Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

B 21 D 7/06 22 Prihlásené 08 10 84 21 PV 7604-84 40 Zverejnené 13 11 85 ÚRAD PRO VYNÁlEIV ĺ 45 Vydané 15 11 87 A OBJEVV 75 V v Autor vynálezu SMIGURA JAN ing SUTKA MARIAN ing.,ČUPKA VLADIMÍR dr. ing. 030.554) Spôsob nhýhania rürok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobuvynález sa týka spôsobu a zariadenia na ohýbanie rúrok, hlavne kruhového prierezu, u ktorých sa kladie zvláštny dôraz na minimálne percento deformácie prierezu a zmeny hrúbky steny v mieste ohybu.jeho podstata spočíva v tom, že V prvej operácii sa rúrka predohne d-o r-ozvinutého tvaru a v druhej operácii pôsobením dvojice tvárníacich síl sa predohnutý tvar ohýba za súčasného nakruoovania prierezu do požadovaného tvaru.Zariadenie na realizáciu spôsobu sa skladá z dvoch častí, z ktorých jedna obsahuje ohybník -opatrený v-odiacou a prvou tvárniacou plochou a druhá časť obsahuje 0 hybnícu s dutinou, ktorej stena tvorí vedenie a podperu pre predohnutý polotovar z vonkajšej strany a prechádza do dutej tvárníacej plochy.Výrobné ohyby vykazujú vysokú geometrickú a rozmerovú presnosť pri minimálnom percenta zmeny hrúbky steny. Samotný .ohyb je možné urobit v ľubovoľnom mieste rürky s minimálne možným polomerom ohybu a s rôznym uhlom ohybu.Vynález sa týka spôsobu ohýbania rúrok,hlavne kruhcvého prierezu, u ktorých sa kladie zvláštny dôraz na minimálne percento deformácie prierezu a zmeny trubky steny v mieste ohybu a zariadenia na prevá dzanie tohoto spôsobu. Pre rôzne technologické zariadenia, z hla diska konštrukčněho a technologického, je potrebné chýbať rúrky hlavne kruhového prierezu s malými polomermi ohybu pri minimálne možnom percente deformácie prierezu a zmeny hrúbky steny v mieste ohybu.Doteraz vyvinuté spôsoby ohýbania rúrok možno z hľadiska teórie tvárnenia na ohýbanie ťahom, tlakom alebo kombinovanie a na ohýbanie, kde okrem uvedených spôsobov pristupuje i súčasné nakrucovanie prierezu v mieste ohybu.Pri ohýbaní ťahom je rúrka tahaná a chýbaná cez pohyblivú časť nástroja. Namahanie materiálu sa približuje medzi pevnosti v ťahu, čo má v konečnom dôsledku vplyv na nebezpečenstvo vzniku trhlín a lomu v mieste ohybu. Predĺženie materiálu stien rúrky na vonkajšom polomere je pomerne velké, v dôsledku čoho tu dochádza k stenčeniu hrúbky steny.hfúbkýâtenynochádza pri chýbaní tlakom, kde rúrka je pohyblivou častou nástroja tlačená na pevnú časť nástroja.Pri kombinácii ohýbania ťahom a tlakom sú využívané a spojené výhody predchádzajúcich spôsobov.Z hľadiska minimalizácie stenčovanla hrúbky steny je najvýhodnejšie ohýbanie spojené s nakruccvanim. Doteraz známe spôsoby, využívajúce ohýbanie s nakrucovanim,sú velmi náročné z hľadiska kinematiky procesu a teda i zložitosti nástrojov. Olkrem zariadenia, zabezpečujúceho vlastné ohýbanie, je tu potrebné ďalšie prídavné zariadenie na postupné nakrucovanie.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob na ohýbanie rúrok, hlavne kruhové-ho prierezu a zariadenie na prevádzanie tohto spôsobu,jehož .podstata- spočíva v tom, že v prvej operácii sa rúrka predohne do rozvinutého tvaruąa v druhej operácii pôsobením jednej dvojice tvárnlacich síl sa predohnutý tvar chýba za súčasného nakrucovania prierezu rúrky po celej dlžke ohybu, do požadovaného tvaru, pričom ohybník je opatrený vodiacou plochou, ktorá prechází do tväriacej plochy, ktora tvori zrcadlový obraz k tváriacej ploche v ohybnici.Spôsob a zariadenie na ohýbanie rúrok podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchostou kinematiky ohýbanie a samotnej konštrukcie nástroja. Pôsobenim jednej dvojicesil dochádza k ohýbaniu a súčasne ik nakrucovaniu prierezu rúrky po celej dĺžke požadovaného chybu. jednotlive pozdĺžne vlákna rúrky sa ohýbaním a nakrucovanĺm prierezu chýbajú do skrutkovice, čo má hlavný vplyv na zmenšovanie rozdielu ich vzájomnej dĺžky počas celého procesu chýbania do požadovaného tvaru. vzájomný mlnimálny rozdiel pozdlžnych vlákien má v konečnom dôsledku vplyv na minimálne zmenšenie hrúbky steny na vonkajšej časti ohybu a na minimálne zväčšenie hrúbky steny na vnútornej strane ohybu.Výrobné ohyby vykazujú vysokú geometriclkú a rozmerovú presnosť pri minimálnom percente zmeny hrúbky stien.Príklad výroby ohýbania rúrok kruhového prierezu spôsobom a zariadením podľa v-ynálezu je schematicky znázornený na priloženom výkrese.Na obr. 1 je v näryse znázornený nástroj pre druhú operáciu a na obr. 2 je v pôdoryse znázornená spodná časť tohoto nástroja.Spôsob výroby rúrok kruhového prierezu pozostáva z dvoch operácii.V prvej operácii sa rúrka predohne bežným spôsobom do rozvinutého tvaru skrut kovice. V druhej operácii sa vpredohnutý po lotovar 1 vsunie do dutiny ohybnice, kde je vedený z vonkajšej strany a zároveň je zo spodu podopretý aj tvárniacou plochou. Zhora je predohnutý polotovar 1, pôsobením tvárniacej sily cez vcdiacu a tvárniacu plochu ohybníka, ohýbaný a súčasne nakruccvaný do požadovaného tvaru. Tvárniace plochy na ohybníku a ohybnici sú zrkadlovo usporiadané. Pričom ohybník pozostáva z Ikotevnej dosky 2, na ktorej je pomocou objímky 3 a skrutiek 4 prichytený vymeniteľný ohýbací tŕň 5. Ohybnica je zostavené z bandáže B, clo ktorej je prichytená vložka ohybnice 9 -pomocou prichytiek 7 a skrutiek 8. Bandáž E spolu s vložkou ohybnice 9 sú pevne spojené skrutkami 1 U so spodnou podložkou 11, ktorá má v strednej časti vymenitelnú vložku 12. Vo vymenitelnej vložke 12 sú uložené vyhadzovače 13 so spätnými pružinami 14. V bočnej strane ohybnice je výsuvný vyhadzovač 15.Okrem už uvedených výhod a možností využitia vynálezu spočívajú jeho prednosti v tom, že na ohýbanie rúrok nie je potrebné špeciálne zariadenie.Ďalšou výhodou je, že chyb možno urobit s 1 ubovoľnou dĺžkou rovných ramien, v lubovoľných miestach rúrlky s minimálne možným polomercm ohybu a s rôznym uhlom ohybu.1. Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového príerezu, spojené s nakrucovanĺm, vyznačujüci sa tým, že v prvej operácii sa rúrka predohne do rozvínutého tvaru a v druhej operácii pôsobením dvojice tvárníacích síl sa predohnutý tvar ohýba za súčasněho nakrucovania do požadovaného tvaru.2. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že rozvínutý tvar je skrutkovníca.3. Spôsob podľa bodu 1 Vvznačujúcí sa tým, že rozvínutý tvar je časť elipsy.4. Zariadenie na prevádzanie spôsobu podľa bodov 1 .až 3, ktoré pozostáva z dvochsamostatných častí, ohybacieho tŕňa a ohyb~ nice, vyzna-čujúci sa tým, že ohýbací tŕň 5 je opatrený vodíacou plochou, pre ve» denie a podopretie ohýbaného pred-ohnutěho polotovaru 1 z vnútornej strany, preChádzajücou do prvej tvárníacej plochy a druhá časť obsahuje ohybnicu 9 s dutinou,ktorej stena tvorí vedenie a podporu pre predohnutý polotovar 1 z vonkajšej strany a prechádza do druhej tvárniacej plochy, pričom prvá a druhá tvárniaca plocha sú zrkadlovo usporiadané.

MPK / Značky

MPK: B21D 7/06

Značky: spôsobu, prevádzanie, hlavne, ohýbania, prierezu, spôsob, kruhového, zariadenie, tohoto, rúrok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-244982-sposob-ohybania-rurok-hlavne-kruhoveho-prierezu-a-zariadenie-na-prevadzanie-tohoto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu</a>

Podobne patenty