Zařízení pro určení místa kondenzace páry v topné spirále

Číslo patentu: 245407

Dátum: 01.07.1988

Autor: Tureány Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO vYNALEzY(75) ° WMM RATAJ VÁCLAV ÚSTÍ NAD LABEM(54) Zařízení pro určení místa kondenzace páry V topné spiráleZařízení pro určení místa kondenzace páry ve svislé topné spirále pro účelné konstrukbe výměniků /pára voda/. Je sestaveno z okruhu topné vody a okruhu páry, osazených měřicími a regulačními prvky. Zkoušená topná spirála je ochlazována topnou vodou dodávanou čerpadlem. Pára přiváděna do topné spirály kondenzuje a skleněná çrubka slouží ke kontrole, zda neuniká do kondenzátu pára a po uzavření přívodu páry a odvzdušnění topná spirály ke stanovení místa koňdenzace páryv topné spirále za provozu. Z měŕicích prvků umístěných na zařízení se dá určit výkon a účinnost topné spirály, a tímVynález se týká zařízení pro určení místa kondenzace páry v topně spírále pro konstrukcí protiproudých ehřívačů výmčníkových staníc.Protíproudé výměníky tepla pro ohřev topné vody určené pro vytápění budov se dají konstruovat jako svazek svíslých spirál stéjné délky a konstrukce,umístěných vedle sebe.Jednou ze základních podmínek pro účelnou konstrukcí je určít nejmenší délku topně sp 1 rály,kteri by zajístíla úplné zkondenzování páry.Technická literatura se zabývá pouze výpočtem výměníku složených z trubekjkruhověho průřezu.U topných svíslých spirál je trubka stočena dospirály malého průměru,průřez trubky v obvodu spírály je deformovin.Voda,která omývá spírálu,je konstrukcí spirály uváděna do vířivého pohybmPára uvnitř spirály se ochlazująlineámě ztrácí tlak a kondenzuje ve spodní částí spírály v určitěm místě. Zařízení pro určení místa kondenzace páry v topné spirále, které se skládá z okruhu ochlazování topné spirály a okruhu vlastního měření topné spirály,vyznačující se tím,že okruh ochlazování topné spírály tvoří zásobní nádrž,která je spojene potrubím přes šoupě nádrže a průtokoměr s čerpad 1 em,na které je dále připojen vstup vody přes napouštěcí šoupě,přičemž čerpadlo je přes teploměr přívodní vody napojeno na plášt topné spirály az pláště topně spirály přes teploměr ohřátě vody a šoupě přepadu ohřátě vody zpět na zásobní nádrž,okruh vlastního měření topné spirály tvoří vstup páry,který je spojen potrubím přes regulační vent 1 l,teploměr s vřazenou odbočkou,odvzdušňovací ventil s topnou spirálou 4 topná spirála je přes teploměr a skleněnou trubku spojene s přepadem.Výhodou zařízení pro určení místa kondenzace páry v topné spirále je,že umožňuje odměření výkonu navrhnuté topné spirály a její délky v závislostí na tlaku páry a proudění ohřívané topně vody.Výhodou této odzkoušené topně spirály je úspora materiálu při výrobě topných vložek a celých protiproudých ohřívačů,vyšší účinnost přestupu tepla a odstranění odlučovačů kondenzátu u protíproudých ohřívačů se svíslými topnými spirálamí.Na přípojeněm výkresu je znázorněno schéma zařízení podle vynálezu.Zařízení se skládá ze dvou okruhů.První okruh zajišťuje ochlazování topnć spirály a tvoří hoazásobní nádrž 2,šoupě lg nádrže,průtokoměr 1 §,napouštěcí šoupě 11 čerpadlo gg,tep 1 oměr li přívodní vody,plášt Q topnć sp 1 rá 1 y,tep 1 oměr 15 ohřátě vody,šoupě 2 přepadu a přepad 1 ohřátě vody.Druhý okruh zajišťuje vlastní měření topné spirály a tvoří hozvstup páry 1,regu 1 ační ventil §,t 1 akoměr 1 Z,tep 1 oměr 12 s vřazenou odbočkou,v odbočce vestavěný odvzdušňovncí ventil 1 g,topná spírála g 1,tep 1 oněr lg,skleněné trubka Z a přepad g.Způsob určení místa kondenzace je následující s podmínkou,že skleněné trubka 1 má stejný vnitřní objem na jednotku délky jako topná spiráln gl a jsou umístěny vrchími konci ve stejné výšce.Topná spirála se upne do zařízení a spojí se se skleněnou trubkou Z,zásobní nádrž 2 se přes napouštěcí šoupě 11 napustí vodou při otevřeném šoupčti 3 a šoupěti 19 nádrže.Napouätěcí šoupě L 1 se zavře a spustí se čerpadlo gg,Do zařízení se druhým okruhem pustí pára vstupem páry l,která přes regulační ventil §,t 1 akoměr 1 Z,tep 1 oměr 12 s vřazenou odbočkou,proudí kolem odvzdušňovncího ventilu 1 do topné spirá 1 y,která ohřívá topnou vodu na určenou provozní tep 1 otu.Část topně spirály gl a skleněné trubka 1 jsou naplnčny kondenzátem,který přepadem odtěká mimo zařízení.Čerpadlo gg musí mít regulovatelný průtok,kterým se nastaví požadované množství vody,které odpovídá rozdílu na teplomêru 15 ohřátě vody a teploměru 12 přívodní vody / tepelný spád 20 °C nebo 25 °C / při požadovaném tlaku páry nastaveném na thkoměru 11.Zařízení se nechá v provozu ustálit a rychle se zavře regulační ventil §.H 1 adina kondenzátu ve skleněné truboe 1 prudce pok 1 esne.0 tevře se odvzdušňovací ventil 1 g.Hladina kondenzátu se vo sk 1 eněnětrubce Z vyrovná s hladinou kondenzátu v topně sp 1 rá 1 e.Vzdá 1 enost od hladiny kondenzátu k vrohní hrané skleněné trubky 1 je jednou polovinou délky topně spírály,v ktoré dochází k přeměně páry V kondenzát.Zařízení je složeno z měřících prvků,které umožňují odečíst a vypočítat výkon a účinnost topně spírály g.Zařízení pro určení místa kondenzace páry v topně spirále,které se skládá z okruhu ochlazováni topné sýirály a okruhu vlastního měření topné spirá 1 y,vyznaču 3 ící se tím,že okruh ochlazování tepné spirály /21/ tvoří zásobní nádrž /5/,která je spojena potrubím přes šoupě /10/ nádrže a průtokoměr /18/ s čerpadlem/20/,na které je dále připojen vstup vody /4/ přes napouštěcí šoupč /11/,přičemž čerpadlo /20/ je přes teploměr /15/ přívodní vody napojeno na plášř /6/ topné spirály /21/ a z pláště /6/ topné spirály /21/ přes teploměr /1 ü/ ohřáté vody a šeupě /9/ Přepadu /5/ ohřáté vody zpět na zásobní nádrž /5/ .mmm vlastního měření topně spirály /21/ tvoří vstup páry /1/,který je spojen potrubím přes regulační ventil /8/tep 1 oměr /13/ s vřazenou odbočkou,odvzdušňevací ventil /12/ s topnou spirálou /21/ a topá spirála /21/ je přes teploměr /16/ a skleněnou trubka /7/ spojeni s přepadem /2/.

MPK / Značky

MPK: F28B 9/00

Značky: páry, spirále, určení, zařízení, místa, topné, kondenzace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-245407-zarizeni-pro-urceni-mista-kondenzace-pary-v-topne-spirale.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro určení místa kondenzace páry v topné spirále</a>

Podobne patenty