Zapojenie pre analýzu neperiodických dejov v číslicovýcb zariadeniach

Číslo patentu: 246409

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bilohradský Miloslav, Rýznar Ladislav, Špilár Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

H D 3 K 19/00 22 Prihlásené 28 12 B 3 21 PV 10023-83 40 Zverejnené 13 13 86 úłmo PRO vvNALEzv 12 87 A 03 m 45 Vydané 15 75 Autor vynálezu SOBOTA FRANTISEK ing., MURA AN ing., LACHOVIČ PETER mg., KOŠICE54 Zapojenie pre analýzu neperiudických dejov v číslicových zariadeniachZapojenie v kombinácii s osciloskopom vytvára meracĺ prístroj pre analýzu logických signálov. Vstupy sú pripojene .na iprvý,druhý až pätnásty xkomparátor, ktoré sú napojené na prvú, druhú až pätnástu pamäť RAM, ktorých výstupy sú vedené do zobrazovacíeho bloku a súčasne do pomocného bloku, ktoreho výstup je spojený na hexade~ cimálnu zobrazovaciu jednotku, pričom číslicový komiparátor je pripojený na blok riadiacej logiky, ktorého prvý výstup je privedený na pamäte RAM, druhý na generátor adresy a tretí na zobrazov-ací bĺüik, ktorého prvý výstup je spojený na pamäte RAM, druhý na generátor a~dresy a treti na zosilňovač s tromi výstupmi, pripojenými do externého osciloskopu. Generátor adresy má pripojený vstup externého vzorkovania a jeho výstup je pripojený na pamäte RAM. N-a číslicový komparätor je .pripojený vstup externej synchronizácia, blok komparačněho slova a bldk čřslicového oneskorenie.Vyná-lez sa týka zapojenia pre analýzu neperiodiclkých dejov v čislicových zariadeniach, ktoré v kombinácii s osciloskopom vytvára merací pristroj pre analýzu logických signálov.Neustály rast zložitosti číslicových a hlavne počítačových, resp. mikropočítačových systémov si lvynútil konštrukciu prístrojov,ktoré sú schopné detektovať chybu a určiť jej miesto, prípadne pôvod v hardware alebo software./Súčasné prístroje svetových výrobcov sú nákladné, jednoúrčelové zariadenia, ich obsluha nieraz vyžaduje hlboké softwarové znalosti, niektoré majú p-evne nastavení rozhodovaciu úroveň a poskytujú zvyčajne iba dvojstavovú výstupnú informáciu v tvare logiokého časového priebehu. Nejednoznačne vyhodnocujú neprípojený vstup vo vzťahu ik úrovniam logickej nuly a logickej jedničlky.Väčšina zo súčasných prístrojov vyhodnotí nepripojený vstup ako logickú jedničku. Takisto .nesprávne vyhodnotí logický stav,pokiaľ je pripojený vstup na zbernicu nacháldzajúcu sa v treťom stave, alebo majúcu nésprávnu napäťovü úroveň. Pri nízkej vzorkovacej frekvencii vo vztahu k snímanému priebe-hu ostávajú v pamäti zapísané úrovne snímané v okamihu príchodu vzorkovacieho impulzu. Docháłdza talk ku strate informácie,pokial -medzi dvoma vzorkovacími impulzami došlo k viaonasobnej zmene vstupného signálu. Niektoré pristroje pracujú iba v jednej logika, obyčajne v TTL.Vyše uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie pre analýzu neperiodiokých dejov v čislicových zariadeniach podľa vynálezu. Vstupy sú pripojené na prvý, druhý až pätnásty (komparátor, ktoré sú napojené na prvú, druhú .až pätnástu pamät RAM, ktorých výstupy sú vedené do zobrazovacieho bloku a súčasne do pomocného bloku, ktorého výstup je spojený na hexadecimálnu zobrazovaciu jednotku, pričom čislicový komparátor je pripojený na blok riadiacej logiky,ktorého prvý výstup je prlvedený na pamäte RAM, druhý na generátor adresy a tretí na zobrazovací blok, ktorého prvý výstup je spojený na pamäte RAM, druhý .na generátor adresy a tretí na zosilňovač s tromi výstupmi, pripojenými do externého osciloskopu. Generátor a-dresy má pripojený vstup externého vzorkovanie a jeho výstup je pripojený na pamäte RAM. Na číslicový komparátor je pripojený vstup externej synchronizácia, blok komparačného slova a blok číslicového oneskorenia.Výhodou tohto riešenia je rýchle odhalenie chý-b v meranom systéme, ked klasické meracie pristroje, multimetry či osclloskopy sú prakticky nepoužiteľné. Na pracoviskách vybavených osciloskopom toto zapojenie umožní rozšírenie jeho použitia na súčasné sledovanie 16 priebehov a ich uchovanie v digitálnej forme. Takisto je schopné uchovat neperiodioké signály a umožní zachyte 4nie dejov pred spúšťovým impulzom, resp. s nastaviteľným spoadenim po ňom.Blokové schéma predmetného zapojenia je uvedené na priloženom výłkrese.Na prvý až pätnásty komparátor 1 sú pripojené vstupy 1110 až 115. Komparátory 1 sú pripojené na prvú až pätnástu pamäť 2 RAM. Výstupy pamätí 2 RAM sú vedené do zobrazovacieh-o bloku 8 a súčasne do polmocného bloku 10, ktorého výstup je pripojený na hexadecimálnu zobrazovaciu jednotlku 11.Čislicový komparát-or 5 je pripojený na blok 4 riadiacej logiky, ktorého prvý výstup je privedený na pamäte 2 RAM, druhý na generátor 3 adresy a tretí na zobrazovaní blok 8. jeho prvý výstup je spojený na pamäte 2 RAM, druhý na generátor 3 adresy a tretí .na zosilňovač 9, ktorý je tromi výstupmi 90, 91 a 92 pripojený do externé-ho oscilroskopu. Na čislicový komparátor 5 je pripojený vstup externej synchronizácia,blok 7 kvomparačného slova a blok 6 číslicového oneskorenie. Na generátor 3 adresy je pripojený vstup 3 U externého vzorkovaHlEl.významným rysom zapojenia je štvorstavova informácia na obrazovke, k-deZmenou rozhodovacíoh úrovní je možné vyšetrovať rozličné logiky. Okrem zobrazenia znakov je možné zvoliť udigitalizovaný priebeh alko výstupné zobrazenie obsahu pamätí 2 RAM.Analyzované čislicové zariadenie je pripojené .k vstupným komparátorom 1. Počet prepojených signálov sa môže rozširovať. Pre analýzu v oblasti mikroprocesorovej techniky je vhodné volit počet analyzovaných signâlov, napr. 16. Vo vstupných komparátoroch 1 sa vstupný signál porovná s nastaviteľnou reierenčnou úrovňou pre úroveň logickej nuly a logickej jednotky a vyhodnotí sa ako logická nula, logická jednotka, pripadne ako zakázaný stav. Tieto stavy sa zobrazia ako U, 1, X. Výsledok komparácie sa pre každý kanál zapíše do dvojice pamätí 2 RAM. zapisovanie do pamätí 2 RAM sa vzorlk-uje buď nastavitelnou frekvenciou v generátore 3 adresy, alebo zo vstupu 30 externého vzorkovania hodinami analyzovaného čislicového zariadenia.Prvý pripad je vhodný pre analýzu hardwaru, vzorkovanie je asynchrónne vzhladom ik analyzovanému systému, a druhý pripad je vhodný pre analýzu softwaru, napr. kontrolu nejakého mikroprogrtamu, vzorkovanie je sýnchrónne. Ako zakázaný stav savyhodnotí aj lsituácia, ak medzi dvoma vzorkami sa vyskytol aspoň jeden celý impulz,napr. hazard.Ako zakázaný stav sa tiež vyhodnotí ak niektorý zo vstupov 100 až 115 nie je .nikde pripojený. Pred sa-motným zápisom do pamätí 2 RAM prebi-eha ich nastavenie do predom definovaného stavu, ktorý sa zobrazí alko -. Takto nemôžeme dostať nejednoznačné výsledky merania a tým dôjsť k chybnému uzáveru pri analýze. Zápis do pamätí 2 RAM prebieha cylklicky, po zaplnení sa pamäte prepisujú znovu, výber adresy pamätí 2 RAM riadi adresová zbernica. Zastavenie zápisu a následné zobrazenie je podmienené príchodom synchronizalčnej udalosti.Táto synchronizácia môže nastať buďa signálom z externého vstupu synchronizácie. Tento signál môže byť napr. chybový signál mikroprocesoro-vého zariadenia a pod.b Objavenim sa takej kombinácie vstupných signálov na vstułpoch 10 | 1 až 115, ktorú sme predpokládali a. predom nastavili nia bloku 7 komparačného slova. V týchto prípadoch sa zobrazí obsah pamätí 2 RAM pred objavením sa synchronizačnej udalosti.c Alk máme navolené číslicové oneskorenie, synchronizácia nastane po uplynutí nastaveného počtu impulzov po objaveni sa spúšťového slova. Toto oneskorenie je možné nastaviť čislicovo na klúvčoch v bloku B číslicového oneskorenie.signály sa po spracovaní v obvodoch číslicového komparátora 5 prepad blok 4 riadiacej logiky do režimu čítania. V obvodoch generátora 3 adresy v čítači adries zápisu ostane uchovaná adresa, do ktorej bolo naposledy zapisované. V pamä-tiach 2 RAM sa takto. nachádzajú naposledy zapisované slová, napr. posledných 256 lô-bitových slov.Adresu posledného zápisu je nutné pričítať k adrese zobrazenia, aby sa na obrazovlke osciloskopu objavili dáta v správnom poradí. Adresová zbernica teraz vyberá jednotlivé bunky pamätí 2 RAM stabilnou frekvenciou čítania.V prílpade, že .nebolo nastavené one-skorenie, spúšťové slovo, ktoré spôsobil-o synchronizácíu sa na obrazovke objaví ako posledné. Blok ü číslicového voneslkorenia umožňuje zobrazenie dát po príchode kom pararíného slova a po uplynutí stanoveného počtu hodinových impulzov alebo komparácií navolených v bloku 6 oneskorenia.Zobrazovací blok B a zosilňovač 9 je samostatnou funkčnou jeldnoilkou zariadenia. Sprostredkurjú prevod informácie zo vstupu na obrazovku osciloskopu pracujúceho v režime X/Y. Časová základňa zobrazovacieho blolku 8 vytvára na obrazovke raster. Synchronne s pohybom lúča po obrazovke je jas osciloskopu modulovaný obsahom PROM pamätí, kde vložený obsah zodpovedá tvaru zobrazovaných znakov alebo elementom analógového priebehu.Pri zolbrazovaní informácie sa z každej pamäte 2 RAM zobrazí úsek dlhý 24 bitov. Pri maximálnom využití obvodov bloku a plochy obrazovky je možné zobrazovať naraz obsah až 16 pamätí 2 RAM, tj. znakových riadlkov alebo analógových priebehov.Ďalšou úlohou z-obrazovacieho bloku 8 je riadiť polčas zobrazenia činnost generátora 3 adries a zaručiť synchrónny vývoj adries so zobrazovanými informáciami. Podobne je signálom zo zobrazovacieho bloku 8 zaistené pripojenie talkej pamäte 2 RAM, ktorej obsah prísluší práce zobrazovanému riadku znakov.Zosilňovač 9 sústreďuje predovšetkým výkonné olavoldy zobrazenia - integrátory generujúce vychylovacie napätie pre vstulpy X, Y osciloskopu, zvlučiovač a zosilňovač signálu pre jasovú moduläciu z osciloslkopu. Zvláštny časovalcí dblvod vytvára na obrazovke ručne posúvatelný kursor, ktorý súčasne synchronizuje činnosť pomocného ~bloku 10 so stavom kursora na obrazovke.Pomiocný blok 1 D je doplnkom zariadenia. jeho výstupom je štvorica sedemseg-mentových displejov tvoriacich hexad-ecimálnu zobrazovaciu jednotku 11. Úlohou pomiocného bloku 1 D je zaistiť hexadelcimálny výpis slova z obrazovky osciloskopu, ktorý sa nachádza V oblasti kursora, na sedemsegmentových ldisplejoch. Zobrazenie znakov je riadené opät obsahom pamati, kde vložený obsah zodpovedá tvaru zobrazovaných číselnych a abecedných znakiov používaných hexaldeciimálnou sústavou. zvláštnym znakom zobraziteľným je - .pomlčka, alk vybrané slovo obsahuje nedefinovanú binárnu hodnotu.Zapojenie pre analýzu neperiodických dejiov V čĺslicových zariadeniach, vyznnačujúce sa tým, že vstupy 100 až 115 sú pripojené na prvý, druhý až patnácty komparátor 1,ktoré sú napojené na prvú, druhú až pätnáłctu pamäť 2 RAM, ktorých výstupy sú vedené do zcxbrazovacieho bloku 8 a súčasne do bloku 10, ktorého výstup je spojený na hexawdeoimálnu zovbrazovaciu jednotku 11, pričom včíslicový k-omparátor 5 je pripojený na blok 4 riadiacej logiky,ktorého prvý výstup je ,privedený na pamäte 2 RAM, drulhý na generátor 3 adresy .atretina zobrazovaní blok 8, ktorého prvý výstup je spojený na pamäte 2 RAM, druhý na generátor 3 adresy a tretí na zosilňovač 9 s tromi výstupmi 90, 91 a 92 pripojenými do externého osciľoskopu,zatiaľ čo generátor 3 adresy má pripojený vstup 30 externého. vzorkovania a jeho výstup je pripojený na pamäte 2 RAM,pričom na číslicový kromparátor 5 je pripojený vstup 50 externej synchronizácie,blołk 7 komparačného slova a blok 6 čísliicové-hto oneskorenie.

MPK / Značky

MPK: H03K 19/00

Značky: číslicovýcb, neperiodických, analýzu, dejov, zariadeniach, zapojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246409-zapojenie-pre-analyzu-neperiodickych-dejov-v-cislicovycb-zariadeniach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre analýzu neperiodických dejov v číslicovýcb zariadeniach</a>

Podobne patenty