Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou

Číslo patentu: 245547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Kubelka Vladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úiÉAo mo WNÁLEZY 45 Vydané 15 12 87Autor vynalezu GALBA VLADIMÍR ing., NOVÁ DUBNICA SLIZ URAI ing., DUBNICA nad Váhom(54) Blok valcov axiálneho hydrnstatického prevodník s naklonenou doskouvynález sa týka bloku valcov axiálneho hydrostaticlkého prevodníka s naklonenou doskou a rieši prítlačný mechanizmus kĺ~ zadiel a hydrostatickeho ložiska čelného rozvodu kvapaliny pre prevedenia, ktoré sú určené k práci pri vysokých otáčkach. Na naklonenej doske axiálneho hydrostatického prevodníka je vytvorená vodiaca plocha pre klzadlá piestov umiestnených vo vŕtaniach bloku valcov vyüsťujücích do hydnostatického ložiska tvoriaceho čelný rozvod kvapaliny. Klzadlá sú cez pridržovač a jeho gulové vedenie spojené so spoločným pruž~ ným prítlačným mechanizmom.Podstata riešenia spočíva V tom, že v pružnom prítlačnom mechanizme je paralelne s pružinou s axiálnou vôľou umiestnený. r-ozperný element. Pri prítlačnom mechanizme s jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov je rozperný element tvorený tenłkostennou kruhovou trubkou. Pri prítlačnom mechanizme so sadou pružĺn umiestnených na rotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov je rozperný element tvorený valcvovým kolíkom umiestneným v-o vnútri pružiny.vynález sa týka bloku valcov- axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou a rieši prítlačný mechanizmus klzatiek a hydrostatického ložiska čelného rozvodu kvapaliny pre prevedenia, ktoré sú určené k práci pri vysokých otáčkach.U známych prevedení axiálneho hydrostatického prevodnñka so šikmou doskou je prítlačný mechanizmus tvorený pružinovým systémom, ktorý je spoločný pre kĺzadlá i hydrostatické ložisko čelného rozvodu kvapaliny .alebo sú použité pre každú časť samostatné pružinové systémy. Známe je tiež riešenie, u ktorého je prítlačná pružina hydrostatického ložiska čelného rozvodu kombinovaná s k-olíkmi, ktoré sú s pružinou zapojené do série a zabezpečujú pritlak klzátiek. spoločnou nevýhodou týchto prevedení je, že pre zabezpečenie spolahlivého .vedenia klzátiek po naklonenej doske a dostatočnú tesnost hydrostatického ložiska čelného rozv-odu kvapaliny je pre vysoké otáčky potrebná velka prítlačná sila pružiny. Velkosť tejto sily je obmedzená zastavbovými rozmermi a vlastnosťami materiálu pružiny a určuje pri daných hmotách a geometrických rozmeroch, určujúcich časti bloku valcov, maximálne otáčky prevodníka, ktorých prekročenie je sprevádzané najčastejšie porušením klznej plochy hydrostatického ložiska kĺzadla alebo čelného rozvodu Ikvapaliny.iné-známe prevedenie, ktoré odstraňuje obmedzenie maximálnych otáčok z hľadiska spoľahlivého vedenia klzadiel po naklonenej doske je prevedené tak, že klzadlá sú. na vodiacej ploche naklonenej dosky držané pomocou pevného pridržovacieho mechanizmu, ktorý vymedzuje velkost axiálneho pohybu klzadla voči vodiacej ploche naklonenej dosky. Ak je pevný pridržovací mechanizmus umiestnený na polomere menšom, ako je roztečný priemer piestov, jeho účinok nepresahuje účinky predchádzajúcich systémov s použitím pružín. Pri umiestnení pridržovacleho mechanizmu na polomere väčšom, alko je roztečný priemer piestov sa zväčšujü zástavbové rozmery bloku valcov v skrini prevodníka, čo má za následok aj zvýšenie hmotnosti. Taktiež sa zvyšujú trecie straty prevodníka v dôsledku značného zväčšenia polomeru, naktorom sa vyskytuje relatívny pohyb, doprevádzaný trením. Toto prevedenie nerieši potrebu zvýšeného prítlaku hydrostatického ložiska čelného rozvodu kvapaliny, ktoré sa vyskytuje napríklad pri použití plných ocelových píesto-v v bloku valcov, ktoré sú výrobne najjednoduchšie.Uvedené nevýhody odstraňuje axiálny hydrostatický prevodnĺlk s naklonenou doskou a blokom valcov s vŕtaniami, V ktorých sú umiestnené piesty opatrené kĺzadlami,pričom vŕtanla vyüstujú do hydrostatickeho ložiska tvoriaceho čelný rozvod kvapaliny,pričom prítlačná sila kĺzadiel k naklonenej doske a hydrostatického ložiska čelnéhorozvodu kvapaliny je vývodená spoločným pružným prítlačným mechanizmom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že v pružnom prítlačnom mechanizme je paralelne s pružinou s axiálnou vôlou umiestnený rozperný element.Pri prítlačnom mechanizme s jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov je rozperný element tvorený tenk-ostennou kruhovou trubłkou. Pri prítlačnom mechanizme so sadou pružín umiestnených narotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov je rozperný element tvorený valcovým kolikom umiestneným vnútri pružiny.Výhodou prevedenia axiálneho hýdrostatického prevodnika podľa vynálezu je, že umožňuje spoľahlivé vedenie klzadiel a čel.ného rozvodu kvapaliny po vodiacej ploche pri vysokých otáčkach bloku valcov,čo umožňuje značne zvýšiť inštalovaný výkon axiálneho hydrostatického prevodníka bez zväčšenia jeho zástavbových rozmerov a hmotnosti.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia bloku valcov axiálneho bydrostatického prevodnika podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez bloIkom valcov s pružným pritlačným mechanizmom tvoreným jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov a na obr. 2 pozdĺžny rez paralelne s pružinou s axiálnom vô 1 ou ublokom valcov s pružným prítlačným mechanizmom tvoreným sadou pružín umiestnených na rotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov.Blok 1 valcov má vytvorený» väčší počet valcových vŕtaní 11, v ktorých sú vedené piesty 2 opatrené kĺzadlami 21 pritláčanými k vodiacej ploche 31 naklonenej dosky 3 cez pridržovač 4 a jeho gulové vedenie 41 pomocou pružného prítlačného mechanizmu 5. V prvom alternatívnom prevedení znäzornenom na obr. 1 je pružný prítlačný mechanizmus 5 tvorený sadou prítlačných kolíkov 51, ktoré sú jedným koncom opreté o gulové vedenie 41 a druhým koncom o tanierovú podložku 52, o ktorú je z druhej strany opreté pružina 53. Druhý koniec pružiny 53 je cez podložku 54, vymedzovaciu podložku 55 a poistný krúžok 56 opretý o blok 1 valcov. Okolo pružiny 53 je medzi tanierovou podložkou 52 a podložkou 54 umiestnený s axiälnou vôlou v rozperný element 8 trubkového tvaru. V druhom alternativnom prevedení znäzornenom na obr. 2 je pružný prítlačný mechanizmus 5 tvorený sadou pružín 53, ktoré sú jedným koncom opreté o gulové vedenie 41 a druhým konoom o podložku 54 opierajúcu sa cez vymedzovaciu podložku 55 a poistný krúžok 56 o blok 1 valoov. V každej pružlne 53 je medzi guľovým vedením 41 a podložkou 54 s axiálnou vôľou v umiestnený rozperný element B, ktorý má tvar valcového kolika..Počas otáčania bloku 1 valcov oIkol-o osi 14 rotácie vzniká pri nakloneni vodiacejplochy 31 vdôs 1 edku axiálneho pohybu piestov 2 a klzadiel 21 axiálna sila a v dôsledku rotácie týchto častí tiež odstredivá sila, ktorá sa snaží odstrhnút klzadlá 21 od vodiacej plochy 31. Do určitej hodnoty otáčtek tomuto odtrhnutiu bráni pružný prítlačný- mechanizmus 5. Po prekročení týchto medzných otáčiek prekonajú uvedené dynamícké sily silu pružného pritlačneho mechanizmu 5 a dochádza k odtrhnutiu klzadlel 21 od vodiacej plochy 31, popripade aj k naklopeniu bloku 1 valcov, čím sa vytvorí netesnost hydrostatického ložislka tvoreného čelným rozvodom 13. Toto odtrhnu 6tie môže nastvat len u vklzadiel 21, ktoré sa nachádzajú V nízkotlakovej fáze alebo u prevodnika, ktorý je roztočený na vysoké otáčky bez tlakového zaťaženia. Prl správne nastavenej axiálnej vôli v, ktorá sa nastavuje pomocou vymedzovacej podložky 52 sú však tieto prietoknové straty v prípust~ ných medziach a klín, ktorý sa vytv-orí v dôsledku odtrhnutia klzadla 21 od vodiacej plochy 31 je ešte taký, že umožní vznik hydrodynamických síl, ktoré zamedzia -kovovemu styku obvodovej časti kĺzadla 21 s vodiacou plochou 31.1. Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodnika s naklonenou doskou, na ktorej je vytvorená vodiace plocha pre kĺzadlá piestov umiestnených vo vŕtaniach bloku valcov vyúsťujúcich do hydrostatického 1 o~ žiska tvoriaceho čelný rozvod kvapaliny,pričom kĺzadlá sú cez pridržovač a jeho guľové vedenie spojené so spoločným pružným prítlačným mechanizmom, vyznačujüci sa tým, že v pružnom prítlačnom mechaniz me 5 je paralelne s pružinou 53 s axlälnou vôlou v umiestnený rozperný element (8).2. Blok valcov podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že rozperný» element 8 je tvorený tenlkostenn-ou kruhovou trubkou.3. Blok valcov podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že rozperný element 8 je tvorený valcov-ým kolíkom umiestneným vo vnútri pružiny 53, 2 listy výkresov

MPK / Značky

MPK: F04B 1/20

Značky: hydrostatického, prevodníka, naklonenou, doskou, axiálneho, valcov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-245547-blok-valcov-axialneho-hydrostatickeho-prevodnika-s-naklonenou-doskou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou</a>

Podobne patenty