2-(Aryloxyacetyl-X-)-ftalimidy

Číslo patentu: 246315

Dátum: 13.03.1986

Autori: Kolt Józef, Bek Teodor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. 51 Int. 01.4 c 07 D 209/02 22 Prihlásene 07 02 85 A 11 N 43/35 21 pv 840-851 40 Zverejnené 13 03 BG UMD PRO WNÁLEY 45 Vydané 15 12 87 A OBJEW 75 Autor vynálezu LÁCOVÁ MARGITA doc. RNDr. CSc., KONECNY VACLAV RNDr. CSO., BRATISLAVA1 2 Riešenie sa týka Z-taryl-oxyacetyl-X-italimídrom všeobecného vzorca In z 0 alebo 1, len v prípade, keď R z Cl, taak n je 1 až 3, X je CHg-O, CHgCHg-O, C 6 H 4-0, R je metylrová skupina alebo chlórový »atóm a spôsobu prípravy zlúčením všeobecnéhvo vzorce I acyláciou ftal-imidov.chlorídmi kyselín aryłoxyetánových v prostredí za prítomnosti bázy pri teplotách 50-60 °C. Uvedené zlúčeniny majú herbicídne Ivtlastnros-ti.vynález sa týka Z-arýloxyacetyl-Xütalimidov .a spôsobu ich prípravy. Tie-to zlúčeniny sú účinné ako herb-icídy. Sú známe a používané fungicídy z radu ftalimidov ako napr. diitalimfos a insekticídý »ako xnapr. fosmet Pesticide manual, British Coop Protection Council. Herbicídy z radu zlúčením ftalimidu sa zatiaľ v praxi nepoužívajú.Teraz sme zosyntetioovali Z-aryioxyacetyl-Xlftaiimidy vše-obecného vzorca In z 0 alebo 1, len v prípade, keď R C 1,n môže byt 1 až 3, X môžu byt skupiny CH 2 O,03 x 440, aSúčasne bolzlstený spôsob .prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I nacyláciou 2-hydroxyimetynftalimidu, alebo Z-hydroxyetyllftalimidu, alebo Z-Kł-hyclroxyľenyljľtalimidu chlori-dmi kyselín aryloxyetánových v dimetylsulioxide za prítomnosti bázy.Pirostriedok piodla vynálezu sa môže použíivuat na poľnohospodárske a záhrtadnícke účely ako taký, alebo v zmesi s upravarenskými pomocnými látkam-i, ktoré účinok prostriedku podľa vynátlezu zlepšujú, alebo ktoré stabilizujü prostriedok v závislosti od účelu jeho použitia.Prostriedok podľa vvnálezu sa môže používať napr. vo forme prášku, mikrogranúi,granulí, suspenzných alebo emulzných koncenltrátov .pripravených všeobecne používanými spôsobmi vo výrobe pesticídov.Pri praktickom použití sa môžu tieto rôz.ne typy prostriedkov podľa vynálezu používať ako také alebo po zriadení Ivodou na vhodnú koncentráciu.Z-.aąryloxy-X-ftaiimidy podľa výnälezu sa môžu používať preemergentne alebo postemergentne samotné alebo vo forme zmesi s hno-jivami alebo inými polnohospcdärskvmi prípravkami.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.2-hydmxymetylftalimid 0,05 mol sa rozpustí v py-ridíne 20 cm 3 pri 50-60 °C a pomaly sa za miešania pridáva roztok chloridu kyseliny AI-chlórfenoxyetánovej 0,06 mol v 30 cm 3 acetönu. Zmes sa energickymieša 1 hodinu po pridaní celého množstva,Potom sa acetón oddestiluje, destilačný zbytok sa zriedi 100 cm-3 vody, necha sa miešať,kým sa nevytvorí zrazenina, ktorá sa o-dsaje a prekryštalizuje z DMSO alebo kyseliny octo-vej t. t. 163-165 °C.Pracovný postup ako v príklade 1. Východiskové zlúčeniny sú chlorid 2,4,5-~trich 1 ó.rfenoxyetánovej kyseliny a 2-4-hydroxyfenynftalimid, t. t. 279-281 °C.Analýza pre CZ 2 HI 2 CI 3 NO 5 MDPracovný postup ako v príklade 1. Východiskove zlúčeniny sú chlorid 4-chlórfenoxyetárnovej kyseliny a 2-Z-hydroxyetynftali-mid, »t. t. 97-98 °C. Analýza pre C 1 gH 14 C 1 N 05 Mu 359,6Postup prípravy ako v príklade 1. Východiskové zlúčeniny sú chlorid kyseliny 2-metyl-Al-chlórfenoxyetanovej a Z-Z-hydroxyetynfrtalimíd, t. It. 144-145 °C.Postup prípravy ako v príklade 1. Výwcliodiskové zlúčeniny sú ChIOTÍd kyseliny 2,4,5-t-richlórfenoxyeutánovej a Z-Z-hydivoxyetynfltxalimid, t. t. je 139-141 °C.Do pxokusných nádob na-plnených neošetrenou lornvou pôdou. so dno riad-kov vyslali semená testovaných rastlín. Povrch pôdy sa urovnal a zavlažil. Pri p-reemergentnom ošetrení sa aplikovali postrekom VDIÓHĚ emulzie látok v dávkach uvedených V priložených tabuľkách priamo na pôdu .a pri posternergentnom ošetrení priamo na rastliny štádium prvých testov u jednoklíčnych a prvých dvoch pravých listov dvojklílčnych druhov). Bokusy sna uskutočnili v skleníko vých podmienkach.Účinok sa posúdíl vizuálne pomocou b-onituawčnej stupnice 0 až 5, pričom 0 zodpovedá .rastlinám .nepoškodeným a 5 rastlinám odumretým. 1 až 4 sú mredzistupne poškodenia. V hodnotení sa prihliadalo na. všetky výrazné zmeny vovplyvňujúce životaschopnost testovacích rastlín.Pripravené látky boli účinné v preemergentných alplikáciach. Pri posteemergentnom použití sú prípravky neúčinné. Výsledky sú v tabuľkách 1 a 2.T a b u ľ k a. 1 Účinnosť látok pri preemergeotnej aplikácii na testovacích rastlinách A 15 kg/ha-Umm H už .N .ms H -šou é. mâm .m 95 mm 833 mm .m mšwmäš .m šumu . mnxmm wmá un o nxwm m H m aumnsewmu nuuwomm mn mânmmnow .Z Ewämm .mmnamwamůmw.a Ě ĚŘH wmocämb

MPK / Značky

MPK: A01N 43/38, C07D 209/02

Značky: 2-(aryloxyacetyl-x-)-ftalimidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-246315-2-aryloxyacetyl-x-ftalimidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-(Aryloxyacetyl-X-)-ftalimidy</a>

Podobne patenty