Zařízení k vypínání záložky napínané obuvi

Číslo patentu: 246673

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mrkvieka Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Auta vynilezu STEIF JIŘI ing. , GOTTWALDOV(54) Zařízení k vypínání záložky napínané obuviÚčelem řešení je vytvořit zařízení k vypináni záložky napínané obuvi, zvláště v její klenkové části, umožňující vypnutí záložky strojové bez pomocných ručnich zásahů.uvedeného účelu se dosáhne zařízením s klouhově uchyceným šikmo položeným tě- lesem kleští, nesoucim na své spodni části »O - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ą m pevnou čelist, kterou prochází pohyblivé čelist. Sevření kleští a jejich pohyb je zajištěnc šikmým, horním a spodním ovlâdacím válcem a konzolou posuvné uloženou ve vertikálním vedení, na níž je eituován ručné stavitelný křižový stůl, sestávajici z úhelnikua sani. změnou tlaku tiskového média a pře- 19 ą -...Šiav.ĺ stavením zařízení je regulována svěrná sila ľ/.5 ü kleštin. vytahovaci sila a délka vytaženi Řvynález se týká zařízení k vypínání záložky obuvi v klenkové části napínaně obuvi na obuvnických strojích, zejména napínacích klenků.U dosud známých obuvnických strojů zařízení k vypínání záložky není nebo záložku jenpotahuje směrem vzhůru s mírným odklonem od svislé osy a při následném zažehlení docházík nestejnoměrnému skládání záložky a ke vzniku záhybů na svršku. obsluha stroje, aby předešla nekvalitně provedene operaci, musí svräek a záložku upravovat ručními kleštěmi. Tyto vynucené úkony jsou náročné na fyzickou i odbornou zdatnost pracovníků a mají vliv na kvalitulprovedení operace napínání.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, které záložku vytáhne a zabalí směrem ke středu boty a jehož podstatou je, že konzola posuvně uložená ve vertikálním vedení boční desky nese ručné stavitelný krížový stůl, sestávsjící z úhelníku a saní. Saně vytvářejí s psvně připojeným pláštěm prostor, v němž jsou situovány šikmý, horní s spodní ovládací válec ą současně je tímto spojením vytvořen pevný rám, na němž je kloubově uchyceno šikmo položené těleso kleští, nesouoí na své spodní části lomenou páku a pevnou čelist, kterou prochází pohyblivá čelist. Tato je svou odvrácenou stranou spojená s lomenou pákou, která je propojena také s šikmým ovládacím válcem orientovaným souhlasně s tělesem kleští, na jehož kloubu je zavěšen.s tělesem kleští je otočně spojena i dvojramenná páka uchycená svým středem otočněV čelním vybrání saní, které jsou vytvořeny posuvně v úhelníku a V nichž je upevněn spodní ovládací vâlec ukotvený svou pístnicí ve vidlici úhelníku. Druhé rameno dvojramenné pákyje opatřeno v oku horního upínacího válce, jenž je přes oko pístnice kyvně ukotven v plášti. Proti hornímu ovládacímu válci je situován dorazový šroub zašroubovaný v plášti a pod spodním ovládacím válcem je upraven dorazový kámen s přesuvovým šroubem ustaveným V úhelníku.Pokrok, dosažený zařízením podle vynálezu, spočívá v kvalitním vypnutí záložky i s podšívkou uprostřed klenkové části obuvi samotným strojem, čímž odpadá potřeba ručních úprav napínaného svršku. snížením fyzické námahy se zlepšuje hygiena práce a zároveň se snižuje odborná náročnost na obsluhu stroje se současným kvalitnějším provedením napínací operace. Dosažená částečná automatizace napínací operace umožňuje zároveň obsluze věnovat se provádění některých dalších pracovních úkonü a dochází tak i k úspoře pracovních sil.Na přiložených výkresech je na obr. 1 znázorněn nárysný pohled na zařízení v částečném řezu, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na zařízení podle vynálezu.Na šikmo orientovaném tělese kleští lg jsou neseny pevná čelist lg a v ní vložená pohyblivá čelist lg spojená otočně na své odvrácené straně s lomenou pákou lg, která je otočně uchycena na tělese kleští lg a na pístnici ovládacího válce ll osově souhlasně orientovaného s tělesem kleští lg, s nímž je kyvně spojen. Toto těleso je pomocí vidlice lg kloubově zavěšeno na plášti g, ve kterém jsou vytvořeny šikmý ovládací valec ll, vodorovný podélně ustavený horní ovládací válec lg a pod ním souběžně uložený spodní ovládací válec gg.Horní ovládací válec lg je na odvrácené straně spojen svou pístnicí s pláštěm 2 kyvně a na straně přivrácené otočně s dvojramsnnou pákou ll ukotvenou čepem lg V čelním vybrání saní 5. které tvoří jeden celek s krytem 2 a druhým ramenem otočně upevněnou v tělese kleští 12.Spodní ovládací valec 25 je spojen se saněmi § a úhelníkem §, které spolu vytvářejí křížový stůl situovaný na horním čele konzoly 1 posuvně uložené ve vertikálním vedení g boční desky l napínací stanice, udržovaný v požadované poloze stavěcími šrouby Q situovanými v me 1 níku Q a konzole 5, přičemž v konzole 3 je vytvořena také drážka 1 s upínacím šroubem 3 zašrcubovaným do boční desky l. šikmý ovládací válec ll, horní ovládací válec 3 a spodní ovládací válec 33 jsoujudržovány v základní poloze tlačnými pružinami gg uspořádanými u šik mého ovládacího válce ll a spodního ovládacího válce 33 na pístnici a u horního ovládacíhovalce lg mezi jeho vnitřním čelem a čelem pístu, přičemž proti hornímu ovládacímu válci lg je v plášti 3 zašroubován dorazový šroub 3 a v úhelníku 5 je pod spodním ovládaním válcem gs situován pŕesuvový šroub gg opattený dorazovým kamenem 33Funkce zařízení k vypínání záložky napínané obuvi podle vynálezu spočíva ve výškovém a stranovém nastavení celého zařízení vůči kopytu 3 se svrškem lg a to tak, že konzola 3 se přesune ve vedení 3 boční desky l a zajistí upínacím šroubem 1. Úhelník g a saně 5 se ustaví podélně a płíčně stavěcími šrouby§. Dorazovým šroubem gg a přesuvovým šroubem 35 s dotazo vvým kamenem g je současně vymezen maximální pracovní zdvih horního a spodního ovládacíhoválce lg, gg. Napínací kleště jsou tak předem nastaveny v základní poloze optimální pro napínanou botu.Vpuštěním tlakového média za píst šikmého ovládacího válce ll se zasune,jeho pístnice a pootočí lomenou pákou lg a tím dojde i k pohybu pohyblivé ěelisti lg směrem k pevné čelisti g a k sevření záložky gg. následuje vpuštění tlakového média za píst horního ovládacího válce gg, který se posouvá až k dorazovému šroubu 3 a uvádí do pohybu dvojramennou paku łł. Tím zároveň dochází k pohybu napínacích kleätí směrem vzhůru a k vypínání záložky gg.. operace pokračuje vpuštěním tiskového média před píst spodního ovládacího válce gg. Saně g s pláštěm 3 a s nimi všechny jimi nesené prvky se posouvají, přičemž délka posunutí je omezeua nastavením dorazového kamene gg a vypnuté záložka 23 je zatažena směrem k podélné ose kopyta gl. V této fázi vstupuje do funkce neznázorněné zažehlovací zařízení a současně se započetím zažehlovćní je z napínacího zařízení vypuštěno tlakové médium a tlačné pružiny gg vrací napínací zařízení do základní polohy. Velikost svěrné síly kleští a síly nutné k vytažení záložky 33 se přitom podle potřeby upravuje změnou tlaku média přiváděného dozařízení k vypínaní záložky napínané obuvi na obuvnických strojích, zejména napínacích klenků, sestávající z napínacích kleští a ovládacích valcu, vyznačující se tím, že je tvořené konzolou (3), která je posuvně uložená ve vertikalním vedení (2) boční desky (1) a nese ručně stavitelný křížový stůl, sestávající z uhelníku (5) a saní (8), přičemž saně (8) vytvážejí s pevně připojeným pláštěm (9) prostor, v němž jsou situovány šikmý ovládací válec (17),horní a spodní ovládací válec (13, 24) a současně je tímto spojením vytvořen pevný rám, na němž je kloubově uchyceno šikmo položené těleso kleští (12), nesoucí na své spodní části lomenou páku (19) a pevnou čelist (15), kterou prochází pohyblivá čelíst (16) svou odvrácenou stranou spojená s lomenou pákou (19), která je propojena také s šikmým ovládacím válcem (17) orientovaným souhlasně s tělesem kleští (12), na jehož kloubu je zavěšen, přičemž s tělesem kleští (12) je otočně spojena i dvojramenná páka (11) nchycená svým středem otočné v čelním vybraní saní (8), které jsou vytvoreny posuvně v úhelníku (5) a v nichž je upevněn spodní ovládací valec (24) ukotvený svou pístnicí ve vidlici úhelníku (5) a druhé rameno dvojramenné páky (11) je opatřeno v oku horního upínacího válce (13), jenž je přes oko pístnice kyvněukotven v plášti (9) s tím, že proti hornímu ovládacímu válci (13) je situován dorázový šroub(23) zašroubovaný v plášti (9) a pod spodním ovládacím válcem (24) je upraven dorazový kamen

MPK / Značky

MPK: A43D 21/18

Značky: napínané, obuvi, záložky, vypínání, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246673-zarizeni-k-vypinani-zalozky-napinane-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k vypínání záložky napínané obuvi</a>

Podobne patenty