Zařízení pro měření sklonu interalveolární linie

Číslo patentu: 245411

Dátum: 01.07.1988

Autor: Majereak 1ubor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu KUŽELKA jIŘf MUDr. , HAVLÍCKBV BRODZařízení pro měření sklonu interalveolární linieZařízení je tvořeno základní lichoběžníkovou deskou s vyznačenou úhlovou stupnicí a ručičkou, volně pohyblivou kolem osy, kolmé k základní ůesce a upevněné ve středu kruhověho oblouku úhlové stupnice. Zařízení je určeno pro měření úhlu mezi interalveolární linií a okluzní rovinou, orientovanou během měření horizontálně. Přikládá se k zafixovaným modelům protějších bezzubých čelistí tak, aby se základní deska, orientovanáortoradiálně, dotýkala interalveolární mu prostoru výškou odpovídajícím stupněm 4 některého ze svých postranních výběžkůjejich odpovídajících bodů. Ručička vy konává funkci kyvadla u kyvadlové li beIy, její odchylka od základní polo hy na stupnici je stejná jako hledanýV nález řeší zařízení ro měření sklonu interalveolární linie fjehož hodnota, vyjádřená ve stupních, je významnou orientační pomůckou pro postavení postranních zubů celkových zubních náhrad.Sklon interalveolární linie je dosud možno měřit papírovým měřítkem, které má tvar protáhlého stupňovitě se rozšiřujícího obdélníku. Toto měřítko se přiloží frontálně v oblasti měřenéno vztahu svoa základnou na sádrový model dolní bezzubé čelisti tak, aby v prostoru mezi modely dolní a horní čelisti, fixovanými v artikulačním přístroji, se nalézal jeho s touto mezerou rozměrově shodný nebo nejblíže užší stupeň. Hledaný sklon se pak odečte na stupnici po pěti stupních, která je vyznačena na každém šířkou se lišícím dílu mäřítka. Tento postup je rychlý, je však také značne nepřesný,nebot měřítko nelze přiložit ortoradiálně a základní rovina může být pro rozdílnou resorpci alveolární kosti na jednotlivých stranách dolní čelisti orientována odchylně od horizontální roviny,přičemž hledaný úhel je právě mezi interalveolární linií a horizontální rovinou. Popsán byl též přístroj, který se skládá z desky se stupnicí, upevněné vertikálne na stojanu a opatřené dvěma pohyblivými dotykovými raménky. Ta se po přistavení přístroje k fixovaným modelům přivedou postupným vertikálním a horizontálním posunem do kontaktu s protějšími body obou modelů, jimiž prochází interalveolární linie a na stupnici vyznačí hledaný úhel. Tento postup je přesný, je však značne zdlouhavý, složité je i zhotovení tohoto přístroje. Pro uvedené nevýhody obou dosud známých postupů se většinou hledaný sklon neměří vůbec a určuje se pouze odhadem, což neprospívá kvalitě celkových znbních náhrad.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněný zařízením pro měřenísklonu interalveolární linie podle vynálezu, jehož podstatou je že jeho základní deska, opatřená úhlovou stupnicí, se vkládá do in teralveolárního prostoru mezi fixované modely a natáčí se podlehledaného sklonu interalveolární linie, přičemž hodnotu tohoto sklonu ukazuje na stupnici volně pohyblivá ručička, orientovaná podle principu gravitace vždy svisle, k zemi. Rnčička tedy vykonává funkci kyvadla u kyvadlové libely.Měřící zařízení podle vynálezu sdružuje výhody výše uvedených,dosud známých přístrojů, popřípadě měřítek. Měření je rychlé a přesné, přístroj je snadno dostupný, neboł jeho zhotovení je jednoduché.Na připojenén výkresu je znázorněn frontální pohled na měřicí zaříz~ní podle vynálezu.Základní deska 1 má tvar rovnoramenného lichoběžníku, jehož základna vybíhá po obou stranách ve dva stupňovitě se zužující výběžky g, přičemž pravý z nich navazuje výškou svých stupňů na levý. Jednotlivé stupně jsou zdůrazněny úsečkami, kolmými k základne lichoběžníkové desky. Na základní dosce je vyznačena úhlová stupnice 5 na kruhovém oblouku, v jeho středu je upevněna osa 5, kolmá k této desce. Na ose je zavěšena volně pohyblivé ručička 2, sahající svým hrotom k úhlové stupnici. Uhlová stupnice je dělena po dvou stupních. Rozměrová škála po dvou milimetrech se zužujíeích dotykových výběžků g základní desky 1 odpovídá v praxi se běžně vyskytujícím vzdálenostem mezi vzájemně nejbližšími.body protilehlých čelistí, zachycuje vzdálenost od 10 do 24 mm. Je však možno zhotovit i měřítko pro extrémní případy.Při měření se základní deska uchopí do ruky av ortoradiální rovině se přiloží k zafixovaným modelůu protějších bezzubých čelistí tak, aby se odpovídajících bodů dotýkala rozměrově odpovídající úsečkou, kolmou k základně. Vychýlení této úsečky a tedy úhel mezi interalveolární linií v daném místě a horizontální rovinou,totožnou při měření s okluzní rovinou, ukáže na stupnici 5 ručička 1, směřující podle principu gravitace vždy svisle. V základní poloze základní desky, kdy její základna je orientována horizontálně, ukazuje ručička doprostřed stupnice.Měřícím zařízením podle vynálezu je možno změřit i sklon hrbolkové roviny postaveného zubu dolní celkové zubní náhrady, což jiným měřítkem nelze. Zařízení se v tomto případě přikládá svou základnou do kontaktu s hrbolkovou rovinou postaveného zubu. Její sklon ukáže ručička stejným způsobem na stupnici.× 1. Zařízení pro měření sklonu interalveolární linie,vyznačující se tím, že se skládá ze základní desky /1/ tvaru rovnoramenného lichoběžníku, protaženého u dolní základny ve dva stupňovitě se zužující výběžky /2/, na níž je vyznačéna úhlová stupnice /4/ a s plochou této desky /1/ paralelné volně pohyblivé ručičky /3/,upevněné na ose /5/, kolmé k základní desce /1/.2. Zařízení podle bodu 1,vyznačující se tim, že výšky jednotlivých stupňů postranních výbčžků /2/ základni desky /1/ tvoří aritmetickou.řadu po 2 mm od 10 do 24 mm, v níž pravý výběžek /2/ navazuje rozměrově na levý výběžek /2/.

MPK / Značky

MPK: A61C 19/04

Značky: interalveolární, měření, zařízení, linie, sklonu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-245411-zarizeni-pro-mereni-sklonu-interalveolarni-linie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření sklonu interalveolární linie</a>

Podobne patenty