Zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravého

Číslo patentu: 244974

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ragauskas Alvidas Juozo, Perfilov Viktor Vladimírovie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VVNALY A OBJEVY75 Autor vynálezu ŠPONTÁK JURAJ, VEĽKE KAPUSANY, HONČARÍV RÓBERT prof. RNDr. csc., KOŠICE54 Zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravéhoVynález sa týka zariadenia pre veľkoplošný zber rumančeka pravého a podobných rastlín, ktorým sa dosahuje značného zvýšenia produktivity práce pri vysokej kvalite.Zariadenie pozostáva z česacieho valca,odstonkovača a stieraciehov bubna. Odtrhnuté a odstomkované kvety sú prostrednictvom odsávacieho ventilátora cez pneumatické potrubie dopravované do rotačného triediaceho valca s vnútornou usmerňovacou závitovicou. Rotačný triediaci valec je po obvode perforovaný. Pod rotačným triadiacím valco-m je umiestnená komora presevu, komora predtriedenia, komora odpadu a podtlaková komora spolu s dočisťovacimi sítami. Spoločne tvoria podtlakový zásobník,kde vzniká podtlak, vytvorený odsávacím ventilátorom.Vynález sa týka zariadenia na veľkoplošný zber kvetov, najmä rumančeka pravého bez závislosti na orientáciu riadkov.Doterajšie zariadenia sú založené väčšinou na princípe rotujúcich česacích bubnov,opatrených česacími prstami, ktoré zberajü kvety z jedného radu rastlín. Okrem toho sú známe zberače, Iktoré češú rumanček čelne proti riadku rastlín. Oba tieto typy zberacich zariadeni však majú uričté nevýhody. Bubnové zberače sa dajú použiť len pre zber z jednej rady, pretože kultúra rumančeka je výškové veľmi nesúrodá a pre nutné stále výkyvy česacich bubnov za účelom výškového prispôsobenie je nutné bubne nastavovať vždy podľa zberaného riadku. Kvalita práce stávajúcich bubnových zberačov je sice pomerne dobrá, avšak výkonnosť týchto zariadení v dôsledku zberu vždy len jedného riadku veľmi nizka. Naproti tomu zberacie ústrojenstvo, ktoré zberá kvety čelné proti riadkom je sice v dôsledku spracovania viac riadkov výkonnejšie, avšak svojim k-onštrukčným a pracovným princípom spôsobuje políhaníe riadkov rumančeka a tým i oddialenle alebo znemožnenie ďalšieho zberu v tom istom roku. Nehladiac na zhoršenú kvalitu zberu pre súčasné odtrhávanie stonkov a častí rastlín.Iné zariadenie, ktoré je určené pre zber rumančekového kvetu, pozostáva z dvoch proti sebe a na vodiacich kolesách uložených dvojitých reťazí, ktoré sú opatrené vodiacimi lištami s otvormi. Cez tieto otvory prechádzajú česacie prsty uložené na nosných konzolách, vedených v excentrických vodiacich dráhach. Prsty pri česaní vyčnievajú vždy proti sebe a po česaní sa zaťahujú do vodiacich líšt, pričom očesaný materiál spadne do zberných žľabov. Nevýhodou takéhoto zariadenia je konštrukčná zložitosť náročná na presnosť jednotlivých detailov a častá poruchovosť. Už po nasadení v jednej sezóne sa zariadenie stáva nepoužiteľným, pretože dochádza k nerovnomermu predlžovaniu dvojitých reťazí. Česacie prsty sa vplyvom predĺženia reťazí v otvoroch vodiacich lišt zadrhávajú. Vzhladom na to, že zariadenie nie je vybavené ústrojenstvom pre odstraňovanie stonkov z odtrhnutých kvetov rumančeka, zber sa stáva nekvalitný.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravého, ktorého podstatou je, že pod priebežným česacim valcom v priebežnom usmerñovacom žlabe uložená priebežná závitovka svojou výstupnou časťou ústí do pneumatického potrubia vyvedeného aspoň do jedného rotačného triediaceho valca s celoobvodovou perforáciou a vnútornou usmerñovacvou závitovicou, pričom rotačný triediaci valec a dočistovacie sitá sú umiestnené v podtlakovom zásobníku s odsávacim ventilátorom, vyberacím otvorom odpadu, vyberacím otvorom v-yčisteného produJktu s vyberacím »otvorom presevu. V pod 4tlakovom zásobníku pod rotačným triediacim valcom je umiestnená komora presevu,kom-ora predtriedenia, komora odpadu a podtlaková komora.Zariadenim podľa vynálezu sa dosahuje značné zvýšenie výkonnosti pri zbere. Toto zvýšenie vzniká v dôsledku veľkého záberu česacieho valca. Zariadenie zberá kvety rumančeka bez neproduktívnych primesí, čo je umožnené principiálne novým konštrukčným riešením. Zberač pracuje plošné, bez závislosti na smer sejby a šírky riadkov a tiež nie je závislý na ďalšom odoberacom a dopravnom prostriedku, pretože jeho súčasťou je aj veľkokapacitný zásobník.Na pripojených výkresoch je príkladné prevedenie zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schéma zariadenia V bočnom pohľade a na obr. 2 je čelný pohľad na česacie ústrojenstvo.Na nosiči 35 je na hnacom hriadeli 24 uložený priebežný česaci valec 1, ktorý má tvar pätcípeho valca a na vrcholoch, ktorého sü po celej dĺžke upevnené česacie hrebene 2 s trhacimi prstami 15. Trhacie prsty 15 zvierajúce s osou česacich hrebeňov. 2 uhol 85 ° sú orientované v smere otáčania priebežného česacieho valca 1 zhodného so smerom pohybu neznázorneného samochodného nosiča. Cesacie hrebene 2 sú pre správne vyváženie priebežného česacieho valca 1 pri trhani rumančekových kvetov rozložené po obvode šachovite. Pred priebežným česacim valcom 1 je uložený prihŕñač 25, ktorý usmerňuje jednotlivé kultúry rumančeka medzi trhacie prsty 15 česacich hrebeňov 2. Nad prihŕňačom 25 je uložený priebežný odstonkovač 3, ktorého osem odstonkovacich nožov 14 oddeľuje na aktívnej polohe trhacích prstov 15 prečnievajúce stonky. Priebežný odstonłkovač 3 sa otáča proti smeru otáčania priebežného česacieho valca 1. V zadnej časti priebežného česacieho valca 1, tesne za roviňou gravitačného spádu odstonkovacich kvetov je uložený priebežný stierací bubon 4, ktorého kartáče 17 presahujú až za trhacie prsty 15 česacích hrebeňov 2. Účelom priebežného stieracieho bubna 4, ktorého smer otáčania je zhodný s otáčaním priebežného česacieho valca 1, je odstránenie zachytených rumančekových kvetov na česacích hrebeňoch 2. Kvety rumančeka, či už samospádom, alebo uvoľnené priebežným stieracim bubnom 4 z česacích hrebeňov. 2 dopadajú na priebežný usmerňovací žľab 5, odkiaľ sú prostrednictvom výstupnej časti 13 priebežnej závitovky 6 dopravené k ústiu 26 chybného pneumatického potrubia 7. Odstonkované kvety sú prostrednictvom podtlaku odsávacieho ventilátora 11, umiestneného z vonkajšej strany vnútvornej priečky 27 podtlakového zásobnilka 10, dopravované cez ohybné pneumatické potrubie 7 do vstupného otvoru 28 rotačného triediaceho valca 8 s celvoobvodovou perforáciou 16 a vnútor 244974nou závitovicou 12. Rotačný triediaci valec B je uložený na dutoxn hriadeli 29, ktorý je na vstupnej časti rotačného triediaceho valca 8 uložený na klapke 3 U. Klapka 3 D usmerňuje nasávanú hmotu do čelného priestoru rotačného triediaceho valca 8, hneď pod vstupný otvor 28. Nasávaný produkt sa vplyvom otáčania rotačného triediaceho valca 8, vnútornej usmerñovacej závitovice 12 a podtlaku rovnomerne posúva a triedi. V prvej časti prepadäva presev cez celoobvodovú perforáciu 16 do komory presevu 21 a v druhej časti prepadávajú kvety rumančeka cez celoobvodovú perforáciu 1 G do komory predtriedenia 22. odpadový produkt vplyvom podtlaku a otáčania rotačnáho triediaceho valca 8 vypadáva cez zadné čelo do komory odpadu 23. Predtriedený produkt je vplyvom stáleho podtlaku V ko more predtriedenia 22 prevzdušñovaný a prisavaný na dočistovacie sitá 9, kde sa uvolňujú aj posledné drobné nečistoty. Tieto sa cez perforáciu dočistovacích sít 9 a podtlalkovú komoru 31, vplyvom podtlaku dostávajú cez odsávací ventilátor 11, mimo priestor podtlakového zásobníka 10. Po naplnení podtlakového zásobníka 1 D sa vyčistený produkt vyskladñuje cez vyberací otvor vyčisteného produktu 19 odstránením klapky vyčisteného produktu 32, odpad cez vyberací otvor odpadu 18 odstránenim klapky odpadu 33 a predsev cez vyberací otvor predsevu 20 odstránením klapky predsevu 34. Vyskladňovanie sa vykonáva pri odstavenom odsávacom ventilátoru 11.Zariadenie podľa vynálezu je možné využít aj -na zber iných liečivých a špeciálnych plodín.1. Zariadenie na velkoplošný zber rumančeka pravého, uloženého na samochod.nom podvozku, v prednej časti, s čelným prihŕňačom a česacím valcom s aspoň štyrmi česacími hrebeňmi s trhacími prstami orientovanými v smere otáčania, je uložený odstonlkovač s odstankovacími nožmi a v zadnej časti s priebežným stieracím bubnom,vyznačené tým, že pod priebežným česacím valcom 1 v priebežnom usmerňovacom žlabe 5 uložená »priebezne závitovka 6 svojou výstupnou časťou (13 ústi do pneumatického potrubia (7) vyvedeněho aspoň do jedného rotačného triediaceho valca 8 s celoobvodovou perforáciou 16 a vnútor nou usmerñovacou záyitovvicou 12, pričom rotačný triediaci valec 8 a dočistovacie sitá 9 sú umiestnené v podtlakovom zásobníku 10 s odsávacím ventilátorom 11,vyberacím otvorom odpadu 18, vyberacim otvorom vyčisteného produktu 19 a vyberacím otvorom »presevu 20.2. Zariadenie na velkoplošný zber rumančeka pravého podľa bodu 1 vyznačené tým,že V podtlakovom zásobníku 10 pod rotačným triediacim valcom 8 e umiestnená komora presevu 21, komora predtriedenia 22, komora odpadu 23 a podtlaková komora 31.

MPK / Značky

MPK: A01D 45/00

Značky: veľkoplošný, zariadenie, rumančeka, pravého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-244974-zariadenie-na-velkoplosny-zber-rumanceka-praveho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravého</a>

Podobne patenty