Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Číslo patentu: 246435

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mikeš Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. žěĺcĺřľjnjíľřjšžš PGPIS WN MEZU 246435 19ÚŘAD mo VVNÁLEZY A 08 m 45 Vyclane 15 12 8754 Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátnruv pre chod Q pri prestojuch pracovného mechanizmuZapojenie hydraulickeho obvodu autom tickej súčtovej výkonovej regulácie dvoch hýdrogeneratorov s premenlivým geometriokým objemom, pracujúcich V otvorenom obvode, pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu, pre ktorého pohony sú hýdlrogenerátory zdrojmi tlakovej kvapaliny. Zníženie geomeirického objemu hydrogenerátor-ov sa počas prestojov pracovného mechanizmu vykonáva automaticky znížením tlalkového spádu na škrtiacom ventile,takým spôsobom, že paralelne lku škrtiacemu ventilu je cez hydraulický rozvádzač napojený tlakový ventil. ovládania časť hydraulického rozvádzača je cez tlmiacu clo-nu napojená na dvojitý spätný ventil, ktorý je prepojený s výtupmi prvého a druhého regulačného hydrogenerátora.vynález rieši za-pojenie hydraulické-ho obvodu automatickej súčtovej výkonovej regulácie dvoch ahyidrogenerátorov s ,premenlivým geometrickým objemom, pracujúcich v otvorenom obvode, pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu, pre ktorého poho-ny sú hydrogenerátory zdrojmi tlakovej kvapaliny.Súčasné pracovné mechanizmy so zabudo-vanými hydraulickými pohonmi, napr. hydraulické lopatové rýpadlá, kde ako zdroje tlakovej (kvapaliny sú použité dva hydrogenerátory s premenlivý-m geometrickým objemom, napojené cez hydraulické rozvadzače na lhydromotory pracovného mechanizmu a vylbavené automatickou mechanicko-hydraulickou súčtovou výkonovou reguláciou, vytvorenou z odmerného hydrogenerátora, škrtiaceho ventila a súčtových výkonových ovládacích servovłalcov, neumožňujú automatické zníženie gprietoku v hydrogenerátoroch počas prestojov pracovného mechanizmu, kedy pohonný motor »pracuje pri konštantných otáčkach a v obvode nie je potrebný žiadny odber tlakovej kvapaliny. Známe sú zapojenia regulačného obvodu automatickej súčtovej výkon-ovej regulácie hýdrogenerátorov, v ktorých sa zníženie geometriokého objemu hydrogenerát-orov počas prestiojov vykonáva zásahom obsluhy pomocou špeciálneho škrtiaceho ventila, zapojeného paralelne k základnému škrtiacemu ventilu, ktorý sa týmto skratuje. Uvedené zapojenie však zvyšujú nároky na obsluhu a ,nechávajú súčasne na nej, ako efektívne sa energie z pohonného motora využíva. Ďalej je známe zapojenie, v ktorom sa zníženie geometri-ckého objemu hydrogenerátora lpočas prestojov vykonáva automaticky znížením tlakovélho vspádu na škrtiacom ventile takým spôsobom, že paralelne ku škrtiacemu ventilu je cez druhý hydraulický roz-vádzač napojený tlakový ventil,pričom ovládacie časť druhého hydraulického rotzvádzatča je cez tl-miacu clonu napojená na výstup regulačného hydr-ogenerátora. Nevýhodou tohoto zapojenia je, že sa nedá použit pre hydraulické obvody s dvoma regulačnými hydrogenerátorumi, ktoré »sú vybavené automatickou mechanicko-hydraulickou sdčtovou výkonovou reguláciou, Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu, pozostávajúca z prvého bloku prvého regulačného vhydrogenerátora, mechanicky spojeného s pohonným motorom a sprvým súčtovým výkonovým ovládacim ser vovalcom, alko aj s odmerným hydrogenerátorom, ktorého výstup je priamo a cez škrtiaci ventil spojený s prvým súčtovým výkonovým ovládacím servovalcom a s druhým súčtovým výkonovým ovláda-cim servovalcom, s ktorým je mechanicky espojený druhý blok druhého regulačného hydrogenerátora mechanicky spojeného s pohonným motorom, pričom výstup prvého regu 4lačného hydrogenerátora je pr-vým vysokotlakouvým vede.ním napojený na prvý a druhý súčtový výkonový ovládací servovalec,ako aj na prvý hydraulický rozvádzač prepojený s prvým hydromotorom a s druhým hydraulickým rozvádzačom, ktorý je .prepojený s druhým hydromotorom a napojený na štvrté vysokotlaké vedenie pomocou ktorého je výstup druhého regulačného» hydrogenerátora napojený na prvý a druhý súčtový výkonový ovládací servovalec podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že ku škrtiacemu ventilu je cez tretí hydraulický rowzvádzač napojený tlakový ventil, pričom ovládacie čast tretieho hydraulického rozvádzača je cez tlmiacu clonu napojená na dvojitý spätný ventil, ktorý je napojený na .prvé vysokotlaké vedenie, ako aj na štvrté Vysokotlakové vedenie.Výhodou zapojenia podľa vyenálezu je, že v prípade PYBSÍUÍB pracovného mechanizmu sa automaticky zníži geo-metrický objem oboch regulačných hy-drogenerátorov na minimálnu hodnotu, v dôsledku čoho sa zníži spotreba energie a súčasne sa zvyšuje životnost a spoľahlivosť regulačných hydrogenerátorov.Na iprípojenom výkrese je schematicky znázornený priklad zapojenia regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prest-ojoch pracovného mechanizmu podľa vynáiezu, kde je na obr. funkčná schéma zapojenia.Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch (pracovného mechanizmu pozostáva z prvého bloku 1 prvého regulačného hydrogenerátora 11 mechanicky spojeného s pohonným motorom 6 a s prvým súčtovým výkonovým ovládacím servovalcom 33, ako aj s odmerným hydrogenerátorom 31. S pohonným motorom 6 je ďalej mechanicky spojený druhý blok 2 druhého regulačného hydrogenerátora 21 mechanioky spojeného tiež s druhým súčtovým výkonovým ovládacim servovalcom 37. Prvý blok 1 je prvým, druhým a tretím nízkotlako-vý-m vedením 91, 92, 93 napojený na nádrž 5, nia ktorú je cez deviate nízkotlakové vedenie 99 a spätný ventil 10 .napojené ôsme tnízkotlakové vedenie 98,pomocou ktorého je prepojený prvý a druhý hydraulický rozvádzač 71, 72. Prvý hyidraulický rozvádzač 71 je druhým a tretím vysokotlaikovým vedením 82, 83 napojený na prvý hydromotor 73, pričom druhý hydraulický rozvadzač 72 je deviatym a desiatym vysokot-lakovým vedením 89, 810 napojený .na druhý hydromotor 74. Na nádrž 5 je štvrým nízkotlakovým vedením 94 napojený tiež vstup odmerného hyldrogenerát-ora 31, íktorého výstup je napojený piatym nízkotlakovým vedením 95 jedna-k na vstup šksrtiaceho ventila 32 a jednak na vstup tretieho hydraulického FOZVŘIÓJZGČG 34, ako ajna prvý a druhýi súčtový výkonový ovládacíla 32 je šlestym nízkotlakovým vedením 93 súčasne napojený na prvý blok 1, na výstup tlaflçovelłio ventila 35, ako aj na prvý a druhý súčtový ovládací servovalec 33, 37. Na vstup tlakového ventila 35 je naipojený siedmym nizkotlakovým vedením 97 výstup tretieho hydraullckého rozvádzača 34, ktorého ovládacia včast je ôsmym vysokotlakovým vedením BB cez tlmiacu clonu 36 a Siedme Vysokotlakové vedenie 87 napojená na dvojitý spätný ve-ntil 4. Dvojitý spätný ventil 4 je piatym vysokotlakovým vedením 85 napojený na prvé Vysokotlakové vedenie 81,ktorým je prepojený výstup prvého regulačného hydrogenerát-ora 11 s prvým a druhým súčtovým výkonovým ovládacím servovalcom 33, 37 a ls prvý-m hydraulickým rozvadzačom 71. Ďalej je d-vojitý spätný ventil 4 napojený šlestym -vysokotlakovým vedením 86 na štvrté Vysokotlakové vedenie 84, ktorým je prepojený výstulp druhého regulačného hydrogenerátora 21 s prvým a druhým sfrčtovým výkonovým ovládacim servovalcom 33, 37 a s drulhým hydraulickým rozvádzačom 72. B 1-ok 2 je s nádržou 5 prepojený desiatym a jedenástym nízkotla-kovým vedením 910, 911, pričom s blok-om 1 je prepojený »dvanástym nízkotlakovým vedením 912.Počas činností pracovného mechanizmu,keď sa pohybuje napr. len prvý hydromotor 73, je zaradená do funkcie príslušná pracovná poloha prvého hydraulickeho rozvadzača 71 .a prvý regulačný hydrogenerátor 11 dodáva do prvého hydromot-ora 73 kvaspalinu o tlaku zodpovedajúcom technologíckému odporu na prvom hydromotore 73. Súčasne je vplyvom tlakového signálu privá-dzatného z prvého lvysokotlakového vedenia 81 na ovlárdacíu část tretieho .hydraullckého rozváudzačva 34 prerušené spojenie medzi piatym .nízkotlakovým vedením 95 .a siedmym nízkotlakovýam vedením 97. Prietok z odmerného hydrogenerátora 31 vytvára na škrtiacom ventile 32, prvom súčtovom výkonovom ovládacom servovalci 33 a druhom súčtvovom výkonovom ovládacom servovalci 37 riadiaci tlakový spád, ktorý spôsobí nastavenie geometrického objemu prvého a druhého regulačného hydrogenerátora 11, 21 na hodnotu zodpovedajúcu rovnováhe síl .na súčtových výkonových ovládacích servovalcoch 33, 37, čím je automaticky nastavený maximálne k-onštantný súčet oudoberaných výkonov.Druhý -hydrornotor 74 je v klude a kvapalina z druhého -regulačného hydrogenerátora 21 prúdi cez spätný ventil lll a ídeviate nívzlkotlakové vedenie 99 »do nádrže 5, pričomtlak vo štvrtom vysokotlakovom vedení 84 má hodnotu danú predpätím pružiny spätného ventila 10.V prípade, že pracuje len druhý hydromotor 74, je funkcia obdobné a tretí hydraulický rozvädizač 34 vplyv-om tlakového signálu prlvedeného na jeho ovlädaciu časť zo štvrtého vysolkotlakoveho vedenia 84 vpreruši spojenie medzi piatym a eiedmym nízkotlakovým vedením 95, 97. Ak pracujú oba hydrornotory 73, 74 súčasne, privedie sa na ovládaniu časť tretieho hydraulickeho rozvárclzačav 34 tlakový signal z výstupu toho regulahnêho hydrogenerätora 11, 21,ktorý spracuje s vyššou tlakov-ou hladinou.Pri ,prestoji pracovného mechanizmu, kedy -sú oba hydromotory 73, 74 v kľude a roavádaače 71, 72 sú v neutrálnej polohe, sú prvé a štvrté vysokotlakové vedenia 81, 84 prepojené ls -nádržou 5 a tlaky v nich poklesnú na hodnotu danú predpatím pružiny spätného ventila 10. Vplyvom tohoto poklesne tlak aj v ôsmom vysokotlakovom vedení B 8, čím sa tretí hydraulický rozvádzač 34 prestaví tak, že prepojí piate nízlltotlakové vedenie 95 so siedmym nízkotlakový-m vedením 97.Riadiaci tlakový spád na škrtiacom ventile 32 a na sülčtových výkonových ovládacích servovalcoch 33, 37 poklesne na hodnotu danú nastavením tlakového ventila 35 a geometrický objem regulačných hydrogenerátorov 11, 21 sa nastaví na minimálnuhodnotu, v dôsledku čoho sa zníži odberenergie z pohonněho motora B. Ak je potrebné pokračovat v pracovnej činnosti,prestaví obsluha stroja aspoň jeden iz hydraulickýnch rozvádzačov 71, 72 do potrebnej krajnej polohy a prepojí ta-k prvý, resp. druhý regulačný hydrogenerátor 11, 21 s prvým, resp. druhým hydromotorom 73, 74.V dôsledku technologického odporu stůl ne v príslušnom hydromot-ore 73, 74 a následne aj v ôsmom vysokotlakovom vedení 88 tlak nad hodnotu potrebnú na prestavanie tretieho hydraulickélho rozvardzača 34,čím sa opäť preruší prepojenie medzi piatym a siedmym nizkotlakovým vedením 95,97. Pôsobením riadiaceho tlakoveho spádu na škrtivaícom ventile 32 a na súčtových výkonových ovládacích servovalcoch 33, 37 sa nastaví geometrický »objem regulačných hyudrogeneratororv 11, 21 na hodnotu zodpovedajúcu okamžitej rovnováha síl na .súčtových výkonových ovládacích servovalcoch 33, 37, čím sa automaticky nastaví tiež maximálne konštantný- súčet odoberanýcih výkonov.Zapojenie regulačného obvodu dvoch hýdrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu pozostá-vajúce zmotorom a s prvým súičtovým výkonovýnn ovládacim servovalcom ako aj s -odmerným hydrogenerätorom, ktorého výstup je priamo a cez škrtiaci ventil -spojený s prvým süčtovým výzkonovým ovládacím servovalcom a s drwhým süčtovým výtkonovým ovládacIm servovaloom, s ktorým je mechanicky spojený druhý blok druhého regulačného hydrot-generátora mechanicky spojeného s pohon-ným motorom, pričom výstup prveho regulačného hydrogenerátora je prvým Výsokotlakovým vede-ním napojený na prvý a druhý eúučtový výkonový ovládací servo valec ako a na prvý hydraulický rozvádzač prepojený s prvým hýdromotorom a s druhým hy-draulickým rozvádzačom, ktorý je prepojený Is druhým hydromotorom a napo~ jený na štvrté Vysokotlakové vedenie, po« mocou ktorého je výstup druhého regulačného hyd-rogenerát-orva napojený na prvý a drułhý süčtový výkonový ovládací servovalec vyznačujúce sa tým, že paralelne ku škrtíacemu ventilu 32 je cez tretí hydraulilcký rowzvád-zač 34 napojený tla-kový ventil 35, pričom ovládacie časť tretieho hydraulildkého rozavádzačia 34 je cez tlmiacu clonu 36 napojená na dvojitý spätný ventil 4, ktorý je napojený na prvé vysokotltallšové vedenie 81 ako aj na štvrté vysokotlakové vedenie 84.

MPK / Značky

MPK: F16H 39/50

Značky: hydrogenerátorov, mechanizmu, zapojenie, pracovného, regulačného, prestojoch, obvodů, dvoch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246435-zapojenie-regulacneho-obvodu-dvoch-hydrogeneratorov-pre-chod-pri-prestojoch-pracovneho-mechanizmu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu</a>

Podobne patenty