prvého riadiaceho obvodu R 01 je pripojený na prvý bod 1 S 01 prvého spínacieho obvodu S 01 a štvrtý bod 4 R 01 prvého riadiaceho obvodu R 01 je pripojený na anódu A 1 prvej ídi 6 dy, na prvý bod 1503 tretieho blokovacieho obvodu R 03 a na druhý bod 2001 prveho blokov-a-cieho obvodu E 01.Štvrtý bod 4 R-02 druhého riadiaceho tobvodu R 02 je pripojený na prvý .bod 1504 štvrtého spínacieho obvodu S 04 a piaty bod 5 R 02 druhého riadiaceho obvodu R 02 je pripojený na anódu A 2 druhej diody D 2 a na prvý obvod 1002 druhého blokovacieho obvodu 1302.Druhý bod 22 napätového zdroj-a Z je pripojený na tretí bod 3802 druhého spínacieho obvodu S 02 a naprvý bod IND halového detektora ND. Štvrtý bod 4903 tretieho spínacieho obvodu S 03 je pripojený na druhý bod 2 B 02 druhého blokovacieho obvodu R 02.Druhý bod 2 MB nulovélio detektora ND je pripojený na katedu K 1 prvej diody D 1 a katodu K 2 druhej diody B 2. Druhý .bod 2301 prvého spínacieho obvodu S 01 .je puip-ojený cez nočné teleso TN Ina nočné spínacie hodiny SHN, zatial čo druhý bod 2804 štvrtého spínacieho obvodu S 04 je cez denné steleso TD pripojený na denné spinacie hodiny SHD a druhý bod 2803 tretieho spínacieho obvodu S 03 je cez odpor .RK klapky pripojený na denné -spinacie hodiny SHB .a tretí bod 3003 tretieho blokovacieho io-bvodu ,D 03je pripojený na prvý hod 11593 tretieho upravovacieho obvodu U 83, ktorého druhý hod 21103 je pripojený na denné spinacie hodiny SHB.Tretí bod 3.802 druheho blokovacieho obvodu B 112 je pripojený na nočné spírnacíie hodiny SHN. Tretí bod 31101 prvého uprav-ovacieho obvodu U 01 je pripojený na spoločný bod priestorového termostatu PT a m-otora MD ofukovania, pričom všetky nulové body C elektronických obvodov regulátorasú cez ochranný termostat DT pripojené naInulový vodič N. Celé zariadenie je napojené na prívod UN sieťového napätia.Činnost zariadenia je nasledovnáPrvý komlparátuor K 1 spina pomocou prvého riadiaceho obvodu R 01 a nulového detektwora ND prvý spinací obvod S 111 a teda riadi nabíjanie jadra pece v závislosti na údajoch tepl-otných snñmačov Sj a St. Deonými spinacimi hnodinami SHD možno riadiť spínanie odporu RK klapky a denného ohrevu.Druhý komparátor K 2 pomocou prvého blokovacieh-o obvodu B 431 blokuje spinanio prvého łspínacieho obvodu S 01 v prípade, že snímač St vonkajšej teploty -neza-poji, teda regulátor v tomto prípade pracuje ako termostat nastavený na maximálnu teplotu, alebo blokuje ohrev v prípade dosiahnutia maximálnej teploty jadra a poklesu vonkajšej teploty pod stanovené regulačná minimum.Druhý komparátor K 2 pracuje teda ako samostatný termostat chrániaci jadro pred prehrlatim pri vnezapojeni snímača St vonkajšej teploty, alebo pri poklese vonkajšej teploty pod hodnotu, ktorá odpovedá maximálnej teplote jadra.Tretí .komparätor K 3 a štvrtý komparátor K 4 zabezpečujú pomocou druheho spínacieho obvodu suz prerušenie poistky v napájaní elektroniky regulátora v prípade, že teplota jadra pece vystúpi nad povolenú maximálnu teplotu o hodnotu uvedenú výrobcom pece v pripa-de poruchy prvého komparátora K 1 alebo druhého knomparátora K 2, tiresp. pri vzájomnom skrate prívodov snimača Sj teploty jadra, Či pri prerušení týchto -prívotdov, alebo pri skrate voči zemí.Pri skrate prívodov snímača St vonkajšej teploty medzi sebou regulátor nepracuje. Piaty komparátor K 5 zabezpečuje zopnutie denného telesa TD len počas chodu motora M 0 ofukovania. Tretí spínaci obvod S 03 spína odpor klapky RK tak, že ked je odpor pod napätím, je klapka preklo-pená tak, že vzduch prüdi cez denné teleso TD. Upravovacie obvody Uill, U 92, U 93 slúžia na úpravu striedavéąhho napätia na velí-kosť, vhodnú pre prácu komparátorov K 1 až K 5. Tretí blokovací obvod R 03 blokuje spínanie nočnej časti v čase zapojenia dennej časti pece-a blokovací druhý obvod 802 blokuje splnanie dennej časti v čase zapojenia nočnej časti pece.Tieto tblokovacie obvody Buz, BBS nie sú pre prácu regulätora nevyhnutné, pretože spínacie hodiny SHD, SHN samy prepájajü tú časť pece, ktorá má v danú dobu pracovať. Všetky zíulotré body C sú cez jednoduchý -nevratiíý ochranný terrnostat OT pripojené na nulový vodič N, čím je vytvorená ochrana, slúžiaca v prípade poškodenia prvého spínacieho obvodu S 911.využitím zapojenia vpodla vynalezu sa dosiahnu nemalé úspory elektrickej energie a r-ovnomernost jej odberu. Umožní sa montáž pecí aj tam, kade nie je prítomný signál l-IDO. Pretože zapojenie podľa vynálezu reguluje činnosť hybridnej akumularčnej pece na základe vonkajšej teploty, nedochádza k zbytočným prehrevom pece.Aj životnosť elektronicky riadených systémov je vyššia, než životnosť kapilárnyoh systémov, podobne ako aj stabilita nastavezných parametrov. Teplota sa snírma priamo z jadra pece príslušným snímačom Si.V prípade použitia tohto zapojenia pre viavcfázové pece treba zapojit pomocný stykač S a v prípade použitia pre »obyčajné akumulačné pece sa nezapoja súčiastky priameho - den-neho ohrevu.1. Elektronický regulátor teploty pre jednofázové hybridné pece, vyznačujúci sa tým,že je tvorený snímačom Sj teploty jadra a snímačom St vonkajšej teploty, kde snímač Sj teploty jadra, ako aj snímač St vonkajšej teploty sú jedným svojim vývodom »pripojené na prvú »napäüovú svorku Ul zdroja Z napätia, pričom snímač Sj teploty jadra je svojim druhým vývodom pripojený na kladný vstup K 1 prvého komparátora K 1, na kladný vstup H-KZ druhého komparátora KZJ, na záporný vstup -K 3) tretieho k-omparátora K 3 J,ako aj na záponný vstup -K 4 štvrtého komparátora (K 4), zatial čo snímač St vonkajšej teploty je svojim druhým vývodom pripojený na zaporný vstup -K 1 prvéhoiíomparátora Klj, na druhú napätovú svor»ku UZ zdroja Z napätia je napojený záporný vstup -K 2 druhého komparátora K 2, na tretiu napäťovú svorku US kladný vstup Jĺ-KB) tretieho komparátora K 3 j,na štvrtú rnapätovú svorku (U 11) kladný vstup H-K 4 štvrtého komparátora K 4 a na piatu napätovú svorku U 5 záporný vstup -l 5 piateho komparátora K 5),ktorého kladný vstup H-KS je pripojený na prvý vbod 1 U 01 prvého upravovacieho obvodu UUIJ, výstup VK 1 prvého komparátora K 1 je pripojený na prvý bod 1 R 01 prvého riadiaceho obv-odu (RU 1, na prvý bod 1803 tretieho spínacieho obvodu S 031, ako aj na prvý bod 1 R 02 druhéhoriadiaceho obvodu R 02, výstup VK 2 druhého komparátora K 2 je pripojený na prvý bod 1801 prvého blokovacieho obvoduB 01, výstup VKS tretieho »komparátoraK 3 je pripojený na prvý bod 1 S 02 druhého spinacieho obvodu S 02, výstup VK 4 štvrtého komparátora K 4 na druhý bod 2302 druhého spínacieho obvodu S 02 a výstup VK 5 piateho komparátora K 5 na druhý bod 2 R 02 druhého riadiaceho nobvodu R 02.2. Elektronický regulátor teploty podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že prvý riadiaci obvod R 01 je svojim druhým bodom 2 R 01 pripojený na šiestu napäťovú wsvorku US zdroja Z napätia, ako aj na tretí bod 3 R 02 druhého riadiaceho obvodu R 02,zatial čo tretí bod 3 R 01 prveho riadiaceh-o obvodu R 01 je pripojený na prvý bod 1 S 01 prvého spĺnacieho obvodu S 01 a.štvrtý bod 4 R 01 prvého riadiaceho obvo du R 01 je pripojený na anödu A 1 prvej diody D 1, na prvý bod 1 B 03 tretieho blokovacieho obvodu E 03 a na druhý bod 2 B 01 prveho blokovacieho obvodu B 01, štvrtý bod 4 R 02 druhého riadiaceho ob vodu R 02 je pripojený na prvý bod 1504 štvrtého spínaoieho obvodu 804, piaty bod 5 R 02 druhého riadiaceho obvodu R 02 je pripojený na anödu A 2 dru-hej diody a na prvý bod 1 B 02 druheho blokovacieho obvodu B 021, druhý bod ZZ zdroja Z napätia je pripojený na tretí bod 3 S 02 druhého spínocieho obvodu S 02 a na prvý bod 1 ND nulolvého detektvora N 01, štvrtýbod 4303 tretieho spínacieho obvodu S 03 je pripojený na druhý bod 2 B 02 druhého biokoviaoieho obvodu E 02 druhý bod ZND nulového detektora ND je pripojený na katódu K 1 prvej diody D 1 a katódu K 2 druhej diody D 21, druhý bod 2 S 01 prvého s-pínacieho obvodu S 01 je pripojený cez nočné teleso TN na nočné spínacie hodiny SHN, druhý bod 2804 štvrtého spínacieho obvodu S 04 je cez denné teleso TD pripojený na denné spinacie hodiny SHD, druhý bod 2803 tretieho spIn-acieho obvodu S 03 je cez odpor RK klapky pripojený na denné spínacie hodiny SHB a tretí bod 3 R 03 tretieho blokovacieho obvodu B 03 je pripojený na prvý bod 1 U 03 tretieho upravovacieho obvodu U 03, druhý bod 2 U 03 tretieho upravovacieho obvodu U 03 je pripojený na denné spíinacie hodiny SHD a treti bod 3 B 02 druhého blokovacieh-o obvodu E 02 je pripojený na prvý bod 1 U 02 druhého upravovacieho obvodu U 02 a druhý bod tohto druhého upravovacieh-o obvodu U 02 je pripojený -na nočné spinacie hodiny SHN.3. Elektronický regulátor teploty podľa bodov 1, 2 vyznačujüci sa tým, že prvý upravovací obvod U 01 je svojim tretím bodom 3 U 01 pripojený na spoločný bod priestorového termostatu PT a motora MO ofukovania, pričom všetky nulové body C elektronických obvodov regulátora sú cez ochranný termostat DT pripojené na -nulový vodič N .

MPK / Značky

MPK: F24C 7/08

Značky: regulátor, elektronický, teploty, jednofázové, hybridné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-247044-elektronicky-regulator-teploty-pre-jednofazove-hybridne-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektronický regulátor teploty pre jednofázové hybridné pece</a>

Podobne patenty