Mechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov

Číslo patentu: 246889

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matijaeek Josef, Bueko Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD na vvNmzv75 Autor vynáľezu PANGEL łÁN ing., PEŠEK STANISLAV ing., ZLATÉ MORAVCEE 541 Mechanické pmpoienie dvoch skríň chladiaeeho zariadenia ohladničiek a mnzníňiek pomocou prepoiovacích segmentovMechanické prepojenie dvoch skrine určenýmh pre chladenie alebo mrazenie, je pre~ vedené pomocou pnepoíjgowacích segmentov. Týmto prepojením vzniká m skríň jeden celok. Prepojovacie segmenty umožňujú vymedzeme polohy crlvoch skríň v priečnom a pozdlžxmm surere.vynález sa týka mechanického prepojenia dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladniček a mrazniček pomocou prepojevacích segmentov. V priestore vytvorenom medzi skriňami je možné umiestniť regulačné a signalizačné prvky pre prevádzku chladiacich zariadení.Niektoré známe konštrukčné prevedenia pre kombinované chladničky sú riešené v prevedení chladiaceho a mraziaceho priestoru v jednom kompaktnom celku, vypenenom tvrdou polyuretanovou penou. Tieto prevedenia vyžadujú zvýšené investičné náklady na výrobu vonkajšieho plášťa skrine,výrobu dielcov a vyąpeňovanie skríň polyuretanovou penou.Tieto nevýhody je možné riešlť mechanickým prepojením chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov, ktoré sa vyznačujú tým, že pvrepojovacie segmenty umiestnené na jednej z dvojice skríň majú v pozdlžnom smere zužujúcu sa klinoyitú časť, ktorú je možné zasunúť do pozdlžne sa zužujúcej drážky segmentov, ktoré sú umiestnené na druhej z dvojice skríň, pričom prvé zo segmentov majú v prednej a zadnej časti oválne otvory, vhodné pre nastavenie vzájomnej polohy skríň a druhé zo segmentov majú v drážke umiestnené otvory s kuželovým zahĺbením pre umiestnenie skrutky s kuželovou hlavou.Využitím tohto vynálezu je možné šetriť hlavne investičné nároky týkajúce sa hlavne vypeňovania skríň, ale šetrí sa aj výroba nových jednoúčelových strojov, nástrojov a pod. Ďalšou výhodou je možnosť operatívnej výroby rôznych typov výrobkov, podla požiadaviek odbytu. jeho využitím je ale možný aj vznik velkého množstva kombinácií rôznych skríň, ktorých spojením môže vzniknúť veľký sortiment výrobkov.Na obr. 1 je znázornený bočný pohlad na prepojené skrine pomocou segmentov 1 a 2.Obr. 2 detailnejšie znázorňuje segmenty v stave, keď sú zasunuté jeden do druhého a ich uchytenie o skrine chladničky a mraz xMechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov, vyznačujúce sa tým, že prepojovacie segmenty 1 umiestnené na jednej z dvojice skríň majú V pozdĺžnom smere zužujücu sa .klinovitü časť 11 j, ktoré odpovedá pozdĺžne sa zužujüca drâžka (9) segmentov 2, ktoréničky. Segment 1 je uchytený o spodnú skriňu 3 dvoma skrutkami 5, dvoma podložkami 6 a dvoma matícami 7. Matice 7 sú umiestnené v skrini chladničky aj mrazničky zo strany izolácie, na vrchu, resp. spodku skrine. segment 2 je uchytený taktiež dvomi skrutkami B o dno vrchnej skrine.Obr. 3 predstavuje čelný pohľad na skrine chladničky a mrazničky.Samotný tvar jedného zo segmentov je znázornený na obr. 4 - segment 2. Vyznačuje sa tým, že je v ňom vytvorená klinová drážka 9 v prvej polovici dĺžky s úkosom pre ľahšie nasúvanie segmentu 1. V ďalšej časti sú vodiace plochyriešené rovnobežne tak, aby zabezpečovali spoľahlivé uchytenie. V pozdĺžnej osi segmentu sú umiestnené dva otvory 10 potrebné pre uchytâvacie skrutky B.Na obr. 5 je znázornený segment 1, ktorý sa vyznačuje tým, že jeho klinovitá časť 11 je tvarovo riešená tak, aby sa dala zasúvať do drážky 9 segmentu 2. V prvej polovici dĺžky je klin riešený s nábehovým úkosom. V prednej a zadnej časti segmentu 1 sú umiestnené otvory 12, ktoré majú oválny tvar zrejmý z obr. 5. Tieto slúžia pre umiestnenie uchytávacích skrutiek 5. Oválny tvar otvorov 12 umožňuje nastaviť vzájomnú polohu dvoch skríň do jedného celku V priečnom smere. V pozdĺžnom smere umožňuje nastaviť vzájomnú polohu skríň klinové riešenie segmentov. Pri riešení je možné nastavovať vzájomnú výšku segmentov podložkami. segmenty môžu byť riešené ako výlisky z plastickej hmoty.U uvedeného riešenia je možné umiestniť skriñu mrazničky naspodvku a skriňu chladničky navrchu a naopak, skriňu mrazničky navrchu a skriňu chladničky naspodku, prípadnecťalšie varianty. Riešenie podľa ątohto vynálezu umožňuje spájať viaceré typy sólo prevedení chladničiek a mrazničiek do jedného celku a ich kombináciami vzniká unifikovaný rad kombinovaných chladničiek.sú umiestnené na druhej z dvojice skríň,pričom segmenty 1 majú v prednej a zadnej časti oválne otvory 12, pre nastavenie vzájomnej polohy skríň a segmenty z majú v dražke 9 umiestnené otvory 10 s kužeľovým zahlbením pre umiestnenie skrutky 8 s kuželovou hlavou.

MPK / Značky

MPK: F16M 13/02

Značky: mechanické, chladiaceho, mrazničiek, dvoch, zariadenia, segmentov, skříň, pomocou, prepojenie, chladničiek, prepojovacích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246889-mechanicke-prepojenie-dvoch-skrin-chladiaceho-zariadenia-chladniciek-a-mrazniciek-pomocou-prepojovacich-segmentov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov</a>

Podobne patenty