Spodné závesné zariadenie

Číslo patentu: 244980

Dátum: 15.11.1987

Autor: Fomin Vitalij Borisovie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY A QBjEVY 45 Vydané 15 11 87(731 Autor vynúlelu FLACHA STANISLAW mgr. inž., WARSZAWA PLR1 I vynález rieši vylepšenie spodného závesného -žariadenia, slúžiaceho k zapojeniu traktora- a ednoosého prívesu alebo poľnohospodárskeho stroja.Spodné závesné zariadenie má hák s otvormi v ramenách, ku ktorým je pomocou sv-oxw níku rozoberateľne pripevnená priehradka,a tyč pripevnenú k .plochým tyčlam, priskrutkovaným k bočným stenám vzpery závesu. Priehradka má dosku, ku ktorej sú priskrutkované obmedzovače bočného vychýlenia závesnej tyče so» štyrmi operłnýmí plochami.Predmetom vynálezu je vylepšenie spodného závesného zariadenia, slúžiaceho k zapojeniu traktora a jednoosého prívesu alebo poľnohospodárskeho stroja podľa patentu PĽR č. 122 707.Podľa .patentu č. 12,2 707 je sklopná závesná tyč spojená svojou prednou časťou s hákom pre jednoosé prívesy pomocou svorníku, pripevneného V háku pomocou ďalšieho svornílku. Sklopná Závesná tyč je vo» svojej strednej časti podoprená doskou,pripevnenou ro-zoberateľne k háku.Podstata vynálezu spočíva v tom, že spodné závesné zariadenie má hák s otvormi v ramenách, ku ktorým sú rozoberateľne pripojené pomocou svorní-ka dva závesy. Ďalej má tyč .pripevnenú k plochým tyčiam,priskrutkovaným k bočným stenám vzpery závesu. závesy majú vybrania na pripevnenie závesnej tyče.Na rozdiel o-d horeuvedeného vynálezu má spodné závesné ústrojenstvo hák s otv-ormi v ramenách, ku ktorým je pomocou svorníku rozoberateľne pripevnená priehradka,a tyč pripevnenú k plochým tyčiam, priskrutkovaným Ik bočným stenám vzpery závesu. Priehradka má dosku, ku ktorej sú priskrutkované -obmedzovače bočného vychýleniahzávesnej tyče so štyrmi opernýmiPrednostou ústrojenstva podľa vynálezu je ľahké vytvorenie závesu pomocou sklopnej tyče alebo pomocou vnesklopnej tyče,ako i zväčšenie svetlosti pod prívesom, ľahkým odobratím závesu alebo priehradky. Okrem toho táto konštrukcia umožňuje zjednodušenie predného wpevňovacieho uzlu háku na spodku tralktora.Spodné závesné ústrojenstvo podľa vynálezu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je ústrojenstvo S pripevnenými závesmi v pohľade z boku, na obr. 2 ústrojenstvo podľa obr. 1 v pohľade zo zadu, na obr. 3 je ústrojenstvo s pripevnenou priehradkou V pohľade z boku a na obr. 4 je ústrojenstvo podľa obr. 3 v pohľade zo zadu.Słpüdľlé závesné ústrojenstvo sa skladá z háku 1 pre jednoosé prívesy a zo sklopnejzávesnej tyče 2. Hák 1 je svojou prednou časťou pripevnený kĺbom ku spodnej stene traktora a zadnou častou je zavesený na západkách 3 pripevnených otočne k zadnej stene traktora pomocou svornilku 4. Na spodku háku 1 je pripevnená sklopné Závesná tyč 2 pomocou svorníku 6, zaisteného svornikom 7 s lpľuŽným prvkom. V zadnej časti háku 1 sú k jeho ramenam 8 s otv-ormi 17,rovnobežnými s osou traktora, prlpevnené pomocou svorníka 16 dva závesy 1 D, pridržiavajúce závesnú tyč v strednej polohe. Každý záves 10 má otvor 18 a vybranie 19 na pripevnenie závesnej tyče 2. Nad hrdlom háku 1 je umiestnená tyč 11, obmedzujúca nárazy oja jednoosého prívesu. Tyč 11 je pripevnená k plochým tyčiam 12, prískrutkovaným k bočným stenám 13 vzpery závesu. V zadnej časti háku 1 je k jeho ramenám B s otvormi 17 pripevnená pomocou svorníkov 16 Ipriehradlka 9, umožňujúca závesnej tyči zaujimat rôz-nu bočnú polohu,danou obmedz-ovačom. Priehradka 9 má dva vešiaky, ku ktorým je priskrutkovaná doska 14 s -otvormi, v ktorých sú upevnené obmedzovače 15 bočných vychýlení závesnej tyče 2 so štyrmi opernými plochami.V prípade použitia spodného závesněho ústrojenstva ako závesu pre jednoosé prívesy je treba vytiahnut svorník 7 s pružným prvkom, pričom sa z háku 1 vysunie svorník B. Potom po Vysunutí svorníku 5 je treba vytiahnut sklopnú závesnú tyč 2, umiestnenú medzi závesmi 10 alebo obmedzovačmi 15 rpriehradky 9.Ak je pri použití háku požadovaná pod spod-ným závesným ústrojenstvom väčšia svetlosť, je treba po predchádzajúcom vytiahnuti svornüka 16 odstrániť závesy 10 V alebo priehradku 9 a svorník 5 zasunúť zhora do háku 1 a s využitím vrybrania v svorníku 5 prevliect svorník 6, ktorý je treba zaistiť svornikom 7 s pružným prvkom. V prípade použitia spodného závesného ústrojenstva ako závesu poľnohospodárskeho stroja je potrebné horeuvedené úkony vykonať v obrátenom poradí..alebo poľnohospodárskych strojov, skladajúce sa zo sklopnej závesnej tyče, pripojenej svojou prednou časťou s hákom pre jednoosé prívesy pomocou svorníku podľa patentu PĽR č. 122 707, vyznačujúce sa tým,že má hälk 1 s otvormi 17 V ramenách 8, ku ktorým sú rozoberateľne pomocou svornika 16 pripevnené dva závesy 10 a tyč 11 má pripevnenú k plochým tyčiam 12, priskrutkovaným k bočným stenám 13 vzpery závesu.12. Spodné závesné ústrojenstvo podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že závesy 10majú v-ybranie 19 na pripevnenie závesnej tyče 2.-3. Spodné závesné ústrojenstvo podľa bodu 1 a 2 vyznačujúce sa tým, že má hák 1 s otvormi 17 v ramenách 8, -ku kto~ rým je rozoberateľne pomocou svorníku 16 pripevnená priehradka 9 a má tyč 11 pripevnenú k plochým tyčlam 12 priskrutkovaným k bočným stenám 13 vzpery závesu.4. Spodné závesné ústrojenstvo podľa bodu 1 až 3 vyznačujúce sa tým, že priehradIka 9 má dosku (14), ku ktorej sú priskrutkované obmedzovače 15 bočnéhovychýlenia závesnej tyče 2 o štyroch operných plochách.

MPK / Značky

MPK: B60D 1/00

Značky: spodné, zariadenie, závesné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-244980-spodne-zavesne-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spodné závesné zariadenie</a>

Podobne patenty