Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr. Po PIS VYNÁLEZ u 246643(54) Způsob příprałły substituovaných amidů kyseliny Iysergové a jejích derivátú ůaob prípravy nubetàtuovmých mid) rylenidoohloridu e ter-ciámího mnm. in iny lyeergové e Jejich derivátů o ecnáho vzorce I a CO-N 1 R 2 NR 3 H ve ktoréR, - zneči ton vodiku. Illqlovou skupinu l 1 et 4 etoąy uhĺíku ného l-bydroaqâl-älovou alcupinu ee 2 až 4 etomyR 2 - značí ton vodiku nebo nulovou ekuinueleizetomyułnlíkuR 3 - anemíúłlkäylovou skupinu e 1 Š 4 etc R. - geći etoĚ vodíku nebo elkylovou sku lnu e 1 e 4 etony uhlíka.P e vynúlezu ee vyrábl i mid kyseliny lyeergová a je ich substitu nich der-nám. Jsou to látky 11010531 účinná zejnőne S-(H-l-butenol- d kyselinu lyeergové (netylorgometrin) má velký terapeut-isli vinu.Pontupen podle vylilesu ee tyto lieh vyrábědí kondenucí kyseliny neergové nebo Jejich eubetitučnich derivitů w I uineu z prítomnosti feuyl-łb-reulfosfoavynález ne týká noveho npůeobu příprnvy eubetltuovoných mídñ kyseliny lyaergové a jejich dei-lvátů obecnćho vzorce IR, - značí otom vodíku, allqlovou ekupinu a 1 ni 4 atony uhlíku nebo i-ląvdronq-Z-alknovou ekupinu u 2 až 4 atony úniku,R 2 - značí atom vodílcu nebo alkylovou akupinu a 1 ai 2 tony uhlím,R 3 - značí alkylovou skupinu e 1 a 4 atoay uhlím, . R 4 - značí otom vodíku nebo alkylovou skupinu e 1 a 4 atony uhlíku.shore uvedené nudy mají význam famakodynanioká účinky a nükterd neoházejí v uplatnění v terapeutícká praxi. Zpúaobům prlíprevy töchto amídú byla Jil v minulostiylnovína značná poeoz-noat (vi aapř. přehledně články J. Org. Chea. 24, 368 /1 959/, Eur. J. led. Chan. 13, 373 /1978/). vlak atále le Bádoucí jednoduche Ietoda, která by poskytovala vysoké mamu.Vyohozí látkou pro prípravu výle uvedených nídů je kyselina d-lyeergová n její deriváty. Pro kondenzacl lqaeliny lyaertové a niny byly různými Iutory navrieny.metoda aaldová (Helv. China. Acta 38, 421 /| 955/) metoda chloridovň (Experinentía 17, 206 119 ml) metoda emílenáho anhydridn kyeellny aírovó (J. org. Chen. 24, 368 /| 959/) metoda níäeného mmol-idu ląyaeliny trinuaroctová (pet. USA 21 36 728) metoda karbonylínídazolovd (Cell. Czech. Chem. Connun. 27, 1585 /1962/) nehode dioykloheaqlkerbodilmidovň (Pllnta Med. 6, 395 /1 958/) ohlomrnvendanová metoda (Belg. pat 633 683) oxalylohlorídová metodu (pat. SR 25 57 792) dicykloheulkarbodiinidovi-dł-hydronbenztrlazolovd metodu (Experínantla 33. 881 /1 977/) n jiné metody. Všechny poikytují, zejména při provedení ve vätäím möŕítku, neuspokojivé výsledky.říčinou jdou někdy citlivé reekční podmínky, napr. u metody chlox-ídwe a anílených anhydridú. Tyto metody poskytují uepokodivé výtłłląy en r případ lqullny díłudrolynrgové, která je nnohen atálejäí. Jindy je příčlnou obtíłne odetreňorvtní vedledlího produktu vonlhdícího z kondenzačního čínidle (metody dícyklohezylkerbodíínídovć,karbonylimidenolovú) a nebo nutnost použít rozpoultědlo, ktoré ae n reakčaí nvm.Nyní bylo nalezeno, že k přípravě zubstituovaných mou chora uvedených kyselín lze výhodně pouäít ginko kondenzsční činidlo fcnyl-łł-fenylfoeforylmdochloríd vzorce IIIToto čínidlo je látka snadno dostupná z levnýoh s blžnýoh aurovín (víz syntnuís 1976, 185) s bylo použito k přípravě enhydrídd karbozylovýcb kyselín (Syatheeie | 981,2 ĺ 8) a peptidů (Syntheaíe 1982, 288).Výhodou použití čínídle vzorce III k přípravě subetituovsných uídů kyselín lyeer gové je možnost pracovat v běžných nízkovroucích rozpoultědlech ze labor. teploty e dále to, že vedleýěí produkt, vznikející z kondenzačního činidle, je heelínąškteroulze snadno odstranit extrskcí vodným roztokom hydroxidu.Postupem podle vynález ee menu obecného van-cellR,-N ve kterém R 3, R 4 mají výše uvedený význam, noeuspenduje nebo ee rozpuetí vo vhodném oi-grnickom rozpouätädle (díchlormetan, ohlorofom, aceton, scetonitril), přídejí ne mínlmúlnä dva ekvivalenty vhodné báze (tríetylamin, pyrídín), minimálně jeden ekvivalentaminu obecného vzorce IV Ň run( R 2 vo kterém R 1 a R 2 mají výše uvedený význsm, a minimálně jeden ekvívuent čínídlaleakci ,je možno provádět v rozmezí teplot 0 °C až teplotu varu použitého rozpouätědle, s výhodou vlak při teplotä míztnoeti.Po redzci ee reakční snů zpracude bääným způsobem. Postup podle vynúlezu blíže vysvätlí následující příklady. P ř í k 1 a d 110 g kyseliny lysergově se naeuapenduje do 10 m 1 diohlormetenu, přídá ee 10 ml trietylamlnu o euapenze se 10 minut míchá pří laboratorní teplote. Potom ee přldá 12 g fenyl-łł-fenylfoeforylamidochloridu o 4 g S-(Hú-mno-í-butąnolu.Po 1 hodine míchání ee reekční omša vyextrohuje dvakrát 50 m 1 5 vodného roztoku hydroxidu eodneho a jedenkrát 20 ml vody. organické fáze ee vyeuší zírsnem zodwn azahustí se no odpor-ek. Zíeká se 12,5 g eunového metylergometrlnu, ktorý ee čistí běžným způsobem.IO g kyulíny lynergové so nuuependuje do 100 m 1 scetonu, přidá se 10 ml trietyluminu a suapenle se míchć 10 minut při laboratorní teplotě. Potom se přidi 12 g fenyl-N-tsnylfooforylemidochloridu a 10 m 1 26 vodného smonísku.Po 1 hodínö míchání so roztok zuhuotí na medovitý odpsrok, ktorý se rozpuotí v 50 ml chlorororm m extrołmjo se dvakrát 50 ml 5 vodného roztoku hydroxidu oodnóho o jedonkrát 20 m 1 voąy. organickú fáze se vyeulí a sehuetí se na odpsrek. Získá se 10,2 g ourového mnidu kyseliny lyoergové, ktorý se čistí běłným způsobem.10 g kyuliny lyurgové u nnuspenduje do O 0 m 1 dichlormetmu o kondonzuje postupom dle příklmdu I s dietylmninom.compu padlo příklsdu 1 u kondensmáe 2,9 g (10 mmol) ô-otyl lysergové kyseliny o 0 mmol S-(Hú-mmino-l-butonolu.Postupom podle příkludn 1 u kondomzuje 0,56 g (2 mmol) 1-motyl lyoergová kyseliny s 2 Imnol łäuminopropunolu za vzniku l-metyl-ergonetrinu. Zíakáno 0,42 g (64,6 3 teorie) PREDMET VYHÁLEZU1. Způsob příprovy svabstituovuąýoh smidů kyullny lysorgovć obecného vzorce I. R, - snsćí otom vodílm, Illqlovou skupinu s 1 s 4 tony uhlíku nebo l-hydroxyú-sllcy lovou olmpinu oo 2 s 4 steny uhlíku,R 2 - naučí otom vodílm nebo slkylovou skupinu o Í má 2 now uhlíka,R 3 - značí nlkylovou skupinu s I si 4 tony uhlíka,R 4 Ä- znmčí otom vodíh nebo slkylovou skupinu o I už 4 tomu uhlíkuvysnmčující u tím, ie se kyoollnm obecného vzorce II

MPK / Značky

MPK: C07D 457/06

Značky: substituovaných, přípravy, kyseliny, amidů, způsob, jejich, derivátů, lysergové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246643-zpusob-pripravy-substituovanych-amidu-kyseliny-lysergove-a-jejich-derivatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů</a>

Podobne patenty