Horný kryt meničovej skrine

Číslo patentu: 246890

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smiešková Agáta, Spitzer Pavol, Mihalovie Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(vse Autor vynâleou KOYŠ vmron mg., ILLEKOVA ZLATA, DUHÁROVÁ ALENA, NÚVÄ DĽVBNYCA54 Horný kryt meničovei skrineRiešenie sa týka odboru elektrotechniky a rieši problém krytia a ventllácie skrine polovodičového meniča.Podstata spočíva v tom, že horný kryt me» nlčovej skrine tvoria dva plošné výlísky vusporiadané nad sebou tak, že otvory dołného výlisku a otvory horného výlisku sa v kolmom pödorysnom pohľade neprekrývajú žiadnou svojou časťou.Riešenie možno využiť V rozvádzačoch a výkonových polovodlčových menlčoch.vynález sa týka horného krytu meničevej skrine, ktorý slúži k uzavretiu hornej časti skrine výkonových polovodičových meničov tak, že umožňuje výstup ventiiačného vzduchu a zabraňuje vniknutiu prachu a vody do vnútorného priestoru meničovej skrine.V súčasnej dobe používané horné kryty meničových skríň spĺňajú stupeň krytia IP 21. konštrukčne sú riešené ako rôzne striešky kombinované so žaluzím alebo dierovaným plechom umiestneným na obvode striešAky. Takéto prevedenia horný-ch krytov sú výrobne pracné a značne zväčšujú výškový rozmer meničovej skrine.Uvedené nedostatky odstraňuje horný kryt meničovej skrine podľa vynálezu, ktorý pozostáva z dvoch výliskov umiestnených nad sebou, pričom výfukové otvory spodného a horného výlisku sú voči sebe posunuté a usporiadané talk, že bránia vode, dopadajúcej na meničovú skriňu, vniknúť do priestoru skrine. Voda odteká po zošikmených plochách spodného výlisku na obvodový plášť skrine.Konštrukčná riešenie horného krytu meničovej skrine podľa vynalezu zlepšuje chladiace účinky, znižuje pracnost vo výrobe a podľa ČSN spĺňa stupeň krytia .IP 43. V pripade viacerých montážnych vrstiev prístrojov umiestnených v priestore skrine za4 sebou, umožňuje horný kryt dobré chladenie všetkých vrstiev.Na pripojených obrázkoch je znázornené riešenie horného krytu meničovej skrine podľa vynálezu, pričom obr. 1 znázorňuje priestorový pohľad na horný kryt meničevej skrine, obr. 2 priečny rez horným krytom a obr. 3 znázorňuje trieštenie vodných kvapiek do-padajúcich na horný kryt. pod rôznym uhlom.Horný kryt menlčovej skrine podľa vynálezu obr. 1, ktorý pozostáva z dolného výlisku 1, opatreného pozdlžnymi prestrihmi 2, vytvorenými na šikmých pozdlžnych plochách 3 a horného výlisku 4 opatreného priečnymi otvormi 5, vytvorenými na priečnych výstupkoch i, pričom dolný výlisok 1 a horný výlisok 4 sú usporiadané nad sebou tak, že pozdĺžne prestrihy 2 a priečne otvory 5 sa v kolmo-m pôdorysnom pohľade žiadnou svojou časťou neprekrývajú.Kvapky vody dopa-dajüce na horný kryt pod rôznym uhlom obr. 3 sú roztrieštené na stenách výstupakov 6 lemujúcich otvory 5 a stenách prepážok 7 a tiež na šikmých po-zdlžnych plochách 3 dolného výlisku 1,pričom vodná triešť usadená na stenách výstupkov E, prepážkach 7 a spodnej ploche horného výlisku 4 odkvapkáva už v zvislom smere na dolný výlisok 1 a po jeho zošikmeni odteká na obvodový plášť skrine.Horný kryt meničovej skrine vyznačujúci sa tým, že dolný výlisok 1 opatrený pozdlžnymi prestrihmi 2, vytvorenými na šikmých pozdlžnych plochách 3, a horný výlisok 4 opatrený priečnymi otvormi 5, vytvorenými na priečnych výstupkoch 6,sú usporiadané nad sebou tark, že pozdĺžne prestrihy 2 a priečne otvory 5 sú v pôdorysnom pohľade vedľa seba.

MPK / Značky

MPK: H02B 1/02

Značky: horný, meničovej, skříně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246890-horny-kryt-menicovej-skrine.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Horný kryt meničovej skrine</a>

Podobne patenty